close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154694B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
do patentu nr ----Zgłoszono:
86 09 05
(P. 261296)
15 4 694
Int. Cl.^5 G01P 15/08
G01P 15/16
B60T 8/32
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
88 06 09
Opis patentowy opublikowano: 1992 02 28
Twórca wynalazku: Michał Kołodziejczak
Uprawniony z patentu: Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Warszawa (Polska)
Sposób i układ do pomiaru opóźnienia pojazdu podczas hamowania
Przedmiotem wynalazku jest sposób i układ do pom iaru opóźnienia pojazdu podczas ham owania, przeznaczony zwłaszcza dla układów przeciwblokujących pojazdów samochodowych.
Jednym z param etrów , niezbędnych dla poprawnego działania układów przeciwblokujących
pojazdów, jest prędkość pojazdu podczas hamowania. Znane sposoby pom iaru prędkości pojazdu
podczas ham owania wymagają kosztownego oprzyrządowania, np. m etoda radarow a lub zainstalowania tzw. piątego koła i z tego względu nie mogą być stosowane w układach przeciwblokujących. Uproszczony sposób wyznaczania prędkości pojazdu, polegający na pomiarze prędkości
obwodowej kół pojazdu przy założonej, stałej wartości opóźnienia pojazdu, obarczony jest dużym
błędem, zwłaszcza podczas hamowania na nawierzchniach o małym współczynniku przyczepności.
Zastosowanie w układach do pom iaru opóźnienia pojazdu podczas ham owania czujnika
opóźnienia zapewnia wystarczająco dokładne obliczenie prędkości pojazdu podczas ham owania
pod warunkiem, że oś tego czujnika będzie utrzymywana prostopadle do kierunku siły przyciągania ziemskiego. W arunek ten jest jednak spełniony tylko podczas jazdy po terenie płaskim, przy
równo obciążonym pojeździe.
W sposobie pomiaru opóźnienia pojazdu według wynalazku zapamiętuje się wartość sygnału
pierwszej pochodnej prędkości obwodowej jednego z kół pojazdu oraz wartość bieżącą sygnału
opóźnienia odpowiadające chwili naciśnięcia hamulca, a następnie od chwilowej wartości bieżącej
sygnału opóźnienia odejmuje się zapamiętaną wartość sygnału opóźnienia oraz dodaje się zapamiętaną wartość pierwszej pochodnej.
W układzie do pom iaru opóźnienia pojazdu według wynalazku czujnik opóźnienia pojazdu
połączony jest z wejściem odwracającym „—“jednego wzmacniacza różnicowego o dużej rezystancji wejściowej oraz, poprzez parę styków normalnie zwartych przekaźnika urucham ianego przez
naciśnięcie pedału hamulca, z wejściem nieodwracającym „ + “ tego wzmacniacza, mającym pojemność pamiętającą. Wyjście pierwszego wzmacniacza różnicowego połączone jest z wejściem
odwracającym „—“ drugiego wzmacniacza różnicowego o dużej rezystancji wejściowej, którego
wejście nieodwracające „ + "mające pojemność pam iętającą, połączone jest poprzez drugą parę
styków normalnie zwartych przekaźnika z układem pom iaru opóźnienia kątowego koła w układzie
przeciwblokującym pojazdu.
2
154 694
Sposób pomiaru opóźnienia pojazdu według wynalazku umożliwia dokładny pom iar opóźnienia pojazdu podczas hamowania niezależnie od warunków terenowych, a także nie wymaga
idealnego poziomowania osi czujnika opóźnienia pojazdu.
Wynalazek zostanie bliżej objaśniony w oparciu o przykładowy rysunek przedstawiający
schemat układu w wersji analogowej.
Czujnik opóźnienia pojazdu 1 połączony jest z wejściem odwracającym „—“ pierwszego
wzmacniacza różnicowego 2 o dużej rezystancji wejściowej oraz, poprzez parę styków normalnie
zwartych 3 przekaźnika 4, z wejściem nieodwracającym „ + “ tego wzmacniacza, na którym jest
pojemność pam iętająca 5. Wyjście pierwszego wzmacniacza różnicowego 2 połączone jest z wejściem odwracającym „—“ drugiego wzmacniacza różnicowego 6 o dużej rezystancji wejściowej.
Wejście nieodwracające „ + “ drugiego wzmacniacza różnicowego 6, mające pojemność pamiętającą 7, połączone jest z układem pomiaru opóźnienia kątowego koła w układzie przeciwblokującym pojazdu 8, poprzez drugą parę styków normalnie zwartych 9 przekaźnika 4.
Przekaźnik 4 urucham iany jest przez naciśnięcie pedału hamulca, a obie jego pary styków
norm alnie zwartych 3 i 9 po naciśnięciu pedału ham ulca są rozwarte. Pojemności pam iętające 5 i 7
służą do zapamiętania wartości sygnałów z czujnika opóźnienia pojazdu 1 oraz z układu pomiaru
opóźnienia kątowego koła w układzie przeciwblokującym pojazdu 8.
W sposobie pom iaru opóźnienia pojazdu według wynalazku zapamiętuje się wartość sygnału
pierwszej pochodnej Vk/to/ prędkości obwodowej jedynie z kół pojazdu, uzyskiwanego z układu
pom iaru opóźnienia kątowego koła w układzie przeciwblokującym pojazdu 8 oraz wartość bieżącą
sygnału opóźnienia a /to / z czujnika opóźnienia pojazdu 1 odpowiadające chwili to naciśnięcia
hamulca. Następnie od chwilowej wartości bieżącej sygnału opóźnienia a / t o/, odejmuje się zapam iętaną wartość sygnału opóźnienia a /to / po czym dodaje się zapamiętaną w tej samej chwili to
wartość pierwszej pochodnej Vk/to/.
Różnica wartości bieżącej sygnału opóźnienia a / t / i wartości zapamiętanej sygnału opóźnienia a /to / w chwili t0 naciśnięcia pedału ham ulca reprezentuje wartość opóźnienia pojazdu wynikającą tylko z działania układu hamulcowego pojazdu podczas hamowania, natom iast sygnał pierwszej pochodnej V k/to/ - opóźnienie pojazdu wynikające z oporów ruchu pojazdu oraz nachylenia
drogi w stosunku do poziomu.
Sygnał rzeczywistej wartości opóźnienia pojazdu ap przed naciśnięciem pedału hamulca jest
równy sygnałowi pierwszej pochodnej Vk/ t / prędkości obwodowej jednego z kół pojazdu, natomiast po naciśnięciu pedału hamulca
a p = Vk /to / + a / t / - a /t o /
Jest to zatem rzeczywista wartość opóźnienia pojazdu podczas hamowania przy założeniu, że
w tym czasie nachylenie drogi nie ulega zmianie.
Sposób pom iaru opóźnienia pojazdu według wynalazku może być realizowany przez układ w
wersji cyfrowej lub przez odpowiedni program w mikroprocesorowej wersji układu przeciwblokującego.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób pom iaru opóźnienia pojazdu podczas ham owania, znamienny tym, że zapamiętuje
się wartość sygnału pierwszej pochodnej /V k /to // prędkości obwodowej jednego z kół pojazdu
oraz wartość bieżącą sygnału opóźnienia / a / t o / / odpowiadające chwili / t o / naciśnięcia hamulca, a
następnie od chwilowej wartości bieżącej sygnału opóźnienia / a / t / / odejmuje się zapamiętaną
wartość sygnału opóźnienia / a / t o / / oraz dodaje się zapam iętaną wartość pierwszej pochodnej
Vk/ t o / / prędkości obwodowej jednego z kół pojazdu.
2. Układ do pom iaru opóźnienia pojazdu podczas ham owania, zawierający czujnik opóźnienia pojazdu i układ pom iaru opóźnienia kątowego koła w układzie przeciwblokującym pojazdu,
znamienny tym, że czujnik opóźnienia pojazdu (1) połączony jest z wejściem odwracającym „—“
wzmacniacza różnicowego (2) o dużej rezystancji wejściowej oraz, poprzez parę styków normalnie
154 694
3
zwartych (3) przekaźnika (4) uruchamianego przez naciśnięcie pedału hamulca, z wejściem nieodwracającym „ + “ tego wzmacniacza, mającym pojemność pam iętającą (5), natom iast wyjście
wzmacniacza różnicowego (2) połączone jest z wejściem odwracającym „—“ drugiego wzmacniacza różnicowego (6) o dużej rezystancji wejściowej, zaś wejście nieodwracające „ + “ tego wzmacniacza, mające pojemność pam iętającą (7), połączone jest poprzez drugą parę styków normalnie
zwartych (9) przekaźnika (4) z układem pomiaru opóźnienia kątowego koła w układzie przeciwblokującym pojazdu (8).
154 694
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
245 Кб
Теги
pl154694b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа