close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL152275B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
152 275
POLSKA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.5 B29C 45/76
Zgłoszono:
86 05 13 (P.259503)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
88 08 18
Opis patentowy opublikowano: 1991 06 28
Twórcy wynalazku: Jerzy Bugajczyk, Stefan Krefta
Uprawniony z patentu: Politechnika Gdańska,
Gdańsk (Polska)
Układ sterowania pracą wtryskarki tłokowej
Przedmiotem wynalazku jest układ sterowania pracą wtryskarki tłokowej, zwłaszcza małoga¬
barytowej wtryskarki hydraulicznej zasilanej z sieci 220 V.
Znane układy sterowania pracą wtryskarki tłokowej w części hydraulicznej składają się ze
współpracujących z pompą hydrauliczną siłowników, rozdzielaczy hydraulicznych, zaworów prze¬
lewowych i manometrów. Układy hydrauliczne sterowania pracą wtryskarek tłokowych małej
mocy umożliwiają z reguły pracę maszyny jedynie w cyklu ręcznym przy pomocy rozdzielaczy
hydraulicznych sterowanych manualnie. Dla wtryskarek większej mocy wykorzystuje się układy
sterowania umożliwiające pracę maszyny w cyklu półautomatycznym i automatycznym. W części
elektrycznej znane układy sterowania opierają się na współpracy ze sobą bloków ogrzewania i
regulacji temperatury tworzywa, kontroli zamknięcia osłony ruchowej, wybierania rodzaju pracy,
zamykania i kontroli zamknięcia formy, odmierzania czasu przerwy między cyklami, otwierania i
kontroli otwarcia formy, odmierzania czasu chłodzenia, odmierzania czasu wtrysku i docisku oraz
realizacji ruchu wgłębnego i ruchu wycofywania tłoka wtryskowego. Znane układy sterowania
pracą wtryskarki tłokowej zarówno w części elektrycznej jak i hydraulicznej cechują się dużym
stopniem skomplikowania i znaczną ilością zużytych elementów.
Układ sterowania pracą wtryskarki tłokowej, zawierający znane siłowniki, rozdzielacze hyd¬
rauliczne, zawory przelewowe, manometry oraz pompę hydrauliczną jest charakterystyczny tym
według wynalazku, że pompa hydrauliczna połączona jest po stronie tłocznej ze sterowanym
elektromagnetycznie zaworem przelewowym pierwszym, manometrem pierwszym oraz poprzez
przyłącze pierwsze, z dwoma przyłączami drugimi. Są one połączone wzajemnie ze sobą dodatko¬
wymi przyłączami trzecimi i dołączone do czterodrogowych rozdzielaczy hydraulicznych, pier¬
wszego i drugiego, sterowanych elektromagnetycznie. Przyłącza trzecie tych rozdzielaczy poprzez
przyłącze czwarte połączone są z odpływem do zbiornika czynnika roboczego. Do rozdzielacza
hydraulicznego pierwszego wyposażonego w suwak typu „G" dołączony jest równoległymi przyłą¬
czami piątym i szóstym, siłownik hydrauliczny pierwszy układu zamykania formy oraz dodatkowo
do przyłącza szóstego poprzez przyłącze siódme, zawór przelewowy drugi, a poprzez przyłącze
2
152 275
ósme, manometr drugi. Do rozdzielacza hydraulicznego drugiego, wyposażonego w suwak typu
„E" dołączony jest równoległymi przyłączami, dziewiątym i dziesiątym, siłownik hydrauliczny
wtryskowy.
Układ sterowania pracą wtryskarki tłokowej, zawierający znany zasilacz niskiego napięcia
oraz bloki ogrzewania i regulacji temperatury tworzywa, kontroli zamknięcia osłony ruchomej,
pulpitu sterowania ręcznego, wybierania rodzaju pracy, zamykania i kontroli zamknięcia formy,
odmierzania czasu przerwy między cyklami, otwierania i kontroli otwarcia formy, odmierzania
czasu chłodzenia, odmierzania czasu wtrysku i docisku oraz realizacji ruchu wgłębnego i ruchu
wycofywania tłoka wtryskowego charakterystyczny jest tym, że blok zasilania, rozruchu i zabez¬
pieczania silnika połączony jest z zasilaczem niskiego napięcia, blokiem kontroli zamknięcia
osłony ruchomej i blokiem ogrzewania i regulacji temperatury tworzywa, połączonym do silnika.
Zasilacz niskiego napięcia dołączony jest do bloku sterowania i kontroli pracy zaworu przelewo¬
wego pompy, którego tor magistralny doprowadzony jest do bloku kontroli zamknięcia osłony
ruchomej, do pulpitu sterowania ręcznego, do bloku zamykania i kontroli zamknięcia formy, do
bloku wycofywania i kontroli położenia tłoka wtryskowego, do bloku realizacji ruchu wgłębnego
tłoka oraz do bloku dodatkowego ruchu wgłębnego tłoka. Jest on dołączony do bloku odmierzania
czasu chłodzenia i do bloku wybierania rodzaju pracy, a torem migistralnym dołączonym do
zasilacza niskiego napięcia, do bloku wycofywania i kontroli położenia tłoka wtryskowego, do
bloku odmierzania czasu wtrysku i docisku oraz do bloku odmierzania czasu chłodzenia. Jego
wyjście dołączone jest do bloku otwierania i kontroli otwarcia formy, a wejście połączone jest z
blokiem odmierzania czasu wtrysku i docisku, posiadającego doprowadzenie do bloku realizacji
ruchu wgłębnego tłoka.
Blok odmierzania czasu przerw między cyklami, podłączony jest do bloku otwierania i
kontroli otwarcia formy i do bloku zamykania i kontroli zamknięcia formy oraz do bloku
wybierania rodzaju pracy, połączonego także z blokiem otwierania i kontroli otwarcia formy i
blokiem zamykania i kontroli zamknięcia formy, oraz blokiem pulpitu sterowania ręcznego. Ma on
przyłącze wyprowadzone do czterech cewek sterowniczych oraz połączenie torem kablowym z
blokiem sterowania pracą rozdzielaczy hydraulicznych. Blok sterowania i kontroli pracy zaworu
przelewowego pompy ma wyprowadzenie do cewki sterowniczej.
Układ sterowania pracą wtryskarki tłokowej według wynalazku umożliwia przy użyciu nie¬
wielkiej ilości elementów hydraulicznych i elektrycznych, napędzanie maszyny silnikiem jednofa¬
zowym oraz sterowanie jej pracą, zależnie od wyboru w cyklu ręcznym, półautomatycznym i
automatycznym. Jednocześnie umożliwia stosowanie dodatkowego ruchu wgłębnego tłoka wtry¬
skowego, powodującego zwiększenie objętości wtrysku i przyspieszenie procesu uplastyczniania
tworzywa. Poza tym, układ zapewnia ochronę sieci zasilającej 220 V przed przeciążeniem, umożli¬
wia łatwy rozruch indukcyjnego, jednofazowego silnika napędowego, prawidłową pracę maszyny
przy wszystkich rodzajach sterowania oraz łatwą i bezpieczną obsługę.
Przedmiot wynalazku jest szczegółowo opisany na przykładzie wykonania i uwidoczniony na
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia schemat ideowy części hydraulicznego układu, a fig. 2
-schemat blokowy części elektrycznej układu.
Jak pokazano na rys. fig. 1 ma w części hydraulicznej układ sterowania pracą wtryskarki
tłokowej, pompę hydrauliczną Ph połączoną po stronie tłocznej ze sterowanym elektromagnety¬
cznie zaworem przelewowym pierwszym Zl, manometrem pierwszym Ml, oraz poprzez przyłącze
pierwsze Al z dwoma przyłączami drugimi A. Są one połączone wzajemnie ze sobą dodatkowymi
przyłączami trzecimi B do dwu czterodrogowych rozdzielaczy hydraulicznych pierwszego Rl i
drugiego R2, sterowanych elektromagnetycznie, których przyłącza trzecie B, poprzez przyłącze
czwarte BI, połączone są z odpływem do zbiornika czynnika roboczego. Do rozdzielacza hydrauli¬
cznego pierwszego Rl wypasażonego w suwak typu „G" dołączony jest równoległymi przyłączami
piątymi Tl i szóstym PI, siłownik hydrauliczny pierwszy układu zamykania formy SI oraz
dodatkowo do przyłącza szóstego PI, poprzez przyłącze siódme P12, zawór przelewowy drugi Z2> a
poprzez przyłącze ósme Pil, manometr drugi M2. Do rozdzielacza hydraulicznego drugiego R2,
wyposażonego w suwak typu „E" dołączony jest równoległymi przyłączami dziewiątym T2 i
dziesiątym P2 siłownik hydrauliczny wtryskowy S2.
152 275
3
Jak pokazano na rysunku fig. 2, układ sterowania pracą wtryskarki tłokowej, w części
elektrycznej ma blok zasilania, rozruchu i zabezpieczania silnika 1 połączony z zasilaczem niskiego
napięcia 2, blokiem kontroli zamknięcia osłony ruchomej 5 i blokiem ogrzewania i regulacji
temperatury tworzywa 4, dołączonym do silnika M. Zasilacz niskiego napięcia 2, dołączonyjest do
bloku sterowania i kontroli pracy zaworu przelewowego pompy 3, którego tor magistralny dopro¬
wadzony jest do bloku kontroli zamknięcia osłony ruchomej 5, do bloku pulpitu sterowania
ręcznego 6, do bloku zamykania i kontroli zamknięcia formy 8, do bloku wycofywania i kontroli
położenia tłoka wtryskowego 13, do bloku realizacji ruchu wgłębnego tłoka 14, oraz do bloku
dodatkowego ruchu wgłębnego tłoka 15, dołączonego do bloku odmierzania czasu chłodzenia 11, i
do bloku wybierania rodzaju pracy 7, torem magistralnym dołączonego do zasilacza niskiego
napięcia 2, do bloku wycofywania i kontroli położenia tłoka wtryskowego 13, do bloku odmierza¬
nia czasu wtrysku i docisku 12 oraz do bloku odmierzania czasu chłodzenia 11, którego wyjście
dołączonejest do bloku otwierania i kontroli otwarcia formy 10 a wejście połączonejest z blokiem
odmierzania czasu wtrysku i docisku 12, posiadającego doprowadzenie do bloku realizacji ruchu
wgłębnego tłoka 14.
Blok odmierzania czasu przerwy między cyklami 9 podłączony jest do bloku otwierania i
kontroli otwarcia formy 10 i do bloku zamykania i kontroli zamknięcia formy 8 oraz do bloku
rodzaju pracy 7, połączonego także z blokiem otwierania i kontroli otwarcia formy 10 i blokiem
zamykania i kontroli zamknięcia formy 8 oraz blokiem pulpitu sterowania ręcznego 6. Ma on
przyłącze wyprowadzone do cewek sterowniczych E2, E3, E4 i E5 oraz połączenie torem kablowym
z blokiem sterowania pracą rozdzielaczy hydraulicznych 16. Blok sterowania i kontroli pracy
zaworu przelewowego pompy 3 ma wyprowadzenie do cewki sterowniczej El.
Układ wynalazku działa następująco. Włączenie wtryskarki do sieci 220 V następuje za
pośrednictwem bloku zasilania, rozruchu i zabezpieczenia silnika 1, wyposażonego w obwody
zabezpieczania całej maszyny oraz obwody rozruchu i zabezpieczania przed przeciążeniem jedno¬
fazowego silnika indukcyjnego M, napędzającego pompę hydrauliczną Ph. W tym momencie
napięcie sieci podane zostaje z bloku zasilania rozruchu i zabezpieczania silnika 1 na zasilacz
niskiego napięcia 2. Napięcie sterownicze prądu stałego uzyskane po stronie wtórnej zasilacza
niskiego napięcia 2 zasila wówczas blok sterowania i kontroli pracy zaworu przelewowego pompy
hydraulicznej 3, blok kontroli zamknięcia osłony ruchomej 5 oraz blok wybierania rodzaju pracy 7.
Niezależnie od położenia osłony ruchomej formy, a więc reakcji bloku kontroli zamknięcia osłony
ruchomej 5, blok sterowania i kontroli pracy zaworu przelewowego 3 powoduje: podanie napięcia
sterowniczego na cewkę El zaworu przelewowego, w wyniku czego pompa hydrauliczna wystero¬
wana zostaje na przelew oraz przygotowanie obwodu zasilania dla silnika M w bloku zasilania i
rozruchu silnika 1. Jednocześnie w bloku sterowania i kontroli pracy zaworu przelewowego 3
zapala się lampka kontrolna sygnalizująca przesterowanie zaworu przelewowego na przelew i
gotowość bloku zasilania i rozruchu silnika 1 do uruchomienia silnika M napędzającego pompę
hydrauliczną. Mimo zastosowania do napędu pompy hydraulicznej jednofazowego silnika induk¬
cyjnego o małym momencie rozruchowym, uruchomienie jego po przesterowaniu zaworu przele¬
wowego jest możliwie ponieważ silnik znajduje się wówczas w stanie nieobciążonym.
Rozruch silnika w stanie obciążonym, a więc przed przesterowaniem zaworu przelewowego
jest niemożliwy i mógłby spowodować jego uszkodzenie, dlatego obwód zasilania silnika bloko¬
wany jest przez blok sterowania i kontroli pracy zaworu przelewowego 3 do chwili przesterowania
zaworu przelewowego na przelew. Rozruch silnika w stanie nieobciążonym zmniejsza ponadto
prąd rozruchowy, co zabezpiecza sieć zasilającą przed przeciążeniem.
Uruchomienie silnika M następuje po wciśnięciu przycisku „START" w bloku zasilania i
rozruchu silnika 1 a jego unieruchomienie w dowolnej chwili po wciśnięciu przycisku „STOP". W
celu uniknięcia chwilowego przeciążenia sieci zasilającej 220 V w czasie uruchamiania i regulacji
temperatury tworzywa 4 dopiero po upływie niewielkiej zwłoki czasowej, podczas której odbywa
się rozruch silnika M. Od tej chwili, blok ogrzewania i regulacji temperatury tworzywa 4 pracuje
niezależnie od pozostałych układów, włączając lub wyłączając napięcie sieci do elektrycznych
opasek grzejnych, umieszczonych na cylindrze uplastyczniającym tworzywo, w zależności od
temperatury ścianki cylindra uplastyczniającego, mierzonej przy pomocy czujnika temperatury.
4
152 275
Po ogrzaniu tworzywa znajdującego się w cylindrze uplastyczniającym wtryskarki do tempe¬
ratury przetwórstwa, przystąpić można do realizacji procesu wtrysku. Opisywany układ sterowa¬
nia pracą wtryskarki umożliwia, zależnie od wyboru, pracę maszyny w cyklu ręcznym, półautoma¬
tycznym i automatycznym. Wybór rodzaju pracy następuje za pośrednictwem bloku wybierania
rodzaju pracy 7. W położeniu normalnym wybieraka rodzaju pracy, blok 7 przystosowany jest do
sterowania ręcznego. Wówczas, napięcie sterownicze z zasilacza niskiego napięcia 2 podawane jest
bezpośrednio do bloku pulpitu sterowania ręcznego 6, wyposażonego w przyciski sterownicze do
ręcznego uruchamiania poszczególnych funkcji. Jest to możliwe jednak dopiero po zamknięciu
osłony ruchomej formy, zabezpieczającej obsługującego przed nieszczęśliwym wypadkiem, ponie¬
waż blok kontroli zamknięcia osłony ruchomej formy 5 blokuje obwody sterowania pracą wtry¬
skarki do chwili jej zamknięcia. Każdorazowe otwarcie osłony ruchomej powoduje przerwanie
wszystkich obwodów sterowania rozdzielaczami hydraulicznymi, przesterowanie zaworu przele¬
wowego pompy hydraulicznej na przelew oraz zablokowanie obwodów elektrycznych bloku
zamykania i kontroli zamknięcia formy 8.
Po zamknięciu osłony ruchomej usunięte zostają przez blok kontroli zamknięcia osłony
ruchomej formy 5, wszystkie blokady i od tej chwili możliwe jest sterowanie rozdzielaczami
hydraulicznymi za pośrednictwem bloku pulpitu sterowania ręcznego 6. Naciśnięcie na którykol¬
wiek z przycisków sterowniczych poszczególnych funkcji, znajdujących się w bloku pulpitu stero¬
wania ręcznego 6, powoduje podanie napięcia zasilania do odpowiadającej mu cewki E2, E3, E4 lub
E5 jednego z dwóch rozdzielaczy hydraulicznych sterowanych elektromagnetycznie Rl lub R2, w
wyniku czego, odpowiedni rozdzielacz hydrauliczny przesuwa swój suwak z położenia spoczynko¬
wego w jedno lub drugie położenie skrajne, stwarzając tym samym drogę dla przepływu czynnika
roboczego z pompy Ph do jednej z przestrzeni roboczych cylindra hydraulicznego, właściwej dla
realizowanej funkcji oraz drogę przepływu czynnika z drugiej przestrzeni ruchomej cylindra
hydralicznego, oddzielonej od pierwszej tłokiem, do zbiornika oleju.
Naciśnięcie na przycisk sterowniczy powoduje jednocześnie przesterowanie bloku sterowania i
kontroli pracy zaworu przelewowego pompy hydraulicznej 3 w ten sposób, że układ ten przerywa
obwód zasilania cewki El zaworu przelewowego, w wyniku czego zawór przelewowy pompy
hydraulicznej Ph zaczyna działać jak zwykły zawór przelewowy, ustalając ciśnienie czynnika
roboczego na poziomie wynikającym z jego regulacji. Jednocześnie w bloku sterowania i kontroli
pracy zaworu przelewowego 3 gaśnie lampka sygnalizująca pracę pompy hydraulicznej na przelew.
Jeżeli równocześnie w wyniku naciśnięcia odpowiedniego przycisku w bloku pulpitu sterowania
ręcznego 6 zasilana zostanie np. cewka E2 rozdzielacza hydraulicznego Rl, to rozdzielacz ten
zostanie przesterowany w położenie, w którym łączą się ze sobą przyłącze A z przyłączem powrot¬
nym PI oraz przyłącze B z przyłączem tłocznym Tl, a siłownik hydrauliczny bloku zamykania
formy SI realizować będzie wówczas zamykanie obu połówek formy. Ciśnienie czynnika robo¬
czego w końcowej fazie zamykania formy ustala się przy tym na znacznie niższym poziomie,
wynikającym z regulacji zaworu przelewowego Z2 bloku zamykania formy takim, który zabezpie¬
cza kolumny bloku zamykania przed zerwaniem.
W przypadku realizacji fazy wtrysku i docisku zasilacza, zostaje cewka E4 rozdzielacza
hydraulicznego R2, co spowoduje ruch wgłębny tłoka wtryskowego w wyniku przepływu czynnika
roboczego z pompy Ph do siłownika wtryskowego S2 przez przyłącze A i P2 rozdzielacza R2, oraz
odpływ czynnika roboczego z siłownika S2 do zbiornika przez przyłącza T2 i B. W fazie docisku
ciśnienia czynnika roboczego ustala się na poziomie wynikającym z regulacji zaworu przelewowego
Zl pompy, ponieważ obwody hydrauliczne bloku zamykania formy są wówczas odcięte od
głównego przewodu ciśnieniowego. Zawór przelewowy Zl pompy hydraulicznej służy więc rów¬
nież do regulacji hydraulicznego ciśnienia wtrysku i docisku a po zasilaniu jego cewki El, podczas
rozruchu i po otwarciu osłony ruchomej formy oraz podczas tych faz cyklu pracy wtryskarki dla
Rl, R2 których oba rozdzielacze hydrauliczne znajdują się w stanie spoczynku, zawór ten umożli¬
wia pracę pompy hydraulicznej Ph na przelew, dzięki czemu mniejszemu zużyciu ulegają elementy
hydrauliczne bloku sterowania, a wtryskarka pobiera z sieci zasilającej 220 V znacznie mniejszą
ilość energii. Z kolei, jeżeli w wyniku naciśnięcia w bloku pulpitu sterowania ręcznego 6 odpowied¬
niego przycisku zasilania, zostanie cewka E5 rozdzielacza hydraulicznego R2 siłownika wtrysko¬
wego, to nastąpi wycofanie tłoka wtryskowego z cylindra uplastyczniającego, a jeżeli cewka E3
152 275
5
rozdzielacza hydraulicznego Rl bloku zamykania, to nastąpi otwarcie formy wtryskowej. Przy
czym każdorazowe zwalnianie któregokolwiek z przycisków sterowniczych powoduje przerwanie
realizacji określonej funkcji w dowolnym momencie i ponowne zasilanie cewki El zaworu przele¬
wowego Zl pompy hydraulicznej Ph, w wyniku czego pompa zasterowana zostaje na przelew.
W przypadku, gdy blok rodzaju pracy 7 przesterowany zostanie na pracę półautomatyczną P
spowoduje on odłączenie napięcia zasilającego od bloku pulpitu sterowania ręcznego 6 i doprowa¬
dzenie go do bloku sterowania pracą rozdzielaczy hydraulicznych 16. Jednocześnie blok zamyka¬
nia i kontroli zamknięcia formy 8 przygotowany zostaje do pracy w cyklu półautomatycznym w ten
sposób, że napięcie sterujące pracą bloku podane zostaje z bloku wybierania rodzaju pracy 7, do
bloku kontroli zamknięcia osłony ruchomej 5, który po zamknięciu osłony ruchomej formy
powoduje podanie napięcia zasilającego do bloku sterowania pracą rozdzielaczy hydraulicznych
16, usuwa blokadę w bloku zamykania i kontroli zamknięcia formy 8 oraz zamyka obwód zasilania
bloku zamykania i kontroli zamknięcia formy 8, co jest sygnałem startu pracy wtryskarki w cyklu
półautomatycznym. W tym momencie, blok zamykania i kontroli zamknięcia formy 8 powoduje
przesterowanie bloku sterowania i kontroli pracy zaworu przelewowego pompy hydraulicznej 3 w
ten sposób, że blok ten przerywa obwód zasilania cewki El zaworu przelewowego pompy, w
wyniku czego w układzie hydraulicznym wtryskarki narasta ciśnienie czynnika roboczego do
wartości ustalonej na zaworze przelewowym Zl pompy Pm a lampka gaśnie. Jednocześnie blok
zamykania i kontroli zamknięcia formy 8 przesterowuje blok sterowania pracą rozdzielaczy
hydraulicznych 16 w ten sposób, że blok ten zamyka obwód zasilania cewki E2 rozdzielacza
hydraulicznego Rl siłownika bloku zamykania SI, w wyniku czego, odbywa się, w opisany
uprzednio sposób, zamykanie formy, przy czym ciśnienie czynnika roboczego w końcowej fazie
zamykania formy ustala się na poziomie wynikającym z regulacji zaworu przelewowego Z2 bloku
zamykania formy.
Z chwilą uzyskania sygnału potwierdzającego zupełne zamknięcie formy, blok zamykania i
kontroli zamknięcia formy 8 uruchamia blok odmierzania czasu wtrysku i docisku 12 oraz
przesterowuje blok sterowania i kontroli pracy zaworu przelewowego pompy hydraulicznej 3 i blok
sterowania pracą rozdzielaczy hydraulicznych 16 w ten sposób, że rozdzielacz hydrauliczny Rl
bloku zamykania formy wraca do położenia spoczynkowego, odcinając przepływ czynnika rucho¬
mego do siłownika SI bloku zamykania formy, a pompa hydrauliczna Pm zastosowana zostaje, w
opisany już sposób, na przelew.
Uruchomienie bloku odmierzania czasu wtrysku i docisku 12 powoduje podanie napięcia
zasilającego z zasilacza niskiego napięcia 2 do bloku realizacji ruchu wgłębnego tłoka wtryskowego
14, bloku sterowania i kontroli pracy zaworu przelewowego pompy hydraulicznej 3, w ten sposób,
że blok ten przerywa obwód zasilania cewki El zaworu przelewowego Zl oraz przesterowanie
bloku sterowania pracą rozdzielaczy hydraulicznych 16, w ten sposób, że blok ten zamyka obwód
zasilania cewki E4 rozdzielacza hydraulicznego R2 siłownika wtryskowego. W rezultacie następuje,
w opisany uprzednio sposób, ruch wgłębny tłoka wtryskowego w cylinder uplastyczniający a po
wypełnieniu gniazda formy wtryskowej tworzywa, do momentu zakończenia odmierzania czasu,
odbywa się faza docisku, pod ciśnieniem wynikającym z regulacji zaworu przelewowego Zl pompy
hydraulicznej.
Po upływie odmierzonego czasu, blok odmierzania czasu wtrysku i docisku 12 powoduje
odłączenie napięcia zasilającego od bloku realizacji ruchu wgłębnego tłoka wtryskowego 14, w
wyniku czego, zostają odpowiednio przesterowane układy 3 i 16 i w rezultacie rozdzielacz R2
siłownika wtryskowego wraca do położenia spoczynkowego, odcinając przepływ czynnika robo¬
czego do siłownika wtryskowego S2 a pompa hydrauliczna Ph zasterowana zostaje na przelew.
Jednocześnie, blok odmierzania czasu wtrysku i docisku 12 uruchamia blok odmierzania czasu
chłodzenia 11 oraz blok wycofywania i kontroli położenia tłoka wtryskowego 13 w wyniku
dołączenia obu bloków do zasilacza niskiego napięcia 2. Począwszy od tej chwili, odmierzany jest
dowolnie długi okres czasu, nastawiany przy pomocy bloku odmierzania czasu chłodzenia 11, do
momentu otwierania formy, podczas którego następuje chłodzenie wypraski znajdującej się wew¬
nątrz formy wtryskowej.
Zadziałanie bloku wycofywania i kontroli położenia tłoka wtryskowego 13 powoduje przeste¬
rowanie bloku sterowania i kontroli pracy przelewowego pompy hydraulicznej 3, w ten sposób, że
6
152 275
blok ten przerywa obwód zasilania cewki El zaworu przelewowego Zl pompy oraz przesterowanie
bloku sterowania pracą rozdzielaczy hydraulicznych 16, w ten sposób, że blok ten zamyka obwód
zasilania cewki E5 rozdzielacza hydraulicznego R2 siłownika wtryskowego, w wyniku czego
następuje wycofywanie tłoka wtryskowego z cylindra uplastyczniającego.
Z chwilą gdy tłok wtryskowy osiągnie skrajne położenie, blok wycofywania i kontroli położe¬
nia tłoka wtryskowego 13 spowoduje ponowne przesterowanie bloków 3 i 16 do stanu poprzed¬
niego, w którym pompa hydraulicza Pmpracuje na przelew, a rozdzielacze hydrauliczne są w stanie
nierozbudzonym.
Po upływie odmierzonego czasu, blok odmierzania czasu chłodzenia 11 uruchamia blok
otwierania i kontroli otwarcia formy 10 w wyniku czego następuje przesterowanie bloku sterowa¬
nia i kontroli pracy zaworu przelewowego pompy hydraulicznej 3, w ten sposób, że blok ten
przerywa obwód zasilania cewki El zaworu przelewowego Zl pompy oraz przesterowanie bloku
sterowania pracą rozdzielaczy hydraulicznych 16, w ten sposób,,że blok ten zamyka obwód
zasilania cewki E3 rozdzielacza hydraulicznego Rl siłownika zamykania, w wyniku czego nastę¬
puje otwieranie formy wtryskowej. Po całkowitym otwarciu formy i wyrzuceniu wypraski, blok
otwierania i kontroli otwarcia formy 10 spowoduje przesterowania bloków 3 i 16 do stanu
wyjściowego. Otwarcie w tym momencie osłony ruchomej formy w celu usunięcia wyprasek,
kończy jednocześnie cykl pracy wtryskarki przy sterowaniu półautomatycznym. Ponownie zam¬
knięcie osłony ruchomej jest sygnałem startu do następnego cyklu pracy wtryskarki. Każdorazowe
otwarcie osłony ruchomej formy podczas trwania któregokolwiek z faz cyklu pracy półautomaty¬
cznej wtryskarki powoduje, podobnie jak przy sterowaniu ręcznym, przerywanie wszystkich
obwodów sterowania rozdzielaczowi hydraulicznymi Rl, R2, przesterowanie zaworu przelewo¬
wego Zl pompy hydraulicznej na przelew oraz zablokowanie obwodów elektrycznych bloku
zamykania i kontroli zamknięcia formy 8.
W przypadku pracy automatycznej wtryskarki, blok wybierania rodzaju pracy 7 przesterowany zostaje w położenie A, w wyniku czego, napięcia sterujące pracą bloku zamykania i kontroli
zamknięcia formy 8 zostaje do tego bloku dodatkowo za pośrednictwem bloku odmierzania czasu
przerwy między cyklami 9. Pozostałe obwody bloku sterowania pozostają bez zmian. Pierwszy cykl
pracy automatycznej wtryskarki uruchamiany jest i przebiega tak jak przy pracy półautomaty¬
cznej, po zamknięciu osłony ruchomej formy. Otwarcia formy kończące przebieg pierwszego cyklu
pracy automatycznej wtryskarki powoduje, że blok otwierania i kontroli zamknięcia formy 10
uruchamia blok odmierzania czasu przerwy między cyklami 9. Po upływie dowolnie długiego
okresu czasu, nastawianego przy pomocy tego bloku, następuje ponowne uruchomienie bloku
zamykania i kontroli zamknięcia formy 8 przez blok odmierzania czasu przerwy między cyklami 9.
Dalszy przebieg cyklu pracy wtryskarki przy sterowaniu automatycznym odbywa się bez zmian.
Przy sterowaniu półautomatycznym i automatycznym istnieje dodatkowo możliwość stoso¬
wania dodatkowego ruchu wgłębnego tłoka wtryskowego, powodującego zwiększenie objętości
wtrysku i przyspieszenie procesu uplastycznienia tworzywa, przy czym funkcję tą włącza się do
cyklu pracy wtryskarki, niezależnie od wybranego sposobu sterowania pracą wtryskarki, przy
pomocy włącznika bloku wybierania rodzaju pracy 7, w wyniku czego, przygotowany zostaje
obwód zasilania bloku dodatkowego ruchu wgłębnego tłoka wtryskowego 15. Przebieg cyklu
wtrysku do momentu wycofania tłoka wtryskowego z cylindra uplastyczniającego pozostaje bez
zmian.
Z chwilą, gdy tłok wtryskowy osiągnie skrajne położenie, blok wycofywania i kontroli położe¬
nia tłoka wtryskowego 13 spowoduje włączenie napięcia zasilającego do bloku dodatkowego ruchu
wgłębnego tłoka wtryskowego 15, w wyniku czego, następuje przesterowanie bloku sterowania i
kontroli pracy zaworu przelewowego pompy hydraulicznej 3, w ten sposób, że blok ten przerywa
obwód zasilania cewki El zaworu przelewowego Zl pompy oraz przesterowanie bloku sterowania
pracą rozdzielaczy hydraulicznych 16, w ten sposób, że blok ten zamyka jednocześnie obwody
zasilania cewki E2 rozdzielacza hydraulicznego Rl siłownika bloku zamykania i cewki E4 rozdzie¬
lacza hydraulicznego siłownika wtryskowego, w wyniku czego realizowany jest dodatkowy ruch
wgłębny tłoka wtryskowego powodujący wprowadzenie nowej porcji tworzywa do cylindra upla¬
styczniającego oraz zagęszczanie tworzywa w cylindrze uplastyczniającym pod ciśnieniem wynika¬
jącym z regulacji zaworu przelewowego Z2 bloku zamykania formy.
152 275
7
Osiągnięcie, podczas dodatkowego czynnika roboczego w cylindrze siłownika wtryskowego
S2, wynika z równoczesnego dołączania do niego gałęzi obwodu hydraulicznego bloku zamykania
formy, z zaworem przelewowym Z2 tego układu, wyregulowanym na niższą wartość ciśnienia niż
na zaworze przelewowym Zl pompy hydraulicznej. Niższa wartość ciśnienia w układzie hydrauli¬
cznym podczas realizacji ruchu wgłębnego tłoka wtryskowego, zmniejsza zużycie energii pobiera¬
nej przez silnik w tej fazie cyklu wtrysku. Jest ona jednak dostatecznie duża, aby uzyskać właściwy
efekt wstępnego zagęszczania tworzywa. Blok dodatkowego ruchu wgłębnego tłoka wtryskowego
15 zapewnia zasilanie cewek E2 i E4 do końca odmierzania czasu przez blok odmierzania czasu
chłodzenia 11. Przez ten cały czas, tłok wtryskowy wywiera nacisk na tworzywo znajdujące się w
cylindrze uplastyczniającym przyspieszając proces uplastycznienia i zagęszczenia tworzywa. Po
upływie czasu, blok odmierzania czasu chłodzenie 11 powoduje przesterowania bloku dodatko¬
wego ruchu wgłębnego tłoka wtryskowego 15 w ten sposób, że blok ten spowoduje ponowne
przesterowanie bloków 3 i 16 do stanu spoczynkowego, w którym pompa hydrauliczna Ph pracuje
na przelew, a rozdzielacze hydrauliczne są w stanie nierozbudzonym, a następnie uruchomi blok
wycofywania i kontroli położenia tłoka wtryskowego 13 oraz przygotowuje obwód dla bloku
otwierania i kontroli otwarcia formy 10. W rezultacie, następuje wycofywanie tłoka wtryskowego z
cylindra uplastyczniającego, a po osiągnięciu przez niego skrajnego położenia, otwieranie formy,
kończące cykl pracy wtryskarki.
Przebieg dodatkowego ruchu wgłębnego tłoka wtryskowego przy sterowaniu półautomaty¬
cznym i automatycznym jest taki sam.
Zastrzeżenia patentowe
1. Układ sterowania pracą wtryskarki tłokowej, zawierający siłowniki przyłączone do rozdzie¬
laczy hydraulicznych, zaopatrzonych w zawory przelewowe, manometry i pompę hydrauliczną,
znamienny tym, że pompa hydrauliczna (Ph) połączona jest po stronie tłocznej ze sterowaniem
elektromagnetycznie zaworem przelewowym pierwszym (Zl), manometrem pierwszym (Ml), oraz
poprzez przyłącze pierwsze (Al), z dwoma przyłączami drugimi (A), do połączonych wzajemnie ze
sobą dodatkowymi przyłączami trzecimi (B), czterodrogowych rozdzielaczy hydraulicznych pier¬
wszego (Rl) i drugiego (R2), sterowanych elektromagnetycznie, których przyłącza trzecie (B)
poprzez przyłącze czwarte (BI) połączone są z odpływem do zbiornika czynnika roboczego, przy
czym do rozdzielacza hydraulicznego pierwszego (Rl) wyposażonego w suwak typu „G" dołączony
jest równoległymi przyłączami piątym (Tl) i szóstym (PI) siłownik hydrauliczny pierwszy układu
zamykania formy (SI) oraz dodatkowo do przyłącza szóstego (PI), poprzez przyłącze siódme
(PI2), zawór przelewowy drugi (Zl), a poprzez przyłącze ósme (Pil) manometr drugi (M2),
natomiast do rozdzielacza hydraulicznego drugiego (R2), wyposażonego w suwak typu „E",
dołączony jest równoległymi przyłączami dziewiątym (T2) i dziesiątym (P2), siłownik hydrauliczny
wtryskowy (S2).
2. Układ sterowania pracą wtryskarki tłokowej, zawierający zasilacz niskiego napięcia oraz
dołączone do niego bloki ogrzewania i regulacji temperatury tworzywa, kontroli zamknięcia
osłony ruchomej, pulpitu sterowania ręcznego, wybierania rodzaju pracy, zamykania i kontroli
zamknięcia formy, odmierzania czasu przerwy między cyklami, otwierania i kontroli otwarcia
formy, odmierzania czasu chłodzenia, odmierzania czasu wtrysku i docisku, oraz realizacji ruchu
wgłębnego i ruchu wycofywania tłoka wtryskowego, znamienny tym, że blok zasilania, rozruchu i
zabezpieczania silnika (1) połączony jest z zasilaczem niskiego napięcia (2), blokiem kontroli
zamknięcia osłony ruchomej (5) i blokiem ogrzewania i regulacji temperatury tworzywa (4),
dołączonym do silnika (M), a zasilacz niskiego napięcia (2) dołączony jest do bloku sterowania i
kontroli pracy zaworu przelewowego pompy (3), którego tor magistralny doprowadzony jest do
bloku kontroli zamknięcia ruchomej (5), do bloku pulpitu sterowania ręcznego (6), do bloku
zamykania i kontroli zamknięcia formy (8), do bloku wycofywania i kontroli położenia tłoka
wtryskowego (13), do bloku realizacji ruchu wgłębnego tłoka (14), oraz do bloku dodatkowego
ruchu wgłębnego tłoka (15), dołączonego do bloku odmierzania czasu chłodzenia (11), i do bloku
8
152 275
wybierania rodzaju pracy (7), torem magistralnym dołączonego do zasilacza niskiego napięcia (2),
do bloku wycofywania i kontroli położenia tłoka wtryskowego (13), do bloku odmierzania czasu
wtrysku i docisku (12), oraz do bloku odmierzania czasu chłodzenia (11), którego wyjście dołą¬
czone jest do bloku otwierania i kontroli otwarcia formy (10), a wejście połączone jest z blokiem
odmierzania czasu wtrysku i docisku (12), posiadającego doprowadzenie do bloku realizacji ruchu
wgłębnego tłoka (14), natomiast blok odmierzania czasu przerwy między cyklami (9) podłączony
jest do bloku otwierania i kontroli otwarcia formy (10) i do bloku zamykania i kontroli zamknięcia
formy (8), oraz do bloku wybierania rodzaju pracy (7), połączonego także z blokiem otwierania i
kontroli otwarcia formy (10) i blokiem zamykania i kontroli zamknięcia formy (8), oraz blokiem
pulpitu sterowania ręcznego (6), który ma przyłącze wyprowadzone do cewek sterowniczych (E2),
(E3), (E4) i (E5) oraz połączone torem kablowym z blokiem sterowania pracą rozdzielaczy
hydraulicznych (16), przy czym blok sterowania i kontroli pracy zaworu przelewowego pompy (3)
ma wyprowadzenie do cewki sterowniczej (El).
|E2|E3|E4|E5|
IrE
Fi9.2
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
1 371 Кб
Теги
pl152275b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа