close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL152631B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
152 631
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.5 HOSB 3/34
F26B 3/20
Zgłoszono: 87 09 Ol
/P. 267550/
B01L 7/00
Pierwszeństwo
tiimiu
Iftftlftt
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono: 89 03 06
PATENTOWY
RP
Opis patentowy opublikowano: 1991 07 31
Twórcy wynalazku: Leszek Grabowski, Janusz Tysiak, Andrzej Jagiełło
Uprawniony z patentu: Centralne Biuro Techniczne Przemysłu Papierniczego,
Łódź /Polska/
ELEMENT GRZEJNY Z REGULACJĄ TEMPERATURY LABORATORYJNEJ
SUSZARKI ARKUSIKÓW PAPIERU
Przedmiotem wynalazku jest element grzejny z regulację temperatury laboratoryjnej
suszarki arkusików papieru stosowanej w aparatach formujęco-suszęćych w laboratoriach prze¬
mysłu celulozowo-papierniczego do standardowych oznaczeń własności fizykochemicznych papieru*
Stosowane obecnie aparaty formujęco-suszęce arkusiki papieru do znormalizowanych
oznaczeń jego własności fizyko-chemicznych posiadaję suszarki ogrzewane za pomoce goręcej wody
lub pary. Suszarki te maję złożone i kłopotliwe w eksploatacji instalację dla nagrzania i
wymuszenia przepływu medium grzejnego. Wadami znanych suszarek sę ich duża energochłonność
wynikajęca ze strat ciepła w instalacji nagrzewania i przepływu medium grzejnego, długi czas
nagrzewania do żędanej temperatury suszenia, brak regulacji temperatury suszenia oraz duża
awaryjność i nieszczelność instalacji transportujęcej medium grzejne, co powoduje konieczność
częstej
kontroli i napraw.
Istota rozwięzania według wynalazku polega na zastosowaniu w suszarce elementu grzejnego
w postaci naniesionej na płaskę i elastyczne płytę izolacyjne oporowej ścieżki elektrycznej,
której zmiany impedancji pod wpływem temperatury stanowię element współpracujęcego układu
zasilania i regulacji temperatury suszenia. Element grzejny całe powierzchnię styka się bez¬
pośrednio z suszonym arkusikiem papieru osięgajęc przez to duże sprawność grzania.
Rozwięzanie według wynalazku zostało przedstawione w przykładzie wykonania na rysunku,
na którym fig.l przedstawia widok płyty izolacyjnej z naniesione ścieżkę oporowe, zaś fig.2
przedstawia układ zasilania i regulacji temperatury suszenia.
Na płaskiej i elastycznej płycie izolacyjnej l naniesiona jest oporowa ścieżka elektrycz¬
na 2, która stanowi element oporowy układu zasilania i regulacji temperatury 3. Oporowa ścieżka
152 631
152
2
631
2 wraz z pozostałymi oporami 4, 5 i 6 tworzę mostek Wheatstone*a, w którego przekętnę
włęczony jest wzmacniacz 7 sterujęcy za pośrednictwem przerzutnika monostabilnego 8 pracę
łęcznika bezstykowego 9,
Zastosowanie w suszarkach laboratoryjnych do suszenia arkusików papieru elementu
grzejnego z regulowane temperaturę według wynalazku eliminuje wady suszarek dotychczas
stosowanych i zmniejsza o 75% ilość energii potrzebne do wysuszenia arkusika papieru,
spełniając warunki znormalizowanych oznaczeń własności fizyko-chemicznych.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Element grzejny z regulację temperatury laboratoryjnej suszarki arkusików
papieru, znamienny
tym, że element grzejny stanowi płaska i elastyczna płyta
izolacyjna /l/ z naniesione oporowe ścieżkę elektryczne /2/, której impedancja jest elemen¬
tem współpracujęcego układu zasilania i regulacji temperatury suszenia /3/«
2. Element grzejny według zastrzel, znamienny
tym, że układ zasilania
i regulacji temperatury /3/ stanowi mostek Wheatstone*a zawierajęcy opory /2, 4, 5 i 6/,
w którego przekętnę włęczony jest wzmacniacz /7/ sterujęcy za pośrednictwem przerzutnika
monostabilnego /8/ pracę łęcznika bezstykowego /9/«
•*
■«■
~i_r
MJj)' '
Fig.2
Figi
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egzj
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
166 Кб
Теги
pl152631b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа