close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154660B1

код для вставкиСкачать
*
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
URZĄD
PATENTOWY
RP
OPIS PATENTOWY 154 660
Patent dodatkowy
do patentu nr -------Zgłoszono: 87 02 12
Int. Cl.5 B08B 3/04
B67C 1/027
(P. 264117)
Pierwszeństwo --
Zgłoszenie ogłoszono: 88 10 27
Opis patentowy opublikowano: 1992 01 31
Twórcy wynalazku: Stanisław Rybarczyk, Stefan Waraczyński, Mieczysław Paul,
Andrzej Majchrzak
Uprawniony z patentu: Centrala Rybna, Poznań (Polska)
Urządzenie
do mycia puszek konserwowych
Przedmiotem rozwiązania jest urządzenie do mycia puszek konserwowych, zwłaszcza do automatyzacji i przyspieszenia małych procesów produkcyjnych konserw rybnych.
Znane dotychczas urządzenia do mycia puszek konserwowych opierają się głównie na zbiornikowych, transporterowych i komorowych rozwiązaniach natryskowych o znacznie złożonej konstrukcji oraz przede wszystkim dostosowanych do wielkoseryjnych procesów produkcyjnych konserw rybnych.
Rozwiązanie urządzenia, stanowiące przedmiot niniejszego wynalazku, uzupełnia dotychczasowe urządzenia do mycia konserw rybnych i stwarza zupełnie nowe możliwości w zakresie automatyzacji procesów małoseryjnych produkcji konserw rybnych. Istotą rozwiązania tego urządzenia
jest otwarty zbiornik dwukomorowy, wyposażony wewnątrz w mały transporter taśmowy z poprzecznymi szczotkami włosiennymi i w duży transporter siatkowy z poprzecznymi gniazdami podającymi.
Oba transportery są usytuowane ukośnie względem środka dwukomorowego zbiornika i tworzą wspólnie kąt rozwarty. Duży transporter siatkowy wychodzi zewnętrznym końcem poza zakres dwukomorowego zbiornika i posiada z boku listwy ograniczające.
W ramach przykładu wykonania, wymienione urządzenie do mycia puszek konserwowych zostało
zobrazowane na załączonych rysunkach, z których fig. 1 przedstawia omawiane urządzenie do mycia puszek konserwowych w widoku bocznym, fig. 2 - urządzenie to w widoku czołowym, fig. 3 przekrój poprzeczny przez duży transporter siatkowy, fig. 4 - fragment dolnej rolki napędowej
dużego transportera siatkowego i fig. 5 - samoregulacyjne ramię do osadzania górnej rolki małego transportera taśmowego. Zgodnie z powyższym przykładem wykonania urządzenie to składa się
zatym z nośnej ramy 1, z otwartego dwukomorowego zbiornika 2, z małego transportera taśmowego
3, z dużego transportera siatkowego 4 i z elektrycznego silnika napędowego 5.
Otwarty dwukomorowy zbiornik 2 jest osadzony w ramie 1 i posiada w dolnej części zwężenie
6, dostosowane do wewnętrznego osadzenia rolek małego i dużego transportera 3 i 4 oraz do zewnętrznego osadzenia elektrycznego silnika napędowego 5.
154 660
2
154 660
Mały transporter taśmowy 3 jest osadzony na dwóch rolkach napędowo-prowadzących 7 i wyposażony na obwodzie zewnętrznym w poprzeczne szczotki włosienne 8. Dolna rolka prowadząca 7 tego transportera jest zamocowana osią 9 w dolnej części zwężonej dwukomorowego zbiornika poprzez odpowiednie łożyska 10 i posiada połączenie z napędowym silnikiem 5 poprzez przekładnię
łańcuchową 11 i przekładnię kątową 12. Górna jego rolka prowadząca 7 jest zamocowana osią 9 w
górnej części dwukomorowego zbiornika 2 za pomocą samoregulacyjnych ramion osadzeniowych 13 z
gniazdami 14 i wyposażona w gumowy ześlizg ochronny 15.
Duży transporter siatkowy 4 jest osadzony na dwóch rolkach napędowo-prowadzących 16, zamocowanych na wzdłużnikach 17 związanych poprzecznie węzłówkami 18 oraz wyposażony na obwodzie
zewnętrznym w poprzeczne gniazda podające 19 i w boczne .listwy ograniczające 20 zamocowane na
poprzecznych węzłówkach 18 i na obwodzie wewnętrznym w prowadnice przeciwzwisowe górnej siatki
21. Dolna rolka prowadząca 16 tego transportera posiada na obwodzie cztery rzędy zaczepnych
zębów 22, jest zamocowana osią 23 w dolnej części zwężonej dwukomorowego zbiornika 2 poprzez
odpowiednie łożyska 24 i posiada połączenie z napędowym silnikiem 5 poprzez przekładnię łańcuchową 25 i przekładnię kątową 12. Górna rolka prowadząca 16 jest zamocowana suwliwie osią
23 w wzdłużnikach 17 poprzez łożyska 24 i śruby regulacyjne 26.
Oba transportery 3 i 4 są usytuowane ukośnie względem środka dwukomorowego zbiornika 2 i
tworzą względem siebie rozwarty kąt 27.
Zasada działania i obsługi urządzenia do mycia puszek konserwowych jest następująca.
Najpierw urządzenie to ustawia się odpowiednio do ześlizgu automatu zamykającego 28 puszek
konserwowych 29 i do dalszego przekaźnika oczyszczonych puszek konserwowych. Następnie wnętrze
dwukomorowego zbiornika 2 napełnia się wodą z odpowiednim czynnikiem rozpuszczającym do poziomu 30 i uruchamia elektryczny silnik napędowy 5. Pod wpływem obrotów tego silnika napędowego
następuje jednokierunkowy przesuw małego i dużego transportera zgodnie z oznaczonymi na rysunku strzałkami oraz odpowiedni ruch puszek konserwowych 29 w wodzie z czynnikiem rozpuszczającym. W ruchu wodnym wzdłuż małego transportera taśmowego 3 puszki konserwowe 29 są porządkowane i wstępnie oczyszczone szczotkami włosistymi 8. W ruchu wodnym wzdłuż dużego transportera
siatkowego 4 puszki te są obmywane całkowicie z oleju i z innych zanieczyszczeń. Największe
jednak efekty czyszczące uzyskuje się przez zwiększenie ruchu małego transportera 3 i zmniejszenie ruchu dużego transportera 4. Wzajemne obroty tych transporterów dobiera się zależnie
od stopnia zanieczyszczenia puszek konserwowych 29.
Przedstawione urządzenie myjące posiada nieduże wymiary gabarytowe, może być przesuwane
w dowolne miejsce hali produkcyjnej konserw rybnych i dostosowane do każdej odległości odbioru oczyszczonych puszek konserwowych (przez odpowiedni dobór długości dużego transportera
siatkowego 4).
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Urządzenie do mycia puszek konserwowych, zawierające jeden zbiornik i dwa transportery napędzane poprzez ich rolki prowadzące oraz odpowiednie przekładnie z elektrycznego silnika, z n a m i e n n e
t y m , że otwarty zbiornik dwukomorowy (2) posiada wewnątrz mały transporter taśmowy (3) z poprzecznymi szczotkami włosiennymi (8) i duży transporter siatkowy (4)
z poprzecznymi gniazdami podającymi (19) .
2. Urządzenie według zastrz. 1, zn a m i e n n e
t y m , że oba transportery (3 i 4)
są usytuowane ukośnie względem środka dwukomorowego zbiornika (2) i tworzą wspólnie rozwarty
kąt (27).
3. Urządzenie według zastrz. 1 albo 2, z n a m i e n n e
t y m , że duży transporter
siatkowy (4) wychodzi zewnętrznym końcem poza zakres dwukomorowego zbiornika (2) i posiada z
boku listwy ograniczające (20) .
154 660
Fig. 2
F ig .5
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
310 Кб
Теги
pl154660b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа