close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL152459B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY
152 459
POLSKA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.5 C01B 21/068
Zgłoszono:
87 12 22
(P. 269626)
C01B
33/00
Pierwszeństwo
inuiitt
URZĄD
HtLK!
Zgłoszenie ogłoszono:
89 06 26
Opis patentowy opublikowano: 1991 06 28
Twórcywynalazku: Leszek Kownacki, Janusz Maciejewski, Sławomir Podsiadło,
Wojciech Wiśniewski, Mirosław Milczarek
Uprawniony z patentu: Politechnika Warszawska,
Warszawa (Polska)
Sposób wytwarzania tlenoazotku krzemu
Przedmiotem wynalazku jest sposób wytwarzania tlenoazotku krzemu o wzorze Si2N20.
Znany jest sposób wytwarzania tlenoazotku krzemu przez azotowanie mieszaniny krzemu i
dwutlenku krzemu w strumieniu azotu lub samego krzemu w strumieniu mieszaniny azotu i tlenu.
Inny sposób wytwarzania tlenoazotku krzemu polega na azotowaniu dwutlenku krzemu za
pomocą NH3 i/lub N2. Znanyjest również sposób wytwarzania tlenoazotku krzemu przez amonolizę SiCU w obecności tlenu, w temperaturze niższej niż 500°C (amonoliza niskotemperaturowa)
lub w temperaturze ~ 1150°C (amonoliza wysokotemperaturowa).
Sposobem według wynalazku azotuje się krzem, dwutlenek krzemu lub ich mieszaninę w
strumieniu azotu prowadząc proces w obecności gazowego tlenku krzemu.
Sposób według wynalazku wpływa na poprawę stechiometrii reakcji azotowania poprzez
przesunięcie równowagi reakcji tworzenia się SiO, który jest lotny w warunkach prowadzenia
procesu.
Wprowadzanie gazowego SiO do strumienia azotującego pozwala na uzyskanie produktu
tylko w niewielkim stopniu zanieczyszczonego takimi produktami ubocznymi jak a- i /J-SbN^
Dzięki temu unika się nieefektywnego zużycia substratów na tworzenie zanieczyszczających pro¬
dukt związków ubocznych.
Przedmiot wynalazku jest bliżej objaśniony w przykładzie wykonania, który nie ogranicza
zakresu wynalazku.
Przykład. Do poziomego pieca rurowego w strefę grzejną wstawia się łódkę grafitową
napełnioną mieszaniną 12 g Si02 i 16,8 g Si. Tuż przed strefą grzejną w temperaturze 1400°C
umieszcza się łódkę grafitową zawierającą mieszaninę Si i Si02 w stosunku molowym 1:1. W tej
temperaturze następne reakcja między krzemem i Si02 prowadząca do powstania gazowego w
tych warunkach SiO, który miesza się z przepływającym z szybkością liniową 5 cm/s strumieniem
azotu do strefy reakcyjnej. Taksporządzone medium azotujące w reakcji z mieszaniną Si02 i Si
2
152 459
znajdującą się w strefie reakcji powoduje powstawanie Si2N20, przy czym w wyniku przesunięcia
równowagi reakcji otrzymany produkt zawiera niewielkie ilości produktów ubocznych i nadaje się
do dalszego stosowania bez konieczności dodatkowego ich oddzielania.
Zastrzeżenie patentowe
Sposób wytwarzania tlenoazotku krzemu przez azotowanie krzemu, dwutlenku krzemu lub
ich mieszaniny w strumieniu azotu, znamienny tym, że proces prowadzi się w obecności gazowego
tlenku krzemu.
*
-* (*
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
151 Кб
Теги
pl152459b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа