close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL152753B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
152 753
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.5 C09K 3/12
POLSKA
tlt
m?
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszono:
86 12 09
<P. 262911)
Pierwszeństwo
htteiiii
OGÓLH
Zgłoszenie ogłoszono: 88 08 18
Opis patentowy opublikowano: 1991 05 31
Twórcy wynalazku:
Halina Iwańczyk, Jerzy Zajączkowski, Zdzisława Siedlecka,
Andrzej Łebek, Wacław Wojciechowski, Romuald Pałubicki, Jadwiga
Siedlanowska, Hubertyna Karpińska
Uprawniony z patentu:
Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Izolacji
Budowlanej, Katowice (Polska)
MASA USZCZELNIAJĄCA
Przedmiotem wynalazku jest masa uszczelniająca przeznaczona do osadzania i uszczelnia¬
nia szyb lub zestawów szklanych w stolarce okiennej drewnianej i metalowej.
Znany jest powszechnie stosowany kit szklarski otrzymywany przez przemiał kredy w odwod¬
nionym pokoście lnianym. Innym znanym kitem stosowanym szczególnie do uszczelniania szyb w
elementach metalowych jest kit produkowany na pokoście lnianym i kredzie, zawierający w swym
składzie około 20% minii ołowianej lub żelazowej.Kit opracowany przez angielską firmę The
International Syntetic Rubler Company Limited jest kitem pokostowo-kredowym modyfikowanym
polibutadienem otrzymywanym przez polimeryzacje butadienu w obecności katalizatora.
Z polskiego opisu patentowego nr 49 797 znany jest kit szklarski oparty na emalii chlorokauczukowej, krzemianie magnezu, sproszkowanym polistyrenie oraz octanie winylu. Z polskie¬
go opisu patentowego nr 74 611 jest znana masa dwuskładnikowa. Składnik A stanowi roztwór
żywicy alkidowej modyfikowanej kalafonią i żywicą fenolową, zaś składnik B stanowi stop żywicy
fenolowej z olejami rozpuszczony w rozpuszczalniku organicznym z dodatkiem sykatyw.
Istotą wynalazku jest masa uszczelniająca składająca sie z olejów roślinnych wraz ze
środkami wpływającymi na skrócenie czasu ich wysychania z dodatkiem kauczuku syntetycznego
w postaci mleczka lateksowego, środków uplastyczniająco wypełniających oraz inhibitorów
korozji. Masa składa sie z do 10% wagowych ekstraktu pofurfurylowego otrzymanego jako produkt
uboczny w czasie selektywnej rafinacji frakcji olejowych ropy naftowej (to jest Plastyfika¬
tora P) ,
9,0- 20,0% wagowych olejów roślinnych takich jak: olej rzepakowy, olej rzepakowy
epoksydowany, olej tungowy, olej słonecznikowy, olej talowy, olej lniany i pokost lniany,
do 1,5% wagowych lateksu kauczuku syntetycznego, zwłaszcza lateksu butadienowego, lateksu
butadienowo-styrenowego i lateksu butadienowo-akrylonitrylowego, 1,0 - 5,0% wagowych soli
barowych naturalnych kwasów tłuszczowych o zawartości węgla Cg-Cio (nazwa handlowa Unikor 60)
oraz 71,0-80% wagowych wypełniaczy mineralnych takich jak: koloidalny krzemian sodu (to jest
arsil) o zawartości Si02 nie mniej niż 85%, węglan wapnia, mączka wapienna, tlenek cynku i
152
753
2
152
753
litopon to jest kompozycja siarczku cynku i siarczanu baru.
Masa według wynalazku ma charakter plastyczny,
stanowi
jednorodną mieszaninę o konsysten¬
cji dobrze wyrobionej plasteliny. Posiada dobrą przyczepność do
szkła,
metalu, drewna. Nie
spływa w temperaturze 70 C, a w temperaturach ujemnych nie kruszy się i nie pęka. Charaktery¬
zuje sie odpowiednią ciągliwością i szczelnością. Posiada zwiększoną odporność na działanie
czynników starzeniowych.
Przykład
I. 1,5% wagowych ekstraktu pofurfurylowego miesza sie z 1,5% wagowych
lateksu butadienowo-akrylonitrylowego, a następnie dodaje sie 5,7% wagowych oleju talowego
i 8,3% wagowych oleju lnianego oraz 3,0% wagowych soli barowych naturalnych kwasów tłuszczo¬
wych Cg-Clg. Po dokładnym wymieszaniu dodaje sie 45,5% wagowych węglanu wapnia i 34,5% wagowych
kompozycji siarczku cynku i siarczanu baru. Całość miesza się do otrzymania jednorodnej masy.
Przykład
II. Do 1,5% wagowych lateksu butadienowego dodaje sie 3,5% wagowych
oleju rzepakowego i 15,5% wagowych oleju tungowego,a następnie 4,5% wagowych soli barowych na¬
turalnych kwasów tłuszczowych co"cio* Po wymieszaniu dodaje sie 65,5% wagowych węglanu wapnia
i 9,5% wagowych koloidalnego krzemianu sodu i miesza się do otrzymania jednolitej masy.
Przykład
III.
10,0% wagowych ekstraktu pofurfurylowego miesza się z 2,0% wa¬
gowymi oleju rzepakowego epoksydowanego i 7,0 wagowymi oleju lnianego i 1,0% wagowym soli
barowych naturalnych kwasów tłuszczowych co"c1o' Na korfcu dodaje się 10,0% wagowych koloidal¬
nego krzemianu sodu, 20,0% wagowych mączki wapiennej i 50% wagowych kompozycji siarczku cynku
i siarczanu baru (litoponu)
Przykład
i miesza się do otrzymania jednorodnej masy.
IV. Do 1,5% wagowych lateksu butadienowo-styrenowego dodaje się 13,5%
wagowych oleju tungowego i 6,5% wagowych oleju słonecznikowego,a następnie 1,5% wagowych so¬
li barowych naturalnych kwasów tłuszczowych Cg-Cio. Na końcu dodaje się 25,5% wagowych kolo¬
idalnego krzemianu sodu,
cynku i siarczanu baru
Przykład
35,0% wagowych tlenku cynku i
16,5% wagowych kompozycji siarczku
(litoponu) i miesza się do otrzymania jednolitej masy.
V. Do 5,0% wagowych ekstraktu pofurfurolowego dodaje się 1,5% wagowych
lateksu butadienowo-styrenowego i 18,0% wagowych pokostu lnianego. Po wymieszaniu dodaje się
2,0% wagowych soli barowych naturalnych kwasów tłuszczowych Cg-C18,a następnie wypełniacze
w postaci 69,5% wagowych węglanu wapnia,
2,0% wagowych koloidalnego krzemianu sodu i 2,0%
wagowych kompozycji siarczku cynku i siarczanu baru i miesza się do uzyskania jednorodnej
masy.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Masa uszczelniająca składająca się z plastyfikatorów, lateksu kauczukowego i wypeł¬
niaczy, znamienna
tym, że składa się z do 10% wagowych ekstraktu pofurfurylowego
otrzymanego jako produkt uboczny w czasie selektywnej rafinacji frakcji olejowych ropy nafto¬
wej,
9-20% wagowych olejów roślinnych, do 1,5% wagowych lateksu kauczuku syntetycznego,
1-5% wagowych soli barowych naturalnych kwasów tłuszczowych o zawartości węgla Cg-Clg oraz
71-80% wagowych wypełniaczy mineralnych.
2. Masa według zastrz. 1, znamienna
tym, że jako oleje roślinne stosuje
się olej rzepakowy, olej rzepakowy epoksydowany, olej tungowy, olej słonecznikowy, olej ta¬
lowy, olej lniany i pokost lniany, jako lateks kauczuku syntetycznego stosuje się lateks
butadienowy, lateks butadienowo-styrenowy, i lateks butadienowo-akrylonitrylowy i jako wy¬
pełniacze mineralne stosuje się koloidalny krzemian sodu, węglan wapnia, mączkę wapienną,
tlenek cynku i kompozycję siarczku cynku i siarczanu baru.
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
245 Кб
Теги
pl152753b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа