close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL149351B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
LUDOWA
^TyTIlnia
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 85 02 27
149 351
Urzędu Patentowego
/P. 252122/
Pierwszeństwo :
Int. Cl.4 B23K 3/00
//H01L 21/70
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Twórcy wynalazku:
Zgłoszenie ogłoszono: 86 09 09
Opis patentowy opublikowano: 1990 03 31
Józef Lewandowski, Michał Lenczewski
Uprawniony z patentu: Naukowo-Produkcyjne Centrum Półprzewodników "UNITRA-CEMI",
Zakład Doświadczalny Urządzeń Technologicznych, Warszawa
/Polska/
ZESPÓŁ USTALANIA PASKÓW AŻURU
Przedmiotem wynalazku jest zespół ustalania pasków ażuru;będący częścią składową
urządzenia do lutowania układów scalonych.
Znane urządzenia do lutowania układów scalonych, w skład których wchodzą zespoły
transportujące paski ażuru, wyposażone są w prowadnicę, na której umieszcza się paski.
Ustalenie pozycji paska polega na dociskaniu paska do powierzchni prowadnicy za pomocą koł¬
ka o kształcie stożka lub walca. Jest to bardzo niewygodne, ponieważ bazowanie odbywa się
bez podbijania. Występują znaczne opory tarcia, a zatem uzyskuje się mniejszą dokładność
pozycjonowania paska.
W zespole według wynalazku elementem napędowym jest dźwignia obrotowo osadzona na
wałku, uruchamiana przez krzywkę współpracującą z rolką zamocowaną w tej dźwigni. Dźwignia
ta zakończona jest łapką dociskową. Ponadto zespół wyposażony jest w prowadnicę z zamoco¬
wanym obrotowo podbijakiem, którego dłuższe ramię stanowi obciążnik, zaś krótsze ramię za¬
kończone jest występem podnoszącym paski ażuru. Kołki osadzone są odpowiednio w dwóch
dźwigniach umieszczonych na wałku. Paski ażuru znajdujące się na prowadnicy nie przylega¬
ją swoją powierzchnią do prowadnicy, tylko unoszone są przez podbijak, dzięki czemu kołki
bazujące wprowadzane w otwory bazowe paska mają do pokonania mniejszą siłę tarcia niż tar¬
cie występujące między prowadnicą a paskiem. Następuje dokładne naprowadzenie otworu bazu¬
jącego na część kołka, zanim pasek zostanie dociśnięty do powierzchni prowadnicy. Dzięki
temu uzyskuje się dokładne bazowanie paska.
149 351
149
2
351
Wynalazek jest bliżej objaśniony w przykładzie wykonania na podstawie rysunku, na
którym fig. 1 przedstawia schemat zespołu, fig. 2 charakteryzuje pierwszą fazę ruchu ze¬
społu, fig. 3 - początek wchodzenia kołka podczas ustalania paska, zaś fig. 4 przedsta¬
wia całkowite ustalenia paska, e fig. 5 obrazuje fazę dociśnięcia łapki.
Jak uwidoczniono na fig. 1, elementem napędowym zespołu jest dźwignia 3 uruchamia¬
na przez krzywkę 1 współpracującą z rolką 2 zamocowaną w dźwigni 3. Dźwignia 3 jest osadzo¬
na obrotowo na wałku 4 zamocowanym w podporach 5. Na wałku 4 osadzona obrotowo jest rów¬
nież dźwignia 6 i dźwignia 13. W czasie podnoszenia dźwigni 3 podnosi się poprzeczka 7,
dźwignia 6 i dźwignia 13. Ruch powrotny wszystkich dźwigni realizowany jest przez spręży¬
ny 8. W prowadnicy 12 zamocowany jest obrotowo podbijak 10, którego dłuższe ramię stano¬
wi obciążnik, a krótsze ramię zakończone jest występem podnoszącym pasek ażuru 15.
Po zakończeniu przesuwu paska, kiedy wszystkie dźwignie są w górnym położeniu, obrót
krzywki 1 pozwala na opadnięcie dźwigni 3 wraz z podpieranymi przez nią dźwigniami 6 i 13
pod wpływem działania sprężyn 8. Jak pokazano na fig. 2 w pierwszej
fazie ruchu obie dźwi¬
gnie 6 i 13 opierają się o poprzeczkę 7, a pasek ażurów unoszony jest przez podbijak 10.
Przy dalszym ruchu w dół kołek 14 osadzony w dźwigni 13 wchodzi w okrągły otwór bazujący
pasek ażurów 15. Dzięki małym oporom tarcia, występującym między powierzchnią paska ażu¬
rów 15 i podbijakiem 10, następuje dokładne naprowadzenie otworu bazującego na stożkową
część kołka 14, zanim pasek zostanie dociśnięty przez ten kołek do powierzchni prowadnicy
12. Po dociśnięciu paska 15 do prowadnicy 12 pasek zostaje unieruchomiony w kierunku osi
prowadnicy 12. Przy dalszym ruchu dźwigni 3 w dół między poprzeczką 7 a dźwignią 13 tworzy
się szczelina /S/ pokazana na fig. 3, jest to początek wchodzenia kołka 14 w ażur paska
15» aż do momentu wejścia drugiego kołka 9 w podłużny otwór bazujący paska ażurów 15. Fig.
4 przedstawia ca>kowite ustalenie położenia paska, które następuje po wytworzeniu się szcze¬
liny również między dźwignią 6 a poprzeczką 7. W tym czasie możliwe jest jeszcze przemie¬
szczenie paska 15 przez kołek 9 w kierunku prostopadłym do osi prowadnicy 12, gdyż łapka
dociskowa 11 nie dociska jeszcze paska 15 do powierzchni zamocowanego w prowadnicy 12 grzej¬
nika*
Po całkowitym ustaleniu położenia paska 15, przy dalszym obrocie krzywki 1, pasek
zostaje dociśnięty przez łapkę dociskową 11, która powoduje unieruchomienie i dokładne przy¬
leganie paska do powierzchni grzejnika jak pokazano na fig. 5.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Zespół ustalenia pasków ażuru, będący częścią składową urządzenia do lutowanie
układów scalonych w zespołach transportujących paski ażuru umieszczone na prowadnicy,
znamienny
tym, że zawiera element napędowy, którym jest dźwignia /3/ osadzona
obrotowo na wałku /4/# uruchamiana przez krzywkę /1/ współpracującą z rolką /2/ zamocowa¬
ną w dźwigni /3/ zakończonej łapką dociskową /11/, ponadto zespół zawiera prowadnicę /12/
z zamocowanym obrotowo podbijakiem /10/ i kołkami
/14 i 9/ osadzonymi w dźwigniach /13 i
6/ zamocowanych obrotowo na wałku IM.
2. Zespół według zastrz. 1, znamienny
tym, że podbijak /10/ ma dłuższe
ramię stanowiące obciążnik, zaś krótsze ramię zakończone jest występem podnoszącym pasek
ażuru /15/.
149 351
fig-1
fig.2
6 9
7_ U
fig.3
13 U
\ ^ISZTr /jo
_rti_
^, QH
ra
U9 351
fig. 5
fig-A
Pracownia Poligraficzna UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 1500 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
262 Кб
Теги
pl149351b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа