close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL151062B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
C2 r PEŁNIA
do patentu nr
Zgłoszono:
151062
87 05 22
/P. 265875/
Urzędu Patentowego
Pierwszeństwo
Int. Cl.
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
H02H 7/18
G01R 31/36
H02J 7/00
88 11 24
Opis patentowy opublikowano: 1990 12 31
Twórcy wynalazku: Paweł Oczko, Edward Muc, 3an Małek
Uprawniony z patentu: Kopalnia Węgla Kamiennego "Andaluzja",
Piekary Śląskie /Fblska/
UKŁAD DO KONTROLI PRACY BATERII AKUMULATORÓW Z
ZASILACZEM PRĄDU STAŁEGO
Przedmiotem wynalazku jest układ do kontroli pracy baterii akumulatorów z zasila¬
czem prądu stałego, przeznaczony do ciągłej kontroli stanu przyłączenia i prawidłowej pracy
tego zespołu, zasilającego obwody sterowania i zabezpieczenia urządzeń elektrycznych, zwłasz¬
cza w rozdzielniach wysokiego napięcia.
W rozdzielniach wysokiego napięcia jest stosowane pomocnicze źródło prądu stałego,
złożone z baterii akumulatorów połączonej buforowo poprzez wyłącznik z prostownikiem,
przeznaczone do zasilania obwodów sterowania, zabezpieczeń, sygnalizacji oraz awaryjnego
zasilania napędów i oświetlenia rozdzielni.
Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 88 835 układ do kontroli stanu przyłącze¬
nia baterii akumulatorów do prostownika zawierajęcy włączone pomiędzy prostownik a baterię
akumulatorów prostownicze diodę mocy zbocznikowana opornikiem pomiarowym. Do tego opornika
jest przyłączony poprzez diodę prostownicze z kondensatorem oraz napięciowy dzielnik z diodę
Zenera, tranzystorowy wzmacniacz z przekaźnikiem sterującym obwody sygnalizacji alarmowej.
Powyższy układ ma ograniczone zastosowanie w rozdzielniach wysokiego napięcie* z powodu możli¬
wości kontroli jedynie stanu przyłączenia prostownika do baterii akumulatorów.
Znany jest również układ do kontroli pracy zespołu baterii akumulatorów z zasilaczem
prądu stałego, który zawiera włączone posobnie, pomiędzy obwód wyjściowy dwóch prostowników,
a baterię akumulatorów, niskoomowe uzwojenie transformatora składowej zmiennej prądu ładowania.
Wtórne uzwojenie tego transformatora jest połączone poprzez diodowy prostownik z przekaźnikiem
kontrolnym. Do wyjścia każdego z prostowników jest przyłączony prądowy przekaźnik, a równolegle
do wyjść tych prostowników jest przyłączony podnapięciowy przekaźnik, którego rozwierny
zestyk, zbocznikowany rozwiernym zestykiem kontrolnego przekaźnika oraz szeregowo połączonymi
151 062
2
151 062
rozwiernymi zestykami prądowych przekaźników, jest poleczony z zestykiem wyłęcznika obwodu
impulsowego przekaźnika połączonego z alarmowym sygnalizatorem• Wadę powyższego rozwięzania jest skomplikowany schemat połęczeń układu oraz potrzeba użycia do jego budowy dużej
ilości elektromagnetycznych urzędzeń stykowych, narażonych na częste uszkodzenia w czasie
eksploatacji, takie jak wypalanie, zawieszanie, bąćt sklejanie się styków.
Układ do kontroli pracy baterii akumulatorów z zasilaczem prędu stałego, zawieraję¬
cy włączone pomiędzy prostownik a baterię akumulatorów prostownicze diodę sterujęcę tranzys¬
torowym wzmacniaczem z przekaźnikiem sterujęcym obwód sygnalizacji alarmowej według wynalazku,
ma pomiędzy wyjściem prostownika a baterię akumulatorów szeregowo włęczony blok, utworzony
z równoległego poleczenia dwóch przeciwnie spolaryzowanych gałęzi, przy czym każda z nich
zawiera dwie poleczone szeregowo diody. Równolegle z diodowym blokiem jest włęczony, galwa¬
nicznie odseparowany od tego bloku, przy pomocy przeciwnie spolaryzowanych transoptorów,
tranzystorowy wzmacniacz, obciężony prędowym przekaźnikiem. W obwodzie wykonawczym prędowego
przekaźnika jest usytuowany kontrolny przekaźnik sygnalizacji akustycznej, generator sygnali¬
zacji lokalnej oraz optyczne wskaźniki.
Układ według wynalazku odznacza się prostym schematem połęczeń oraz tym, że zapewnia
duże niezawodność działania zabezpieczeń głównych rozdzielni energetycznych wysokiego napięcia.
Ponadto dzięki dużej
selektywności i skuteczności działania zabezpieczeń energetycznych oraz
skutecznym wykluczeniu powstawania uszkodzeń od przepięć w obwodach prędu stałego, zabezpie¬
cza poprawę warunków bezpieczeństwa pracy osób obsługujących rozdzielnie wysokiego napięcia.
Dodatkowym korzystnym skutkiem układu według wynalazku jest zwiększenie żywotności baterii
akumulatorów, poprzez wyeliminowanie niekontrolowanego, samoistnego rozładowywania się baterii
akumulatorów. Poprzez zastosowanie elementów optoelektronicznych, uzyskuje się również nie¬
zawodne izolację układu od pozostałej części toru silnoprędowego, co pozwala uniknęć nie¬
kontrolowanego zadziałania sygnalizacji w przypadku wystąpienia prędów upływnościowych w do¬
zorowanym obwodzie prędu stałego.
Wynalazek jest bliżej
który jest
objaśniony na przykładzie wykonania przedstawionym na rysunku,
schematem ideowym układu.
Układ według wynalazku zawiera
prostownik Pr przyłączony do szyn zbiorczych napięcia
stałego rozdzielni wysokiego napięcia, do których jest
również przyłączona bateria akumula¬
torów BA poprzez wyłącznik Wył. Pomiędzy wyjściem prostownika Pr, a
jest szeregowo włączony blok, utworzony z
baterią akumulatorów BA
równolegle połączonych lecz przeciwnie spolaryzowa¬
nych dwóch gałęzi, z których każda zawiera po dwie szeregowo połączone diody Dl, D2 i D3, D4.
Równolegle z tym blokiem jest włączony, galwanicznie odseparowany od bloku, za pośrednictwem
przeciwnie spolaryzowanych transoptorów T01, T02,
tranzystorowy wzmacniacz W. Wzmacniacz W
jest obciążony prądowym przekaźnikiem PP. Poprzez zestyk rozwierny przekaźnika PP w jego
obwód wykonawczy jest włączony kontrolny przekaźnik PK sygnalizacji akustycznej oraz optyczny
wskaźnik OWI awarii baterii i optyczny wskaźnik 0W2 blokowania układu. Natomiast zwiemy
zestyk przekaźnika PP łączy jego obwód wykonawczy z generatorem GA sygnalizacji lokalnej i
optycznym wskaźnikiem 0W3 sygnalizacji lokalnej.
W czasie eksploatacji baterii akumulatorów BA na szynach zbiorczych napięcia stałego
występuje napięcie nominalne o wartości 110V, zaś uzyskany na diodach Dl, D2 spadek napięcia
o wartości 1,4V jest pomijalny dla urządzeń zabezpieczających, w które jest wyposażona roz¬
dzielnia wysokiego napięcia. Przy przepływie przez baterię akumulatorów BA prądu doładowują¬
cego, uzyskany na diodach D3, D4 spadek napięcia steruje wejściami transoptorów T01, T02
wysterowujących poprzez tranzystorowy wzmacniacz W, prądowy przekaźnik PP. W stanie kontrolo¬
wania prądowy przekaźnik PP jest stale wzbudzony i poprzez swoje zestyki powoduje świecenie
optycznego wskaźnika 0W2 blokowania układu oraz zapewnia przerwę zasilania uzwojenia kontrol¬
nego przekaźnika PK sygnalizacji akustycznej. W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek usterki
powodującej zanik napięcia zasilającego prostownik Pr prądem przemiennym lub zanik prądu
wyjściowego prostownika Pr, za pomocą zwiernego zestyku prędowego przekaźnika PP zostaje włę¬
czony obwód kontrolnego przekaźnika PK sygnalizacji akustycznej oraz optyczny wskaźnik OWI
awarii baterii. Jednocześnie uruchomiony zostaje generator GA sygnalizacji akustycznej
umieszczony w rozdzielni głównej ze stałe obsługę lub w dyspozytorni oraz włęczony zostaje
151 062
3
optyczny wskaźnik 0W3 sygnalizacji lokalnej, który świeci się aż do momentu wyeliminowania
zaistniałej usterki, Z wyjętkiem akustycznej syreny SA znajdujęcej się w obwodzie wykonaw¬
czym kontrolnego przekaźnika PK, usytuowanej w rozdzielni i zasilanej napięciem stałym o
wartości 110V, całość układu jest zasilana z zasilacza Z stabilizowanego napięcia stałego
o wartości 12V.
Zastrzeżenie
paten
towe
Układ do kontroli pracy baterii akumulatorów z zasilaczem prędu stałego, zwłaszcza
w rozdzielniach wysokiego napięcia, zawierajęcy włęczonę pomiędzy prostownik, a baterię
akumulatorów prostownicze diodę sterujęcę tranzystorowym wzmacniaczem z przekaźnikiem steru-
jęcym obwód sygnalizacji alarmowej, znamienny
tym, że pomiędzy wyjściem prostow¬
nika /Pr/ a baterię akumulatorów /BA/ jest włęczony szeregowo blok złożony z poleczonych
równolegle lecz przeciwnie spolaryzowanych dwóch gałęzi, z których każda zawiera dwie szerego¬
wo poleczone diody /Dl, D2, D3, D4/, zaś równolegle z tym blokiem jest włęczony, galwanicznie
od niego odseparowany, za pomoce przeciwnie spolaryzowanych transoptorów /T01, T02/ tranzysto¬
rowy wzmacniacz /W/ obciężony prędowym przekaźnikiem /PP/, w którego obwodzie wykonawczym jest
włęczony kontrolny przekaźnik /PK/ sygnalizacji akustycznej, generator /GA/ sygnalizacji
lokalnej oraz optyczny wskaźnik /OWI/ awarii baterii, optyczny wskaźnik /0W2/ blokowania układu
i optyczny wskaźnik /0W3/ sygnalizacji lokalnej.
-2201390 V
LA
= nov
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
335 Кб
Теги
pl151062b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа