close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL151859B1

код для вставкиСкачать
rzeczpospolita
OPIS PATENTOWY
151 859
POLSKA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.5 G05D 11/12
Zgłoszono:
86 12 31 (P.263495)
D06B
D06B
5/18
3/34
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
88 09 15
Opis patentowy opublikowano: 1991 02 28
Twórcywynalazku: Leopold Ankudowicz, Zbigniew Wawrzaszek, Edward Szucht,
Jan Brzeziak, Jerzy Zawadzki
Uprawniony z patentu: Instytut Włókiennictwa,
Łódź (Polska)
Układ elektryczny do sterowania procesem przygotowywania klejonek
w mieszalnikach dla osnów tkackich w przemyśle włókienniczym
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania procesem przygotowywania klejonek w mie¬
szalnikach dla osnów tkackich w przemyśle włókienniczym.
Klejonki dla osnów tkackich przygotowuje się w specjalnych do tego celu przeznaczonych
pojemnikach zwanych w przemyśle włókienniczym mieszalnikami. Mieszalniki te są wyposażone w
przyrząd do określania stopnia lepkości, regulator temperatury, styczniki włączające i wyłączające
mieszadła, które dotychczas działają niezależnie od siebie, w związku z czym występują trudności w
ustaleniu momentu, w którym klejonka osiąga właściwe parametry, a tym samym trudne jest
otrzymywanie klejonek o powtarzalnych parametrach, co jest bardzo istotne dla procesu klejenia
osnów.
W układzie według wynalazku regulator temperatury, przyrząd określający stopień lepkości,
styczniki oraz przekaźniki włączające mieszadło ogrzewania, zostały połączone z sobą za pomocą
sterującego przekaźnika poprzez połączenie ich styków z cewką tego przekaźnika, dzięki czemu
przebieg procesu ogrzewania i mieszania został zautomatyzowany, przez co uzyskuje się tę samą
zadaną temperaturę i lepkość klejonki, co przy stałym stężeniu daje powtarzalność parametrów
danej klejonki.
Układ według wynalazku w przykładzie wykonania jest przedstawiony na rysunku w postaci
schematu ideowego.
Układ według wynalazku składa się ze stycznika A mieszadła dużego, stycznika B mieszadła
małego, stycznika C pompki urządzenia do określania lepkości, przekaźnika E włączającego
ogrzewanie, dwutorowego regulatora F temperatury, przekaźnika grzania bezpośredniego G i
przekaźnika grzania pośredniego H, przekaźnika sterującego I, rejestratora K przebiegu lepkości i
temperatury oraz urządzenia L do określania stopnia lepkości.
Stycznik A mieszadła dużego jest włączony do sieci niezależnie poprzez przyciski M i N i styki
Ai. Stycznik B mieszadła małego jest połączony ze stykiem biernym I2 sterującego przekaźnika I i
2
151 859
szeregowo ze stykami E2 przekaźnika E grzania. Stycznik C przyrządu określającego stopień
lepkości jest połączony z siecią za pomocą przycisku O oraz czynnych styków E3 z Ci i biernych
styków d bezpośredniego przekaźnika grzania G. Przekaźnik grzania E jest włączony do sieci
poprzez czynny zestyk A2 stycznika A i przycisk pokrywy P zbiornika oraz ręczny przycisk R i
podtrzymującego stykiem El Regulator dwutorowy F jest połączony z siecią bezpośrednio.
Przekaźnik G grzania bezpośredniego jest połączony z siecią poprzez czynne styki Fi regula¬
tora R oraz styki czynne E2 przekaźnika E grzania. Przekaźnik H grzania pośredniego jest włączony
z siecią poprzez bierne styki F2 regulatora F temperatury i styki czynne E2 przekaźnika E grzania.
Przekaźnik sterowania I jest załączony poprzez styki czynne C2 stycznika C oraz styki czynne
Li urządzenia L do określania stopnia lepkości i styki bierne Hi przekaźnika H grzania pośred¬
niego. Regulator K oraz urządzenie L do określania stopnia lepkości są załączone do sieci bezpoś¬
rednio. Dozownik D wody jest połączony z siecią bezpośrednio niezależnie.
Po napełnieniu zbiornika wodą do zadanej na dozownik D ilości i doprowadzeniu odpowied¬
niej ilości komponentów uruchamia się mieszadło duże przyciskiem M. Po zadziałaniu stycznika A i
zwarciu się styków A2 w obwodzie przekaźnika E grzania oraz zamknięciu pokrywy P zbiornika i
naciśnięciu przycisku R włącza się przekaźnik E grzania. W zależności od nastawionej wartości
temperatury na regulatorze F zostaje włączone ogrzewanie bezpośrednie za pomocą przekaźnika G
włączanego stykami E1 pierwszego toru regulatora F temperatury i ogrzewanie pośrednie za
pomocą przekaźnika H poprzez styki F2 drugiego toru regulatora F temperatury.
Z chwilą osiągnięcia wartości zadanej temperatury w torze pierwszym zostaje odłączone
grzanie bezpośrednie i odłączenie przekaźnika G. Styki bierne d przekaźnika G grzania powodują
w tym momencie załączenie stycznika C pompki urządzenia L do pomiaru lepkości. Po osiągnięciu
zadanej temperatury w torze drugim i odłączeniu grzania pośredniego a tym samym zwarciu się
styków Hi oraz dojścia do stopnia lepkości zadanego na urządzeniu L i zwarciu się styków Li
następuje zadziałanie sterującego przekaźnika I przy pracującej pompce i zwartych stykach C2.
Sterujący przekaźnik I w momencie jego zadziałania odłącza mieszadło małe stykami I2 przerywa¬
jąc obwód zasilania stycznika B i zmniejsza obroty mieszadła dużego. Oznacza to koniec procesu
gotowania i przejścia mieszalnika w stan przechowalnika. Rejestrator K podczas procesu gotowa¬
nia rejestruje przebieg temperatury i lepkości w celu zdokumentowania procesu przygotowania
klejonki dla określenia powtarzalności parametrów.
Zastrzeżenie patentowe
Układ elektryczny do sterowania procesem przygotowywania klejonek w mieszalnikach dla
osnów tkackich w przemyśle włókienniczym składający się z regulatora temperatury, lepkościo¬
mierza i styczników, znamienny tym, że styki (Hi) przekaźnika (H) grzania, styki (Li) lepkościomie¬
rza (L) i styki (C2) stycznika (C) pompki lepkościomierza (L) są połączone ze sterującym przeka¬
źnikiem (I) poprzez cewkę tego przekaźnika (I).
151859
/
f
^
•
N
\A
1
_JL^J
-J
Ł*' '
....
^
12
T
++-
Vb
0
E3
L^.
1 r
c
H4-
,C/|
j
>
—i >
O
b———-
01
D
_
_,
—
=
«,<
P
A2~^l
E
'■
H"5
Ljl^J
F
F1
II
6
E2
II
F2
-H- I
U
n
Tl
K
zJ
C2
U
III
I
Hf
44-
I i*
I
(
>
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
282 Кб
Теги
pl151859b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа