close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL149397B1

код для вставкиСкачать
POLSKA
RZECZPOSPOLITA
LUDOWA
OPIS PATENTOWY
149 397
CZyTELNIA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono: 86 08 23
/P. 261141/
Pierwszeństwo
Int. CL4 G01N 29/04
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono: 88 05 26
Opis patentowy opublikowano:
1990 03 31
Twórcy wynalazku: Sylwester Michalski, Mieczysław Miechowicz, Tadeusz Kozerski
Uprawniony z patentu:
Zjednoczone Zespoły Gospodarcze Zakład Aparatury
Elektronicznej i Wyrobów z Metali, Warszawa
/Polska/
UKŁAD SPRZĘŻENIA NADAJNIKA Z ODBIORNIKIEM
W URZĄDZENIACH ULTRADŹWIĘKOWYCH
Przedmiotem wynalazku jest układ elektroniczny, sprzęgający nadajnik z odbiornikiem w
urządzeniach ultradźwiękowych a w szczególności w defektoskopach.
Układ sprzężenia nadajnika z odbiornikiem znany jest z polskiego patentu nr 87106,
Wartość amplitud sygnałów odbiorczych przychodzących z głowicy ultradźwiękowej zmienia się
w zależności od warunków pomiarowych w tak szerokim zakresie, że w przypadku występowania
sygnałów odbiorczych o dużych amplitudach, w znanym układzie sprzężenia, następuje obcina¬
nie wierzchołków tych amplitud.
Istota wynalazku polega na tym, że szeregowy układ przeciwsobnie połączonych elementów
prostowniczych, połączony jest z jednej strony z regulowanym tłumikiem a z drugiej z bram¬
ką polowego tranzystora, przy czym elementy prostownicze wraz z podłączonymi do nich rów¬
nolegle dwoma rezystorami tworzą elektryczny mostek, którego przekątną stanowi diodowy re¬
zystor, złącze dren-źródło polowego tranzystora i dwa wyjściowe rezystory, połączone sze¬
regowo.
W układzie według wynalazku uzyskuje się określoną wartość i dokła'dny dowolny podział
amplitudy sygnału odbiorczego tak niezbędny i korzystny w defektoskopach i urządzeniach ul¬
tradźwiękowych, z jednoczesnym skutecznym tłumieniem sygnału nadawczego przedostającego się
do odbiornika, a także nie obciążaniem nadajnika i głowicy oraz przepuszczaniem bez tłumie¬
nia i w szerokim paśmie częstotliwości sygnałów odbiorczych.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunku, który jest
elektrycznym schematem ideowym układu sprzężania.
Sygnał z nadajnika 1 lub z ultradźwiękowej głowicy 2 przechodzi do odbiornika 15 po¬
przez regulowany tłumik 3, szeregowy układ przeciwsobnie połączonych elementów prostowni¬
czych k i 5 oraz złącze bramka-źródło polowego tranzystora 10 przy czym sygnał z nadajnika
149 397
2
149 397
1, o dużej amplitudzie, jest silnie tłumiony tłumikiem 3 oraz elementami prostowniczymi 4
i 5 o regulowanych opornościach wartością prądów polaryzujących, natomiast sygnał z gło¬
wicy ultradźwiękowej 2, którego wartość nie przekracza wartości polaryzacji elementów pro¬
stowniczych 4, 5 jest nastawiany do wielkości optymalnej i wymaganej, w regulowanym tłu¬
miku 3 i przepuszczany bez tłumienia przez elementy prostownicze 4, 5 oraz tranzystor po¬
lowy 10. Rezystory 6, 7, 8, 9 oraz 11, 12 ustalają wartość prądów polaryzujących elementy
prostownicze 4, 5 oraz określają punkt pracy polowego tranzystora 10, przy czym rezystory
6, 7 z elementami prostowniczymi 4, 5 stanowią mostek elektryczny, który wraz z diodowym
rezystorem 8 jest dla regulowanego tłumika 3 opornością wyjściową, której wartość zmienia
się automatycznie w zależności od wielkości przychodzącego z ultradźwiękowej głowicy 2
sygnału. W przekątnej elektrycznego mostka znajduje się wraz z rezystorami 8, 11, 12 tran¬
zystor polowy 10, którego złącze dren-źródło stanowi dużą oporność wyjściową dla elektrycz¬
nego mostka a złącze bramka-źródło przepuszcza bez tłumienia sygnały odbiorcze do odbior¬
nika 15. Kondensatory 13, 14 służą do filtracji źródeł zasilania. Każdy z elementów pro¬
stowniczych 4 i 5 składa się z jednej lub więcej diod połączonych szeregowo w tym samym
kierunku przewodzenia.
Zastrzeżenia
patentowe
1,Układ sprzężenia nadajnika z odbiornikiem w urządzeniach ultradźwiękowych, sprzęgają¬
cy odbiornik z nadajnikiem i głowicą ultradźwiękową za pośrednictwem szeregowego układu
przeciwsobnie połączonych elementów prostowniczych,
znamienny
tym,
że sze¬
regowy układ przeciwsobnie połączonych elementów prostowniczych /4/, hi połączony jest
z jednej strony z regulowanym tłumikiem /3/ a z drugiej z bramką polowego tranzystora
/10/ przy czym elementy prostownicze /4/, hi wraz z podłączonymi do nich równolegle
dwoma rezystorami /6/, liI tworzą elektryczny mostek^którego przekątną stanowi diodowy
rezystor /8/, złącze dren-źródło polowego tranzystora /lO/ i wyjściowe rezystory /li/,
/12/, połączone szeregowo.
2. Układ według zastrz. 1, znamienny
tym, że każdy element prostowni¬
czy A/ i hi składa się z jednej lub więcej diod połączonych szeregowo w tym samym
kierunku przewodzenia.
* +
#-
Pracownia Poligraficzna UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 1500 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
209 Кб
Теги
pl149397b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа