close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL150257B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY 1150
I rczyT*-L^~M
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
85 12 17 /P. 256841/
Pierwszeństwo
257
■ l ujściu P°'*''-,! ■"''\
.— .
Int. Cl.5 H03K 17/945
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
87 08 10
Opis patentowy opublikowano: 1990 08 31
Twórcy wynalazku: Jacek Turski, Adam A. Wieteska, Krzysztof Piwoński
Uprawniony z patentu: Jacek Turski, Adam A. Wieteska, Krzysztof Piwoński,
Warszawa /Polska/
UKŁAD ELEKTRONICZNEGO CZUJNIKA POŁOŻENIA Z WYJŚCIEM PRĄDOWYM
Przedmiotem wynalazku jest układ elektronicznego czujnika położenia z wyjściem prądo¬
wym działający w odpowiedzi na zbliżanie przedmiotu metalowego do układu sterującego czuj¬
nika lub oddalanie, mający zastosowanie zwłaszcza w automatyce.
W znanych czujnikach położenia dla uzyskania dwustanowej pracy z histerezą przełącza¬
nia stosuje się różne układy przerzutników. Na wyjściu takich czujników uzyskuje się sy¬
gnały napięciowe, a czujnik wymaga stosowania trzech przewodów łączących go z zasilaniem
i obwodem obciążenia. Obciążenie
jest dołączane między wyjście
czujnika i jeden z poten-
ojałów napięcia zasilającego. Takie rozwiązanie jest niekorzystne w zastosowaniach, w
których są wymagane wyjściowe sygnały prądowe pozwalające na przesyłanie ich długą linią
dwuprzewodową.
Istotą układu elektronicznego czujnika położenia z wyjściem prądowym jest to, że wyj¬
ście układu sterującego jest dołączone do bazy pierwszego tranzystora, którego emiter
jest połączony z katodą diody Zenera i układem sterującym, oraz poprzez rezystor obcią¬
żenia z dodatnim potencjałem napięcia zasilającego. Kolektor pierwszego tranzystora jest
połączony poprzez pierwszy rezystor z bazą drugiego tranzystora. Kolektor drugiego tran¬
zystora jest połączony z anodą diody Zenera oraz układem sterującym. Emiter drugiego
tranzystora jest połączony z potencjałem odniesienia i dodatkowo poprzez rezystory drugi
i trzeci połączony odpowiednio z bazą i kolektorem.
Zaletą czujnika według wynalazku jest dwuprzewodowe wyjście prądowe, które może byó
łączone z układem obciążenia poprzez długą linię przesyłową. Uicład jest oszczędny,
nie
wymaga stosowania rozbudowanych stopni wyjściowych, charakteryzując się przy tym pracą
dwustanową. Układ umożliwia dołączanie różnych obciążeń, którym może być prądowe wejście
wzmacniacza przełącznikowego, przekaźnik, element sygnalizacyjny itp.
2
150 257
UKład elektronicznego czujnika położenia z wyjściem prądowym według wynalazku jest
przedstawiony w przykładowym wykonaniu na rysunku, który przedstawia schemat ideowo-
-blokowy układu. Wyjście układu sterującego S jest dołączone do bazy tranzystora T1.
Emiter tranzystora
i poprzez rezystor
lektor tranzystora
tor tranzystora T2
T1 jest połączony z katodą diody Zenera D, z układem sterującym S
obciążenia Ro z dodatnim potencjałem napięcia zasilającego Uz. Ko¬
T1 jest połączony poprzez rezystor R1 z bazą tranzystora T2. Kolek¬
jest połączony z anodą diody Zenera D oraz układem sterującym S.
Bmiter tranzystora T2 jest połączony z potencjałem odniesienia 0V i dodatkowo poprzez
rezystory R2 i R3 połączony odpowiednio z bazą i kolektorem.
Działanie układu elektronicznego czujnika położenia z wyjściem prądowym polega na
tym, że w obecności metalu w strefie czułości czujnika sygnał elektryczny z układu ste¬
rującego S utrzymuje tranzystor wejściowy T1 w stanie nieprzewod zenia. W obwodzie tran¬
zystora T1 nie płynie prąd, nie jest więc wysterowany tranzystor T2. Ze źródła zasila¬
nia płynie prąd spoczynkowy przez obciążenie Rof obwód zasilający układ sterujący S i
rezystor R3. W tym stanie pracy układu dioda Zenera D nie przewodzi, ponieważ napięcie
występujące na niej jest niższe od napięcia Zenera* W wyniku wyprowadzenia metalu ze
strefy czułości czujnika zmienia się sygnał na wyjściu układu sterującego S powodując
wysterowanie tranzystora T1 i jego przewodzenie. Prąd płynący przez tranzystor T1 i
rezystory R1
i R2 powoduje wysterowanie tranzystora T2 i wzrost prądu w obwodzie ob¬
ciążenia. Wzrasta napięcie zasilające układ sterujący S do wielkości określonej napię¬
ciem diody Zenera D. Tranzystor T1
zostaje nasycony. Zwiększenie prądu przewodzenia
tranzystora T1 doprowadza z kolei tranzystor T2 do stanu nasyoenia. Poprzez diodę D
płynie większy prąd. ale
układ sterujący S jest teraz zasilany napięciem stabilizowa¬
nym niezależnym od prądu pracy płynącego w obwodzie
obciążenia czujnika. Ta zasada pra¬
cy układu powodująca wejście tranzystorów T1 i T2 w stan nasycenia i wytworzenie napię¬
cia Zenera na diodzie D umożliwiła wytworzenie histerezy przełączania
i dwustanową pra¬
cę czujnika.
Zastrzeżenie
patentowe
Układ elektronicznego czujnika położenia z wyjściem prądowym złożony z układu steru¬
jącego, diody, tranzystorów oraz rezystorów znamienny
tym, że wyjście ukła¬
du sterującego /S/ jest dołączone do bazy tranzystora /T1/, którego emiter jest połączo¬
ny z katodą diody Zerara /D/ i z układem sterującym /S/, oraz poprzez rezystor obciąże¬
nia /Ro/ z dodatnim potencjałem napięcia zasilającego /Uz/, natomiast kolektor tranzys¬
tora /T1/ jest połączony poprzez rezystor /R1/ z bazą tranzystora /T2/, którego kolek¬
tor jest połączony z anodą diody Zenera /D/ oraz układem sterującym /S/f zaś emiter tran¬
zystora /T2/ jest połączony z potencjałem odniesienia /0V/ i dodatkowo jest połączony
poprzez rezystory /R2 i R3/ odpowiednio z bazą i kolektorem.
Ro
+UX
T1
&0
t\R1
R2
T2
JX
i
TXr"n
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 1500 zł
OV
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
231 Кб
Теги
pl150257b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа