close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL153253B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY
153 253
POLSKA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.5 B01D 21/02
Zgłoszono:
86 09 30 (P.261676)
Pierwszeństwo
'^iKli
0K6LHA
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
88 05 26
Opis patentowy opublikowano: 1991 08 30
Twórcywynalazku: Marek Czajkowski, Zygmunt Drzymała, Józef Gęga,
Zbigniew Jaśkowiec, Włodzimierz Kowalski, Jan Wróbel
Uprawniony z patentu: Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica,
Kraków (Polska)
Wkład wielostrumieniowy stromy do urządzeń sedymentacyjnych
Przedmiotem wynalazku jest wkład wielostrumieniowy stromy znajdujący zastosowaniejako
wypełnienie do urządzeń sedymentacyjnych, takich jak: osadniki i zagęszczacze, służący do całko¬
witego albo częściowego rozdzielania faz zawiesin ciekłych.
Dotychczas znane są wkłady wielostrumieniowe strome, których osie przewodów są nachy¬
lone do poziomu pod kątem większym od 45° i poziome, których osie przewodów są nachylone do
poziomu pod kątem mniejszym od 15°. Wkłady te stanowią pakiet równoległych względem siebie
płaskich lub sfalowanych płyt, albo stanowią wiązkę przewodów o przekroju poprzecznym stałym
lub zmiennym w kształcie koła, kwadratu, prostokąta albo o przekroju poprzecznym wyznaczo¬
nym przez ostre grzbiety lub zaokrąglone niecki powierzchni ograniczających przewód wraz z
ewentualnymi płaskimi przegrodami umieszczonymi w płaszczyznach pionowych.
Znane są także z polskiego opisu patentowego nr 115 892 wkłady wielostrumieniowe do
osadników poziomych składające się z falistych płyt połączonych w pakiet, które charakteryzują się
tym, że poszczególne faliste płyty są zaopatrzone w ostre grzbiety o kącie wierzchołkowym
mieszczącym się w granicach od 30° do 120° oraz w zaokrąglone niecki, które są wyprofilowane
najkorzystniej hydraulicznym promieniem R, przy czym na wierzchołkach grzbietów są usytuo¬
wane przewody o dowolnym przekroju lub są usytuowane płaskie przegrody i tym, że niecki są
usytuowane stycznie do tworzących ostre grzbiety lub są nieco obniżone względem tworzących te
grzbiety oraz tym, że przewody są usytuowane od strony wewnętrznej ostrego grzbietu, zaś płaskie
przegrody są usytuowane na krawędziach czołowych falistych płyt lub obejmują swoimi wycię¬
ciami na określoną głębokość faliste płyty od strony czołowej. Faliste płyty zaopatrzone są w
gniazda utworzone z wytłoczenia wyciętych segmentów w materiale płyty falistej lub z wyprofilo¬
wanych odcinków połączonych trwale z falistą płytą, przy czym gniazda służą do zamocowania
przewodów, które są wyposażone w dyfuzory. Inna postać wkładu wielostrumieniowego do
osadników posiada segmenty w postaci wyprofilowanych kątowników o dowolnym kącie, które są
usytuowane pod nieckami mającymi korzystnie kształt półpierścieni, przy czym usytuowanie
2
153 253
segmentów nad nieckami jest takie, że dolne krawędzie segmentów obejmują górne krawędzie
niecek. Dalsza postać wkładu wielostrumieniowego do osadników charakteryzuje się tym, że faliste
płyty mają zmienny promień krzywizny biegnący wzdłuż niecki, zaś ostre grzbiety mają zmienną
szerokość daszków.
Ponadto znany jest z polskiego opisu wzoru użytkowego nr Ru-35 342 pakiet osadnika
wielostrumieniowego poziomego składający się z wielu przewodów sedymentacyjnych utworzo¬
nych przez ścianki, między którymi umieszczone są płytki w formie żaluzji i tworzące ze ściankami
szczeliny. Faliste płyty i płaskie płyty utworzone są na przemian i połączone są razem w co trzecim
wierzchołku fali w dwu rzędach za pomocą sworzni i dystansowych tulejek o długości równej
wielkości szczeliny, przy czym tulejki unieruchomione są zawleczkami.
Wadą znanych pakietów wkładów wielostrumieniowych jest niewielka powierzchnia sedy¬
mentacji w jednostce objętości pakietu lub powierzchnia sedymentacji niewspółmiernie mała w
porównaniu do stopnia komplikacji konstrukcji i stopnia trudności w ich wykonaniu. Ponadto
wkłady te mają niewystarczającą naturalną sztywność konstrukcji i wskutek tego występuje konie¬
czność stosowania dodatkowych przewodów lub elementów dystansowych albo usztywniających
przegród pionowych nieprzydatnych dla zachodzącego w przestrzeni wkładu zjawiska sedymenta¬
cji i dodatkowo utrudniającym proces wytwarzania wkładu oraz powodujących zwiększenie zuży¬
cia materiału i niekorzystny wzrost masy pakietu.
Wkład wielostrumieniowy stromy, według wynalazku, stanowią pakiety, mające płyty sfalo¬
wane i płyty płaskie, umieszczone na przemian, przy czym pojedynczy pakiet wkładu zawiera wiązkę
równoległych przewodów, powstałych w wyniku nierozłącznego połączenia wielu płyt sfalowanych
i płaskich. Miejsca połączeń płyt są prawie w całości wspólne dla grzbietów dwóch płyt sfalowanych
i jednej płyty płaskiej, znajdującej się między płytami sfalowanymi. Najbliższe sobie płyty sfalo¬
wane są przesunięte względem siebie, tak, że utworzony pakiet ma kształt równoległościanu,
pochylonego płaszczyzną równoległą do płyt płaskich i do osi przewodów wkładu pod kątem
większym od 45°.
Zaletą pakietów wkładu wielostrumieniowego, według wynalazku, jest to, że płyty płaskie
umieszczone między płytami sfalowanymi i wspólnie z nimi połączone dwukrotnie zwiększają
powierzchnię sedymentacyjną w porównaniu z pakietami, które nie zawierają płyt płaskich.
Równocześnie stanowią one element usztywniający konstrukcję pakietu, zapewniając pożądany
kąt pochylenia osi przewodów wkładów i utrwalając kształt płyt sfalowanych, szczególnie w
przypadku wykonania ich z lekkiego, wiotkiego tworzywa. Ponadto połączenie płyt między sobą
charakteryzuje się wystarczającą niezawodnością bez konieczności zachowania szczególnej
dokładności wykonania, zwłaszcza w środkowej części pakietu.
Przedmiot wynalazku jest przedstawiony w przykładach wykonania na rysunku, na którym
fig. 1,2 i 3 przedstawiają przekrój fragmentu wkładu płaszczyzną prostopadłą do osi przewodów,
przy czym pokazano również odmiany sfalowania płyt, a fig. 4 przedstawia pakiet wkładu w rzucie
aksionometrycznym w widoku z góry dla przedstawionego na fig. 1 przekroju poprzecznego
pakietu.
Wkład wielostrumieniowy składa się z płyt sfalowanych 1 i płyt płaskich 2, umieszczonych na
przemian i nierozłącznie połączonych ze sobą w miejscach grzbietów płyt sfalowanych 1, stanowią¬
cych wiązkę równoległych samooczyszczających się przewodów sedymentacyjnych. Najbliższe
sobie płyty sfalowane 1 są przesunięte względem siebie, a utworzony pakiet ma kształt równoleg-
łościaniu, pochylonego płaszczyzną równoległą do płyt płaskich 2 i do osi przewodu wkładu pod
kątem a wynoszącym 60°.
Pakiet wkładu wykonuje się w ten sposób, że na poziomej płaszczyźnie położono pierwszą
prostokątną płaską płytę 2 i dokładnie na niej położono pierwszą sfalowaną płytę 1 o obrysie
prostokątnym, pokrywającym się z obrysem płaskiej płyty 2. Kładąc drugą, identyczną jak pier¬
wsza, płaską płytę 2 na sfalowaną płytę 1, przesunięto płaską płytę 2 w kierunku osi tworzących się
przewodów o obliczony wcześniej odcinek równy iloczynowi odległości między płaskimi płytami 2,
tj. amplitudzie całkowitej sfalowanej płyty 1, znajdującej się między płytami płaskimi 2 i cotangen¬
sowi założonego kąta a, wynoszącego 60°.
Dokładnie na drugiej płaskiej płycie 2 położono drugą płytę sfalowaną 1, po czym kontynuo¬
wano układanie następnych par płyt 1 i 2, stosując powyższe przesunięcie, aż osiągnie się
153 253
3
zamierzoną wielkość pakietu. Po sklejeniu płyt 1 i 2 w miejscu występowania grzbietów dwóch płyt
sfalowanych 1 i jednej płyty płaskiej 2, otrzymano pakiet, którego obrysem jest równoległościan o
podstawie prostokątnej. Po obróceniu go na bok, utworzony z krańców przesuwanych płyt 1 i 2,
otrzymano pakiet wkładu w położeniu pracy, w którym ściana dolna i górna oraz ściana czołowa i
tylna, wszystkie w kształcie prostokątów, są do siebie równoległe lecz przesunięte, a ściany boczne,
w kształcie równoległoboków, są równoległe i przystające. Wszystkie płyty płaskie 2, tak jak osie
przewodów są nachylone do poziomu pod kątem a = 60°.
Zastrzeżenie patentowe
Wkład wielostrumieniowy stromy do urządzeń sedymentacyjnych, który stanowią pakiety,
mające płyty sfalowane i płyty płaskie, umieszczone na przemian, znamienny tym, że pojedynczy
pakiet zawiera wiązkę równoległych przewodów, powstałych w wyniku nierozłącznego połączenia
wielu płyt sfalowanych (1) i płyt płaskich (2), przy czym miejsca połączeń płyt (1,2) są prawie w
całości wspólne dla grzbietów dwóch płyt sfalowanych (1) ijednej płyty płaskiej (2), znajdującej się
między płytami sfalowanymi (1), a najbliższe sobie płyty sfalowane (1) są przesunięte względem
siebie tak, że utworzony pakiet ma kształt równoległościanu, pochylonego płaszczyzną równoległą
do płyt płaskich (2) i do osi przewodu wkładu pod kątem (a) większym od 45°.
Fig 2
153253
Fig.3
Fig.4
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 cgz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
424 Кб
Теги
pl153253b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа