close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL150972B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA __„ ^ Ł rramTmirikWf-y
polska
OPIS PATENTOWY
150 972
Patentdodatkowy ^^ ^ ?/M
do patentu nrFWK1J/M
Zgłoszono:
870716 (P.266908)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY Zgłoszenieogłoszono:
RP
"17Figtt
8807 07
"Ol','!
Opis patentowy opublikowano: 1991 12 31
Twórcywynalazku: Bogusław Koczorowski, Roman Kędziora, Tadeusz Guzialek
Uprawnionyzpatentu: Przemysłowy Instytut Maszyn Rolniczych,
Poznań (Polska)
Zawór dławiący z kierownicą hydrokinetyczną
Przedmiotem wynalazkujest zawór dławiący z kierownicą hydrokinetyczną, przeznaczony do
regulacji ciśnienia przed miernikiem strumienia.
Znane zawory ciśnieniowe dławiące stanowią najprostsze elementy służące do wywołania
spadku ciśnienia. Dzięki małym wymiarom, prostej budowie, niezawodnemu działaniu i niewrażliwości na zanieczyszczenia oleju są szczególnie korzystne w zastosowaniu do uzyskania żądanego
ciśnienia w urządzeniach przeznaczonych do pomiarów i diagnostyki układów hydraulicznych,
szczególnie w małych i lekkich przenośnych przyrządach tego typu. Przy małych wymiarach tego
typu zaworów, mały przekrój szczeliny dławiącej konieczny do uzyskania dużego spadku ciśnienia
uzyskuje się przy stosunkowo dużej szerokości szczeliny, dzięki czemu eliminuje się powstawania
dużych sił hydrodynamicznych i związaną z tym niestabilność pracy zaworu. Jednak wytracaniu
energii przy przepływie przez taką szczelinę towarzyszy nierównomierny rozkład prędkości w
strudze za szczeliną, która w przypadku umieszczenia zaworu blisko miernika strumienia (natęże¬
nia przepływu) szczególnie turbiny mierniczej lub zwężki powoduje duże błędy wskazań tego
miernika spowodowane miejscowym działaniem sił hydrodynamiczynch. Nawet najkorzystniejsze
i wykonawczo kosztowne kształty elementów zaworu oraz optymalnejego usytuowaniewzględem
miernika strumienia przynoszą tylko połowiczne efekty i w dotychczas znanych rozwiązaniach
dopuszczalne błędy wskazań mierników powodowane wspomnianymisiłami hydrodynamicznymi
eliminuje się przez stosowanie dużych zaworów ze sterowaniem wstępnym, długich przewodów
łączących zawór z miernikiem lub korektora analogowego w przypadku mierników z elektroni¬
cznym wskaźnikiem wartości strumienia.
Celem wynalazku jest opracowanie zaworu dławiącego, który mając bardzo małe wymiary i
będącumieszczony bezpośrednio przed miernikiem strumienia wprzenośnymprzyrządziediagno¬
stycznym zapobiega powstawaniu istotnych błędów wskazań miernika zależnych od średnicy
prędkości w szczelinie czyli od iloczynu strumienia i spadku ciśnienia i związanego z tym stopnia
nierównomierności rozkładu prędkości w strudze za szczeliną.
Zadanie to zostało rozwiązanie według wynalazku w ten sposób, że za regulowaną szczeliną
dławiącą zaworu znajduje się komora wstępna, w której wykonane są wewnętrzne koncentryczne
2
150 972
otwory wylotowe o osiach prostopadłych do osi cylindrycznej komory kierownicy hydrokinetycznej stanowiącej wklęsłą powierzchnię torusoidalną, połączoną z umieszczonym w osi tej
powierzchni cylindrem, stanowiącym osiowy otwór o średnicy zewnętrznej, przy czym ten cylinder
wewnętrzny ma długość równą 1/10 do 1/20 średnicy zewnętrznej, a w otworze umieszczony jest
współosiowo rdzeń walcowy, przy czym pierścieniowa szczelina utworzona pomiędzy otworem i
rdzeniem jest połączona z komorą wylotową zaworu umieszczoną w dolnej małej odległości od
wlotu do miernika strumienia, z którym współpracuje zawór.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, w przekroju
wzdłuż płaszczyzny, na której leży oś wrzeciona zaworu oraz oś kierownicy hydrokinetycznej.
Zawór dławiący składa się z korpusu 1, w którym wykonanyjest wlot do zaworu 2, wrzeciona
zaworu 3 z suwakiem dławiącym 4. Pomiędzy suwakiem 4 a otworem dławiącym 5 utworzonajest
szczelina dławiąca 6. Wrzeciono zaworu umieszczonejest w uszczelnionym otworze gwintowanym
7 wykonanym w korpusie 1. Za szczeliną dławiącą 6 w korpusie umieszczona jest cylindryczna
komora wstępna 8, w której ścianach wykonane są prostopadłe otwory 3. Zewnętrzna powierzch¬
nia komory wstępnej 8 znajduje się wewnątrz cylindrycznej powierzchni kierownicy hydrokinety¬
cznej 10, która zakończonajest styczną do niej wklęsłą powierzchnią torusoidalną 11 o stałym lub
zmiennym promieniu r. W osi symetrii powierzchni torusa 11 wykonanyjest otwór 12zakończony
ścianą 13 znajdującą się w takiej odległości od powierzchni torusa, że grubość s pierścienia 14
utworzonego między powierzchniami 11 i 13 równa jest 1/10 do 1/20 średnicy zewnętrznej D
otworu 12 pierścienia 14. Wewnątrz otworu pierścienia 14 umieszczonyjest współśrodkowo rdzeń
walcowy 15 o średnicy wewnętrznej d, dzięki czemu pomiędzy pierścieniem 14 a rdzeniem 15
znajduje się współosiowa szczelina pierścieniowa 16 o średnicy zewnętrznej D i średnicy wewnętr¬
znej d. Wylot szczeliny 16 znajduje się w komorze wylotowej 17 zaworu.
Działanie zaworu według wynalazku jest następujące. Strumień wpływający do zaworu przez
wlot 2, po przepływnięciu przez szczelinę dławiącą 6 wstępnie wytraca ekstremalnie prędkości strug
elementarnych w komorze wstępnej 8 i przepływając przez otwory 9 dzieli się na kilka strug
wpływających do komory 10 kierownicy hydrokinetycznej, gdzie następuje częściowe połączenie
strug i dalsze ujednolicenie prędkości strug elementarnych. W komorze 10 przepływ wzdłuż
powierzchni torusoidalnej 11 powoduje dalsze ujednolicenie prędkości wskutek odpowiedniej
zmiany kierunku strug elementarnych, ich zmierzenia i laminarnych oporów przepływu wzdłuż
powierzchni kierującej. Jednocześnie następuje wytracanie ruchówwirowych strug elementarnych,
a zmiana kierunku, przy wpłynięciu strumienia do pierścieniowej szczeliny 16, oraz odpowiedni
przekrój stugi płynącej przez tę szczelinę zapewniają ostateczne wyrównanie prędkości strug
elementarnych i uzyskanie w wylocie 17 strumienia o jednorodności parametrów kinematycznych
zapewniających prawidłowe, niezależne od wielkości mocy wytracanej w zaworze wskazania
miernika umieszczonego tuż za wylotem 17.
Zastrzeżenie patentowe
Zawór dławiący z kierownicą hydrokinetyczną przeznaczony do regulacji ciśnienia przed
miernikiem strumienia, znamienny tym, że za regulowaną szczeliną dławiącą (6) znajduje się
komora wstępna (8), w której wykonane są wewnętrzne koncentryczne otwory wylotowe (9) o
osiach prostopadłych do osi cylindrycznej komory (10) kierownicy hydrokinetycznej stanowiącej
wklęsłą powierzchnię torusoidalną (11), połączoną z umieszczonym w osi tej powierzchni cylind¬
rem stanowiącym osiowy otwór (12) o średnicy zewnętrznej (D), przy czym ten cylinder wewnętrz
ny ma długość równą 1/10 do 1/20 średnicy zewnętrznej (D), a w otworze (12) umieszczony jest
współosiowo rdzeń walcowy (15), przy czym pierścieniowa szczelina utworzona pomiędzy otwo¬
rem (12) i rdzeniem (15)jest połączona z komorą wylotową (17) zaworu, umieszczoną w dowolnie
małej odległości od wlotu do miernika strumienia, z którym współpracuje zawór.
150972
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
349 Кб
Теги
pl150972b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа