close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL153807B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY
RZECZPOSPOLITA
153 807
POLSKA
wimiu
OGÓLH
Patent dodatkowy
do patentu nr
Zgłoszono:
«Hp»
87 09 22
/P. 267886/
Pierwszeństwo
Int. Cl.5 F16K 17/34
F16K 17/42
URZĄD
Zgłoszenie ogłoszono:
PATENTOWY
RP
89 04 03
Opis patentowy opublikowano: 1991 11 29
Twórcy wynalazku: Jan Markowski, Adam Rudziński,
Oan Boniatowski, 3an Rawski
Uprawniony z patentu: Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu
Siarkowego "Siarkopol",
Tarnobrzeg /Polska/
URZ/^ZENIE DO ZABEZPIECZENIA INSTALACJI PODCIŚNIENIOWEJ PYŁÓW,
PAR I GAZÓW PRZED PONOWNYM WYBUCHEM
Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do zabezpieczenia instalacji podciśnieniowej
pyłów, par i gazów przed ponownym wybuchem, mających zastosowanie w instalacjach wycią¬
gowych pyłów, par i gazów*
W znanych instalacjach wycięgowych, na przykład stosowanych w przemyśle cukrowni¬
czym, spotykamy się z urzędzeniami, w których zabezpieczenie przed wybuchem polega na
zainstalowaniu króćca eksplozyjnego z membranę bezpieczeństwa odpowiednio dobrane do
istniejącego podciśnienia, z wylotem skierowanym równolegle do poziomu, w górnej części
ściany bocznej filtra odpylającego. Takie zabezpieczenie jest nie wystarczajęce tam, gdzie
ilość par, pyłów i gazów jest znaczna. Samo rozerwanie membrany bezpieczeństwa w króćcu
eksplozyjnym zabudowanym na filtrze nie zabezpiecza przed powstaniem nowych wybuchów na
skutek zassania przez pęknięte membranę dodatkowego powietrza i wytworzenie nowej mieszaniny
wybuchowej w innym miejscu instalacji. Również poziomo skierowany wylot gazów z króćca
eksplozyjnego stwarza zagrożenie poparzenia obsługi.
Celem wynalazku jest stworzenie takiego zabezpieczenia instalacji wycięgowej pyłów,
par i gazów, które nie dopuszczałoby po pierwszym zapłonie do ponownego wybuchu i było
bezpieczne dla obsługi.
Istota wynalazku polega na zainstalowaniu na instalacji, w miejscach największego
zagrożenia wybuchem nagromadzonych mediów, korzystnie na gazocięgach przed oraz za filtrem
odpylającym, urzędzeń zabezpieczajęcych, w postaci króćców eksplozyjnych z klapę samozamyka¬
jące wylot króćca po wybuchu mediów. Klapa ta przy normalnej pracy instalacji wycięgowej jest
otwarta, wsparta na podporze. Z chwilę rozerwania się membrany bezpieczeństwa, podmuch
153 807
153 807
2
uchodzęcych gazów po eksplozji unosi klapę, która zwalnia się z podpory 1 po przejściu
fali uderzeniowej opada swobodnie, zamykajęc światło króćca przed zassaniem dodatkowego
powietrza z zewnętrz i ponowne eksplozją gazów, do chwili wyłęczenia instalacji* Króciec
eksplozyjny tak instaluje się na gazocięgu, aby skierowany był swoim wylotem ku górze i nie
zagrażał bezpieczeństwu załogi.
Urzędzenie służęce do zabezpieczenia instalacji podciśnieniowej
pyłów,
par i gazów
przed ponownym wybuchem, wykonane jest jako króciec eksplozyjny z membranę bezpieczeństwa
korzystnie z folii aluminiowej, odpowiednio dobrane wytrzymałościowo do wymaganego podciśnie¬
nia, z zamknięciem klapowym, zamykajęcym
zawiasach, które posiadaję odbojnice dla
eksplozyjnego przymocowana jest obrotowo
normalnej pracy instalacji wspiera klapę
wylot. Klapa zamocowana jest z jednej strony na
ograniczenia odchylasila klapy. Do kołnierza króćca
jednym końcem podpora w postaci pręta, która podczas
zamykajęcę wylot króćca. Podpora ta może posiadać
elastyczny lub sprężynujęcy odcięg umocowany do podpory i kołnierza króćca, dla sprawniejszego
odsunięcia podpory podczas podmuchu. Uszczelnienie elastyczne pomiędzy kołnierzem króćca a
klapę zabezpiecza dodatkowo przed zassaniem powietrza z zewnętrz i cofnięciem płomienia wybuchu
do instalacji.
Wynalazek został przedstawiony w przykładzie wykonania na rysunkach, w których fig.l
przedstawia widok układu wycięgowego z zainstalowanymi urzędzeniami zabezpieczajęcymi, a
fig.2 i fig.3 rótne sposoby ustawienia króćców eksplozyjnych na instalacji.
Instalacja wycięgowa pyłów i oparów przedstawiona na fig.l składa się z gazocięgów
1, 2, 6, filtra 3, wentylatora 4, komina 5 oraz dwóch króćców eksplozyjnych 7. Zassane pyły
i opary rurocięgiem 6 i 1 kierowane sę do filtra 3, gdzie następuje wytręcenie pyłów i utyli¬
zacja gazów. Z filtra 3, oczyszczone powietrze rurocięgiem 2 kierowana jest wentylatorem 4
do komina wyrzutowego 5.
Z chwilę zaiatnienia wybuchu, w wyniku nagromadzenia się odpowiedniej ilości pyłów,
par i gazów w instalacji, co może mieć miejsce przed lub za fi trem 3, następuje wzrost ciśnienia
nia doprowadzajęc do rozerwania folii aluminiowej/ z której wykonana jest membrana bezpieczeń¬
stwa 15, w króćcu eksplozyjnym 7. Podmuch uchodzęcych gazów przez rozerwane membranę bezpie¬
czeństwa 15 uderza w klapę 8, która odchyla się na zawiasie 13 zwalniajęc ze sworznia 11
podporę 9, która przez sprężynę
sworzniu 10. Po zaniku podmuchu
odbojnica 14 opada swobodnie na
ne w instalacji dociska pokrywę
12 jest przecięgnięta do kołnierza króćca 7, obracajęc się n*
gazów, klapa 8 ubezpieczona przed zbyt dużym wychyleniem,
kołnierz króćca 7, zamykajęc jego wylot. Podciśnienia wytworzo¬
8, która na obwodzie styku z kołnierzem króćca 7 posiada
uszczelnienie gumowe 16.
Zastrzeżenie
patentowe
Urzędzenie do zabezpieczenia instalacji podciśnieniowej
pyłów, par i gazów przed
ponownym wybuchem, wykonane jako króciec eksplozyjny, znamienne
tym, że posiada
klapę /8/, zamocowane na zawiasie /13/ do kołnierza króćca eksplozyjnego /7/, która to klapa
/b/ wsparta Jest na podporze /9/ obrotowo, jednostronnie umocowanej do kołnierza króćca /7/f
korzystnie z odcięgiera /12/, przy czym klapa /8/ posiada ograniczenie odchylania w postaci
odbojnicy /14/, ukształtowanej korzystnie na zawiasach /l3/ klapy /&/.
153 807
fc.i
153 807
pozcjcja robocza
13
Pacycp oworij)OQ
+»»
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
264 Кб
Теги
pl153807b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа