close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL150820B1

код для вставкиСкачать
[ECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
P^^lnTaT
Patent dodatkowy
do patentu nr
||ieH^F
1*p*
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszono:
86 03 06
150820
--L_lJ
/P. 258249/
Pierwszeństwo
Int. Cl.s E21F 15/00
Zgłoszenie ogłoszono: 87 oi 26
Opis patentowy opublikowano: 90 11 30
Twórcy wynalazku: Wiktor BłęcJek, Henryk Cieszkowski, Stanisław Krajewski,
Stanisław Siewierski, Konrad Wanielista, Leszek Żołyniak
Uprawniony z patentut Koabinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady Badawcze i
Projektowe Miedzi "Cuprua", Wrocław /Polska/
SPOSÓB LIKWIDACJI WYBRANEJ PRZESTRZENI W KOPALNI PODZIEMNEJ
Wynalazek dotyczy sposobu likwidacji wybranej przestrzeni w kopalni podzleanej.
W górnictwie rud siedzi likwidację wybranej przestrzeni wykonuje elf za poaoca podsadzki hydra¬
ulicznej lub zawału stropu. Płynna podsadzka hydrauliczna polega na hydrauliczny* dostarczeniu
do otaaowanej pustki poeksploatacyjnej Materiału stałego, najczęściej piasku, który osadzajęc
się, przy równoczesny*: odprowadzeniu wody podeadzkowaj będęcej środklea transportujjcya, stanowi
podparcie stropu. Zawał polega na tya, że za poaoca robót strzałowych rozetrzellwuJe się okreś¬
lonej grubości warstwy stropu zalegajęcego nad likwidowane przestrzenie. Otrzyaane w ten epoeób
gruzowisko skalne wypełnia wyrobisko 1 przestrzeń z której je uzyskano, etanowlęc podparcie
dla wyżej nadległych akał stropowych. Wykorzystuje elf tu zjawisko rozluzowanla skał, polegające
na tya, źe objętość akał w caliźnie jest aniejsza od objętości tych skał w stanie rozluzowanya
w gruzowisku. W przypadku rud aiedzionośnych średni współczynnik rozluzowanla skał zawałowych
wynosi 1,3, co oznacza, żs każdy zastrzelony 1 a skał stropowych daje gruzowisko o wysokości
1 x 1.3 - 1,3 a.
Stosowanie podsedzki hydraulicznej więżę się aiędzy innyai z następujęcyai ujsanyai
skutkaait
- znacznie wyższyai kosztaal w stosunku do zawału,
- podniesisnlsa kosztów gospodarki wodno-aułowej kopalni,
- strstaai rudy w filarach osadników polowych.
- degradację środowiska ze względu na konieczność budowy odkrywkowych kopalń plaeku podsadzko¬
wego*
Dlatego też podeadzkę hydrauliczne etoeuje się w szczsgólnych warunkach, na przykład
przy wybieraniu na warstwy grubego złoża rudy Biedzi, w którya wywołania zawału o dużya zaelęgu
pionowy* jeet nleaożllwe. Przykładowo, dla wybieranego złoża Biedzi o aiężezoścl 5 a, przy wyżej
150 820
150 820
2
podany* średnia współczynniku rozluzowanla skał lt 3, wysokość wywoływanego zawału winna
wynosić około 15 - 16 a, co oznacza, że w atropia należy odwiercić zawałowa otwory atrzałowa
o takie właśnie zaelęgu pionowya, Jest to praktyczna granica aożliwoścl robót wiertniczych
zawałowych* Niektóre parcele złoża rud aledzl Bajo. grubość znacznie przekraczejęcę 5 a,
elęgsjęcę nawet do 20 a* Przy 15-astrowej alężazości złoża stosując zawał należałoby odwier-
cać w atrople otwory strzałowa o zasięgu pionowya około 50 a, co Jest nierealne* Olatago też
w tych przypadkach i aiędzy innyai z tych właśnie powodów etosuje elf podsadzkę płynne, ze
wszystkiai wyaienionyal ujeanyai koneekwencjaai, w tya także trudnościaai z uzyakaniaa szczel¬
ności podsadzania tak wysokich i dużych pustek*
Wynalazek dotyczy sposobu likwidacji wybranej przestrzeni, zwłaszcza przy eksplo¬
atacji grubych złóż aledzl i polega na tya, że likwidowane pustkę poekeploatacyjnę podsadza
alę za poaocę podsadzki hydraulicznsj tylko do wysokości nie większej niż 70% wysokości wybra¬
nego złoża* zaś pozostała Jago część zapełnia eię zawałea skał stropowych, który to zawał
wraz z uprzednio ulokowane w wyrobisku podsadzkę atanowie podparcie stropu*
Przyk ład* Złoże rudy aledzl o aiężezoścl 15 a Jest sksploatowana znanya
dwuwarstwowy* systeaea# w którya dotychczaa cała wybrana przestrzeń Jest likwidowana za poaocę
podsadzki hydraulicznej* Zgodnie z wynalazkiea* po wybraniu górnej 1 dolnej weretwy, których
grubość wynosi odpowiednio 5 i 10 a, następuje wypełnienie podsadzkę płynne tylko dolnej weretwy
to Jest 10 a, zaś górne warstwę to Jsst 5 a, likwiduje się za poaocę zawału skał stropowych,
wywołanego roboteai strzałowyai* W tya calu* z aęaiednich wyrobisk warstwy górnej wierci eię
i odpala, oczywiście po podsadzeniu waretwy dolnej - otwory etrzałowe zawałowe o takiej dłu¬
gości, by uzyekane gruzowisko skalne ezczelnie zapełniło przestrzeń warstwy górnej oraz tej
części stropu, która ulege rozstrzelaniu. W tya przypadku zasięg pionowy otworów zawałowych
wynosi około 15 a, to Jest tyls. Ile obecnie odwiercą się w stropis przy wywoływaniu zawału
podczas ekeploatacji rudy alsdzl systeaaai Jednowarstwowy*i* Uzyskene w ten sposób gruzowisko
skalne wraz z podsadzkę warstwy dolnej na której on zalega etanowi podparcie stropu* Realizacja
wynalazku przynosi szereg zneczęcych korzyści, z których najważnlejszs tot
- obniżenie koeztów wybierenie, wynikajęce z różnicy kosztów robót podsedzkowych i zawałowych*
Dla złoża o grubości 15 a, przy podsadzaniu 10 a wybranej przestrzeni i zawalaniu pozosta¬
łych 5 a, oezczędnoścl wyniosę
_£ x 100% » 33%
15
- w podobnya stopniu ulegnie obniżenie koeztów gospodarki wodnoaułowej kopalni*
- oszczędności wynlkejęce ze zaniejszenia kosztów pozyskania piesku podsadzkowego*
- wyellainowanie konieczności budowy taa podsadzkowych w górnej warstwie, przy etosowenya dwuwaretwowya eyeteale wybierania grubych złóż rudy aledzl,
- zaniejezenie pojeanoścl oeadnlków polowych, a tya saaya obniżanie etrat rudy uwięzionej w
filarach tych ossdników,
- aożllwość racjonalizacji stosowanych oraz projektowania nowych efektywniejezych eyeteaów
wybierania*
Zastrzsżonie
patentowe
Sposób likwidacji wybranej przestrzeni w kopalni podzieanej, zwłaszcza przy eksplo¬
atacji grubych złóż rud Biedzi systsaaai warstwowyai, znealenny
tya, że likwidowa¬
ne pustkę poeksploatacyjne powstałe po wybraniu kopaliny na całej przewidzianej do eksploata¬
cji wysokości złoża, wpierw podsadza eię do wysokości nie więkezej niż 70% wysokości wybrenego złoża, w ezczególnoścl ześ do wyeokości równej grubości warstwy najniższej, po czya pozosta¬
łe wysokość tej pustki zapełnia się gruzowisklea skalnya, otrzyaanya w wyniku zawału akał et ro¬
powych zelagajęcych nad tę pustkę*
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 1500 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
224 Кб
Теги
pl150820b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа