close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL153989B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
Hi
URZĄD
PATENTOWY
RP
OPIS PATENTOWY 153 989
Patent dodatkowy
do patentu n r --------Zgłoszono:
86 10 07
Int. Cl.5 B23P 19/04
/P. 26 1 7 7 8 /
Pierwszeństwo ------
Zgłoszenie ogłoszono:
88 06 23
Opis patentowy opublikowano: 1991 11 29
Twórca w y n a l a z k u : J an Rosochacki
U p r a w n i o n y z patentu: Ce n t r a l n y Ośrodek B a d a w c z o - P r o j e k t o w y
Górnictwa O d k r y w k o w e g o “P o l t e g o r " ,
W r o c ł a w /P o l s k a /
S P O S Ó B I P R Z Y R Z Ą D D O MO N TAŻU P R Z E G U B U Z E S T A W U K R Ą Ż N I K O W E G O
P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u jest sposób i p r z y r z ą d do m o n t a ż u przegubu z e s t a w u k r ążnikowego p r z e z n a c z o n e g o dla p r z e n ośników taśmowych.
Zn a n y jest s p o s ó b montażu przegubu zest a w u k r ąż n i k o w e g o p o l e g a j ą c y na tym, ż e
o t wory łą czonych e l e m e n t ó w ustawia się w s p ó ł o s i o w o , po c z y m s w o rzeń wb i j a się w otwory.
W a d ą znanego sp o s o b u jest to, że nie jest m o ż l i w e d o k ł a d n e i w s p ó ł o s i o w e u s t a w i e n i e o t w o r ó w
łą czonych e l e mentów. Ze w zględu na wielkość, w a g ę i k s z t a ł t y obu e l e m e n t ó w p r z y takim
sposobie łą czenia, p odczas wbijania sworznia, n a s t ę p u j e u s z k o d z e n i e otworów, co jest z a c z ą t ­
kiem dalszego r o z b i j a n i a otworu. K o n s e k w e n c j ą tego z j a w i s k a jest z n i s z c z e n i e zestawu
k r ą żnika. P o n a d t o s p osób ten wymaga użycia dużej siły do w b i c i a sworznia w o t w o r y łą czonych
elementów, co jest u c i ą żliwe i niebezp i e c z n e dla obsługi.
N i e d o g o d n o ś c i te z ostały wyeli m i n o w a n e w s p o sobie w e d ł u g w y n a l a z k u oraz p r z y użyciu
p r z y r z ą du w e dług w y n a l a z k u . Spos ó b ten polega na tym, że łą cz o n e e l e m e n t y osad z a się suwli w i e
na trzpieniu pom o c n i c z y m , zaś sworzeń u s y t u o w u j e się w s p ó ł o s i o w o n a p r z e c i w trzpienia w
uchwycie, po czym sw o r z n i e m wypycha się trzpień. W y p y c h a n i e t r z pienia dzi e l i się na dwie
fazy, z których p i e r w s z ą wykonuje się w y w i e r a j ą c nacisk na c y l i n d r y c z n ą p o w i e r z c h n i ę s w o r z ­
nia, zaś w drugiej fazie naciska się na łeb sworznia.
P r z y r z ą d do mo n t a ż u przegubu zestawu k r ąż n i k o w e g o , z n a m i e n n y tym, że tworzy go
rama do której p r z y m o c o w a n e s ą współos i o w o i p r z e c i w s o b n i e : trzpień p o m o c n i c z y oraz siłownik
wraz z uchwyt em dla swor z n i a łą c z ą cego. Rama ma postać pr ę t a o p r z ekroju skrzynki, którego
końce są zagięte w j e dnym kierunku nadają c mu kształt l i t e r y “C". T r z p i e ń p o m o c n i c z y jest
osad z o n y p r z e s u w n i e w tulei przymocowanej do ramy, przy czym trzpień jest o p a r t y o sprężynę,
która z drugiej s t r o n y jest oparta o zaślepkę tulei. Uch w y t s t a nowi tuleja o s a d z o n a na końcu
tłoczyska o d w u s t o p n i o w e j średnicy i z a o patrzona w k o ł n i e r z w e w n ę t r z n y na końcu tulei od
153 989
2
153 989
strony siłownika oraz kołnierz zewnętrz n y . P r z y końcu tulei o s a d z o n y jest s p r ę ż y s t y trójs zczękowy zacisk. O kołnierz zewn ę t r z n y opa r t a j est sprężyna, która z drugiej stro n y o p a r t a
jest o korpus siłownika. S p r ę ż y s t y trój s z c z ę k o w y zacisk s t a n o w i ą trzy p ł y t k i o s a d z o n e w
w yci ę c i a c h tulei i od strony zewnętrznej d o c i ś n i ę t e p i erścieniem z a c i s k o w y m do w y s t ę p ó w t u lei
s t a n o w i ą cych opory dla płytek.
S p o s ó b oraz przyrzą d wedł u g wy n a l a z k u z a p e w n i a j ą prawidłowe o s a d z e n i e sworz n i a bez
uszkodzenia powierzchni otworów łą czonych częś c i . Uzyskano to na skutek p r a w i d ł o w e g o u s t a w i e ­
nia ot w o r ó w łą czonych części, przy czym u s t a w i e n i e to jest trwałe p o d czas całego procesu
wpro w a d z a n i a sworznia, bowiem trzpień p o m o c n i c z y wys u w a się z o t w orów na tyle na ile w ł o ż o n y
jest sworzeń. Ponadto sworzeń w p r owadza się w s p ó ł o s i o w o z otworami łą czon y c h elementów, p r z y
czym w s p ó ł o s i o w o ś ć ta j est dodatkowo z a b e z p i e c z a n a w pierwszej fazie p o p r z e z zacisk s w o r z n i a
na p o wierzchni cylindrycznej. D ruga faza o s a d z a n i a sworznia następuje w ó w c z a s , gdy w s p ó ł o s i o w e
położenie sworznia jest ustalone.
S p o s ó b oraz u rządze n i e wedł u g w y n a l a z k u są bliżej obj a ś n i o n e w p r z y k ł a d z i e w y k o n a n i a
p rz e d s t a w i o n y m na rysunku, na któr y m f i g . 1 p r z e d s t a w i a urzą dzenie w b o c z n y m w i d o k u z c z ę ś c i o ­
wym przekrojem, zaś fig.2 sta nowi przekrój p o p r z e c z n y przez uchwyt.
J ak przedstawiono na f i g . 1 i 2 p r z y r z ą d ma ramę 1, k t ó r ą s t a n o w i ą c z t e r y bla c h y
u s y tuowane w z g l ę d e m siebie tak, by twor z y ł y z a m k n i ę t ą skrzynkę. Rama 1 ma postać p o d ł u ż n e g o
pręta z a g i ę t e g o na obu końcach w tym samym k i e r u n k u na kształt litery "C". Z boku do ramy 1
p r z y m o c o w a n y jest uchwyt 2 służą cy do p r z e m i e s z c z a n i a jej, gdy rama 1 jest zawi e s z o n a na linie
za pośred n i c t w e m ucha 3 p r z ymocowanego do j e d n e g o z boków ramy 1. D o j e d n e g o z z a g i ę t y c h
k ońców ramy 1 przyspawana jest tuleja 4, z a k o ń c z o n a z jednej strony k o ł n i e r z e m 5, zaś z drugiej
s tro n y g w i n t o w a n ą za ś l e p k ą 6. W tulei 4 o s a d z o n y j est przesuwnie trzpień p o m o c n i c z y 7 o d w u ­
s topniowej średnicy. Trzpień p o m o c n i c z y 7 j est doc i ś n i ę t y do kołnierza 5 tulei 4 za p o m o c ą
s p r ę ż y n y 8 osadzonej w tulei 4 i opartej z drugiej strony o zaślepkę 6. J edna ś r e dnica t r z p i e ­
nia pomo c n i c z e g o 7 jest dopasowana do ś r e d n i c y tulei 4 i w niej u m i e s z c z o n a , zaś druga cz ę ś ć
trzpienia pomocniczego 7 o mniejszej ś r e d n i c y w y s t a j e na z e w n ą trz p o p rzez k o ł n i e r z 5. Na tę
w y s t a j ą cą część trzpienia pomocniczego 7 n a k ł a d a się suwliwie jarzmo 9a i główkę 9 cię g n a
p r z e g u b u zestawu krążnikowego. Z drugiej s t r o n y do ramy 1 przyspawana j est dzielona o b e j m a 10,
w której zamo c o w a n y jest siłownik 11.
Na tłoczysko 12 siłownika 11 na ł o ż o n a jest tuleja 13, z a opatrzona na końcu w k o ł n i e r z
14, p r z y czym średnica wewnętrzna k o ł n i e r z a 14 dopasowana jest do z e wnętrznej ś r e d n i c y tłoczyska 12. D o końca tłoczyska 12 p r z y m o c o w a n y j est popychacz 15, którego ś r e dnica z e w n ę t r z n a
d opa s o w a n a jest do wewnętrznej śred n i c y tulei 13. Tuleja 13 ma w środkowej części k o ł n i e r z
z e w n ę t r z n y 16 o który oparta jest spiralna s p r ężyna 17, która z drugiej strony oparta jest o
korpus siłownika 11. Przy końcu tuleja 13 ma trzy podłużne wycięcia, w których u m i e s z c z o n e s ą
trzy płytki 18. Od strony zewnętrznej p ł y t k i 18 są dociśnięte s p rężystym p i e r ś c i e n i e m 19 do
w e w n ę t r z n y c h występów 20 tulei 13. O d s t r o n y wewn ę t r z n e j płytki 18 m a j ą ukośne ś c i ęcia. Na
koniec tulei 13 nałożona jest z e w nętrzn a tuleja 21, która od strony zewnętrznej ma rowek 22
dla s p r ę ż y s t e g o pierścienia 19. P o m i ę d z y tuleję 21 a kołnierzem z e w n ę t r z n y m 16 u m i e s z c z o n a
j est sprężyna 23.
D z i a ł a n i e u rzą dzenia przebiega n a s t ę p u j ą co. Na skutek odd z i a ł y w a n i a s p r ę ż y n y 8 t r z p i e ń
p o m o c n i c z y 7 wystaje z tulei 4. Na w y s t a j ą c ą część trzpienia pomocniczego 7 n a k ł a d a się
s uwl i w i e jarzmo 9a i główkę 9 cięgna pr z e g u b u zestawu k r ążnikowego. N a s t ę p n i e do tulei 13
w k ł a d a się sworzeń 24 opierają c go łbem o p o p y c h a c z 15. Pierścień s p r ę ż y s t y 19 zaciska p ł y t k i
18 na bocznej powierzchni sworznia 24, zaś sprężyna 23 wypycha tuleję 20 do przodu, pr z e z co
tuleja 20 nasuwa się na pierścień sp r ę ż y s t y 19. W y n i k i e m tego jest trwały zacisk płytek 18
na bocznej powierzchni sworznia 24. N a s t ę p n i e siłownik 11 wysuwa tłoczysko 12 w k i e r u n k u do
łą czonych elementów. Sworzeń 24 opiera się o trzpień pomocniczy 7 i w y p y c h a go do w n ę t r z a
tulei 4. Po wstępnym osadzeniu sworznia 24 w o t w orze łą czonych el e m e n t ó w 9, 9 a , tuleja 21
opiera się o jarzmo 9 a . Dalsze p r z e m i e s z c z a n i e sworznia 24 powoduje usyt u o w a n i e p i e r ś c i e n i a
z a c i s k o w e g o 19 pod rowkiem 22. Z w i ę k s z a j ą cy się opór wciskania sworznia 24 p o w oduje p o ś l i z g
p o m i ę d z y jego boczną powierzchnię a pł y t k a m i 18, zaś dalsze wciskanie n a s tępuje na skutek
153 989
3
oddziaływania popy c h a c z a 15 na łeb sworznia 24. S w o r z e ń 24 p r z e m i e s z c z a się między płytkami
18 rozchylając je, a pierścień z a c iskow y 19 rozpręża się do rowka 22 jak to pokazano na fig.
2. S worzeń 24 zo s t a j e o s a d z o n y w o tworz e łączonych el e m e n t ó w 9, 9 a , po czym siłownik 11
cofa tłoczysko 12 w r a z z osadzonymi na nim elementami, po czym m o ż l i w e j est ponowne wykonanie
całej operacji.
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. S p o s ó b m ontażu przegubu zestawu k r ą ż n i k o w e g o , p o l e g a j ą c y na osadzaniu sworznia w
o tworze łączonych e l e mentów, z n a m i e n n y
t y m , że łącz o n e e l e m e n t y osadza się
suwliwie na t r z p ieniu pomocniczym, zaś sworzeń u s y tuowuje się w s p ó ł o s i o w o naprzeciw trzpienia
w uchwycie, po czym s w o rzniem wypycha się trzpień pomocniczy.
2. S p o s ó b w e d ł u g z a s t r z . 1 , z n a m i e n n y
tym,
że w y p y c h a n i e trzpienia dzieli
się na dwie fazy, z których pierwszą wy k o n u j e się w y w i e r a j ą c nacisk na cylindryczną p o w i e r z c h ­
nię sworznia, zaś w drugiej fazie n a c i s ka się na łeb sworznia.
3. P r z y r z ą d do montażu p r z e gub ó w zestawu krążnikowego, z n a m i e n n y
t y m , że
tworzy go rama / 1/ do której przymocowa n e są współ o s i o w o i p r z e c i w s o b n i e trzpień pomocniczy
/ 7/ oraz siłownik / 11/ wraz z uchw y t e m dla sworznia ł ą c zącego / 2 4 / .
4. P r z y r z ą d w e dług zastrz.3, z n a m i e n n y
t y m , że t r z pień pomocniczy /7/
jest o s a d z o n y p r z e s u w n i e w tulei / 4 / przymocowanej do ramy / 1/, p r z y czym trzpień p o mocniczy
/ 7 / jest opar t y o sprężynę /8/, która z drugiej strony opa r t a jest o z a ś l e p k ę / 6/ tulei /4/.
5 . P r z y r z ą d w e dług zastrz.3, z n a m i e n n y
tym,
że rama / 1/ ma postać pręta
o przekroju skrzynki, którego końce są z a g ięte w jednym k i e r u n k u n a d a j ą c m u kształt litery C.
6. P r z y r z ą d wedł u g zastrz.3, z n a m i e n n y
tym,
że uchwyt stanowi tuleja / 1 3 /
osadzona na końcu tłoczyska / 1 2 / o dwustopniowej ś r e dnicy i z a o p a t r z o n a w kołnierz w e w n ę t r z n y
/ 1 4 / na końcu tulei / 1 3 / od strony sił ownika / 11/ oraz k o ł nierz z e w n ę t r z n y /16/ w środkowej
części tulei /13 / , zaś przy końcu tulei / 1 3 / o s a dzony jest s p r ę ż y s t y tr ó j s z c z ę k o w y zacisk, a
o kołnierz z e w n ę t r z n y / 1 6 / oparta j est sprężyna /17/, która z drugiej s t r o n y oparta jest o
korpus siłownika / 11/.
7. P r z y r z ą d w e d ł u g zastrz.6, z n a m i e n n y
tym,
że s p r ę ż y s t y trójszczękowy
zacisk stanowią trzy płytki /18/, osad z o n e w wycięciach tulei /1 3 / , d o c i ś n i ę t e od strony
zewnętrznej p i e r ś c i e n i e m z a c iskowym / 1 9 / do w y s tępów / 2 0 / tulei /13 / , s t a nowiących opory dla
płytek /18/.
Fig. 2
153 989
Zakład Wydawnictw UP RP. N akład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
387 Кб
Теги
pl153989b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа