close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL152937B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
OPIS PATENTOWY
152 937
Patent dodatkowy
do patentu nr
Im. Cl.5 G05F 1/56
POLSKA
gJL+
w
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszono:
85 10 11
/p. 255751/
■tzmuu
Pierwszeństwo
OGÓLHA
Zgłoszenie ogłoszono: 87 05 04
Opis patentowy opublikowano: 1991 07 31
Twórcy wynalazku: Sławomir Rzadkosz, Maciej Mickowski, Marek Stopa
Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica,
Kraków /Polska/
SPOSÓB ORAZ UKŁAD ZASILANIA UKŁADU STEROWANIA ZASILACZA IMPULSOWEGO
Przedmiotem wynalazku jest sposób oraz układ zasilania układu sterowania zasilacza
impulsowego*
Znany sposób zasilania układu sterowania zasilacza impulsowego polega na podawaniu
na wejście zasilajęce układu sterowania zasilacza impulsowego napięcia wyprostowanego i
obniżonego do wartości wymaganej
przez układ sterowania* Znany układ zasilania układu
sterowania zasilacza impulsowego, zasilanego prędem przemiennym,
składa się z transformatora
obniżającego, poleczonego kaskadowo poprzez prostownik i układ stabilizacji napięcia z
wejściem zasilającym układu sterowania zasilacza impulsowego* Niedogodnościę tego układu
jest ograniczenie Jego zastosowania wyłęcznie do prędu przemiennego* Znany układ zasilania
układu sterowania zasilacza impulsowego, zasilanego prędem stałym lub prędem zmiennym,
stanowi rezystor połęczony szeregowo ze stabilizatorem napięcia, będęcym źródłem zasilania
układu sterowania, przy czym rezystor w układzie zasilania układu sterowania zasilacza
impulsowego jest połęczony z wejściem członu wykonawczego układu* Niedogodnościę tego układu
jest występowanie strat mocy, pogarszajęcych sprawność zasilacza impulsowego*
Istotę sposobu zasilania układu sterowania zasilacza impulsowego,w którym wykorzystu¬
je się jako źródło napięcia zasilajęcego źródło zasilania zasilacza impulsowego jest to, że
przy wykorzystaniu źródła zasilajęcego zasilacz impulsowy magazynuje się energię prędu
stałego, po czym przesyła się ję do układu sterowania w postaci impulsu napięciowego o ampli¬
tudzie wystarczajęcej dla zainicjowania pracy zasilacza impulsowego przy wykorzystaniu
źródła zasilajęcego zasilacz impulsowy, a następnie energię wydawane przez zasilacz impulsowy*
Istotę układu zasilania układu sterowania zasilacza impulsowego zawierajęcego rezystor
pierwszy połęczony szeregowo ze stabilizatorem napięcia, których punkt wspólny jest połęczony
z układem sterowania jest to, że punkt wspólny rezystora pierwszego i stabilizatora
152 937
2
152 937
napięcia jest połączony szeregowo poprzez łęcznik i rezystor drugi z wejściem członu
wykonawczego, a punkt wspólny łęcznika i rezystora drugiego jest połęczony poprzez konden¬
sator z masę układu, zaś wolny koniec rezystora pierwszego jest połęczony z wyjściem
zasilacza impulsowego*
Zaletę sposobu zasilania układu sterowania zasilacza impulsowego oraz układu
zasilania układu sterowania zasilacza impulsowego według wynalazku, w porównaniu ze znanymi
sposobami i układami zasilacza impulsowego jest wyższa o około 5% sprawność zasilacza
impulsowego*
Przedmiot wynalazku jest uwidoczniony w przykładzie wykonania na rysunku, który
przedstawia schemat układu do realizacji sposobu*
Sposób zasilania układu sterowania zasilacza impulsowego polega na tym, że przy
wykorzystaniu źródła zasilajęcego zasilacz impulsowy magazynuje się energię prędu stałego
w kondensatorze 7, po czym przesyła się ję do układu sterowania 3 w postaci impulsu
napięciowego o amplitudzie wystarczajęcej do zainicjowania pracy impulsowego, a następnie
układ sterowania 3 zasila się energię wydawane przez zasilacz impulsowy*
Układ zasilania układu sterowania zasilacza impulsowego, według wynalazku zawiera
rezystor pierwszy 1 połęczony szeregowo ze stabilizatorem napięcia 2,
których punkt wspólny
jest połęczony z układem sterowania 3* Punkt wspólny rezystora pierwszego 1 i stabilizatora
napięcia 2 jest połęczony szeregowo poprzez łęcznik 4 i rezystor drugi 5 z wejściem członu
wykonawczego 6, zasilacza impulsowego, a punkt wspólny łęcznika 4 i rezystora drugiego 5
jest połęczony poprzez kondensator 7 z masę układu, zaś wolny koniec rezystora pierwszego 1
jest połęczony z jednym z wyjść zasilacza impulsowego*
W warunkach eksploatacyjnych układu sterowania zasilacza impulsowego, po podaniu
napięcia na wejście zasilacza impulsowego, kondensator 7 jest ładowany przez rezystor drugi 5
do wartości napięcia,przy którym następuje zamknięcie łęcznika 4, przy czym pręd ładowania
kondensatora 7 ma wartość znacznie mniejsze od wartości prędu zasilania układu sterowania 3*
Po zamknięciu łęcznika 4 kondensator 7 zasila układ sterowania 3 energię zgromadzone w
okresie jego ładowania* Równocześnie stabilizator napięcia 2 ustala wartość napięcia wymagane
przez układ sterowania 3, co powoduje zainicjowanie pracy zasilacza impulsowego*
Zastrzeżenia
patentowe
1* Sposób zasilania układu sterowania zasilacza impulsowego, wykorzystujący jako
źródło napięcia zasilajęcego źródło zasilania zasilacza impulsowego, znamienny
tym,
że przy wykorzystaniu źródła zasilajęcego zasilacz impulsowy magazynuje się energię prędu
stałego,
po czym przesyła się ję do układu sterowania w postaci impulsu napięciowego o ampli¬
tudzie wystarczajęcej do zainicjowania pracy zasilacza impulsowego, a
sterowania zasila
następnie układ
się energię wydawane przez zasilacz impulsowy*
2* Układ zasilania układu sterowania zasilacza impulsowego, zawierajęcy rezystor
pierwszy połęczony szeregowo ze stabilizatorem napięcia, których punkt wspólny jest połęczony
z układem sterowania, znamienny
tym, że punkt wspólny rezystora pierwszego /l/ i
stabilizatora napięcia /2/ jest połęczony szeregowo poprzez łęcznik /4/ i rezystor drugi /5/
z wejściem członu wykonawczego /6/, a punkt wspólny łęcznika /4/ i rezystora drugiego /5/
jest połęczony poprzez kondensator /7/ z masę układu, zaś wolny koniec rezystora pierwszego /l/
jest połęczony z wyjściem zasilacza impulsowego*
152 937
6
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
236 Кб
Теги
pl152937b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа