close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL148852B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
1 OPIS PATENTOWY 148 852
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
Patent dodatkowy
fit
Zgłoszono:
87 05 06
Pierwszeństwo
CZY i LINIA
/P. 265565/
Urzędu PatenTowego
——
Int. C1.4C02F 3/08
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 88 11 10
Opis patentowy opublikowano: 1990 02 28
Twórca wynalazku: Józef Gotowiec
Uprawniony z patentu: Akademia Rolniczo-Techniczna, Olsztyn /Polska/
URZĄDZENIE DO BIOLOGICZNEGO OCZYSZCZANIA SciEKfiW
Przedmiotem wynalazku jest urzędzenie do biologicznego oczyszczania ścieków,
które może znaleźć zastosowanie w oczyszczalniach miejskich i przemysłowych.
Znane i stosowane sę do biologicznego oczyszczania ścieków złoża tarczowe, w
których tarcze zamocowane sę współosiowo na poziomych wałach. W każdym urządzeniu wał z
tarczami połączony Jest z układem napędowym, którym może być motoreduktor z silnikiem elek¬
trycznym połączony bezpośrednio z wałem urzędzenia. Inny sposób wprawiania w ruch obrotowy
tarcz polega na wprowadzeniu sprężonego powietrza do specjalnie uformowanych kielichów,
które zamocowane sę na obwodzie tarcz. Tarcze z wałem mogę także wykonywać ruch obrotowy i
ruch posuwisto-zwrotny w płaskodennym zbiorniku. W tym urzędzeniu wał połęczony jest prowad¬
nicę nacięgu i linę nacięgajęcę z układem napędowym składajęcym się z bębna, reduktora obro¬
tów i silnika elektrycznego.
Urzędzenie według wynalazku ma ruchome tory wykonane w postaci zębatki, które w
środku oparte sę na podporach, a końcami na siłownikach.
Urzędzenie pozwala znacznie zmniejszyć zużycie energii elektrycznej niezbędnej do
wprawiania w ruch obrotowy tarcz. Ponadto brak potrzeby łożyskowania wału oraz możliwość
poruszania się tarcz jedynie pod wpływem własnej siły ciężkości powoduje, że awaryjność
urzędzenie zmniejsza się, szczególnie wtedy, kiedy tarcze nie sę równomiernie pokryte błonę
biologiczne.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, na
którym fig.l przedstawia urzędzenie w przekroju podłużnym w ujęciu schematycznym, a fig.2-w
widoku z góry w ujęciu schematycznym.
Urzędzenie na jeden wał 1 z wypełnieniem 2 i zakończony jest dwoma kołami zębaty¬
mi 3. Wał 1 porusza się po torach 4 wykonanych w postaci zębatki i na końcach podpartych
siłownikami 5. W środku torów 4 umieszczone sę ruchome podpory 6. Wypełnienie 2 porusza się
148 852
2
148 852
w zbiorniku 7, przez który przepływają ścieki 8. Działanie urzędzenia jest następujęce:
Wał 1 razem z wypełnieniem 2 stacza się na kołach zębatych 3 po torach 4 pod wpływem siły
ciężkości, która uzyskuje się po pochyleniu torów 4. Zmiana położenia torów 4 dokonuje się
wtedy, kiedy wypełnienie 2 przesuwa się do jednego z boków zbiornika 7. W tym momencie urucha¬
mia się siłowniki 5, które podnoszę ten koniec toru 4, przy którym znajduje się wypełnienie 2.
Wypełnienie 2 obraca się wokół własnej osi i przesuwa się w zbiorniku 7, przez
który przepływaję ścieki 8. Zanieczyszczenia zawarte w ściekach 8 degradowane sę przez mikro¬
organizmy zasiedlajęce wypełnienie 2. Mikroorganizmy uzyskuję kontakt ze ściekami 8 i powie¬
trzem atmosferycznym w czasie wykonywania ruchu obrotowego przez wypełnienie 2. Natomiast
wypełnienie 2 przesuwajęc się w zbiorniku 7 utrzymuje zawiesinę zawarte w ściekach 8 w stanie
zawieszenia. Oczyszczone ścieki odpływaję do osadnika wtórnego*
Zastrzeżenie
patentowe
Urzędzenie do biologicznego oczyszczania ścieków posiadajęce wypełnienie zamoco¬
wane na poziomym wale zakończonym dwoma kołami zębatymi i umieszczone w płaskodennym zbiorniku,
znamienne
tym, że ma ruchome tory /4/ wykonane w postaci zębatki, które w środku
oparte sę na podporach /6/f a końcami na siłownikach /5/.
ta,H£-7
i i
I | I
-},
I I
Fig 2
Pracownia Poligraficzna UP PRL. Nakład 100 egz.
Cena 400 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
162 Кб
Теги
pl148852b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа