close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL151225B1

код для вставкиСкачать
[ECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
151 225
POLSKA
tj*
'
§imiik
^^^^^^^
^p
URZĄD
PATENTOWY
RP
J^ZYTELNUT
Patent dodatkowy
do patentu nr
I Ur^U Patentowego
[.Mrtfr fec?«Muiliiq Ledinj |
Zgłoszono: 86 06 28 /P. 260366/
Pierwszeństwo
Int. Cl.5 E21D 11/36
E21D 23/00
Zgłoszenie ogłoszono:
88 03 03
Opis patentowy opublikowano: 19910131
Twórcy wynalazku: Alfred Malczyk, Sebastian Czypionka, Antoni Gołaszewski,
Franciszek Bogdziewicz, Tadeusz Kostyk, Andrzej Bernady,
Zdzisław Królica, Adam Kurzeja
Uprawniony z patentu: Kopalnia Węgla Kamiennego "Czerwone Zagłębie",
Sosnowiec /Polska/
PRZESUWNA OBUDOWA WYROBISK GÓRNICZYCH
Przedmiotem wynalazku jest zestaw przesuwnej obudowy górniczej przeznaczonej do zabez¬
pieczenia stropu wyrobisk górniczych eksploatacyjnych i chodnikowych, zwłaszcza na skrzy¬
żowaniach wyrobisk ścianowych z przyległymi chodnikami.
Znane i stosowane dotychczas w wyrobiskach ścianowych przesuwne obudowy zmechanizowane
charakteryzują się tym, że w czasie przemieszczania ich zestawów na nowe miejsce pracy
stropnice tych zestawów po wyrabowaniu tracą całkowicie kontakt ze stropem i stan taki
trwa aż do ustawienia zestawu w nowym miejscu pracy i rozparciu tego zestawu między stro¬
pem i spągiem wyrobiska. Wskutek tego, zwłaszcza przy stropach kruchych lub zniszczonych,
następuje wysypywanie się luźnych skał do przestrzeni roboczej ściany.
Znane są również obudowy zmechanizowane, których zestawy są złożone z dwóch sekcji połączonyoh ze sobą przesuwnie. Przemieszczanie takiego zestawu obudowy na nowe miejsce pra¬
cy wymaga opuszczenia stropnicy jednej sekcji i przemieszczenia jej na nowe miejsce pracy
oraz ponownego rozparcia tej sekcji. Dopiero wtedy można wyrabowac drugą współpracującą
sekcję i przemieścić ją podobnie na nowe miejsce pracy. Tak więc warunkiem poprawnego dzia¬
łania tego typu obudowy zmechanizowanej jest konieczność stosowania dwóch współpracujących
ze sobą sekcji. Opisane wyżej typy zestawów przesuwnej obudowy zmechanizowanej dobrze speł¬
niają swoje zadanie w wyrobiskach ścianowych, natomiast nie nadają się w ogóle do stosowa¬
nia w wyrobiskach chodnikowych. Z praktyki wiadomo, że miejscem najbardziej niebezpiecznym
i narażonym na duże ciśnienie górotworu są skrzyżowania wyrobisk ścianowych z wyrobiskami
chodnikowymi. W miejscach tych dość często występują zawały lub intensywne opadanie skał
stropowych, co jest związane z niedostateczną podpornością obudowy chodnikowej oraz małą
stabilnością odrzwi i innych elementów obudowy skrzyżowania.
W górnictwie podziemnym znanych jest wiele sposobów i rodzaji urządzeń wzmacniających
obudowę skrzyżowań wyrobisk ścianowych z chodnikami. Między innymi stosowane są podciągi
151
225
151 225
2
złożone ze stropnic budowanych równolegle do oai podłużnej wyrobiska chodnikowego i sto¬
jaków podpierających te stropnice. Podciągi takie mogą być zabudowywane tylko w środku
wyrobiska chodnikowego, względnie mogą być budowane zarówno w środku wyrobiska jak i z
boku, zwłaszcza od ociosu przylegającego do wybieranej ściany. Znane są również próby
stosowania zestawów przesuwnej obudowy zmechanizowanej do wzmacniania skrzyżowań wyrobisk
ścianowych z wyrobiskami chodnikowymi. Jednak próby te nie dały pozytywnych rezultatów,
a to ze względu na duży ciężar i duże wymiary tych zestawów, które obok innych jeszcze
wad konstrukcyjnych znacznie ograniczały dostęp do ściany. Dlatego po okresie próbnym
zestawy tej obudowy nie znalazły zastosowania w przemyśle. Poza tym dużą niedogodnością
znanych zestawów przesuwnej obudowy zmechanizowanej jest ograniczona możliwość jej sto¬
sowania tylko w warunkach dla których obudowa danego typu została skonstruowana. Gdy tym¬
czasem wiele wyrobisk ma bardzo zmienne warunki geologiczno-górnicze, które utrudniają,
a czasem wręcz uniemożliwiają stosowanie danego typu obudowy zmechanizowanej.
Wymienionych wad i niedogodności nie ma przesuwna obudowa wyrobisk górniczych będąca
przedmiotem niniejszego wynalazku.
Istota tej obudowy polega na zastosowaniu podwójnej stropnicy i podwójnej spągnicy o
konstrukcji skrzynkowej, złożonej z elementów zewnętrznych i z elementów wewnętrznych po¬
łączonych ze sobą przesuwnie za pomocą przesuwników dwustronnego działania. Obie strop¬
nice, zewnętrzna i wewnętrzna od dołu mają zamocowane trwale gniazda połączone przegubo¬
wo z rdzennikami podpór hydraulicznych, które u dołu są zaopatrzone w półkoliste czopy
współpracujące z półokrągłymi gniazdami zabudowanymi na powierzchni górnej spągnic zew¬
nętrznej i wewnętrznej. Poza tym na ściankach bocznych stropnicy zewnętrznej są zamocowa¬
ne na sworzniach obrotowo wyprofilowane rolki przemieszczające się w podłużnych szczeli¬
nach wykonanych w przyległych ściankach bocznych stropnicy wewnętrznej. Taka konstrukcja
obudowy pozwala dokonywać jej przekładki bez potrzeby stosowania sekcji przyległej. Obu¬
dowa ta charakteryzuje się prostą i lekką konstrukcją, o stosunkowo dużej podporności,
jest łatwa w transporcie i w obsłudze oraz ma dość szeroki zakres stosowania w wyrobiskach
podziemnych kopalni.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładowym wykonaniu na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia zestaw obudowy dla wyrobisk ścianowych w widoku z boku, fig. 2 - zes¬
taw obudowy bez spągnicy w widoku z boku, fig. 3 - ten sam zestaw obudowy w widoku z przo¬
du, fig. 4 - zestaw obudowy dla wyrobisk chodnikowych w widoku z boku, fig. 5 - ten sam
zestaw obudowy w widoku z przodu, fig. 6 - schemat hydrauliczny zestawu obudowy, a fig. 7
- sposób obudowy skrzyżowania wyrobiska ścianowego z wyrobiskiem chodnikowym.
Jak uwidoczniono na rysunku zestaw obudowy przesuwnej według wynalazku ma podwójną
stropnioę o konstrukcji skrzynkowej złożoną ze stropnicy zewnętrznej 1 i z umieszczonej w
niej przesuwnie stropnioy wewnętrznej 2. Z obu stron wewnętrzna stropnica 2 jest wyposażo¬
na w podłużne prostokątne szczeliny w których są umieszczone wyprofilowane rolki 3 zamoco¬
wane obrotowo na sworzniach 4 osadzonych nieruchomo w ściance bocznej stropnioy zewnętrz¬
nej 1. Obie te stropnice są połączone
ze sobą przesuwnie za pomocą przesuwnika 5 o dwu¬
stronnym działaniu* Ponadto od dołu obie stropnice 1, 2 są zaopatrzone w gniazda 6, w któryoh są zamocowane przegubowo rdzenniki podpór hydraulicznych 7. Natomiast do powierzchni
górnych tych stropnic są przymocowane rozłącznie stropnicowe płyty 8 proste wzmocnione do¬
datkowo użebrowaniem lub nakładki 9 mające kształt dostosowany odpowiednio do profilu sta¬
lowej obudowy łukowej wyrobisk chodnikowych. Zestaw tej obudowy ma również podwójną spągnicę złożoną ze
spągnicy zewnętrznej 10 i ze spągnicy wewnętrznej 11
połączonych ze
przesuwnie za pomocą przesuwnika 12 o dwustronnym działaniu. Obie spągnice
sobą
na powierzchni
górnej mają zamocowane trwale gniazda 13, w których są osadzone półkoliste czopy podpór
hydraulicznych 7. Natomiast od dołu spągnice te są wyposażone w sanie 14 ułatwiające ich
przemieszczanie po spągu wyrobiska.
W wyrobiskach nachylonych oraz wyrobiskach o nierównym spągu może być stosowana prze¬
suwna obudowa bez spągnic /fig. 2 i 3/, przy czym podpory hydrauliczne 15 tej obudowy u
dołu zamiast półkolistych czopów są wyposażone w stopy 16. Każdy zestaw przesuwnej obudowy
151
225
3
według wynalazku jest zasilany ze stacji zasilającej 17 emulsją pod dużym ciśnieniem do¬
prowadzaną do przesuwników 5, 12 przewodem zasilającym 18 i odprowadzaną z nich przewo¬
dem spływowym 19, które to przewody są zaopatrzone w trójpołożeniowy rozdzielacz 20. Do
tego rozdzielacza jest również podłączony dodatkowo przewód zasilający pistolet 21 do
zasilania emulsją podpór hydraulicznych 7, 15. Zestawy obudowy przesuwnej według wynalaz¬
ku można stosować zarówno w wyrobiskach będących w eksploatacji jak iw wyrobiskach cho¬
dnikowych, a zwłaszcza na skrzyżowaniach obu tych wyrobisk jak to pokazano na fig. 7.
Przemieszczanie zestawu obudowy według wynalazku na nowe miejsce pracy odbywa się w
następujący sposób. Najpierw rabuje się dwie podpory 7 przymocowane do stropnicy wewnętrz¬
nej 2, co spowoduje obniżenie się jej w dół. Wówczas stropnicowe płyty 8 tej stropnicy
oprą się na bocznych blachach stropnicy zewnętrznej 1 tak, że pomiędzy płytami 8 i stropem
powstaje szczelina umożliwiająca swobodne przemieszczanie się tym płytom do przodu. Wraz
ze zwolnieniem się stropnicy wewnętrznej 2 zostaje również zwolniona od nacisku podpór 7
spągnica wewnętrzna 11. Następnie za pomocą rozdzielacza 20 do przesuwników 5, 12 dopro¬
wadza się emulsję pod dużym ciśnieniem, co spowoduje przemieszczanie się wewnętrznej strop¬
nicy 2 wraz z podporami 7 i spągnica wewnętrzną 11 na nowe miejsce pracy. Po zakończeniu
ruchu tych elementów przesterowuje się rozdzielacz 20 i za pomocą pistoletu 21 rozpiera
się podpory 7 oraz stropnicę wewnętrzną 2 wraz ze spągnica wewnętrzną 11 między stropem
i spągiem wyrobiska. Podobnie przemieszcza się na nowe miejsce pracy stropnioę zewnętrzną
1. W tym celu rabuje się podpory hydrauliczne 7 zamocowane do tej stropnicy, po czym za
pomocą rozdzielacza 20 uruchamia się prze suw niki 5, 12 i stropnicę tę wraz z podporami 7
i spągnica zewnętrzną 10 przemieszcza się na nowe miejsce, gdzie rozpiera aię je między
stropem i spągiem wyrobiska.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Przesuwna obudowa wyrobisk górniczych przeznaczona zwłaszcza do zabezpieczania skrzy¬
żowań wyrobisk ścianowych z wyrobiskami chodnikowymi, znamienna
tym, że ma
podwójną stropnicę o konstrukcji skrzynkowej, złożoną ze stropnicy zewnętrznej /1/ i z
umieszczonej w niej stropnicy wewnętrznej /2/ połączonych ze sobą przesuwnikiem /5/ o dwu¬
stronnym działaniu oraz ma podwójną spągnicę złożoną ze spągnicy zewnętrznej /10/ i z
umieszczonej w niej przesuwnie spągnicy wewnętrznej /11/ połączonych ze sobą przesuwnikiem
/12/ o dwustronnym działaniu, które to stropnice na powierzchni dolnej mają zamocowane
trwale gniazda /6/ połączone przegubowo z rdzennikami hydraulicznych podpór /7/ zaopatrzo¬
nych u dołu w półkoliste czopy osadzone w gniazdach /13/ spągnic /10, 11/f a na powierzchni
górnej mają zamocowane rozłącznie stropnicowe płyty /8/ wzmocnione dodatkowo użebrowaniem,
przy czym na obu bocznych ściankach stropnicy zewnętrznej /1/ są zabudowane sworznie /4/
z wyprofilowanymi rolkami /3/ przemieszczającymi się w podłużnych, prostokątnych szczeli¬
nach wykonanych w przyległych ściankach booznyoh stropnicy wewnętrznej /2/.
2. Przesuwna obudowa według zastrz. 1, znamienna
tym, że na powierzchni
górnej stropnic /1, 2/ są zamooowane nakładki /9/ mające kształt dostosowany odpowiednio
do profilu stalowej obudowy łukowej stosowanej w wyrobisku chodnikowym.
3. Przesuwna obudowa według zastrz. 1 lub 2, znamienna
tym,
że podpory
hydrauliczne /15/ u dołu wyposażone są w stopy /16/, w przypadku zastosowania obudowy bez
spągnic /10, 11/.
151 225
Fig. 2
151
225
151 225
18 19 20
Fig.6
17
151
225
tt?-Ś<ż£?J'^Ą^Z?-'-%±%*:^-
^^'- C V ^ W^ ^V^
f&7
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
571 Кб
Теги
pl151225b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа