close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154471B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
W
URZĄD
PATENTOWY
RP
OPIS PATENTOWY 154 471
Patent dodatkowy
do patentu nr — —
Zgłoszono: 87 07 31
Int. Cl.5 B23Q 5/06
/P . 267139/
Pierwszeństwo ____
Zgłoszenie ogłoszono: 89 02 06
Opis patentowy opublikowano: 1991 12 31
Twórcy wynalazku: Henryk Popławski, Tadeusz Kotyński
Uprawniony z patentu: Fabryka Przyrządów i Uchwytów "FPU-BIAL" Zakład Nr 1 Wiodący,
B iałystok /P olska/
URZĄDZENIE OBROTOWO-PODZIAŁOWE
Przedmiotem wynalazku je s t urządzenie obrotowo-podziałowe stosowane w przyrządach
fre z arsk ich i w iertarskich, przy obróbce skrawaniem, w przemyśle metalowym.
Znany j e s t z polskiego opisu patentowego nr 102053 s t ó ł obrotowo podziałowy, w którym
u sta le n ie podziału dokonuje s ię sprzęgłem typu Hirtha, natomiast obrót realizowany j e s t
poprzez przesuw tłoczyska z naciętymi zębami, które zazęb iają s ię z kołem zębatym osadzonym na o si wrzeciona.
Znane j e s t również z polskiego opisu patentowego nr 104392 urządzenie hydrauliczne do
otrzymywania powolnych ruchów obrotowych podczas ruchów obrotowo-podziałowych i ustawczych.
Urządzenie to posiada zespół do wykonywania ruchu obrotowego złożony z zębatego koła i
obrotowej t u le i wyposażonej na obu końcach w krzywkowe zęby do nadawania ruchu obrotowego
t e j t u le i, która je s t ułożyskowana obrotowo w korpusie o brabiark i. Ruch obrotowy tu le ja
otrzymuje przez d ziałan ie na powierzchnię krzywkową wpustami umocowanymi poprzecznie w
tłoczyskach siłownika hydraulicznego i ustalonymi w podłużnych kanałkach wyciętych między
tłoczyskami w cylindrze siłownika hydraulicznego.
Celem wynalazku było skonstruowanie urządzenia, którego mechanizmy łączyłyby w sobie
funkcję podziału i obrotu jednocześnie. Zgodnie z przedmiotem wynalazku c e l ten o siągn ięto
konstruując urządzenie, w którym na wrzecionie umieszczonym w korpusie osadzony j e s t p ie r ś cień sprzęgłowy z naciętymi na obu czołach zębami.
Zęby te p o siad ają po jednej p rzeb iegającej osiowo krawędzi u s t a la ją c e j, jak również
po jednej skośnie odbiegającej od krawędzi u s ta la ją c e j krawędzi n apędzającej. Na wrzecionie
osadzony j e s t również pierścieniowy tłok przylegający średnicą zewnętrzną do cylindra z n ajdującego s ię wewnątrz korpusu. Do wewnętrznych powierzchni czołowych pierścieniow ego tłoka
umocowane są współosiowo p ie rśc ie n ie sprzęgłowe przesunięte kątowo względem s ie b ie o pół
p o d zia łk i, co powoduje stykanie s ię krawędzi napędzających p ie rście n ia osadzonego na wrze154 471
2
154 471
cio n ie , z krawędziami napędzającymi p ie rśc ie n i zamocowanych na tłoku, w połowie ich wysok o śc i, a przez to obrót wrzeciona o pół p o d ziałk i. Na wrzecionie osadzona j e s t tarcza podziałowa z wkładkami programującymi, które sty k a ją s ię z ro lk ą osadzoną na j ednym ramieniu kątowej dźwigni. Drugim ramieniem kątowa dź wignia opiera s ię o przełącznik układu s t e rującego. Do tłoczyska umocowany j e s t kołek ste ru jąc y , a w podłużnym kanałku na powierzchni tłoczyska umieszczony j e s t wpust osadzony drugą stroną w korpusie.
Przedmiot wynalazku uwidoczniony j e s t w przykładzie wykonania na załączonym rysunku:
f i g . 1 j e st przekrojem osiowym urządzenia z naniesionymi symbolami elementów zastosowanych
w sterowaniu, z częściowym widokiem tarczy podziałow ej, a f i g . 2 - fragmentem rozwinięcia
p ie rśc ie n i sprzęgłowych zaopatrzonych w zęby czołowe, z wykazaniem ich przesunięcia kątowego względem s ie b ie .
Urządzenie obrotowo-podziałowe składa s ię z korpusu 1, w którym umieszczone j e s t wrzeciono 2. Na wrzecionie 2 osadzony j e s t p ie rście ń sprzęgłowy 3 . P ierścień sprzęgłowy 3 na
obu czołach wyposażony j e st w zęby, posiadające po jednej p rzeb ieg ającej osiowo krawędzi
u s ta la ją c e j A, jak również po j ednej skośnie o dbiegającej od krawędzi u s ta la ją c e j A, krawędzi napędzającej B. Na wrzecionie 2 osadzony j e s t przesuwnie pierścieniow y tłok 4 przyle g a ją c y średnicą zewnętrzną do cylindra 5 znajdującego s ię wewnątrz korpusu 1.
Do wewnętrznych powierzchni czołowych pierścieniowego tłoka 4 umocowane są współosiowe p ie rście n ie sprzęgłowe 6 i 7, przesunięte kątowo względem sie b ie o pół p o d zia łk i. Na
końcu wrzeciona 2 osadzona j e st tarcza podziałowa 8 z wkładkami programującymi 9, które
sty k a ją się z rolką 10 osadzoną na jednym z ramion kątowej dźwigni 11, która drugim ramieniem opiera s ię o przełącznik 12 układu steru jącego. Do tłok a 4 umocowany j e s t prostopadle
kołek steru jący 13. Na zewnętrznej powierzchni walcowej tłoka 4 wykonany j e s t podłużny
kanałek, w którym umieszczony j e s t wpust 14 osadzony z d ru g iej strony w korpusie 1.
Urządzenie obrotowo-podziałowe j e st przystosowane do z a sila n ia z typowej in s t a la c ji
pneumatycznej. Sterowanie ruchem tłoka je s t realizowane za pomocą typowych zaworów pneumatycznych sterowanych pneumatycznie, lub elektryczn ie. Cykl pracy urządzenia rozpoczyna s ię
z chwilą pojawienia s ię sygnału sterującego na skutek zad ziałan ia łącznika drogowego 12
naciskanego dźwignią kątową 11 lub wyjścia impulsowego sygnału, z układu sterującego obrab ia rk i 15, który uruchamia cykliczny ruch tłoka 4. Wc z a sie cyklicznego ruchu, powierzchn ie napędowe B zębów p ie rśc ie n i sprzęgłowych 6 i 7, t r a f i a j ą na przesunięte względem nich
o pół podziałki powierzchnie napędowe B p ie rście n ia sprzęgłowego 3 powodując obrót p ie r ś cien ia sprzęgłowego 3 wraz z wrzecionem 2. Obrót trwa aż rolka 10 nie wpadnie w przerwę
między wkładkami programującymi 9. Następuje przerwa w obrocie podział i blokowanie wrzeciona 2. Obrabiarka wykonuje w tym cz a sie cykl obróbczy, po zakończeniu którego wysyła
impuls ste ru jąc y uruchamiający cykl podziału wrzeciona 2 .
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1 . Urządzenie obrotowo-podziałowe zaw ierające umieszczone w korpusie wrzeciono, e le menty obrotu i podziału, połączone z układem sterującym, z n a m i e n n e
t y m , że
na wrzecionie /2 / umieszczonym w korpusie / 1/ osadzony j e s t p ie rście ń sprzęgłowy / 3 / wyposażony na obu czołach w zęby, posiadające po jednej p rz e b ieg ające j osiowo krawędzi u sta la ją c e j /A/ , ja k również po jednej skośnie odbiegającej od krawędzi u s t a la ją c e j krawędzi
napędzającej / B/ , ponadto na wrzecionie / 2 / osadzony j e s t pierścieniow y tło k / 4 / , p rzy legający średnicą zewnętrzną do cylindra /5 / znajdującego s i ę wewnątrz korpusu / 1/ , przy
czym do wewnętrznych powierzchni czołowych pierścieniowego tłoka / 4 / umocowane są współosiowo p ie rśc ie n ie sprzęgłowe /6 i 7 / przesunięte kątowo względem s ie b ie o pół d z ia łk i.
2 . Urządzenie według z a s t r z .1, z n a m i e n n e
t y m , że na wrzecionie /2 / o sadzona je s t tarcza podziałowa /8 / z wkładkami programującymi /9 / , które sty k a ją s ię z rolką
154 471
3
/1 0/ osadzoną na jednym z ramion kątowej dźwigni / 11/ , która drugim ramieniem opiera s ię o
przełącznik /1 2 / układu steru jącego.
3.
Urządzenie według z a str z . 1, z n a m i e n n e
t y m , że do tłoka / 4 / umocowany
j e s t kołek ste ru jąc y / 13/, a w podłużnym kanałku na powierzchni tłoka / 4/ umieszczony j e s t
wpust / 14 / osadzony w korpusie / 1/ .
2
1 4
Fig 2
6 13 14 3 7 5
Fig 1
8
9
154 471
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
295 Кб
Теги
pl154471b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа