close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154536B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY 154 536
Patent dodatkowy
do patentu nr ----Zgłoszono: 88 O4 20
Int. C l .5 A23L 1/235
/ P . 272012/
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono: 89 10 30
Opis patentowy opublikowano: 1991 12 31
Twórcy wynalazku: P i o t r Tomasik, Włodzimierz Zawadzki
Uprawniony z p a t e n t u : Akademia R olnicza im. Hugona K o ł ł ą t a j a ,
Kraków / P o l s k a /
SPOSÓB WYTWARZANIA ESENCJI ZAPACHOWEJ O WONI SUSZU OWOCOWEGO Z DOMIESZKĄ
MIGDAłÓW
Przedmiotem wynalazku j e s t sposób wytwarzania e s e n c j i zapachowej o woni su s z u owocowego z dom ieszką migdałów. Wytworzona tym sposobem e s e n c ja zapachowa może być u ż y ta do
naw an iania budyniów, k i s i e l i , lodów, napojów, wyrobów czekoladow ych i c u k i e r n i c z y c h ,
c i a s t , t o r tó w , nalewek i w ie lu innych produktów spożywczych i używek. E s e n c je zapachowe s ą
a l b o p ojedyń czymi związkami o dobrze poznanej s t r u k t u r z e ch em icznej i c z ę s t o otrzymywane
s y n t e t y c z n i e a l b o są mieszaninam i w ie lu s u b s t a n c j i .
Znane s ą sposoby otrzymywania e s e n c j i zapachowych p r z e z ogrzew anie mono i dicukrów
z α -aminokwasami. Rodzaje aromatów uzyskiwanych w t e n sposób z g luko z y o p i s u j ą R.N.
G r c e n s h i e l d s i A .W .M a c g illiv ra y w p u b l i k a c j i "P ro ce s B io c h e m i s t r y " , tom 7, z e s z y t 12 z
ro k u 1972, a chemizm p ro c e su powstawania aromatów o p i s u j ą G . J a n i c e k , J . P o k o r n y , J . D a v i dek w m o n o g ra fii "Chemia żyw ności", wydanej p rz e z Wydawnictwo Naukowo-Techniczne w Warsz a w ie w 1977 ro ku . Tak więc znane s ą r e a k c j e α -aminokwasów z mono i d icuk ram i pozw alaj ą c e uzyskać e s e n c j e zapachowe. Natomiast nie b y ły znane d o tą d sposoby otrzymywania e s e n c j i zapachowych w wyniku r e a k c j i α -hydroksykwasów z mono i d ic u k r a m i.
I s t o t a sposobu wytwarzania e s e n c j i zapachowej o woni su sz u owocowego z dom ieszką
migdałów według wynalazku polega na tym, te glu ko zę, g a l a k t o z ę , f r u k t o z ę , s a c h a r o z ę , r y b o z ę , a lb o l a k t o z ę miesza s i ę z α -hydroksykwasem w p o s t a c i kwasu g lik o lo w e g o p r z y czym
m ie sz a n in a z aw iera od 0 ,1 do 50% wagowych kwasu glik olow ego o wzorze ogólnym
ogrzewa od 1h do 10h w te m p e r a tu r z e od 150 do 200°C w u r z ą d z e n iu zapewniającym s k r a p l a n i e s i ę produktów a n a s t ę p n i e c h ł o d z i i r o z d ra b n ia znanymi sposobam i.
Wynalazek j e s t b l i ż e j o b ja śn io n y w p r z y k ła d z ie wykonania p o n i ż e j .
P r z y k ł a d ,
1 kg glukozy albo g a la k to z y , a lb o f r u k t o z y , a l b o sa c h a r o z y , a lbo
ry b o z y , a lb o l a k t o z y , miesza s i ę z 0,05 kg kwasu g lik olow ego o wzorze ogólnym C2H4O3
154 536
2
154 536
ogrzewa od 1h do 10h w t e m p e r a t u r z e od 150 do 200°C w u r z ą d z e n iu zapewniającym s k r a p l a n i e
s i ę l o tn y c h produktów. M ieszanina zmienia s i ę p r z e z ż ó ł t ą do b rą z o w e j. N a s tę p n ie m i e s z a n i nę p oddaje s i ę o c h ło d z e n iu i r o z d r o b n ie n iu . P r o d u k t r e a k c j i p o s ia d a zapach, a n i e p o s ia d a
smaku i może być używany sam jako wonny d o d a te k .
Z a s t r z e ż e n i e
p a t e n t o w e
Sposób w ytw arzania e s e n c j i zapachowej o woni su sz u owocowego z domieszką migdałów,
z n a m i e n n y
tym,
że g lu k o z ę, g a l a k t o z ę , f r u k t o z ę , s a c h a r o z ę , rybozę a lb o l a k t o zę miesza s i ę z α -hydroksykwasem w p o s t a c i kwasu g lik o lo w e g o , p rz y czym m ie sz a n in a zawiera
od 0 , 1 do 50% wagowych kwasu glikolow eg o o wzorze ogólnym C2H4O3, ogrzewa od 1h do 10h w
t e m p e r a t u r z e od 150 do 200°C w u r z ą d z e n iu zapewniającym s k r a p l a n i e s i ę produktów a n a s t ę p n i e c h ło d z i i r o z d r a b n ia znanymi sposobami.
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
240 Кб
Теги
pl154536b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа