close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL150225B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY 150 225
POLSKA
Patent dodatkowy
do patentu nr
CZYTELNIA
Zgłoszono: 86 07 08 /P.260539/
Or ędu Patentowego
Pierwszeństwo ____
Int. Cl.5 B21B 37/14
B21H 1/22
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono: 88 04 14
Opis patentowy opublikowano: 90 07 31
Twórca wynalazku: Waldemar Orszulak
Uprawniony z patentu:
Zakłady Naprawcze Mechanizacji RoLnic twa,
Kamień Pomorski /Polska/
URZĄDZENIE DO KOPIOWEGO WALCOWANIA KSZTAŁTOWNIKÓW
Przedmiotem wynalazku Jest urządzenie do kopiowego walcowania kształtowników zwłaszcza
płaskowników ze stali resorowej, stosowanych w produkcji piór resorów parabolicznych.
Dotychczas znane próby profilowego walcowania płaskowników z przeznaczeniem na pióra reso¬
rów parabolicznych polegały na walcowaniu płaskowników między dwoma walcami z odpowiednio
do żądanego profilu wyfrezowanymi połówkami tego profilu. Metoda ta posiada pewne niedo¬
godności jak np. że długość walcowanego profilu nie może być większa od obwodu walców.
W praktyce musiała być ona mniejsza i z tego powodu średnice walców były stosunkowo duże,
a co za tym idzie potrzebne były duże momenty obrotowe do napędu. Metoda ta wymaga także
do każdego rodzaju pióra resoru osobnej pary rolek kłopotliwych w wykonawstwie i kosztow¬
nych.
Celem wynalazku jest opracowanie urządzenia, które eliminuje dotychczasowe wady. -Isto¬
ta urządzenia do kopiowego walcowania kształtowników według wynalazku polega na tym, że
ma ono ułożyskowane w płytach korpusu dwa wały, napędzany i podpierający o osiach obrotu
wzajemnie równoległych lub minimalnie zwichrowanych i wahliwie na ramionach obrotowo za¬
mocowaną między wałami rolką kopiującą, której oś obrotu jest równoległa do osi obrotu
wału podpierającego i w przybliżeniu leży w płaszczyźnie wyznaczonej przez oś obrotu wa¬
łu podpierającego i punkt należący do osi wału napędzanego oraz kopiał wsuwany za pomocą
siłownika między rolką kopiującą i wał podpierający według którego odbywa się walcowanie
kształtownika wkładanego między rolką kopiującą a wał
napędzany.
Zaletą urządzenia według wynalazku jest to, że długość walcowanego kształtownika ogra¬
niczona jest tylko przez czas stygnięcia, a zastosowanie łatwo wymiennego kopiału pozwala
na szybkie przestawienie urządzenia na walcowanie różnyoh pod względem długości i zmien¬
nej grubości kształtowników. Fakt, że wał napędzany oraz rolka kopiująca mają stosunkowo
I
i
2
150 225
małą średnio ę ograniczoną tylko względami wytrzymałościowymi oraz warunkiem bezpoślizgowej pracy powoduje kilkakrotne zmniejszenie koniecznego do napędu urządzenia momentu ob¬
rotowego* Urządzenie do kopiowego walcowania kształtowników według wynalazku zobrazowano
na schematach gdzie fig* 1 przedstawia przekrój prostopadły do osi wałów a fig* 2 prze¬
krój przez osie wał ów •
Jak przedstawiono na schemataoh urządzenie według wynalazku ma w płytach korpusu 11
ułożyskowane dwa wały. napędzany 1 i podpierający 10. Wał napędzany 1 otrzymuje napęd
od zespołu napędowego 12 składającego się z przekładni i silnika* Między wałami 1 i 10
umieszczona jest rólka kopiująca 3 zamocowana poprzez oś 4 w wa hi iwy eh na osi 8 ramionach
6. Między wałem podpierającym 10 a rolką kopiującą 3 wsunięty jest kopiał 7 podpierany
dodatkowo przez rolki prowadzące 9 ułożyskowane na osiach zamocowanych w płytach korpusu
11.
Na schemacie figury 1 przedstawiony jest także kształtownik 2 w środkowej fazie walco¬
wania oraz zgarniacze zendry 5* Wał napędzany 1 wyposażony jest w kołnierze, które wspól¬
nie z powierzchniami roboczymi wału napędzanego 1 i rolki kopiującej 3 całkowicie ograni¬
czają zmienny przekrój walcowanego kształtownika 2* Jednostronnie nagrzany do temperatu¬
ry powyżej temperatury koóca kucia kształtownik 2 wsuwany jest w tak ograniczoną prze¬
strzeń na odpowiednią głębokość* Następnie przy pomocy siłownika nie uwzględnionego na
schemacie wsuwany jest zgodnie z zaznaczonym kierunkiem kopiał 7 co powoduje przemieszcze¬
nie rolki kopiującej 3 wraz z kształtownikiem 2 aż do skasowania wszelkioh luzów i wywoła¬
nia wstępnego zacisku*
W tym momencie włączany jest napęd wału 1 zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na schema¬
cie* W wyniku sił tarcia oraz obracania się wału napędzanego 1 zostaje wprawiony w ruch
postępowy kształtownik 2 i w wyniku tego ruchu w ruch obrotowy rolka kopiująca 3 powodu¬
jąca w konsekwencji wciąganie stale wsuwanego przez siłownik kopiału 7 z jednoczesnym wy¬
muszeniem ruchu obrotowego wału podpierającego 10. Taki stan trwa do chwili całkowitego
wyjścia kształtownika 2 z przestrzeni roboczej, z jednoczesną zmianą jego kształtu na po¬
dobny do kopiału 7.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Urządzenie do kopiowego walcowania kształtowników
znamienne
tym,
że
ma ułożsykowane w płytach korpusu /11/ dwa wały: napędzany /1/ i podpierający /10/ o
osiach obrotu wzajemnie równoległych lub minimalnie zwichrowanych i wahliwie na ramioneoh /6/ obrotowo zamocowaną między wałami /10, 1/ rolkę kopiującą /3/* której oś obro¬
tu jest równoległa do osi obrotu wału podpierającego /1Q/ i w przybliżeniu leży w pła¬
szczyźnie wyznaczonej przez oś obrotu wału podpierającego /10/ i punkt należący do osi
wału napędzanego Z4]/ oraz kopiał /7/, wsuwany za pomocą siłownika między rolkę kopiująoą /3/ i wał podpierający /10/ według którego odbywa się walcowanie kształtownika /2/
wkładanego między rolkę kopiującą /3/ a wał napędzany.
2* Urządzenie według zastrz* 1 znamienne
tym, że rolka kopiująca /3/
ma możliwość zmiany odległości w stosunku do wału napędzanego /1/ i odległość ta jest
ściśle regulowana położeniem i kształtem kopiału /7/.
3* Urządzenie według zastrz. 1 znamienne
tym, że wał napędzany Z4]/ po¬
siada kołnierze zamykające przestrzeń między powierzchniami roboczymi wału napędzanego
/1/ i rolki kopiującej /3/.
150
225
Fig.1
150 225
Fig. Z
Pracownia Poligraficzna UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 1500 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
301 Кб
Теги
pl150225b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа