close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL151295B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
f%/tl
OPIS PATENTOWY
151 295
Al/ A
[czytelnia!
Patent dodatkowy
do patentu nr
W'
1ĘI&
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszono:
86 09 24
Pierwszeństwo
I Ujęciu Patentowego 1
/P. 261531/
-—
Int. CL5 B60K 6/10
Zgłoszenie ogłoszono:
88 06 23
Opis patentowy opublikowano: 1991 02 28
Twórcy wynalazku: Antoni Szumanowski, Mariusz Ćwikliński,
Stanisław Bukowski, Wojciech Lassota, Stanisław
Oziemski, Jerzy Żebrowski, Zbigniew Żebrowski
Uprawniony z patentu: Politechnika Warszawska, Warszawa /Polska/
UKŁAD NAPĘDOWY POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH
Przedmiotem wynalazku jest układ napędowy pojazdów i maszyn roboczych, stosowany
zwłaszcza w autobusach miejskich, kolejach dojazdowych i maszynach roboczych o powtarzalny*
cyklu pracy*
Znane układy do przekazywania napędu stanowię różne zestawienia połączeń przekładni
zębatych planetarnych oraz przekładni bezstopnlowych, napędzanych silnikami cieplnymi lub
elektrycznymi* Znane inne układy napędowe i wykonawcze maszyn roboczych wyposażone sa. w akumu¬
latory hydrauliczne, służące do skumulowania energii przekazywanej przez silnik napędowy i
wykorzystywanej do napędu maszyn roboczych oraz zawieraję inercyjne akumulatory energii w
postaci bezwładników* Znana przekładnia planetarna zawiera koło centralne oraz koło koronowe
i satelity*
Układ według wynalazku wyróżnia się tym, że koło koronowe przekładni planetarnej jest
poleczone z silnikiem poprzez bezstopniowę przekładnię, natomiast koło centralne jest sprzęg¬
nięte mechanicznie z inercyjnym akumulatorem energii* Odbiornik zewnętrzny energii jest
sprzęgnięty mechanicznie z jarzmem przekładni planetarnej* Przekładnia bezstopniowa oraz
odbiornik zewnętrzny energii sę sprzęgnięte elektrohydraulicznie poprzez blok sterowania z
hydraulicznymi akumulatorami energii* Korzystne jest jeśli inercyjny akumulator energii jest
sprzęgnięty z kołem centralnym poprzez przekładnię mechaniczne wyposażone w sprzęgło rozłaczalne oraz jeśli zewnętrzny odbiornik energii jest poleczony z jarzmem przekładni planetarnej po¬
przez przekładnię mechaniczne wyposażone w sprzęgło rozłęczalne*
Zgodnie z wynalazkiem, układ pozwala na zmniejszenie mocy silnika cieplnego bez względu
na stany nieustalone pojazdu lub maszyny roboczej oraz na zmniejszenie zużycia paliwa* Dzięki
równoległemu rozgałęzieniu strumienia mocy układ posiada większe sprawność w stosunku do układu
szeregowego przepływu mocy*
151 295
151 295
2
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który
przedstawia układ napędowy żurawia samojezdnego* Silnik cieplny I jest poleczony poprzez
hydrostatyczne przekładnię bezstopniowę II oraz przekładnię stałe 11*1 z kołem koronowym 1
przekładni planetarnej III, której koło centralne 2 jest poleczone poprzez przekładnię mecha¬
niczne IV wyposażone w sprzęgło rozłęczne z inercyjnym akumulatorem energii V* Oarzmo 3
przekładni planetarnej III jest poleczone poprzez przekładnię mechaniczne VI wyposażone w
sprzęgło rozłęczalne z zewnętrzyn odbiornikiem energii VII* Hydrostatyczna przekładnia II
jest poleczona poprzez pierwsze wejście bloku sterowania VIII z akumulatorem hydraulicznym
wysokiego ciśnienia IX i akumulatorem hydraulicznym niskiego ciśnienia X* Zewnętrzny odbior¬
nik VII jest poleczony poprzez drugie wejście bloku sterowania VIII z akumulatorami hydra¬
ulicznymi IX, X, to znaczy jest sprzęgnięty elektrohydraulicznie poprzez przepływ czynnika
roboczego regulowanego elektrycznie* Zewnętrzny odbiornik VII wykonuje ruchy robocze A teleskopowanie, B podnoszenie lub opuszczanie, C - obrót*
Układ działa w sposób niżej opisany* Silnik I napędza przez przekładnię bezstopniowę
II oraz przekładnię stałe 11*1, koło koronowe 1 i koło centralne 2 przy zatrzymanym jarzmie 3
oraz poprzez przekładnię IV inercyjny akumulator V* Po odblokowaniu jarzma 3 i przy hamowaniu
koła koronowego 1, napędzany jest odbiornik energii VII do prędkości obrotowej jarzma 3 wynika¬
jącej z przełożenia wewnętrznego przekładni planetarnej III* Następnie po przesterowaniu prze¬
kładni II uzyskiwane jest dalsze rozpędzanie wału jarzma 3 do żędanej prędkości obrotowej,
dzięki zmianie kierunku obrotów koła koronowego 1 w stosunku do pierwotnego rozpędzania iner¬
cyjnego akumulatora energii V*
Podczas hamowania koła koronowego 1 przekładni planetarnej III zachodzi proces przekazy¬
wania energii hamowania z przekładni bezstopniowej II do akumulatorów hydraulicznych IX, X*
Akumulatory IX, X, sę również doładowywane energię, wytwarzane przy opuszczaniu B* Energia z
akumulatorów IX, X jest zużyta na wspomaganie teleskopowania A, podnoszenia B i obrotu C, jak
również na wspomaganie energię silnika I w procesie uzupełnianie energii inercyjnego akumula¬
tora energii V* Również z akumulatorów IX, X, może być wspomagane rozpędzanie wału jarzma 3
przekładni planetarnej III podczas podnoszenia B w zależności od aktualnego obciążenia odbior¬
nika energii VII*
Zastrzeżenia
patentowe
1* Układ napędowy pojazdów i maszyn roboczych, wyposażony w cieplny silnik lub elek¬
tryczny silnik, poleczony poprzez przekładnię bezstopniowę z przekładnię planetarne, w inercyj¬
ny akumulator energii oraz w akumulatory hydrauliczne, przy czym przekładnia planetarna jest
poleczona z inercyjnym akumulatorem energii, znamienny
tym, że koło koronowe /l/
przekładni planetarnej /III/ jest poleczone z silnikiem /I/ poprzez bezstopniowę przekładnię /II/,
natomiast koło centralne /2/ jest sprzęgnięte mechanicznie z inercyjnym akumulatorem energii
/V/, zań odbiornik zewnętrzny energii /VII/ jest sprzęgnięty mechanicznie z jarzmem /3/ przekład¬
ni planetarnej /III/, ponadto przekładnia bezstopniowa /II/ oraz odbiornik zewnętrzny energii
/VII/ sę sprzęgnięte elektrohydraulicznie poprzez blok sterowania /IX/ z hydraulicznymi akumula¬
torami energii /IX, X/.
2* Układ według zastrz*!, znamienny
tym,
że inercyjny akumulator energii /V/
jest sprzęgnięty z kołem centralnym /2/ poprzez przekładnię mechaniczne /IV/ wyposażone w
sprzęgło rozłęczalne*
3* Układ według zastrz*l, znamienny
t y ra, że zewnętrzny odbiornik energii
/VII/ jest poleczony z jarzmem /3/ przekładni planetarnej /III/ poprzez przekładnię mechaniczne
/VI/ wyposażone w sprzęgło rozłęczalne*
151
295
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
244 Кб
Теги
pl151295b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа