close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL153774B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA OPIS PATENTOWY
153 774
POLSKA
Patent dodatkowy
do patentu nr
Int. Cl.5 C10M 169/04
Zgłoszono:
88 07 07 (P.273640)
Pierwszeństwo
CZYTELR1A
URZĄD
PATENTOWY
RP
OGÓLNA
Zgłoszenie ogłoszono:
90 01 08
Opis patentowy opublikowano: 1991 12 31
Twórcywynalazku: Hanna Świerkot, Dorota Zielińska, Winicjiusz Stanik,
Kazimierz Kolarzyk, Kazimierz Chłobowski, Elżbieta Przyłuska,
Andrzej Dudek, Włodzimierz Dyrka, Kazimierz Glanc, Alojzy Wasyl,
Adam Kuternak, Kazimierz Trębacz
Uprawniony z patentu: Instytut Technologii Nafty im. Prof. Stanisława Piłata,
Kraków (Polska)
Olej silnikowy wielosezonowy
Przedmiotem wynalazku są oleje silnikowe wielosezonowe klas jakościowych: SC, SD, SE i
SE/CC w klasach lepkości SAE 10 W/30, SAE 15 W/40 i SAE 20 W/40, przeznaczone do smaro¬
wania silników spalinowych z zapłonem iskrowym i/lub samoczynnym. W czasie pracy silnika pod
dużym obciążeniem oleje smarowe szybko ulegają starzeniu, któremu towarzyszy powstawanie
osadów koksowych, laków i żywic, przylegających do poszczególnych części silnika, co uwidacznia
się w rowkach pierścieni tłokowych, na płaszczu tłoka i powierzchni cylindra. Ponadto przy
stosowaniu paliw, zawierających niekiedy dość znaczne ilości siarki, powstają kwaśne produkty
spalenia, powodujące silną korozję i zużycie elementów silnika.
Produkty utleniania oleju smarowego oraz niecałkowitego spalania paliwa mogą również
tworzyć szlamy niskotemperaturowe, które utrudniają przepływ oleju przez wąskie kanaliki prze¬
grody filtracyjnej zatykając filtry olejowe, a w skrajnych przypadkach mogą spowodować utratę
podstawowych własności oleju smarowego i zatarcie silnika. Aby zapobiec tym niekorzystnym
zjawiskom, do olejów smarowych stosowanych do silników z zapłonem iskrowym i samoczynnym
wprowadza się detergenty metaliczne, dyspergatory bezpopiołowe oraz inhibitory utleniania,
korozji i zużycia /i/lub ich kompozycje.
Znany jest z opisu patentowego P 130432 sposób wytwarzania oleju silnikowego według
którego stosuje się do oleju jako komponenty detergentowo - zobojętniające alkiloarylosulfoniany
baru i wapnia wobec innych dodatkówjak alkenobursztynoimidy i siarkowane terpeny. Znanejest,
że stosowanie samych alkiloarylosulfonianów baru czy wapnia nie zapewnia utrzymania tłoka w
wysokiej czystości, a stosowane związki barowe, poza toksycznością dają wysoki popiół
siarczanowy.
Stosowane według tego sposobu siarkowane terpeny są związkami o niskiej stabilności termi¬
cznej i wysokiej reaktywności ze stopami miedzi i ołowiu. Wyeliminowanie tych niekorzystnych
zjawisk i efektów osiągnięto przez zastosowanie we wszystkich czterech kategoriach olejów silni-
153 774
2
kowych kompozycji detergentowo-zobojętniającej będącej przedmiotem wynalazku P - 271508 i
nadzasadowych sulfonianów wapnia, których sposób otrzymywania jest przedmiotem wynalazku
P - 266 104.
Zgodnie z wynalazkiem oleje silnikowe składają się z 1 do 10 części masowych kompozycji
detergentowo - zobojętniającej, która zawiera 10 do 70 części masowych detergentu wapniowego
nadzasadowego, otrzymanego przy użyciu kwasów alkiloarylosulfonowych i/lub kwasów naftosulfonowych o współczynniku rezerwy alkalicznej 3 do 25 i zawartości przeciwjonu wapniowego
0,1 do 0,5 mola/kg detergentu nadzasadowego oraz 30 do 90 części masowych siarkowanych
normalnych i/lub nadzasadowych alkilofenolanów wapniowych o współczynniku rezerwy alkali¬
cznej 0 do 4 i stosunku molowym siarki do wapnia 0,05 do 1,5 i/lub 1 do 10 części masowych
detergentu wapniowego nadzasadowego otrzymanego przy użyciu kwasów alkiloarylosulfono¬
wych i/lub naftosulfonowych o współczynniku rezerwy alkalicznej 3 do 25 i zawartości przeciw¬
jonu wapniowego 0,1 do 0,5 mola/kg detergentu nadzasadowego i/lub 1 do 10 części masowych
siarkowanych normalnych i/lub nadzasadowych alkilofenolanów wapniowych o współczynniku
rezerwy alkalicznej 0 do 4 i stosunku molowym siarki do wapnia 0,05 do 1,5, 1 do 10 części
masowych dyspergatora bezpopiołowego polibutenobursztynoimidowego i/lub estrów kwasu
polibutenobursztynowego i/lub polibutenofenylohydroksyaminy, 0,5 do 2 części masowych soli
cynkowej 0,0;-dwuestrów kwasu dwutiofosforowego i/lub 0,03 do 0,9 części masowych alkoksylowanych alkilofenoli i/lub 0,05 do 0,9 części masowych pochodnych fenolowych z rodnikami
butylowymi, zawierającymi węgiel trzeciorzędowy i/lub pochodnych aminowych zawierających
drugorzędowy lub trzeciorzędowy azot i 76 do 98 części masowych olejów bazowych zestawionych
z olejów podstawowych o lepkości 5 do 30mm2/s w temperaturze 100°C, otrzymanych z frakcji
ropy naftowej selektywnie rafinowanej, odparafinowanej, korzystnie hydrorafinowanej, uszla¬
chetnionych modyfikatorami lepkości, depresatorami i związkami przeciwpiennymi.
Według wynalazku jako bezpopiołowy dyspergator stosuje się monopolibutenobursztynoimidy i/lub bispolibutenobursztynoimidy o zawartości azotu 0,9 do 2,5% masowych i/lub estry
kwasu polibutenobursztynowego i/lub polibutenohydroksyfenyloaminy o zawartości azotu 1 do
2% masowych. Jako sole cynkowe 0,0' - dwuestrów kwasu dwutiofosforowego według wynalazku
stosuje się sole cynkowe 0,0'-dwuestrów kwasu dwutiofosforowego otrzymane z alkoholi pierwszorzędowych zawierających od 4 do 8 atomów węgla w łańcuchu alkoksylowym i/lub alkoholi
drugorzędowych zawierających od 3 do 8 atomów węgla w łańcuchu alkoksylowym.
Jako alkoksylowe alkilofenole według wynalazku stosuje się etoksylowane i/lub propoksylo-
wane pochodne alkilofenoli zawierające od 6 do 12 atomów węgla w łańcuchu alkilowym oraz od 1
do 20 grup alkoksylowych, korzystnie od 2 do 10.
Według wynalazku jako pochodne fenolowe z rodnikami butylowymi zawierającymi węgiel
trzeciorzędowy stosuje się 2,6-dwubutylo-4-metylofenol, 4,4'-metyleno-bis (2,6-dwubutylofenol),
2,6-dwubutylofenol, 2,4-dwubutylofenol, 2,4-dwumetylo-6-butylofenol, 2,4,6-trójbutylofenol, 2,2'etylidenobis(4,6-dwubutylofenol), 2,6-dwubutylo-4-butylofenol, a jako pochodne aminowe zawie¬
rające drugorzędowy lub trzeciorzędowy azot stosuje się p,p' - dwuoktylodwufenyloaminę, N,N'
-dwu-sec-hutylo-p-fenylodwuaminę, N,N' - dwu-beta-naftylo-p-fenylodwuaminę, N-fenylo-alfanaftyloaminę.
Stwierdzono, że wytworzone według wynalazku oleje silnikowe wielosezonowe przeprowa¬
dzają nierozpuszczalne produkty starzenia oleju w roztwór koloidalny dzięki zdolnościom zasto¬
sowanej kompozycji detergentowo-zobojętniającej do solubilizacji i peptyzacji tych zanieczy¬
szczeń. Zapobiega to odkładaniu się tych zanieczyszczeń w formie nagarów i laków na gorących
elementach silnika. Właściwie wyważony układ detergentowo-dyspergujący powoduje, że otrzy¬
mane według wynalazku oleje silnikowe wielosezonowe wykazują podwyższone własności użyt¬
kowe w stosunku do olejów silnikowych tej kategorii stosowanych obecnie, co znacznie podwyższa
niezawodność pracy silnika i umożliwia wydłużenie czasookresu eksploatacji oleju w silniku.
Nieoczekiwanie stwierdzony efekt współdziałania kompozycji detergentowo-zobojętniającej z
dyspergatorami bezpopiołowymi zapobiega koagulacji ciekłych zanieczyszczeń powstałych w cza¬
sie eksploatacji oleju w szkodliwe szlamy niskotemperaturowe, zatykające filtry olejowe.
Wynalazekjest bliżej wyjaśniony w poniższych przykładach wykonania ilustrujących zarówno
sposób otrzymywania olejów silnikowych wielosezonowych według wynalazku, jak i ocenę ich
153 774
3
własności użytkowych w próbach stanowiskowych z silnikami Petter Wl, Petter AVB i Zastawa
750, nie można ich zatem uważać za ograniczenie wynalazku, ponieważ mają one charakter
ilustracyjny.
Przykład I. Olej silnikowy wielosezonowy klasy SB SAE 20W/40 sporządza się przez
zmieszanie w odpowiednich urządzeniach 49 części masowych rafinowanego selektywnie, odpara-
finowanego i hydrorafinowanego oleju podstawowego o lepkości 5,2 mm2/s w 100°C, 42,05 części
masowych rafinowanego selektywnie odparafinowanego i hydrorafinowanego oleju podstawo¬
wego o lepkości 11,1 mm2/s w 100°C, 1,05 części masowych dodatku lepkościowego uwodornio¬
nego kopolimeru styrenowo-butadienowego lub styrenowo-izoprenowego, 0,3 części masowych
kopolimeru metakrylowego, 0,004 części masowych silikonowych związków przeciwpiennych, 3,2
części masowych kompozycji detergentowo-zobojętniającej, która jest mieszaniną w stosunku
masowym 1:1 nadzasadowego alkilobenzenosulfonianu wapnia o współczynniku rezerwy alkali¬
cznej 5 i siarkowanego normalnego alkilofenolanu wapnia, 1,5 części masowych dyspergatora
monopolibutenobursztynoimidowego o zawartości azotu 1,8% masowych, 1,5 części masowych
dyspergatora bispolibutenobursztynoimidowego o zawartości azotu 1,1% masowych, 0,6 części
masowych soli cynkowej kwasu O,0'-dwu(dwuetylo-heksylo)dwutiofosforowego, 0,6 części maso¬
wych soli cynkowej kwasu O,0'-dwu(izopropylo/izobutylometylokarbinylo)dwutiofosforowego i
0,2 części masowych etoksylowanego aUrilofenolu o liczbie hydroksylowej 165 mg KOH/g. Otrzy¬
many według tej receptury olej silnikowy posiada lepkość 14,8mm2/s w temperaturze 100°C,
wskaźnik lepkości 134, temperaturę krzepnięcia ~30°C i liczbę zasadową 5,7 mg KOH/g.
Wyniki badań własności użytkowych w testach silnikowych podaje tabela I.
Tabela I
Wyniki badania oleju silnikowego klasy SD SAE 20 W/40 stosowanego obecnie
i oleju według wynalazku o tej samej klasie
Przedmiot oceny
Odporność na utlenianie i działanie korodujące
w silniku gaźnikowym Petter W-l
- stopień zalakowania zewnętrznej powierzchni
płaszcza tłoka, punktów, nie mniej niż
- stopień zanieczyszczenia kanałów pierścienia
zgarniającego
- stopień zapieczenia lub zakleszczenia pier¬
ścieni uszczelniających
- strata masy panewek korbowodowyeh, mg, nie
więcej niż
- przyrost lepkości kinematycznej w temp.
40°C, po 36 godzinach badania, %, nie więcej
niż
Własności myjące - badanie o doładowanym silniku
czterosuwowym Petter AVB
- stopień unieruchomienia pierścieni uszczel¬
niających, punktów, nie mniej niż
- stopień zanieczyszczenia kanałów pierścienia
zgarniającego, punktów, nie mniej niż
- stopień zanieczyszczenia powierzchni tłoka
X 10:7, punktów, nie mniej niż
Zdolność do zapobiegania w tworzeniu się osadów
niskotemperaturowych - badanie w silniku
Zastawa 750, po 63 cyklach
- grubość warstwy osadów w filtrze odśrodkowym,
punktów, nie mniej niż
- masa osadów na filtrze odśrodkowym, g, nie
więcej niż
- wskaźnik dyspersji oleju, nie niższy niż
Wymagania
wg PN-79/C-96090
9,0
Olej
stosowany obecnie
Olej
według wynalazku
9,0
9,5
kanały czyste
czyste
czyste
lierścienie swobodne
swobodne
swobodne
25
22,9
18,1
40
7,6
5,9
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
60,0
70,2
74,3
6,0
6,5
7,2
55,0
0,8
51,1
0,82
45,3
0,86
153 774
4
Przedstawione w tabeli I wyniki uzyskane dla oleju według wynalazku świadczą o jego
lepszych własnościach: przeciwutleniających i przeciwkorozyjnych (mniejszy ubytek masy pane¬
wek korbowodowych w silniku Petter W-l), myjących (wyższa punktacja czystości silnika Petter
AVB)i dyspergujących (wyniki badania w silniku Zastawa 750) w porównaniu z olejem stosowa¬
nym obecnie.
Przykład II. Olej silnikowy wielosezonowy klasy SE SAE 15 W/40 sporządza się przez
zmieszanie w odpowiednich urządzeniach 48,8 części masowych rafinowanego odparafinowanego i
hydrorafinowanego oleju podstawowego o lepkości 5,2 mm /s w temperaturze 100°C, 41,62 części
masowych rafinowanego odparafinowanego i hydrorafinowanego oleju podstawowego o lepkości
11,1 mm2/s w 100°C, 1,05 części masowych dodatku lepkościowego uwodornionego kopolimeru
styrenowo-butadienowego lub styrenowo-izoprenowego, 0,3 części masowych kopolimeru metakrylanowego, 0,004 części masowych silikonowego dodatku przeciwpiennego, 3,8 części masowych
kompozycji detergentowo-zobojętniającej, która jest mieszaniną w stosunku masowym 1:1 nor¬
malnego siarkowanego alkilofenolanu wapnia z nadzasadowym alkilobenzenosulfonianem wap¬
nia o współczynniku rezerwy alkalicznej 5,1,5 części masowych dyspergatora polibutenobursztynoimidowego o zawartości azotu 1,8% masowych, 1,5 części masowych dyspergatora
bispolibutenobursztynoimidowego o zawartości azotu 1,1% masowych, 0,6 części masowych soli
cynkowej O^-dwu^wuetyloheksylo^wutiofosforowego, 0,6 części masowych soli cynkowej
kwasu 0,C-<iwu(izopropylo/izobutylometylo-karbinylo)dwutiofosforowego, 0,2 części masowych
alkoksylowanego alkilofenolu o liczbie hydroksylowej 165 mg KOH/g. Otrzymany według tej
receptury olej silnikowy posiada lepkość 15,2mm2/s w temperaturze 100°C, wskaźnik lepkości
134, temperaturę krzepnięcia —30°C i liczbę zasadową 5,7 mg KOH/g. Wyniki badania własności
użytkowych w testach silnikowych podaje tabela II.
T a b c 1 a II
Wyniki badania oleju klasy SE SAE 15 W/40 stosowanego obecnie
i oleju według wynalazku tej samej klasy
Wymagania Olej Olej
Przedmiot oceny wg PN-83/C-96093
stosowany obecnie według wynalazku
Odporność na utlenianie i działanie korodujące
w silniku gaźnikowym Petter W-l
- stopień zalakowania zewnętrznej powierzchni
płaszcza tłoka, punktów, nie mniej niż
- stopień zanieczyszczenia kanałów pierścienia
zgarniającego
- stopień zapieczenia lub zakleszczenia pier¬
ścieni uszczelniających
- strata masy panewek korbowodowych, nie więcej
niż, mg,
- przyrost lepkości kinematycznej w
9,5
9,5
10,0
kanały czyste
czyste
czyste
derścienie swobodne
swobodne
swobodne
25
24,3
19,8
temp. 40°C, po 36 godzinach badania, %, nie więcej
niż
65
19
7,8
Własności myjące - badanie w doładowanym silniku
czterosuwowym Petter AVB
- stopień unieruchomienia pierścieni uszczelniających, punktów, nie mniej niż
- stopień zanieczyszczenia kanałów pierścienia
zgarniającego, punktów nie mniej niż
- stopień zanieczyszczenia powierzchni tłoka
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
X 10:7, punktów, nie mniej niż
70,0
74,1
79,03
6,5
6,5
7,8
52,9
36,5
Zdolność do zapobiegania tworzeniu się osadów nis¬
kotemperaturowych - badanie w silniku Zastawa 750
po 63 cyklach
- grubość warstwy osadów w filtrze odśrodkowym,
punktów, nie mniej niż
- masa osadów na filtrze odśrodkowym, g, nie
więcej niż
- wskaźnik dyspersji oleju, nie niższy niż
55
0,8
0,83
0,90
153 774
5
Przedstawione w tabeli II wyniki badań oleju klasy SE SAE 15 W/40 według wynalazku
świadczą ojego lepszych własnościach przeciwutleniających i przeciwkorozyjnych (mniejszy uby¬
tek masy panewek korbowodowych), lepszych własnościach myjących (wyższa punktacja czystości
silnika Petter AVB) i lepszych własnościach dyspergowania szlamów niskotemperaturowych
(wyniki badania w silniku Zastawa 750) w porównaniu do oleju stosowanego obecnie.
Przykładni. Olej silnikowy wielosezonowy klasy SE/CC w klasie lepkości SAE 15 W/40
sporządza się przez zmieszanie w odpowiednich urządzeniach 54,5 części masowychrafinowanego
selektywnie, odparafinowanego i hydrorafinowanego oleju podstawowego o lepkości 5,2 mm2/s w
100°C, 29,3 części masowych rafinowanego selektywnie, odparafinowanego i hydrorafinowanego
oleju podstawowego o lepkości 11,1 mm /s w 100°C, 0,004 części masowych silikonowych związ¬
ków przeciwpiennych, 7 części masowych dodatku lepkościowego kopolimeru metakrylanowego,
4,5 części masowych kompozycji detergentowo-zobojętniająćej, którajest mieszaniną w stosunku
masowym 1:1 nadzasadowego alkilobenzenosulfonianu wapnia o współczynniku rezerwy alkali¬
cznej 5 z normalnym siarkowanym alkilofenolanem wapnia, 1,5 części masowych dyspergatora
monopolibutenobursztynoimidowego o zawartości azotu 1,8% masowych, 1,5 części masowych
dyspergatora bispolibutenobursztynoimidowego o zawartości azotu 1,1% masowych, 0,6 części
masowych soli cynkowej kwasu O,0/-dwu(dwuetyloheksylo)dwutiofosforowego, 0,6 części maso¬
wych soli cynkowej kwasu O,0'-dwu(izopropylo)izobutylometylokarbinylo/dwutiofosforowego,
0,2 części masowych alkoksylowanego alkilofenolu o liczbie hydroksylowej 165 mg KOH/g i 0,2
części masowych pochodnej dwubutylofenolu. Otrzymany według tej receptury olej silnikowy
posiada lepkość 15,1 mm2/s w 100°C, wskaźnik lepkości 134, temperaturę krzepnięcia —30°C i
liczbę zasadową 6,8 mg KOH/g. Wyniki badań własności użytkowych w testach silnikowych
podaje tabela III.
Tabela III.
Wyniki badania olejów klasy SE i CC stosowanych obecnie i oleju klasy SE/CC według wynalazku
Przedmiot oceny
Odporność na utlenianie i działanie korodujące
w silniku gaźnikowym Petter W-l
- stopień zalakowania zewnętrznej powierzchni
płaszcza tłoka, punkty
- stopień zanieczyszczenia kanałów pierścienia
zgarniającego
- stopień zapieczenia lub zakleszczenia pier¬
ścieni uszczelniających
- strata masy panewek
korbowodowych, mg
- przyrost lepkości kinematycznej w tempera¬
turze 40°C, po 36 godzinach badania, %
Olej klasy SE
stosowany obecnie
Olej klasy CC
stosowany obecnie
Olej klasy SE/CC
według wynalazku
9,5
10,0
10,0
czyste
czyste
czyste
swobodne
swobodne
swobodne
24,3
22,4
21,0
19,0
20,9
12,3
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
10,0
74,1
73,8
75,1
Własności myjące - badanie w doładowanym silniku
czterosuwowym Petter AVB
- stopień unieruchomienia pierścieni uszczel¬
niających, punkty
- stopień zanieczyszczenia kanałów pierścienia
zgarniającego, punkty
- stopień zanieczyszczenia powierzchni tłoka
X 10:7, punkty
6
153 774
Zastrzeżenia
patentowe
1. Olej silnikowy wielosezonowy, składający się z oleju bazowego uszlachetnionego modyfika¬
torami lepkości, depresatorami i związkami przeciwpiennymi, znamienny tym, że zawiera 1 do 10
części masowych kompozycji detergentow7o-zobojctniającej zawierającej 10 do 70 części masowych
detergentu wapniowego nadzasadowego, otrzymanego przy użyciu kwasów alkiloarylosulfonowych i/lub kwasów naftosulfonowych o współczynniku rezerwy alkalicznej 3 do 25 i zawartości
przeciwjonu wapniowego 0,1 do 0,5 mola/kg detergentu nadzasadowego oraz 30 do 90 części
masowych siarkowanych normalnych i/lub nadzasadowych alkilofenolanów wapniowych o
współczynniku rezerwy alkalicznej 0 do 4 i stosunku molowym siarki do wapnia 0,05 do 1,5 i/lub 1
do 10 części masowych detergentu wapniowego nadzasadowego otrzymanego przy użyciu kwasów
alkiloarylosulfonowych i/lub kwasów naftosulfonowych o współczynniku rezerwy alkalicznej 3 do
25i zawartości przeciwjonu wapniowego 0,1 do 0,5 mola/kg detergentu nadzasadowego, i/lub 1 do
10 części masowych siarkowanych normalnych i/lub nadzasadowych alkilofenolanów wapnia o
współczynniku rezerwy alkalicznej 0 do 4 i stosunku molowym siarki do wapnia 0,05 do 1,5,1 do 10
części masowych dyspergatora bezpopiołowego polibutenobursztynoimidowego i/lub estrów
kwasu polibutenobursztynowego i/lub polibutenofenylohydroksyaminy, 0,5 do 2 części masowych
soli cynkowej 0,0'-dwuestrów kwasu dwutiofosforowego i/lub 0,05 do 0,9 części masowych alkoksylowanych alkilofenoli i/lub 0,05 do 0,9 części masowych pochodnych fenolowych z rodnikami
butylowymi, zawierającymi węgiel trzeciorzędowy i/lub pochodnych aminowych, zawierających
drugorzędowy lub trzeciorzędowy azot i 76 do 98 części masowych olejów bazowych zestawionych
z olejów podstawowych o lepkości 5 do 30mm2/s w temperaturze 100°C, otrzymanych z frakcji
ropy naftowej selektywnie rafinowanej, odparafinowanej, korzystnie hydrorafinowanej, uszla¬
chetnionych modyfikatorami lepkości, depresatorami i związkami przeciwpiennymi.
2. Olej silnikowy według zastrz. 1, znamienny tym, żejako bezpopiołowy dyspergator zawiera
monopolibutenobursztynoimidy i/lub bispolibutenobursztynoimidy o zawartości azotu 0,9 do
2,5% masowych i/lub estry kwasu polibutenobursztynowego i/lub polibutenohydroksyfenoloaminy o zawartości azotu 1 do 2% masowych.
3. Olej silnikowy według zastrz. 1, znamienny tym, żejako sole cynkowe 0,0'-dwuestrów kwasu
dwutiofosforowego zawiera sole cynkowe 0,0'-dwuestrów kwasu dwutiofosforowego otrzymane
z alkoholi pierwszorzędowych zawierających od 4 do 8 atomów węgla w łańcuchu alkoksylowym
i/lub alkoholi drugorzędowych zawierających od 3 do 8 atomów węgla w łańcuchu alkoksylowym.
4. Olej silnikowy według zastrz. 1, znamienny tym, że jako alkoksylowe alkilofenole zawiera
etoksylowane i/lub propoksylowane pochodne alkilofenoli zawierające 6 do 12 atomów węgla w
łańcuchu alkilowym oraz 1 do 20 grup alkoksylowych korzystnie 2 do 10.
5. Olej silnikowy według zastrz. 1, znamienny tym, że jako pochodne fenolowe z rodnikami
butylowymi zawierającymi węgiel trzeciorzędowy zawiera 2,6 dwubutylo-4-metylofenol, 4,4'metyleno-bis(2,6-dwubutylofenol), 2,6-dwubutylofenol; 2,4-dwubutylofenol; 2,4-dwumetylo-6butylofenol; 2, 4, 6,-trójbutylofenol; 2,2-etylidenobis-(4,6-dwubutylofenol); 2,6-dwubutylo-4butylofenol; ajako pochodne aminowe zawierające drugorzędowy lub trzeciorzędowy azot zawiera
p,p'-dwuoktylodwufenyloaminę; N,N'-dwu-sec-butylo-p-fenylodwuaminę; N,N'-dwuizopropylop-fenylenodwuaminę; N,N' -dwu-beta-naftylo-p-fenylenodwuaminę; N-fenylo-alfa-naftyloaminę.
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
876 Кб
Теги
pl153774b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа