close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL151785B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
151785
KAI Al/ Ł
#Jife
Mm^m
^^
URZĄD
PATENTOWY
RP
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
86 03 17
/P. 258459/
Pierwszeństwo
Int. Cl.5 H03B 5/14
Zgłoszenie ogłoszono: 87 ii 30
Opis patentowy opublikowano: 1991 02 28
Twórca wynalazku: Andrzej Dąbrowski
Uprawniony z patentu: Politechnika Warszawska,
Warszawa /Polska/
GENERATOR LC
Przedmiotem wynalazku jest generator LC przebiegów sinusoidalnych.
Znane generatory LC takie jak generatory Meissnera, Hartleya czy Colpittsa składają
się ze wzmacniacza z obwodem rezonansowym na wyjściu i z dołączonym do tego obwodu dodatko¬
wym elementem połączonym z wejściem wzmacniacza i zamykajęcym pętlę dodatniego sprzężenia
zwrotnego, co zapewnia generację. W układzie Meissnera elementem tym jest cewka, w układzie
Colpittsa - dzielnik pojemnościowy, zaś w układzie Hartleya - odczep cewki.
Generator według wynalazku na obwód rezonansowy LC włęczony między masę a wejście
i jednocześnie wyjście wzmacniacza zbudowanego na dwóch tranzystorach, z których pierwszy
Jest unipolarny i pracuje w układzie wspólnego źródła, a drugi jest tranzystorem bipolarnym
i pracuje w układzie wspólnej bazy.
Generator według wynalazku umożliwia proste, bez odczepów i dzielników pojemnościo¬
wych, przyłączenie obwodu LC pomiędzy masę a wejście układu. Ma to szczególne znaczenie przy
przełączaniu obwodów. Układ ponadto charakteryzuje się duże opornościę wejściowo i wyjściowe
wzmacniacza, małymi pojemnościami pasożytniczymi, a także dużym wzmocnieniem wzmacniacza. Powo¬
duje to, że układ na potencjalnie bardzo szeroki zakres generacji i bardzo dobre etabilność
długo i krótkoterminowe. Układ jest samokompensujęcy dla składowej stałej prądu zasilania i
zapewnia stabilne amplitudę sygnału wyjściowego z małej oporności wyjściowej na wyjściu
pierwszego stopnia, przy czym możliwe jest wprowadzenie dodatkowej stabilizacji amplitudy w
znany sposób.
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku przedstawia¬
jącym schemat ideowy generatora.
Zacisk wejściowy Wel generatora podłączony jest do bramki tranzystora polowego Tl.
Dren tego tranzystora podłączony jest do dodatniego bieguna zasilacza, zaś między źródło a masę
151 785
151 785
2
włęczony jest opornik R2. Między źródło tranzystora Tl a emiter tranzystora bipolarnego
pnp T2 włęczony jest opornik R3* Między bazę tranzystora T2 a masę włęczony jest opornik
Rl bocznikowany przez kondensator Cl* Zacisk wyjściowy Wyl jest dołęczony do zacisku
źródła tranzystora polowego Tl, zacisk Wy2 dołęczony jest do kolektora tranzystora bipolar¬
nego T2. Między masę a zacisk wejście We i zacisk wyjście drugie Wy2 włączony jest równoległy
obwód
rezonansowy LC.
Tranzystor polowy Tl pracuje w układzie wspólnego źródła, więc nie odwraca on fazy,
a wzmocnienie jego jest zbliżone do jedności* Drugi stopień wzmacniacza zbudowany jest na
tranzystorze bipolarnym pnp T2 pracujęcym w układzie wspólnej bazy, zapewniajęc odpowiednio duże
wzmocnienie bez odwracania fazy tak, że spełnione sę warunki generacji dla całego wzmacniacza*
Tranzystor polowy Tl powinien mieć odpowiednio duże napięcie odcięcia w celu zapewnienia
odpowiednich warunków pracy tranzystora T2. Oporniki Rl i R2 ustalają, warunki pracy wzmacnia¬
czy, a opornik R3 umożliwia regulację wzmocnienia*
Zast
rzężenie
patentowe
Generator LC zawierajęcy wzmacniacz rezonansowy z dodatnim sprzężeniem zwrotnym,
znamienny
tym, że obwód'rezonansowy /LC/ włęczony jest między masę a wejście i
jednocześnie wyjście wzmacniacza zbudowanego na dwóch tranzystorach, z których pierwszy jest
tranzystorem unipolarnym /Tl/ pracujęcym w układzie wspólnego źródła, a drugi jest tranzystorem
bipolarnym /T2/ pracujęcym w układzie wspólnej bazy*
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
156 Кб
Теги
pl151785b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа