close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL152533B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
POLSKA
Km SMAROWY
Patent dodatkowy
Int. Cl5
do patentu nr
9
URZĄD
PATENTOWY
RP
152533
Zgłoszono: 86 07 16
E21F 15/10
/P. 260701/
Pierwszeństwo
Zgłoszenie ogłoszono: 88 03 17
Opis patentowy opublikowano: 1991 09 30
Twórcy wynalazku: Stefan Wyciszczok, Mieczysław Nasiek, Wiesław Szostek,
Wincenty Klyta, Teofil Figas
Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo Mechanizacji, Automatyzacji i Elektroniki
Górniczej "Polmag-Etnag" Centrum Mechanizacji Górnictwa
"Komag", Gliwice /Polska/
URZĄDZENIE
ROZDZIELAJĄCE
Przedmiotem wynalazku jest urzędzenie rozdzielające służące do kierowania strugi
medium lub zamykania jej przepływu, stosowane w górnictwie, przeznaczone zwłaszcza do
zmiany kierunku rozpływu mieszaniny podsadzkowej w rurociągach podsadzkowych do pod¬
sadzki hydraulicznej.
Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 62942 przerzutnica trójnikowa, która ma
trójdrożny kadłub z cylindrycznym wytoczeniem i dopasowana doń obrotowe zastawkę. Obro¬
towa zastawka składa się z dwóch równoległych okrągłych tarcz połączonych na obwodzie
segmentem ścianki hydraulicznej o szerokości pozwalajęcej na szczelne zamknięcie jedne¬
go otworu wylotowego. Obrotowa zastawka Jest osadzona na dwóch współosiowych czopach
ułożyskowanych w pokrywach zaraykajęcych wytoczenie. Na wystajęcych na zewnętrz końcach
czopów jest zamocowana dźwignia sterujęca. Przez przestawienie dźwigni sterujęcej
z jednego położenia skrajnego w drugie położenie skrajne, obrotowa zastawka zamyka je¬
den z otworów trójnika skierowujęc mieszaninę podsadzkowa na wprost lub w bok.
Znana jest z polskiego opisu patentowego nr 103810 przerzutnica do podsadzki płyn¬
nej, która ma skośnie ścięty obrotowy element w postaci walca usytuowany w osi doprowa¬
dzającego
rurocięgu. Skośne ścięcie obrotowego elementu ma kształt powierzchni wklęs¬
łej. Obrót walca jest uzyskiwany za pośrednictwem dręga osadzonego sztywno w walcu
opartym na denku doprowadzającego rurocięgu, w którego rowkach sę osadzone uszczelnia¬
jące pierścienie. Obrotowy element jest połączony rozłącznie z ochronnym pierścieniem
osadzonym wewnętrz doprowadzajęcego rurociągu.
Wadę rozwięzania znanogo z opisu patentowego nr 62942 Jest mała powierzchnia przy¬
legania obrotowej zastawki do cylindrycznego wytoczenia, która ulega szybkiemu znisz¬
czeniu na skutek erozyjnego oddziaływania strumienia mieszaniny podsadzkowej* W rezul¬
tacie przerzutnica traci swoje szczelność. Wadę rozwięzania znanego z opisu patentowe¬
go nr 103810 jest konieczność stosowania dodatkowych elementów kształtowych i złęcz aby
152 533
152
533
2
strumień mieszaniny podsadzkowej skierować na wprost doprowadzającego przewodu. Kon¬
strukcja przerzutnicy zapewnia tylko rozrząd mieszaniny podsadzkowej na boki.
Zgodnie z istotę wynalazku rozdzielający element stanowi powłoka obrotowa zwró¬
cona swoim wnętrzem do wlotowego kanału, w której jest wykonany co najmniej jeden
otwór. Oś wylotowego kanału przenika powierzchnię boczne pierścienia zakreślonego
przez kontur otworu na powierzchni styku rozdzielajacego elementu i korpusu. Rozdzie¬
lający element ma postać ściętej powierzchni stożkowej albo kulistej czaszy. Korpus
ma górne część z wylotowymi kanałami odpowiadające kształtem rozdzielającemu elemen¬
towi i zakończone kołnierzem połączonym rozłącznie z podstawę wyposażone we wlotowy
kanał oraz ma uszczelkę usytuowane między podstawę a kołnierzem.
Przedmiot wynalazku uwidoczniono w przykładzie wykonania na rysunku,na którym
fig. 1 przedstawia urzędzenie rozdzielające w rzucie pionowym, fig. 2 - urządzenie
w przekroju poprzecznym, w którym rozdzielający element ma postać ściętej powierzchni
stożkowej, fig. 3 - urzędzenie w przekroju poprzecznym, w którym rozdzielający ele¬
ment na postać kulistej czaszy. Urzędzenie rozdzielające ma rozdzielający element 1
mający postać ściętej powierzchni stożkowej, w której sę wykonane otwory 2. Rozdzie¬
lający element 1 jest osadzony obrotowo w korpusie 3 składajęcym się z górnej części 4
i poleczonej z nię rozłęcznie podstawę 5. Górna część 4 ma kształt odpowiadajęcy roz¬
dzielającemu elementowi 1 i jest zakończona kołnierzem 6. W pobocznicy górnej części
4 wykonane sę wylotowe kanały 7, a w podstawie 5 jest wykonany wlotowy kanał 8, który
jest wsoółosiowy z jednym z wylotowych kanałów 7. Rozdzielajęcy element 1 jest zwróco¬
ny swoim wnętrzem do wlotowego kanału 8. Oś 9 wylotowego kanału 7 przenika powierzchnię
boczne pierścienia zakreślonego przez kontur otworu 2 na powierzchni styku rozdzielajęcego elementu 1 i górnej części 4 korpusu
3. Dc
rozdzielajęcego elementu 1 jest
zamocowany trzpień 10, którego drugi koniec wystaje na zewnętrz korpusu 3 i służy do
osadzenia dźwigni sterujęcej. Między podstawę 5 a kołnierzem 6 jest usytuowana usz¬
czelka 11.
Urzędzenie rozdzielajęce jest
zabudowane w kilku miejscach w cięgu rurocięgu pod¬
sadzkowego. Mieszanina podsadzkowa jest doprowadzona poprzez wlotowy kanał 8 do wnętrza
rozdzielajęcego elementu 1. Jeden z wylotowych kanałów 7 jest przysłonięty pobocznicę
rozdzielajęcego elementu l,a drugi jest
odsłonięty. Przez przestawienie sterujęcej
dźwigni dokonuje się obrotu rozdzielajęcego elementu 1, następuje odsłanianie jednego
wylotowego kanału 7 przy równoczesnem
przysłanianiu drugiego wylotowego kanału 7.
Obrót rozdzielajęcego elementu 1 jest dokonywany do momentu, w którym jeden z otworów
2 przyjmie położenie na wprost wylotowego kanału 7. Strumień mieszaniny podsadzkowej
zostaje skierowany w żędanym kierunku.
Zastrzeżenia
1. Urzędzenie
patentowe
rozdzielajęce zawierajęce korpus wyposażony w kanały, wewnętrz któ¬
rego jest osadzony obrotowo rozdzielajęcy element, znamienne
tym,
że roz¬
dzielajęcy element /l/ stanowi powłoka obrotowa zwrócona swoim wnętrzem do wlotowego
kanału /8/f w której jest wykonany co najmniej jeden otwór /2/ przy czym oś /9/ wylo¬
towego kanału /7/ przenika powierzchnię boczne pierścienia zakreślonego przez kontur
otworu /2/ na powierzchni styku rozdzielajęcego elementu /l/ i korpusu /3/.
2. Urzędzenie według zastrz. 1, znamienne
ment /l/ ma postać ściętej powierzchni stożkowej.
tym,
że rozdzielajęcy ele¬
3. Urzędzenie według zastrz. 1, znamienne
ment /l/ ma postać kulistej czaszy.
tym,
że rozdzielajęcy ele¬
4. Urzędzenie według zastrz. 2 albo 3, znamienne
tym,
że korpus /3/ ma
górne część /4/ z wylotowymi kanałami /!/ odpowiadajęcę kształtem rozdzielajęcemu ele¬
mentowi /l/ i zakończone kołnierzem /6/ poleczonym rozłęcznie z podstawę /5/ wyposażone
we wlotowy kanał /8/ oraz ma uszczelkę/11/ usytuowane między podstawę /5/ a kołnierzem /7/.
152
533
łig.1
_S^_5^ 6
J_ _2_ U_ JQ_
fig.3
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
271 Кб
Теги
pl152533b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа