close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL149405B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY
POLSKA
149405
37C/"*7Df\0DfM ITA
iZbULrOorOLITA
LUDOWA
[czytelniaT
Patent dodatkowy
do patentu nr
Msm
IbP
"W
Urzędu Patentowego 1
Zgłoszono: 86 12 20 /P.263175/
Pierwszeństwo
■
Int. Cl.4 G03F 7/00
URZĄD
PATENTOWY
PRL
Zgłoszenie ogłoszono:
88 08 18
Opis patentowy opublikowano:
1990 03 31
Twórca wynalazku: Jacek Koczorowski
Uprawniony z patentu: Krajowy Związek Poligraficznych Spółdzielni Pracy Ośrodek
Badawczo-Rozwojowy Poligrafii i Opakowań, Poznań
/Polska/
KOREKTOR MINUSOWY DO POZYTYWOWYCH PŁYT PRESENSYBILIZOWANYCH
Przedmiotem wynalazku jest korektor minusowy do pozytywowych płyt presensybilizowa-
nych. Korektory minusowe stosuje się w technice drukarskiej w celu usunięcia zbędnych
miejsc drukujących na płycie, którymi mogą być: pasery, ślady po cięciu błony itp.
Znany jest z opisu patentowego PRL nr 104047 korektor do offsetowych płyt presensybilizowanych warstwą fotorozpuszczalną zawierający: 0,05 - 20 części wagowych polikwasu
akrylowego lub 0,5 - 20 części wagowych soli sodowej karboksymetylocelulozy Jako środka
zagęszczającego, 10 - 70 części wagowych N,N-dwumetyloformamidu w mieszaninie z acetonem,
octanem etylu, metylo-etyloketonem, dioksanem,
benzenem, ksylenem lub toluenem,
5-30
części wagowych wody i 0,05-0,3 części wagowych związku powierzchniowo czynnego. Znany
korektor jest uciążliwy w użytkowaniu. Posiada on, bowiem,
żelowatą strukturę spowodowa¬
ną obecnością karboksymetylocelulozy, która utrudnia przeprowadzanie korekty. Ponadto,
znany korektor posiada stosunkowo niską żywotność wskutek zawartości związków o dużej
zdolności parowania.
Celem wynalazku jest sporządzenie korektora pozbawionego przedstawionych wyżej nie¬
dogodności.
Stwierdzono, że cel ten spełnia korektor według wynalazku, który zawiera: od 40 do
80 części wagowych fluorku amonu, od 150 do 190 części wagowych alkoholu etylowego, od
150 do 200 części wagowych dioksanu, od 100 do 300 części wagowych N,N - dwumetyłoforma¬
midu, od 10 do 50 części wagowych octanu amylu, od 100 do 300 części wagowych glikolu
etylenowego, 50 części wagowych wody i od 30 do 70 części wagowych wysokodyspersyjnego
kwasu krzemowego. Nieoczekiwanie okazało się, że zawartość wysokodyspersyjnego kwasu
krzemowego jako środka zagęszczającego korzystnie wpływa na strukturę korektora. Obecność
octanu amylu i glikolu etylenowego opóźnia jego parowanie. Natomiast udział fluorku amonu
149 405
2
149 405
w składzie korektora według wynalazku zwiększa skuteczność jego działania, co spowodowane
jest, zapewne, hydrolizą fluorku w obecności wody i wydzieleniem się kwasu fluorowodorowe¬
go o własnościach trawiących.
Przykład I. Odmierza się dokładnie następujące ilości poszczególnych składni¬
ków: 40 g fluorku amonu; 150 g alkoholu etylowego; 200 g dioksanu; 300 g N,N-dwumetyloformamidu; 10 g octanu amylu; 100 g glikolu etylenowego; 50 g wody; 30 g wysokodyspersyjnego
kwasu krzemowego.
Po bardzo dokładnym wymieszaniu wszystkich składników, korektor według wynalazku Jest
gotowy do natychmiastowego użycia.
Przykład
II.W sposób podany w przykładzie I przygotowuje się korektor o nastę¬
pującym składzie: 80 g fluorku amonu; 190 g alkoholu etylowego; 150 g dioksanu; 100 g N,Ndwumetyloformamidu; 50 g octanu amylu; 300 g glikolu etylenowego; 50 g wody; 70 g wysoko¬
dyspersyjnego kwasu krzemowego.
Zastrzeżenie
patentowe
Korektor minusowy do pozytywowych płyt presensybilizowanych, posiadający w swoim skła¬
dzie NfN-dwumetyloformamid, środek zagęszczający, wodę i rozpuszczalniki organiczne?
znamienny
tym, że zawiera od 40 do 80 części wagowych fluorku amonu, od 150
do 190 części wagowych alkoholu etylowego, od 150 do 200 części wagowych dioksanu, od 100
do 300 części wagowych N,N - dwumetyloformamidu, od 10 do 50 części wagowych octanu amylu,
od 100 do 300 części wagowych glikolu etylenowego, 50 części wagowych wody i od 30 do 70
części wagowych wysokodyspersyjnego kwasu krzemowego.
Pracownia Poligraficzna UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 1500 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
173 Кб
Теги
pl149405b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа