close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL148715B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
148 715
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.4 C10B 21/20
Zgłoszono:
86 04 04
(P. 258807)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
88 02 04
Opis patentowy opublikowano: 1990 02 28
Twórcywynalazku: Tadeusz Filar, Zdzisław Woźniacki, Jacek Dunajewski,
Ryszard Wysmoliński
Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków (Polska)
Sposób regulowania cyklu rewersji pieca koksowniczego
Przedmiotem wynalazku jest sposób regulowania cyklu rewersji pieca koksowniczego.
Piece koksownicze ogrzewane są gazem, który przeponowo nagrzewa wsad na przykład
węglowy. Część energii unoszonej przez gorące spaliny odzyskuje się w regeneratorach. Technolo¬
gia pracy regeneratorów przewiduje , że po nagrzaniu ich przez spaliny zatrzymuje się w układzie
pieca opalanie i przełącza doprowadzenia i odprowadzenia mediów gazowych płynących przez
regeneratory. Zabieg rewersji powoduje, że przez gorący regenerator płyną substraty spalania, a
przez regenerator zimne produkty spalania. W konwencjonalnym procesie koksowania stosuje się
stały cykl rewersji. Czas trwania cyklu jest wielkością stałą dla danej baterii koksowniczej.
Celem wynalazku jest umożliwienie regulowania cyklu rewersji pieca koksowniczego, co
pozwala na zwiększenie wydajności pieca koksowniczego, co pozwala na zwiększenie wydajnści
pieca koksowniczego poprzez skrócenie czasu koksowania, zwiększenie jego żywotności oraz
zmniejszenie zużycia gazu do opalania.
Istotą wynalazku jest to, że wartość temperatury spalin opuszczających regeneratory wprowa¬
dza się jako sygnał wejściowy do układu różniczkujcego ten sygnał względem czasu a osiągnięcie
zadanej wartości przez tę pochodną traktowane jest jako sygnał do wykonania rewersji. Jednocześ¬
nie musi być zachowany warunek nieprzekraczania minimalnego dopuszczalnego czasu trwania
cyklu dopuszczalnej wartości temperatury górnych warstw wyłożenia regeneratorów, uzależnionej
od ogniotrwałości użytych materiałów ceramicznych.
Sposób według wynalazku zobrazowanyjest na rysunku przedstawiającym układ sterowania
rewersją pieca koksowniczego. Wartość temperatury spalin opuszczających regeneratory z termoelementów 2 przekazywana jest jako sygnał wejściowy do układu różniczkującego 1. Wartość
pochodnej temperatury spalin względem czasu porównywana jest z zadaną wartością 3 tej pochod¬
nej. Moment zrównoważenia tych wielkości stanowi impuls do wysłania sygnału do urządzeń
przestawczych 4.
2
148 715
Zastrzeżenie patentowe
Sposób regulowania cyklu rewersji pieca koksowniczego, znamienny tym, że wartość tempera¬
tury spalin opuszczających regeneratory wprowadza się jako sygnał wejściowy do układu różnicz¬
kującego ten sygnał względem czasu a osiągnięcie zadanej wartości przez tę pochodną traktuje się
jako sygnał do wykonania rewersji przy zachowaniu warunku nieprzekraczania minimalnego
dopuszczalnego czasu trwania cyklu oraz dopuszczalnej wartości temperatury górnych warstw
wyłożenia regeneratorów, uzależnionej do ogniotrwałości użytych materiałów ceramicznych.
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
179 Кб
Теги
pl148715b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа