close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL148948B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY
POLSKA
148 948
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
CZYTELNIA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 86 °5 20
Pierwszeństwo
Urrędu Pałtntowego
ftiu.* tommw"-» Łi«*f I
/P. 259573/
—_
Int. Cl.4 B08B 7/00
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 88 05 12
Opis patentowy opublikowano: 1990 06 30
Twórcy wynalazku: Lech Kamiński, Derzy Szawłowski, Aleksander
Skoczylas. Maciej Gołębiowski, Czesław Kawalec
Uprawniony z patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa /Polska/
SPOSÓB USUWANIA WARSTW AZOTOWANYCH W STALACH KONSTRUKCYJNYCH
Przedmiotem wynalazku jest sposób usuwania warstw azotowanych w stalach konstruk¬
cyjnych, stosowanych zwłaszcza do regeneracji reaktorów pracujęcych w atmosferze amoniaku
gazowego w podwyższonej
temperaturze,
W znanym procesie produkcji meleminy, medium produkcyjne zawierajęce 75% amoniaku
w temperaturze pracy ok, 400 C wywołuje proces naazotowywania materiału reaktora. Powoduje to
zmianę właściwości wytrzymałościowych materiału, a następnie właściwości plastycznych, co
wyklucza dalsze użytkowanie reaktora*
Sposób według wynalazku polega na tym, że element konstrukcyjny z warstwę azotowa¬
ne wygrzewa się w temperaturze 540°C do 570°C w czasie 48 do 96 godzin w atmosferze powietrza,
następnie usuwa się mechanicznie powierzchniowe warstwy tlenkowe powstałe w procesie wygrze¬
wanie*
Korzystne jest, jeśli element konstrukcyjny wygrzewa się za pomoce palników gazo¬
wych, którego warstwę zewnętrzne przed wygrzewaniem izoluje się termicznie, zmniejszajęc
gradient temperatury w przekroju poprzecznym* Korzystne jest również jeśli warstwy tlenkowe
usuwa się przez piaskowanie*
Zgodnie z wynalazkiem uzyskano możliwość przywrócenia właściwości plastycznych,
zachowujęc właściwości wytrzymałościowe materiału elementu konstrukcyjnego*
Przykład stosowania sposobu jest bliżej objaśniony w oparciu o rysunek, który na
fig*l przedstawia krzywe rozcięgania niskowęglowej stali kotłowej po eksploatacji w instala¬
cji chemicznej, zaś na fig*2 - krzywe rozcięgania niskowęglowej stali kotłowej po procesie
usuwania warstw azotowanych*
W produkcji melaminy, stosowany reaktor wykonany ze stali kotłowej podlega naazotowaniu* Usunięcie war6tw azotowanych przeprowadza się tak, że izoluje się termicznie powierzch¬
nię zewnętrzne reaktora za pomoce izolacyjnych mat azbestowych, po czym wygrzewa się reaktor
w temperaturze 540 C za pomoce palnika gazowego umieszczonego wewnętrz uszczelnionego reaktora
146 948
148 948
2
w czasie 60 godzin w atmosferze powietrza* Po schłodzeniu reaktora do temperatury pokojowejf
usuwa się z powierzchni wewnętrznej reaktora war6twy tlenkowe przez piaskowanie*
Na fig.l rysunku pokazano krzywe rozciągania niskowęglowej stali, z której
wykonany jest reaktor po naazotowanlu, w procesie produkcji melaminy, przy czym siła F mierzo¬
na jest w kG# zaś wydłużenie A 1 w mm* Granica wytrzymałości po naazotowanlu wyniosła Rm 337 MPa.,,,,
Uwidoczniona na fig*2 rysunku krzywa przedstawia właściwości stali reaktora po
regeneracji, po której uzyskano granicę plastyczności Re ■ 349,6 MPa oraz granicę wytrzymałości
Rm «
470 MPa*
Zastrzeżenia
patentowe
1* Sposób usuwania warstw azotowanych w stalach konstrukcyjnych, znamienny
t y mf że element konstrukcyjny z warstwę azotowane wygrzewa się w temperaturze 540 C do 570 C
w czasie 48 do 96 godzin w atmosferze powietrza, następnie usuwa 6ię mechanicznie powierzchnio¬
we warstwy tlenkowe w procesie wygrzewania*
2. Sposób według zastrz.l, znamienny
tym, że element konstrukcyjny
wygrzewa się za pomoce palników gazowych*
3* Sposób według zastrz.2, znamienny
tym, że warstwę zewnętrzne
elementu konstrukcyjnego przed wygrzewaniem izoluje się termicznie zmniejszajęc gradient
temperatury w przekroju poprzecznym.
4* Sposób według zastrz.l, znamienny
tym, że powierzchniowe warstwy
tlenkowe usuwa się przez piaskowanie.
--Rm
A
Rm
^^
^-^Re
1
.
i
i
1
1
l
1
l
1
i
l
i
FIG. 2
Al
FIG.1
Pracownia Poligraficzna UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 1500 zł
-.
Al
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
161 Кб
Теги
pl148948b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа