close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL150299B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
150 299
Ci.
Patent dodatkowy
cLNIA
do patentu nr
U -7 cdu Patentowego
Zgłoszono:
(P. 267933)
87 °9 25
Pierwszeństwo
.
Int. Cl.5 A01G 1/04
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono:
PATENTOWY
RP
89 04 03
Opis patentowy opublikowano: 1990 10 31
Twórca wynalazku:
Leonard Kopiński
Uprawniony z patentu:
Akademia Techniczno-Rolnicza im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich,
Bydgoszcz (Polska)
URZĄDZENIE DO INTENSYWNEJ HODOWLI GRZYBNI W STAŁYM PODŁOŻU
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do intensywnej hodowli grzybni w stałym podłożu,
składającym się głównie ze stałych substancji ligno-celulozowych.
Dotychczasowe urządzenia do hodowli grzybni w stałym podłożu składają się z szeregu
tac, wypełnionych sterylnym podłożem z rosnącą grzybnią, ustawionych w pionowe stosy i umie¬
szczonych w specjalnej komorze z przepływającym powietrzem, zapewniającym stałe warunki
wzrostu. Urządzenie to pozwala kontrolować w czasie hodowli jedynie parametry przepływające¬
go powietrza, natomiast uniemożliwia śledzenie wzrostu grzybni wewnątrz podłoża. Każda próba
analizowania postępu hodowli grzybni wymaga bezpośredniego dostępu do komory, co może spo¬
wodować zakażenie podłoża szkodliwymi mikroorganizmami. Niebezpieczeństwo zakażenia zwiększa
się dodatkowo przez konieczność oddzielnego sterylizowania podłoża i jego późniejsze ukła¬
danie na tacach.
Znane są również urządzenia składające się z dwóch oddzielnych komór, ustawionych jedna
nad drugą, oddzielonych od siebie perforowaną przegrodą. W dolnej komorze znajduje się woda
nawilżająca sterylne powietrze, które przepływa następnie do drugiej komory i płynąc dalej
przez warstwę stałego podłoża, z rosnącą w nim grzybnią, wypływa do atmosfery. Urządzenia
te umożliwiają dokładniejsze regulowanie parametrów hodowli niż poprzednie, jednak aby
określić stan zaawansowania rozwoju grzybni konieczny jest bezpośredni dostęp do wnętrza
podłoża, mogący spowodować zakażenie. Niemożliwa jest szybka zmiana wilgotności podłoża, gdyż
przepływające przez nie powietrze ma stałą temperaturę i wilgotność. Również w tym urządzeniu
sterylizację podłoża prowadzi się oddzielnie.
150 299
150 299
2
Znane jest także urządzenie zbudowane z obracającego się bębna, z wewnętrznymi
przegrodami, w którym stałe podłoże z rosnącą grzybnią jest w sposób ciągły mieszane.
Do bębna doprowadza się sterylne powietrze o stałej temperaturze i wilgotności. Kon¬
strukcja urządzenia zapewnia niezmienne warunki temperaturowe i wilgotnościowe wzrostu
grzybni, ale przemieszczające się podłoże wpływa negatywnie na jej rozwój, powodując
nawet zamieranie. Również w przypadku tego urządzenia sterylizacja podłoża odbywa się
oddzielnie, a kontrola wzrostu grzybni wymaga pobierania prób z jego wnętrza, zwiększa¬
jąc możliwość zakażenia.
Celem wynalazku jest skonstruowanie urządzenia eliminującego niedogodności dotych¬
czasowych rozwiązań i umożliwiającego intensyfikację hodowli grzybni w stałym podłożu
z możliwością bezinwaryjnego kontrolowaiia jej przebiegu, oraz uniknięcia oddzielnego
sterylizowania podłoża, wymagającego instalacji dodatkowych urządzeń.
Cel ten osiągnięto przez skontruowanie urządzenia do hodowli grzybni według wynalazku
składającego się z trzech komór ustawionych pionowo nad sobą. Dolna komora nawilżająca
posiada zamontowane elementy doprowadzające powietrze, wodę i element termostatujący,
który może być dodatkowo wykorzystywany do jej sterylizacji, oprócz tego zamontowane są
jeszcze termometry i króciec połączony z jednym ramieniem manometru różnicowego. Środko¬
wa komora, zawierająca stałe podłoże,
otoczona jest płaszczem termostatującym służącym
dodatkowo do jej sterylizacji i oddzielona od komory nawilżającej przegrodą perforowaną.
Wewnątrz komory hodowlanej zamontowany jest termometr. W trzeciej, górnej komorze umie¬
szczony jest termometr oraz króciec połączony z drugim ramieniem manometru różnicowego,
służącego do mierzenia spadku ciśnienia powietrza płynącego przez warstwę stałego podłożae
Do elementów termostatująco-sterylizujących dolnej i środkowej komory podłączone są prze¬
wody z wodą termostatującą i parą wodną i czynniki te wykorzystywane są w zależności od
fazy hodowli.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na rysunku w przykładzie wykonania w ujęciu
schematycznym.
Komora nawilżająca 1, wypełniona częściowo wodą, zaopatrzona jest w dwa układy do¬
prowadzające powietrze 2 i 3, wężownicę termostatująco-sterylizującą 4, dwa termometry
5 i 6 oraz w przewód doprowadzający wodę 7 i króciec 8 połączony przez zawór 9 z manome¬
trem różnicowym 10. Nad komorą 1 umieszczona jest komora hodowlana 11 oddzielona od niej
płytą perforowaną 12. Komora 11 otoczona jest płaszczem termostatująco-sterylizującym 13,
a w jej wnętrzu znajduje się termometr 14. Najwyższym elementem urządzenia jest komora 15
z zamontowanym termometrem 16, króćcem 17 połączonym przez zawór 18 z manometrem różni¬
cowym 10, oraz króćcem 19 odprowadzającym powietrze do atmosfery przez wilgotność iomierz 20.
Wężownica 4 i płaszcz 13 zasilane są podczas sterylizacji parą wodną za pomocą zaworów
21 i 24. W czasie trwania hodowli grzybni przez wężownicę 4 i płaszcz 13 przepływa woda
o stałych parametrach przy otwartych zaworach 23 i 22. Układy doprowadzające powietrze 2
i 3 są połączone przez zawory 25 i 26 i filtr biologiczny 27 z rotametrem 28.
Zaletą techniczną rozwiązania według wynalazku jest możliwość prowadzenia jednoczes¬
nej sterylizacji całego układu hodowlanego i stałego podłoża, oraz możliwość precyzyjnej
regulacji parametrów hodowli, przyczyniających się do Jej intensyfikacji. Pomiary spadku
ciśnienia powietrza, płynącego przez warstwę stałego podłoża z rosnącą grzybnią, określają
w sposób pośredni stan zaawansowania hodowli, bez konieczności pobierania prób z wnętrza
urządzenia.
150 299
Zastrzeżenie
3
patentowe
Urządzenie do intensywnej hodowli grzybni w stałym podłożu, znamienne
t y m, że składa się z komory nawilżającej (1) z zamontowanym w niej układem tenr.o-
statująco-sterylizującym (4) i dwoma układami napowietrzającymi (2 i 3), która łączy
się kolejno z komorą hodowlaną (11), obudowaną płaszczem termostatująco-steryl i żującym
(13), a następnie z komorą (15) połączoną z komorą nawilżającą (1) za pomocą manometru
różnicowego (10).
►do atmosfery
kondensat
-m —
powietrze
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
292 Кб
Теги
pl150299b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа