close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154188B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
do patentu n r ----:—
Zgłoszono:
86 07 16
154 1 8 8
Int. Cl.5 H04L 1/00
(P. 260646)
Pierwszeństwo--------
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono: 88 05 12
Opis patentowy opublikowano: 1992 01 31
Twórcy wynalazku: Janusz Kopacz, Janusz Miksza, Norbert Młynek
Uprawniony z patentu: Dyrekcja Okręgu Poczty i Telekomunikacji,
Lublin (Polska)
Tester odbiornika dalekopisowego
Przedmiotem wynalazku jest tester odbiornika dalekopisowego.
Dotychczas w telegrafii znany jest z opisu patentowego PRL nr 94 472 tester odbiornika
dalekopisowego, którego istota polega na bezpośrednim połączeniu generatora startu z wejściem
testera potencjometrem regulacji szerokości impulsu startu, generatorem impulsów zegarowych,
układem formującym impuls końca cyklu i przełącznikiem szybkości telegrafowania, który ma
bezpośrednie połączenie z nastawnym dzielnikiem częstotliwości impulsów, przy czym generator
impulsów zegarowych połączony jest pośrednio z układem formującym impuls końca cyklu
poprzez nastawny dzielnik częstotliwości impulsów oraz dzielnik częstotliwości impulsów oraz
dzielnik częstotliwości o stałym podziale, który ma bezpośrednie połączenie z kom utatorem
znaków telegraficznych, natom iast rejestr wyjściowy ma bezpośrednie połączenie z pamięcią
znaków telegraficznych, kom utatorem znaków telegraficznych, zasilaczem prądowym dalekopisu,
który jest połączony z wyjściem do odbiornika dalekopisowego. Znane jest też z praktyki telegrafii
stanowisko tekstów pomiarowych wykorzystujące tekst źródłowy z perforowanej taśmy papierowej, odczytywany poprzez elektromechaniczny automatyczny nadajnik, który z istoty swojej pracy
wnosi niekontrolowane zniekształcenia telegraficzne i powoduje szybkie zużywanie się czytanej
taśmy perforowanej. Stosowane są również laboratoryjne elektroniczne telegraficzne nadajniki
pomiarowe tekstów źródłowych z zadaną, wybraną stopą i rodzajem zniekształceń telegraficznych
zmienianą w miarę potrzeb, które spełniają tylko lokalnie pokładane w nich nadzieje.
Istotą układu testera dalekopisowego osiąganego poprzez zespół komutacyjny współpracujący z nadajnikiem sygnałów arytmicznych składającego się z zespołu bloków wprowadzania,
program ow ania i określania wielkości zniekształceń tekstów formowanych w blokach wytwarzania i rozdzielania tekstów, jest to, że nadajnik sygnałów arytmicznych ma blok sterujący tekst
zniekształcony połączony z wprowadzania, program owania i określania wartości zniekształceń
tekstów i blok regenerujący tekst zniekształcony, który połączony jest ze stopniem wyjścia nadajnika sygnałów arytmicznych i blokami wytwarzania i rozdzielania tekstów, którego wyjście połączone jest z blokiem sterującym tekst zniekształcony, który zawiera generator impulsów
temporyzacji, identyfikujący załączenie układu do pracy i koniec segmentu tekstu, którego wyjście
2
1 5 4 188
steruje licznikiem segmentów tekstu, który poprzez multipleksery i demultipleksery ustalającymi
programowo parametry segmentu tekstu połączony jest z blokami wprowadzania, programowania
i określania wartości zniekształceń tekstów, przy czym w bloku regenerującym tekst zniekształcony, tekst regenerowany jest przetwornikiem typu D, który sterowany jest układem bramek
logicznych, na wejście których podawane są impulsy z blokiem wytwarzania i rozdzielania tekstów
oraz podawany jest poprzez typowy zestaw zabezpieczający na dodatkowe wyjście nadajnika
sygnałów arytmicznych.
Korzystnym skutkiem stosowania wynalazku jest niezawodna praca urządzenia oraz łatwe
ustawienie tekstu z zadanym stopniem zaniekształcenia.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest na rysunku przedstawiającym urządzenie na schemacie blokowym.
Tester odbiornika dalekopisowego składa się z nadajnika, który ma blok sterujący tekst
zniekształcony 1, który połączony jest z blokami wprowadzania 2, programowania i określania
wartości zniekształceń tekstów 3 i blokiem regenerującym tekst zniekształcony 10. Blok regenerujący tekst zniekształcony 10 połączony jest ze stopniem wyjścia nadajnika 4 sygnałów arytmicznych
i blokami wytwarzania i rozdzielania tekstów 5. Wyjście bloku 5 połączone jest z blokiem sterującym tekst zniekształcony 1, który zawiera generator impulsów temporyzacji 6 identyfikujący
załączenie układu do pracy i koniec segmentu tekstu, którego wyjście steruje licznikiem segmentów
tekstu 7, który poprzez multipleksery 8 i demultipleksery 9 ustalającymi programowe parametry
segmentu tekstu połączony jest z blokami wprowadzania 2, programowania i określania wartości
zniekształceń tekstów 3. W bloku regenerującym 10 tekst zniekształcony, tekst ten regenerowany
jest przerzutnikiem typu D, który sterowany jest układem bramek logicznych, na wejście których
podawane są impulsy z bloków wytwarzania i rozdzielania tekstów 5 oraz podawany jest poprzez
typowy zestaw zabezpieczający na dodatkowe wyjście nadajnika sygnałów arytmicznych 4.
Zastrzeżenie
patentowe
Tester odbiornika dalekopisowego osiągany, poprzez zespół komutacyjny współpracujący z
nadajnikiem sygnałów arytmicznych, składający się z zespołu bloków wprowadzania, programowania i określania wielkości zniekształceń tekstów formowanych w blokach wytwarzania i rozdzielania tekstów, znamienny tym, że nadajnik sygnałów arytmicznych ma blok sterujący tekst zniekształcony (1) połączony z blokami wprowadzania (2), programowania i określania wartości
zniekształceń tekstów (3) i blok regenerujący tekst zniekształcony (10), który połączony jest ze
stopniem wyjścia nadajnika (4) sygnałów arytmicznych i blokami wytwarzania i rozdzielania
tekstów (5), którego wyjście połączone jest z blokiem sterującym tekst zniekształcony (1), który
zawiera generator impulsów temporyzacji (6), identyfikujący załączenie układu do pracy i koniec
segmentu tekstu, którego wyjście steruje licznikiem segmentów tekstu (7), który poprzez multipleksery (8) i demultipleksery (9) ustalającymi programowo parametry segmentu tekstu, połączony jest
z blokami wprowadzania (2), programowania i określania wartości zniekształceń tekstów (3), przy
czym w bloku regenerującym (10) tekst zniekształcony, tekst regenerowany jest przerzutnikiem
typu D, który sterowany jest układem bramek logicznych, na wejście których podawane są impulsy
z bloków wytwarzania i rozdzielania tekstów (5) oraz podawany jest, poprzez typowy zestaw
zabezpieczający, na dodatkowe wyjście nadajnika sygnałów arytmicznych.
154188
_]
154 188
Zakład Wydawnictw UP RP. N akład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
203 Кб
Теги
pl154188b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа