close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154836B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
154 836
Patent dodatkowy
do patentu n r
Int. Cl.5 E04B 1/76
Zgłoszono: 87 11 09 / P . 268695/
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
89 05
16
Opis patentowy opublikowano: 1992 02 28
Twórcy wynalazku: Ryszard Jabłoński, Stanisław J . Sitkowski,
Tatiana Słowańska, Zdzisław Han
Uprawniony z patentu:
Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa /Po lska/
SPOSÓB IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN I ZESPÓŁ MOCUJĄCO-KOTWIĄCY
DO IZOLACJI TERMICZNEJ ŚCIAN
Przedmiotem wynalazku jest sposób izolacj i termicznej ścian i zespół mocująco-kotwiący do izo la c ji termicznej ścian zewnętrznych budynku, zwłaszcza mieszkalnego, wykonanych
z betonu komórkowego, przy czym mogą to być ściany posiadające wyprawę elewacyjną jak i
nieotynkowane.
Znane i stosowane metody dociepleń ścian zewnętrznych budynku, zwłaszcza mieszkalnego,
można z punktu technologii wykonania docieplenia podzielić na tak zwane sucha i mokre.
Do metod suchych zaliczyć można docieplenia polegające na zastosowaniu jako iz o l a c j i ter­
micznej płyt wełny mineralnej układanej między elementami nośnymi rusztu wykonanego z
p r o fili metalowych i mocowanych do powierzchni ściany odpowiednimi rozporami osadzonymi
w uprzednio wywierconych otworach. Izolacja termiczna z płyt z wełny mineralnej jest
osłaniana ekranem elewacyjnym, mocowanym do rusztu metalowego, który to ekran wykonany
jest najczęściej z blach fałdowych lub podobnych płyt.
Do metod mokrych zaliczyć można docieplenia wykonane jako tak zwane ciężkie lub lek­
k ie . Doczepienie typu ciężkiego charakteryzuje się tym, że płyty izolacyjne n a j g ę ś c i e j
ze styropianu przykleja s ię do powierzchni ściany zewnętrznej przy pomocy lepiku asfalto­
wego na gorąco lub innym lepiszczem a następnie wykonuje s ię na tych płytach wyprawę
elewacyjną z tynku tradycyjnego uprzednio montując konstrukcję nośną z prętów stalowych
przenoszącą ciężar wyprawy elew acyjnej.
Docieplenie typu lekkiego polega na zastosowaniu płyt izolacyjnych, najczęściej ze
styropianu samogasnącego, przyklejanych specjalnym lepiszczem do powierzchni ścian i
zabezpieczonych siatką z włókna szklanego usztywnionego w procesie technologicznym lepisz czem używanym do przyklejania płyt izolacyjnych a następnie wykończonych cienkopowłokową wyprawą elewacyjną.
Wymienione wyżej metody docieplenia ścian zewnętrznych budynku, zwłaszcza mieszkalne­
go, cechuje konieczność zastosowania importowanych materiałów lub komponentów, a metody
mokre mogą być realizowane tylko w okresie, gdy temperatura jest wyższa niż + 5°C .
154 836
2
154 836
Sposób i z o l a c j i termicznej
p l yt iz o lacyjn ych ,
tym,
ścian według wynalazku,
siatk i podtynkowej
polegający na nałożeniu na ś c i a nę
i wykonaniu tynku elewacyjnego,
charakteryzuje
się
że płytę izo lacyjną o grubości od 3 cm d o 10 cm przykłada się i dociska do ściany
za pomocą zespołu mocująco-kotwiącego, przy czym płytę izo lacyjną usztywnia s i ę stalowymi
prętami o śr ednicy od 2 mm do 3 mm
które przymocowuje s i ę do zespołu mocująco-kotwiącego
p r z y pomocy metalowej podkładki mocującej,
i
a do prętów przywiązuje
s i ę s ia tk ę podtynkową
na tak przygotowane podłoże znanym sposobem narzuca się pocienioną warstwę tynku elewa-
cyjnego o grubości od 1 cm do 2 cm.
Zespół mocująco kotwiący według wyna lazku,
kładki mocującej,
charakteryzuje
metalowej, posiada trzy strefy:
ne są zaczepy,
sk ładający s i ę z kołka właściwego o ra z pod­
s i ę tym, że kołek właściwy wykonany korzystnie
s t r e f ę kotwienia o stałej d ługości,
z rurki
w której wyprofilowa­
korzystnie umieszczone w dwóch poziomach, przy czym r o zwarcie tych zacze­
pów mieści s ię w średnicy kołka właściwego,
st re fy obliczeniowej o zmiennej d łu go śc i wyni­
kającej z wytrzymałości betonu komórkowego na ścinanie i si ł y jaką ma przenieść kołek,
s t r e f y mocowania o stałej d łu g o ś c i, wykonanej korzystnie w formie
nacięciam i,
kołnierza z obwodowymi
a metalowa podkładka mocująca w ks zt ałcie kwadratu, ma pośrodku otwór o śred­
nic y kołka właściwego,
a na obrzeżach ma n acięcia tworzące zaczepy sc a lają ce.
Przedmiot wynalazku pokazano w przykładzie wykonania na rysunku, na którym f i g .
1
przedstawia schematyczny przekrój docieplanej ściany, f i g . 2 - schematyczny przekrój
zamocowania zespołu mocująco-kotwiącego w ścianie, f i g . 3 - kołek właściwy w widoku z
boku, f i g . 4 - widok od dołu na zaczepy kołka właściwego i fig .
5 - podkładkę mocującą
w widoku z góry.
P r z y k ł a d .
Do ocieplanej ściany 2 przykłada się płytę izolacyjną 1 ze styro­
pianu o grubości 5 cm. Płytę izolacyjną 1 przymocowuje się do ściany 2 za pomocą zespołu
mocująco-kotwiącego 3, składającego się z kołka właściwego 8 wykonanego z rurki metalowej
oraz z metalowej podkładki mocującej 5 . Kołek właściwy 8 wykonany z rurki metalowej po­
siada trzy strefy: strefę kotwienia 9 o stałej długości, w której wyprofilowane są zacze­
py 10 umieszczone w dwóch poziomach, przy czym rozwarcie tych zaczepów mieści się w śred­
nicy kołka właściwego 8 . Druga strefa 11 obliczeniowa ma długość wynikającą z wytrzymałoś­
c i betonu komórkowego i siły jaką ma przenieść kołek 8. Trzecią strefą jest strefa moco­
wania 12 o stałej długości i wykonana jest w formie kołnierza 13 z
obwodowymi nacięciami
1 4 . Zakotwienie kołka właściwego 8 w uprzednio wywierconym otworze w ścianie następuje
przez wciśnięcie zaczepów 10 siłą P działającą - prostopadle do osi otworu w który włożo­
ny jest kołek 8 - na drewniany kołek 18, włożony w kołek właściwy 8 i rozpierający zacze­
py 10 . Na kołnierz 13 kołka 8 nałożona jest kwadratowa metalowa podkładka mocująca 5, ma­
jąca pośrodku otwór 15, a na obrzeżach nacięcia 16 tworzące zaczepy scalające 17 na sta­
lowe pręty 4 o średnicy 2 mm, usztywniające płytę izolacyjną 1. Następnie do prętów 4
przywiązuje się siatkę podtynkową 6 i na tak przygotowane podłoże natryskuje się pistole­
tem warstwę tynku elewacyjnego 7 o grubości 1 , 5 cm.
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1 . Sposób i z o l a c j i termicz nej ścian polegający na nałożeniu na ścianę płyt i z o l a c y j ­
nych,
t ym,
s i a t k i podtynkowej i wykonaniu warstwy tynku elewacyjnego,
że płytę izolacyjną / 1/
zn a m i e n n y
o grubości od 3 cm do 10 cm przykłada się i dociska do
ściany / 2 / za pomocą zespołu mocująco-kotwiącego / 3 / ,
przy czym płytę izo lacyjn ą / 1/
usztywnia s i ę stalowymi prętami / 4 / o średnicy od 2 mm do 3 mm, które przymocowuje się
do zespołu mocująco-kotwiącego / 3 /
za pomocą metalowej podkładki mocującej / 5 / ,
tów / 4 / przywiązuje się siatkę podtynkową / 6 /
i
na tak przygotowane podłoże z
a do prę­
na
y
nm sposo­
bem narzuca s i ę pocienioną warstwę tynku elewacyjnego / 7 / o grubości od 1 cm do 2 cm.
2.
cej,
Zespół mocująco-kotwiący składający s i ę z kołka właściwego oraz podkładki mocują­
z n a m i e n n y
tym,
że kołek właściwy / 5 / wykonany korzystnie
z rurki meta-
154 836
3
lowej posiada t r zy strefy: strefę kotwienia / 9 / o stałej długości, w której wyprofilo­
wane są zacz epy / 1 0 / ,
korzystnie umieszczone wdwóch poziomach,
przy czym rozwarcie tych
zaczepów m ieści s ię w średnicy kołka właściwego / 8 / , strefy / 1 1 / obliczeniowej o zmiennej
długości wynikającej z wytrzyma łości betonu komórkowego na ścinanie i siły jaką ma prze­
nieść kołek / 8/ ,
strefy mocowania / 12 / o stałej długości, wykonanej korzystnie w formie
kołnierza / 1 3 / z obwodowymi nacięciami / 1 4 / , a metalowa podkładka mocujące / 5 / w kształcie kwadratu ma pośrodku otwór / 1 5 / o średnicy kołka właściwego / 8 / a na obrze żach ma
nacięcia / 16 / tworzące zaczepy scalające / 17 / .
Fig. 1
154 836
Fig. 2
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
327 Кб
Теги
pl154836b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа