close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154185B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
154 1 8 5
Patent dodatkowy
do patentu n r -----Zgłoszono:
87 07 15
(P. 266837)
Int. Cl.5 C 1 3F 1/02
B01D 9/02
Pierwszeństwo:
URZĄD
PATENTOWY
RP
86 08 01 dla zastrz. 1, 2, 3, 5, 6, 7
Francja
87 01 23 dla zastrz. 4, 8
Francja
Zgłoszenie ogłoszono: 88 07 21
Opis patentowy opublikowano: 1992 01 31
Twórca wynalazku: Gerard Journet
Uprawniony z patentu: FIVES-CAIL BABCOCK,
Paryż (Francja)
Sposób wytwarzania magmy posiewowej w aparacie krystalizacyjnym
o działaniu ciągłym oraz instalacja do wytwarzania magmy posiewowej
w aparacie krystalizacyjnym o działaniu ciągłym
Przedm io t wynalazku dotyczy sposobu wytw arzania m agm y posiewowej w aparacie krystalizacyjnym o działaniu ciągłym z rozcieńczonej frakcji cukrzycy wytworzonej w tym aparacie,
rozcieńczając tę frakcję cukrzycy w celu obniżenie jej lepkości i w prow adzenia do m łyna, gdzie
kryształy zaw arte w cukrzycy są m ielone pozostając w obrębie roztw oru m acierzystego.
Przedm iotem w ynalazku jest rów nież instalacja do w ytw arzania m agm y posiewowej w ap a ra cie krystalicznym o działaniu ciągłym. Podobny sposób opisany jest w patencie francuskim nr
1 597 729 nie um ożliw ia on jed n ak łatw ego wytwarzania magmy posiewowej o określonej jakości,
zwłaszcza o określonej zaw artości i uziarnieniu kryształów , poniew aż nie kontroluje się stanu
roztw oru m acierzystego w m łynie, co prow adzi do w ytw arzania nad m iaru bardzo m ałych kryształów, tak zwanego m iału, o ile ro ztw ó r m acierzysty jest przesycony, albo do bardzo znacznego
rozpuszczania kryształów , o ile stopień przesycenia roztw oru jest za niski. M agm a posiew owa
wytw orzona z tej cukrzycy będzie nieuchronnie wykazywać zmienne właściwości.
Celem w ynalazku jest um ożliw ienie w ytw arzania m agm y posiewowej o określonych właściwościach, dzięki kontroli stanu cukrzycy przed wprowadzeniem do m łyna i m agm y posiewowej
opuszczającej młyn.
W edług wynalazku sposób w ytw arzania magmy posiewowej do krystalizatora o biegu ciągłym
z frakcji cukrzycy, wytworzonej przez ten krystalizator, polegający na rozcieńczeniu tej frakcji
cukrzycy, w celu zmniejszenia lepkości, o raz na wprow adzeniu jej do urządzenia rozdrabniającego,
gdzie zaw arte w niej kryształy są rozdrabniane w obrębie roztw oru m acierzystego charakteryzuje
się tym, że podczas rozdrabniania utrzym uje się współczynnik nasycenia roztw oru m acierzystego
wymienionej frakcji cukrzycy w granicach od 0,95 do 1, regulując tem peraturę i natężenie przepływu roztw oru rozcieńczającego.
K orzystnie tem peraturę roztw oru rozcieńczającego reguluje się w zależności od zawartości
substancji suchych w wym ienionym roztworze.
2
1 5 4 185
Korzystnie natężenie przepływu roztw oru rozcieńczającego reguluje się w zależności od stopnia zagęszczenia lub od tem peratury wydawanej cukrzycy. K orzystnie natężenie przepływ u roztw oru rozcieńczającego reguluje się w zależności od tem peratury lub natężenia przepływu magm y
na wyjściu z urządzenia rozdrabniającego.
Instalacja do w ytw arzania m agm y posiewowej do krystalizatora o biegu ciągłym z frakcji
cukrzycy, wytworzonej w tym krystalizatorze, zaw ierająca urządzenie, w którym cukrzyca jest
rozcieńczana za pom ocą odpow iedniego roztw oru, oraz urządzenie, w którym rozcieńczona cukrzyca jest rozdrabniana charakteryzuje się tym według w ynalazku, że zawiera po n ad to wym iennik
umieszczony w obwodzie roztw oru rozcieńczającego przed wym ienionym urządzeniem rozcieńczającym , układ regualcji natężenia przepływ u, który steruje zaw orem regulacyjnym , um ieszczonym w
wym ienionym obw odzie, oraz urządzenie do regulacji tem peratury roztw oru rozcieńczającego na
wyjściu z wymienionego wymiennika.
K orzystnie wym ienione urządzenie do regulacji tem peratury jest połączone z przyrządem do
pom iaru zawartości substancji suchych w wymienionym roztworze.
K orzystnie wym ieniony układ do regulacji natężenia przepływ u jest połączony z przyrządem
do pom iaru stopnia zagęszczenia lub tem peratury rozcieńczonej cukrzycy. Korzystnie wym ieniony
układ do regulacji natężenia przepływ u jest połączony z przyrządem do pom iaru tem peratury lub
natężenia przepływu m agm y na wyjściu z urządzenia rozdrabniającego.
Przedm iot w ynalazku został uw idoczniony w przykładach w ykonania na rysunku, na którym
fig. 1 i 2 przedstaw iają schem aty instalacji według wynalazku.
Instalacja przedstaw iona na fig. 1 obejm uje a p a ra t do krystalizacji o działaniu ciągłym 10,
m ieszarkę 12, m ieszalnik-rozcieńczalnik 14, młyn 16, m ieszarkę do cukrzycy posiewowej 18,
wym iennik ciepła 20 i pom py 22 ,2 4 ,2 6 i 28. W szystkie te przyrządy są znane i obecnie stosow ane w
cukrownictwie.
C ukrzyca w ytw orzona w aparacie 10 jest odbierana system em ciągłym przez pom pę 22,
zasilającą mieszarkę 12. Część cukrzycy pobierana przy pom ocy pom py 24 jest przesyłana do
m ieszalnika-rozcieńczalnika 14, który jest również zasilany syropem przy pom ocy pom py 28. Przed
doprow adzeniem do urządzenia 14 syrop jest podgrzany lub schładzany w wym ienniku 20. R egulato r 30 utrzym uje zadaną w artość tem peratury syropu opuszczającego w ym iennik 20, oddziaływ ując na zasuwę kontrolującą w ydatek cieczy ogrzewczej lub chłodzącej. Z ad an a w artość regulatora
tem peratury 30 zależna jest od gęstości syropu wyrażonej w skali Brixa, m ierzonej przy pom ocy
gam m a-denytom etru 40.
R ozcieńczona cukrzyca opuszczająca m ieszalnik 14 zasila m łyn 16. Jej stopień rozcieńczenia
regulow any jest przy pom ocy regulatora 32, oddziaływ ującego na zasuwę kontrolującą w ydatek
syropu wchodzącego do urządzenia 14, w zależności od inform acji dostarczanych przez gam m adensytom etr 34, który mierzy stopień zagęszczenia cukrzycy. W alternatyw nej wersji realizacji
w ynalazku, regulacja ta m oże być o p arta o pom iar spadku stężenia na określonej długości przew odu łączącego rozcieńczalnik 14 z młynem 16. W innym przykładzie w ykonania według wynalazku , wydatek syropu rozcieńczającego może być utrzym yw any na poziom ie proporcjonalnym do
w ydatku cukrzycy pobieranej do w ytw arzania cukrzycy posiewowej lub do w ydatku cukrzycowego, to znaczy do w ydatku pom p 24 lub 26.
W młynie 16 kryształy cukrzycy rozdrabniane są w taki sposób, aby średni w ym iar kryształów
zaw artych w cukrzycy posieowej wychodzącej z m łyna być w przybliżeniu rów ny jednej trzeciej
odpow iedniego w ym iaru kryształów zaw artych we wschodzącej tam rozcieńczonej cukrzycy. M łyn
może być na przykład typu koloidalnego, złożony ze sta to ra w postaci ściętego stożka, w ew nątrz
którego obraca się wirnik w kształcie stożka, przy czym średnia wielkość zmielonych kryształów
zależna jest od odstępu między wirnikiem i statorem .
W ytw orzona m agm a posiew owa przesyłana jest do m ieszarki 18 spełniającej rolę zbiornika
wyrównawczego. M ieszarka ta posiada niewielką objętość, proporcjonalną do czasu przebyw ania
cukrzycy, wynoszącego około pół godziny. M agm a posiew ow a od bierana jest z m ieszarki 18 przez
pom pę 26 zasilającą a p a ra t do krystalizacji o działaniu ciągłym 10. W ydatek pom py 26 jest
regulow any przez nie pokazany na rysunku obw ód regulacji, dla stałego pokryw ania zapotrzebow ania ap aratu 10. R egulator poziom u 36 steruje prędkością o b ro tu pom py 24, dla utrzym ania
154 185
3
w ydatku pobieranej cukrzycy na poziom ie proporcjonalnym do w ydatku zużywanej m agm y
posiewowej.
R egulator 30 utrzym uje założoną proporcję między tem peraturą syropu i jego wskaźnikiem w
skali Brixa tak, aby rozcieńczona cukrzyca w chodząca do m łyna 16 była w niewielkim stopniu
niedosycona, to znaczy, aby jej w spółczynnik nasycenia zawierał się w przedziale 0,95-1,00, w celu
przeciw działania możliwym zm ianom różnych param etrów . W zależności od początkow ej tem peratu ry syropu, dla doprow adzenia jego tem peratury do żądanej w artości w wym ienniku 20 stosuje
się płyn ogrzewczy lub płyn chłodzący.
Z am iast stosow ania p om iaru zagęszczenia dla regulacji w ydatku syropu przy pom ocy regulato ra 32, m ożna również w ykorzystyw ać pom iar tem peratury cukrzycy opuszczającej rozcieńczalnik.
U rządzenie, którego schem at pokazany jest na fig. 2 różni się od opisanego tym , że w ydatek
syropu rozcieńczającego regulow any jest przy pom ocy regulatora 32' w taki sposób, aby utrzym ana
była zadana w artość tem peratury m agm y posiewowej na wyjściu z m łyna 16. T em peratura ta jest
m ierzona przy pom ocy czujnika 34'.
Z ad an a w artość regulatora 34' zależna jest od gęstości cukru w skali Brixa, tem peratury i
w ydatku syropu, w ydatku, tem peratury i w artości w skali Brixa oraz zaw artości kryształów w
m agm ie posiewowej. M oże o n a być obliczona w regularnych interw ałach czasu przez k om puter
otrzym ujący nieodzow ne inform ację z czujników. Przykładow o, dla w ytw orzenia 8 t / h m agm y
posiewowej o zaw artości 30% kryształów , wychodząc z cukrzycy o tem peraturze 79°C, tę ostatnią
rozcieńcza się przy pom ocy syropu o w skaźniku Brixa 74 i utrzym yw anego w tem peraturze 75°C,
przy czym w ydatek syropu regulow any jest w taki sposób, aby tem p eratu ra m agm y posiewowej na
wyjściu z m łyna utrzym yw ana była na poziom ie 85°C.
Z am iast stosow ania do w ytw arzania m agm y posiewowej cukrzycy pobieranej na wyjściu z
ap aratu 10, m ożna również w ykorzystyw ać pobieraną cukrzycę w punkcie pośrednim tej
aparatury.
N a wyjściu z m łyna m agm ę m ożna przepuszczać przez sito w celu uw olnienia od grubych
kryształów , które zaw racane są ,z częścią roztw oru m acierzystego, do m ieszalnika-rozcieńczalnika.
N a przykład, dla w ytw orzenia m agm y posiewowej, w której średni w ym iar kryształów wynosi
190/um, wychodząc z cukrzycy, w której średni wym iar kryształów wynosi 580 μm, eliminuje się
przez odsiewanie kryształy, których wym iar przekracza 400 μm.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób wytwarzania m agm y posiewowej do krystalizatora o biegu ciągłym z frakcji cukrzycy, wytworzonej przez ten krystalizator, polegający na rozcieńczeniu tej frakcji cukrzycy, w
celu zmniejszenia lepkości, oraz na w prow adzeniu jej do urządzenia rozdrabniającego, gdzie
zaw arte w niej kryształy są rozdrabniane w obrębie roztw oru m acierzystego, znamienny tym, że
podczas rozdrabniania utrzym uje się współczynnik nasycenia roztw oru m acierzystego wym ienionej frakcji cukrzycy w granicach od 0,95 do 1, regulując tem peraturę i natężenie przepływu
roztw oru rozcieńczającego.
2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że tem peraturę roztw oru reguluje się w zależności
od zawartości substancji suchych w wymienionym roztworze.
3. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że natężenie przepływu roztw oru rozcieńczającego
reguluje się w zależności od stopnia zagęszczenia lub od tem peratury wydawanej cukrzycy.
4. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym, że natężenie przepływ u roztw oru rozcieńczającego
reguluje się w zależności od tem peratury lub natężenia przepływu m agm y na wyjściu z urządzenia
rozdrabniającego.
5. Instalacja do w ytw arzania m agm y posiewowej do krystalizatora o biegu ciągłym, z frakcji
cukrzycy, wytworzonej w tym krystalizatorze, zawierająca urządzenie, w którym cukrzyca jest
rozcieńczana za pom ocą odpow iedniego roztw oru, oraz urządzenie, w którym rozcieńczona cukrzyca jest ro zd rab n ian a, znamienna tym, że zawiera po n ad to wym iennik (20), um ieszczony w
obwodzie roztw oru rozcieńczającego przed wymienionym urządzeniem rozcieńczającym (14),
4
1 5 4 185
Fig.2
Fig..1
układ (32) regulacji natężenia przepływu, który steruje zaw orem regulacyjnym , um ieszczonym w
wymienionym obw odzie, oraz urządzenie (30) do regulacji tem peratury roztw oru rozcieńczającego
na wyjściu z wymienionego wymiennika.
6. Instalacja według zastrz. 5, znamienna tym, że wym ienione urządzenie (30) do regulacji
tem peratury jest połączone z przyrządem (40) do pom iaru substancji suchych w wym ienionym
roztworze.
7. Instalacja według zastrz. 5, znamienna tym, że wym ieniony u k ład (32) do regulacji natężenia
przepływu jest połączony z przyrządem (34) do pom iaru stopnia zagęszczenia lub tem peratury
rozcieńczonej cukrzycy.
8. Instalacja według zastrz. 5, znamienna tym, że wym ieniony układ (32) do regulacji natężenia
przepływu jest połączony z przyrządem (34') do pom iaru tem peratury lub natężenia przepływu
magmy na wyjściu z urządzenia rozdrabniającego.
Zakład Wydawnictw UP RP. N akład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
342 Кб
Теги
pl154185b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа