close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL151131B1

код для вставкиСкачать
!ECZPOSPOLITA
POLSKA
j|
flank^m^Ę^^
lip
URZĄD
PATENTOWY
RP
OPIS PATENTOWY 151131
CZYTEInTa]
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
87 02 26
Pierwszeństwo
/P. 264355/
-,—
Int. Cl.5 B21C 37/04
Zgłoszenie ogłoszono:
88 10 27
Opis patentowy opublikowano: 1990 12 31
Twórcy wynalazku: Krzysztof Marszowski, Bronisław Besztak,
Oerzy Turoń, Józef Krawiec, Wojciech Bajorek
Uprawniony z patentu: Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice /Polska/
SPOSÓB WYTWARZANIA DRUTÓW CYNKOWYCH
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania drutów cynkowych o specjalnych własnoś¬
ciach mechanicznych*
Znanym sposobem wytwarzania drutów cynkowych jest wykrawanie z blachy cynkowej krajki,
które następnie cięgnie się na ciągarkach bębnowych na drut o żędanym wymiarze końcowym*
Znany jest także i powszechnie stosowany sposób wytwarzania drutów cynkowych, polega¬
jący na tym, że z ciekłego cynku hutniczego odlewa się w sposób ciągły na kole odlewniczym
drut o przekroju trapezowym, po czym w temperaturze 160 - 180°C walcuje się go na goręco w
kilku przepustach z wydłużeniem całkowitym około 2,80 i z prędkością walcowania od 0,14 m/s do
0,22 m/s, po czym cięgnie się go na zimno na ciągarkach bębnowych w kilku cięgach, na drut o
końcowym wymiarze, przy czym cięgnienie prowadzi się ze zgniotem jednostkowym wynoszącym 12-18%*
Druty cynkowe o specjalnych własnościach mechanicznych powinny posiadać wytrzymałość
na rozcięganie Rm minimum 100 MPa oraz wydłużenie Al0 co najmniej 70%. Ponadto od drutów tych
wymaga się dużej gładkości powierzchni oraz węskiej tolerancji wymiaru średnicy.
Przy zastosowaniu znanych technologii, niezależnie od gatunku cynku, otrzymuje się dru¬
ty o niewysokich własnościach mechanicznych i plastycznych* Ponadto znane technologie nie
zapewniaję odpowiedniej jakości powierzchni otrzymywanych drutów cynkowych.
Zgodnie z wynalazkiem sposób wytwarzania drutów cynkowych polega na tym, że ciekły cynk*
korzystnie rektyfikowany, odlewa się do wlewnic we wlewki, najkorzystniej okręgłe, które nagrze¬
wa się do temperatury 140 - 180 C i wyciska na goręco z prędkością wyciskania co najmniej 0,05
m/s. Otrzymane pręty, korzystnie okręgłe o przekroju 140 - 180 mm , podgrzewa się do temperatury
140 - 170°C, a następnie walcuje na goręco* Walcowanie prowadzi się z wydłużeniem całkowitym
4,0 - 5,0 i z prędkościę 0,15 - 0,30 m/s. Następnie pręty zwija się w kręgi i cięgnie Je na zimno.
151
131
151 131
2
stoeujęc zgniot jednostkowy wynoszący 14% - 26%, na drut o żędanya końcowym wymiarze*
Otrzymane sposobem według wynalazku druty cynkowe posiadają, wysokie własności mecha¬
niczne, a mianowicie minimalne wytrzymałość na rozcięganie wynoszęcę 100 MPa i wydłużenie
całkowite wynoszęcę 90 - 110%. Ponadto tolerancja wymiaru średnicy drutów wykonanych sposo¬
bem według wynalazku wynosi od 0,002 do 0,005 mm.
Przedmiot wynalazku przedstawiono dokładnie w przykładzie wykonania* Cynk rektyfi¬
kowany stopiono w temperaturze 480 C i odlano do wlewnic na wlewki okręgłe o średnicy 125 mm
i długości 350 mm* Następnie nagrzano wlewki do temperatury 160 C i wyciśnięto je na prasie
współbieżnej z prędkością, wyciskania wynoszące 0,05 - 0,20 m/s. Wyciśnięte pręty o przekroju
poprzecznym wynoszącym 177 mm nagrzano do temperatury 160 C i skierowano do walcarki typu
■bOhLER"
pracujęcej w układzie ciągłym z zastosowaniem kalibrowania romb-romb# w której pod¬
dano je walcowaniu na goręco w 6 przepustach z wydłużeniem całkowitym 4,78 i ze średnie
prędkością, walcowania 0,2 m/s* Pręty po wyjściu z walcarki zwinięto w kręgi, po czym ciągnięto
je na cięgarce bębnowej
poślizgowej w 6 cięgach ze zgniotem jednostkowym wynoszęcym 26%*
Otrzymano drut cynkowy o średnicy 6,3 mm, wytrzymałości na rozcięganie Rn wynoszęcej
100 MPa,
o wydłużeniu AlQ « 90% i o tolerancji wymiarów średnicy - 0,005 mm*
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób wytwarzania drutów cynkowych, w którym odlany z ciekłego cynku półprodukt
walcuje się na goręco w kilku przepustach, a następnie zwija w kręgi i cięgnie na zimno w
kilku cięgach na drut, znamienny
tym, że ciekły cynk, korzystnie rektyfikowany,
odlewa się we wlewki, które podgrzewa się do temperatury 140 - 180 C i wyciska na goręco, z
prędkościę wyciskania wynoszęcę co najmniej 0,05 m/s, na pręty, korzystnie okręgłe o przekro¬
ju poprzecznym wynoszęcym 140 - 180 mm2, po czym pręty te nagrzewa się do temperatury 140 170°C i walcuje z wydłużeniem całkowitym 4,0 - 5,0 oraz z prędkościę 0,15 - 0,30 m/s, a tak
otrzymane pręty zwinięte w kręgi,
cięgnie się stosujęc zgniot jednostkowy wynoszęcy 14% - 26%,
na drut o końcowym wymiarze*
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 1500 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
183 Кб
Теги
pl151131b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа