close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL148539B1

код для вставкиСкачать
148 539
RZECpol0sSkaOLITA OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
Int. Cl.4 B24B 33/08
do patentu nr
Zgłoszono:
87 0122
Int. Cl.5 B24B 33/08
(P. 263768)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
88 01 21
Opis patentowy opublikowano: 1990 11 30
Twórcawynalazku: Jacek Michalski
Uprawniony zpatentu: Politechnika Reszowska im. I. Łukasiewicza,
Rzeszów (Polska)
Głowica do honowania otworów o małych średnicach
Przedmiotem wynalazku jest głowica do honowania otworów o małych średnicach z dużą
dokładnością wymiarowo-kształtową oraz dużą wydajnością gładzenia.
Znane są głowice do honowania cylindrów przelotowych, nieprzelotowych oraz stopniowych,
jak na przykład rozwiązanie według patentu polskiego nr 87 465, w którym głowica zbudowana jest
z jednolitego, sztywnego, stopniowanego korpusu. Korpus głowicy posiada wykonane cztery pary
wzdłużnych rowków, w których umieszczone są wkłady gładzące z nalutowanymi pilnikami
diamentowymi, rozpierane współosiowo i równolegle do osi honowanych cylindrów przy pomocy
niezależnych od siebie stopniowanych trzpieni rozprężających.
Takierozwiązanie konstrukcyjne powoduje szybkie stępianie i ścieranie się końcowej krawę¬
dzi pilników diamentowych, zwłaszcza przy honowaniu cylindrów nieprzelotowych lub stopnio¬
wych, uniemożliwiając obróbkę cylindrów w narożach przy dnie cylindra lub na przejściach w
cylindrach stopniowych. Ponadto rozwiązanie takie wymaga stosowania stosunkowo długich
szczękowych wkładów gładzących i pilników diamentowych. Sztywna budowa głowicy powoduje
też osiadanie i zbieranie się w czasie pracy na prowadnicach wkładów gładzących — cząsteczek
oberabianego cylindra, co w następstwie może doprowadzić do zatarcia się prowadnic lub powsta¬
nia zarysowania gładzi cylindra. Dlatego też głowice o takiej budowie stosowane są przede
wszystkim do obróbki wstępnej.
Znana jest również z polskiego opisu patentowego nr 110 355 głowica do honowania cylind¬
rów posiadająca tuleje sprężynujące z zabudowanymi na ich końcach znanymi segmentami ścier¬
nymi. Od wewnątrz tulejajest zakończona symetrycznie rozmieszczonymi kształtowymi grabkami,
umieszczonymi w prowadnicach stożkowych trzpienia rozpierającego i stykającymi się punktowo z
powierzchnią stożkową trzpienia. Drugi koniec tulei połączonyjest z końcówką poprzez wewnętr¬
zną tuleję prowadzącą trzpień rozpierający. W układzie dwustopniowym głowica składa się z dwu
zachodzących na siebie współosiowo w odpowiednich średnicach tulei sprężynujących, przesunię¬
tych grabkami o kąt 45°, połączonych przy pomocy końcówki, przy czym dłuższa wewnętrzna
tuleja sprężynująca posiada wycięcia pod garbki kształtowe tulei sprężynujących — wewnętrznej i
zewnętrznej.
148 539
2
Takskonstruowana głowica sprawia, że segmenty ścierne zabudowane są w układzie spręży¬
stym na odpowiednio długim ramieniu rozciętej tulei.
Z kolei znana jest z polskiego opisu patentowego nr 87 465 głowica do honowania cylindrów
przelotowo-stopniowych i nieprzelotowych posiada dwa zespoły wkładów gładzących z nalutowa-
nymi pilnikami diamentowymi zwanymi stopniami, które są rozpierane rónocześnie i niezależnie
od siebie. Stopień o mniejszej średnicy jest rozpierany trzpieniem i kołkiem siłą sprężyny napiętej
przy pomocy pokrętła odpowiednio wyskalowanego, natomiast stopień o większej średnicy jest
rozpierany kolejnym trzpieniem za pomocą popychacza, uruchomionego hydraulicznie.
Celem wynalazku jest opracowanie głowicy o prostej konstrukcji, umożliwającej honowanie z
dużą dokładnością otworów o małych średnicach.
Istota głowicy według wynalazku polega na tym, że posiada ona dwie półtuleje, których jedne
końce posiadają stożkowe powierzchnie wewnętrzne, a ich zewnętrzne powierzchnie cylindryczne
pokryte są materiałem ściernym, a ich drugie końce zaopatrzone w kołnierze posiadają powierzch¬
nie bazujące, przylegające do odpowiednich powierzchni łącznika tulejowego, połączonego rozłą¬
cznie z półtulejami za pomocą nakrętki kołpakowej.
Głowica według wynalazku posiada prostą technologiczną konstrukcję, możliwą do wykona¬
nia w przeciętnych warunkah warsztatowych. Nadaje się do honowania otworów w zakresie 2-20
milimetrów. Zastosowanie dwóch półtulei umożliwia łatwe nanoszenie materiału ściernego metodą
prasowania lub spiekania, jak również łatwą regenerację materiału ściernego. Duża powierzchnia
materiału ściernego stwarza możliwość obróbki z dużą wydajnością.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia głowicę w przekroju osiowym, a fig. 2 — tę samą głowicę w przekroju poprze¬
cznym wzdłuż linii A-A.
Głowica składa się z łącznika tulejowego 1 osadzonego na powierzchniach bazowych 2
półtuleji 3 i 4, których drugie końce, posiadające wewnętrzne powierzchnie stożkowe, są pokryte na
ich zewnętrznych powierzchniach cylindrycznych materiałem ściernym 5 i 6. Wewnątrz półtulei 3 i
4 umieszczony jest trzpień rozpierający 7 o profilu zewnętrznym dostosowanym do profilu wew¬
nętrznego półtulei 3 i 4, którego jeden koniec z umieszczoną na nim sprężyną śrubową 8 osadzony
jest w łączniku tulejowym 1, natomiast do kołnierzy półtulei 3 i 4 z powierzchniami bazowymi 2
przylega dno nakrętki kołpakowej 9 nakręconej na łącznik tulejowy 1, zaopatrzony w kołki 10
przenoszące napęd z honownicy na głowicę.
Zastrzeżenie patentowe
Głowica do honowania otworów o małych średnicach zaopatrzona w łącznik tulejowy, trzpień
rozpierający ze sprężyną śrubową oraz elementy ścierne rozpierane tym trzpieniem, znamienna tym,
że posiada dwie półtuleje (3 i 4), których jedne końce posiadają stożkowe powierzchnie wewnętr¬
zne, a ich zewnętrzne powierzchnie cylindryczne pokryte są materiałem ściernym (5 i 6), a ich drugie
końce, zaopatrzone w kołnierz, posiadają powierzchnie bazujące (2) przylegające do odpowiednich
powierzchni łącznika tulejowego (1) połączonego rozłącznie z półtulejami (3 i 4) za pomocą nakrętki
kołpakowej (9).
148539
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
4
Размер файла
313 Кб
Теги
pl148539b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа