close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154479B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
do patentu n r ----Zgłoszono: 86 10 20
/P. 261946/
154 47S
Int. Cl.5 B01F 3/12
B01F 1/00
B01F 7/18
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono: 88 06 09
Opis patentowy opublikowano: 1991 12 31
Twórcy wynalazku: Wojciech Zgórski, Jerzy Moncznik
Uprawniony z patentu: Biuro Projektów i Kompletacji Dostaw Maszyn i Urządzeń
Hutniczych "HUTMASZPROJEKT-HAPEKO",
Katowice /Polska/
MIESZALNIK
Przedmiotem wynalazku jest mieszalnik, przeznaczony do wykonywania roztworów płynnych
w przemyśle chemicznym, hutniczym i maszynowym.
Znany mieszalnik ma zbiornik o kształcie prostopadłościanu, na którego ścianach jest
zamocowana wężownica przeznaczona do podgrzewania parą. W sklepieniu zbiornika jest zamo­
cowany rurowy lej zasypowy w górnej części wyposażony w ruchomy ruszt. W górnej części
jednej ze ścian jest zamocowana rura doprowadzająca wodę, a na przeciwległej ścianie w do­
le jest zamocowana rura odprowadzająca roztwór. W jednej ze ścian jest wykrojony właz za­
mykany uszczelnionymi drzwiami. Worki ze składnikami są podawane z suwnicy i wysypywane
do rurowego leja zasypowego. Mieszanie w zbiorniku następuje pod wpływem strumienia wody.
Roztwór po odstaniu i podgrzaniu, przez rurę odprowadzającą jest przesyłany do produkcji.
Szlamy i nierozpuszczone składniki łopatą usuwa się przez właz.
Inny znany mieszalnik ma cylindryczny zbiornik u góry wyposażony w lej zasypowy z rusz­
tem a u dołu zakończony stożkowym dnem, w wierzchołku którego jest przymocowany odprowadza­
jący rurociąg. Wewnątrz zbiornika jest zamocowana spiralna wężownica grzewcza, nad którą
jest przymocowany rurociąg doprowadzający wodę. Do mieszania jest przeznaczone usytuowane
wewnątrz spiralnej wężownicy mieszadło, które do pionowego pręta na przymocowane na prze­
mian łopatki. Pionowy pręt ponad zbiornikiem połączony jest z układem napędowym.
W tak skonstruowanych mieszalnikach rozpuszczanie i wymieszanie składników jest nie­
pełne, można w nich przygotować tylko roztwór bez możliwości wzbogacenia procentowego roz­
tworów o poszczególne składniki. Obsługa mieszalnika jest narażona na szkodliwe działanie
oparów, które się wydostają z rurowego leja zasypowego po wsypaniu worków ze składnikami.
Mieszalnik według wynalazku, który ma cylindryczny kocioł u góry wyposażony
rurowy
lej zasypowy z rusztem, a u dołu zakończony stożkowym dnem,w wierzchołku którego jest
przymocowany odprowadzający rurociąg, zaś wewnątrz cylindryczny kocioł ma zamocowaną spi154 479
2
154 479
r a l n ą w ę ż o w n i c ą g r z e w c z ą , a w e w n ą t r z n i e j j e s t u s y t u o w a n e m i e s z a d ł o z ł o p a t k a m i p o n a d lejem,
p i o n o w y m wałem, p o ł ą c z o n e z u k ł a d e m n a p ę d o w y m ,
c h a r a k t e r y z u j e się tym, ż e r u r o w y lej z a s y p o ­
w y u g ó r y j e s t z a k o ń c z o n y s t o ż k o w y m l ejem, w y p o s a ż o n y m w p o k r y w ę , k t ó r a ma n a r a m i e n i u p r z y ­
m o c o w a n y p r z e c i w c i ę ż a r o r a z m a p i e r w s z y r u s z t z a m o c o w a n y na p o z i o m i e z ł ą c z e n i a s t o ż k o w e g o l e ­
ja z r u r o w y m l e j e m i d r u g i r u s z t z a m o c o w a n y na p o z i o m i e s k l e p i e n i a c y l i n d r y c z n e g o k o t ł a . W e w ­
n ą t r z c ylindrycznego ko t ł a nad s p i r a l n ą w ę ż o w n i c ą grzewczą jes t z a m o c o w a n y p i e r w s z y rurowy
pierścień z otworami, połączony z doprowadzającym roztwór t e c hnologiczny rurociągiem i drugi
r u r o w y p i e r ś c i e ń z o t w o r a m i p o ł ą c z o n y z d o p r o w a d z a j ą c y m w o d ę r u r o c i ą g i e m . W s k l e p i e n i u j e st
z a m o c o w a n y o d c i ą g o p a r ó w , a p o d sk l e p i e n i e m j e s t p r z y m o c o w a n a r u r a p r z e l o t o w a . W ś r o d k o w e j
d o l n e j c z ę ś c i c y l i n d r y c z n e g o kotła j e s t u s y t u o w a n e , w y p o s a ż o n e w ł o p a t k i s t o ż k o w e m i e s z a d ł o
o d d o ł u o p a r t e p o p r z e z w s p o r n i k i ł o ż y s k o na k o n s t r u k c j i w s p o r c z e j w p o s t a c i s i t a s t o ż k o w ego,
a o d g ó r y z a w i e s z o n e n a p i o n o w y m wale, k t ó r y p r z e c h o d z i p r z e z ł o ż y s k o z a m o c o w a n e w d r u g i m
r u s z c i e , a k o ń c z y się w s t o ż k o w y m l e j u i p o p r z e z s p r z ęgło, s t o ż k o w ą p r z e k ł a d n i ę , z a m o c o w a n e
n a k o n s t r u k c j i w s p o r c z e j , p r z y m o c o w a n e j d o s t o ż k o w e g o leja, o r a z d r u g i e s p r z ę g ł o j e s t s p r z ę ­
ż o n e z p oz io my m wałem, k t ó r y
w y s t a j e p o z a s t o ż k o w y l ej i p o p r z e z t r z e c i e s p r z ę g ł o j e s t
żony z elektrycznym zespołem
napędowym.
sprzę­
Z a l e t ą m i e s z a l n i k a w e d ł u g w y n a l a z k u j e s t o p r ó c z p r z y g o t o w a n i a r o z t w o r u , ze s k ł a d n i k ó w z
c a łkowitym ich rozpuszczeniem i p ełnym wymieszaniem, wzbogacenie roztworów technologicznych
o w s z y s t k i e l u b p o s z c z e g ó l n e s k ł a d n i k i , c z y l i r e g e n e r o w a n i e r o z t w o r ó w , co p r z e d ł u ż a o k r e s
i ch użytkowania i zmniejsza zużycie składników. Zastosowanie gorącego ro zt wo ru technologicz­
n e g o pr z y jego regenero wa ni u i wzboga ce ni u oraz obudowy te rm oi zolacyjnej cylindrycznego kotła
zmniejsza zużycie pary grzewczej. W a ż n ą zaletą mieszalnika jest ograniczenie emisji szkodli­
w y c h p a r i p y ł ó w c o p o p r a w i a w a r u n k i p racy.
Mieszalnik według wynalazku jest przedstawiony schematycznie na rysunku, na którym jest
uwidoczniony przekrój pionowy osiowy mieszalnika. Mieszalnik ma do cylindrycznego kotła /1/
przymocowany rurowy lej zasypowy 2, który u góry ma zamocowany stożkowy lej 3 wyposażony w
pokrywę 4. Pokrywa 4 jest ułożyskowana na podporze 5 i ma na ramieniu 6 zamocowany przeciw­
ciężar 7. W załączeniu stożkowego leja 3 z rurowym lejem zasypowym /2/ jest zamocowany pierw­
szy ruszt 8, zaś na poziomie sklepienia 9cylindrycznego kotła 1, w rurowym leju zasypowym 2
jest zamocowany drugi ruszt 10. Obok stożkowego leja 3 jest zamocowany stół uchylny 11 pod­
noszony cylindrem hydraulicznym 12, a obok stołu uchylnego 11 jest usytuowany przygotowaw­
czy stół stały 13.
Cylindryczny kocioł 1 ma wewnątrz przymocowaną spiralną wężownicę grzewczą 14, która ma
górny, doprowadzający rurociąg 15 wyposażony w zawór 16 i rurociąg odprowadzający 17. Nad
spiralną wężownicą grzewczą 14 są zamocowane dwa rurowe z otworami pierścienie 18 i 19 przy
czym jeden pierścień 18 jest połączony z doprowadzającym roztwór technologiczny rurociągiem
20 wyposażonym w zawór 21 a drugi pierścień 19 z doprowadzającym wodę rurociągiem 22 wyposa
żonym w zawór 23. W sklepieniu 9 cylindrycznego kotła 1 jest zamocowany odciąg oparów 24 a
pod sklepieniem 9 jest przymocowana rura przelewowa 25. Dno 26 cylindrycznego kotła 1 ma
kształt odwróconego stożka, w wierzchołku którego jest zamocowany odprowadzający rurociąg
27 wyposażony w zawór 28 i kurek spustowy 29. W środkowej dolnej części cylindrycznego kotła
1 jest usytuowane, wyposażone w łopatki 30 stożkowe mieszadło 31 od dołu oparte poprzez
wsporniki 32 i łożysko 33 na stożkowej w postaci sita konstrukcji wsporczej 34. Od góry mie
szadło 31 jest zawieszone na pionowym wale 35, który przechodzi przez łożysko 36, zamocowa­
ne na drugim ruszcie 10 i kończy się w stożkowym leju 3 a poprzez sprzęgło 37 i stożkową
przekładnię 38, zamocowane na konstrukcji wsporczej 39, przymocowanej do stożkowego leja 3
oraz drugie sprzęgło 40 jest sprzężone z poziomym wałem 41, który wystaje poza stożkowy lej
3 i poprzez trzecie sprzęgło 42 jest sprzężony z elektrycznym zespołem napędowym 43. W boku
cylindrycznego kotła 1 jest zamocowany termometr 44, poziomowskaz 45 i zawór bezpieczeństwa
46 a cały cylindryczny kocioł 1 jest obudowany materiałem termoizolacyjnym 47.
3
154 479
Przy sporządzaniu roztworu z gotowych składników, na stałym stole 13 są przygotowywane
worki ze składnikami, które pracownik rozcina na stole uchylnym 11, a po ich rozcięciu uru­
chamia cylinder hydrauliczny 12, który przechyla stół uchylny 11 w kierunku stożkowego leja
3 i suchy składnik zostaje wsypany do niego, przy podniesionej pokrywie 4 do góry. Po wsypa­
niu składnika pokrywa 4 zostaje zamknięta a składnik przez rurowy lej zasypowy 2, pierwszy
ruszt 8 i drugi ruszt 10, na których ulegają rozbiciu zbrylone kawałki dostaje się do cylin­
drycznego kotła 1, w którym z rurowego pierścienia 19 przez otwory wypływa woda po otwarciu
zaworu 23 na doprowadzającym wodę rurociągu 22.
Po kolejnym wsypaniu wszystkich składników i nalaniu wymaganej ilości wody, zawór 23
zostaje zamknięty a zawór 16 na doprowadzającym rurociągu 15 otwarty i spiralna wężownica
grzewcza 14 nagrzewa roztwór. Równocześnie przez uruchomienie elektrycznego zespołu napędo­
wego 43 zostaje uruchomiony poziomy wał 41 i pionowy wał 35, które obracają mieszadło 31. Po
nagrzaniu i dokładnym wymieszaniu roztworu, zawór 16 zostaje zamknięty, a otwarty zawór 28
i przez odprowadzający rurociąg 27 roztwór jest odprowadzany do technologii. Po opróżnieniu
cylindrycznego kotła 1, otwarciu kurka spustowego 29 i zaworu 23 na doprowadzającym wodę ru­
rociągu 22,z rurowego pierścienia 19 wypływa woda i resztki osadu zostają spłukane z dna
26. Przy regenerowaniu roztworu technologicznego do cylindrycznego zbiornika 1 zostają wsy­
pane potrzebne składniki i roztwór technologiczny z otworów rurowego pierścienia 18 po otwar­
ciu zaworu 21 na doprowadzającym roztwór technologiczny rurociągu 20. Po dokładnym wymiesza­
niu za pomocą mieszadła 31 i podgrzaniu spiralną wężownicą grzewczą 14 do wymaganej tempera­
tury, zawór 16 zostaje zamknięty, a po otwarciu zaworu 28 na odprowadzającym rurociągu 27,
roztwór technologiczny zostaje odprowadzony do produkcji.
Z a s t r z e ż e n i e
p a t e n t o w e
Mieszalnik, który ma cylindryczny kocioł u góry, wyposażony w rurowy lej zasypowy z rusz­
tem, a u dołu zakończony stożkowym dnem, w wierzchołku którego jest przymocowany, odprowa­
dzający rurociąg, zaś wewnątrz cylindryczny kocioł ma zamocowaną spiralną wężownicę grzewczą
a wewnątrz niej mieszadło z łopatkami, pionowym wałem połączone ponad lejem z układem napę­
dowym, z n a m i e n n y
tym,
że lej zasypowy /2/ u góry jest zakończony stożkowym le­
jem /3/, wyposażonym w pokrywę /4/, która ma na ramieniu /6/ przymocowany przeciwciężar /7/
oraz ma pierwszy ruszt / 8/ zamocowany na poziomie złączenia stożkowego leja /3/ z rurowym
lejem /2/ i drugi ruszt /10/ zamocowany na poziomie sklepienia / 9/ cylindrycznego kotła /1/
poza tym wewnątrz cylindrycznego kotła /1/ nad spiralną wężownicą grzewczą /1 4 / jest zamo­
cowany pierwszy rurowy pierścień / 18/ z otworami, połączony z doprowadzającym roztwór tech­
nologiczny rurociągiem /20/ i drugi rurowy pierścień /19/ z otworami, połączony z doprowadza­
jącym wodę rurociągiem /22/, zaś w sklepieniu /9/ jest zamocowany odciąg oparów /24/ a pod
sklepieniem /9/ jest przymocowana rura przelewowa /25/, ponadto w środkowej dolnej części
cylindrycznego kotła /1/ jest usytuowane wyposażone w łopatki /30/ stożkowe mieszadło /31/
od dołu oparte poprzez wspornik /32/ i łożysko /33/ na stożkowej konstrukcji wsporczej /34/,
w postaci sita, a od góry zawieszone na pionowym wale /35/, który przechodzi przez łożysko
/6/, zamocowane w drugim ruszcie /10/ a kończy się w stożkowym leju /3/ i poprzez sprzęgło
/37/, stożkową przekładnię /38/, zamocowane na konstrukcji wsporczej /39/, przymocowanej do
stożkowego leja /3/ oraz drugie sprzęgło /40/ jest sprzężone z poziomym wałem /41/, który
wystaje poza stożkowy lej /3/ i poprzez trzecie sprzęgło /42/ jest sprzężony z elektrycznym
zespołem napędowym /43/.
154 479
6
7 41 40
3
- /-// 4 / / 7 f / A / % / / / /
11 12
/
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
13
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
3
Размер файла
432 Кб
Теги
pl154479b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа