close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154898B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY 154 898
Patent dodatkowy
do patentu n r --------Zgłoszono: 87 06 15
Int. Cl.5 H02M 1/08
(P. 266301)
Pierwszeństwo---------
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono: 88 03 03
Opis patentowy opublikowano: 1992 02 28
Twórcy wynalazku: Włodzimierz Garski, Andrzej Grabowski, Roman Kulik,
Edward Mściwojewski, Jan Ołowski
Uprawniony z patentu: Instytut Automatyki Systemów Energetycznych,
Wrocław (Polska)
UKŁAD WYZWALANIA TYRYSTORÓW PROSTOWNIKA
P R A C U JĄ C E G O
ZAKRESIE ZMIAN NAPIĘĆ SYNCHRONIZACJI
W SZEROKIM
Przedmiotem wynalazku jest układ wyzwalania tyrystorów prostownika pracującego w szero-
kim zakresie zmian napięć synchronizacji, znajdujący zastosowanie w układach wzbudzenia generatorów synchronicznych.
Znane układy wyzwalania tyrystorów, np. układ zapłonowy według polskiego opisu patento-
wego nr 106263, zawierają człon kształtowania napięcia liniowo malejącego sterowanego bezpośrednio napięciem synchronizacji, komparator porównujący napięcie liniowo malejące z napięciem sterującym oraz człon kształtowania impulsów wyzwalających tyrystory. Układy tego typu
wymagają nieodkształconych przebiegów napięć synchronizacji pozbawionych zakłóceń, nie zapewniają poprawnej pracy przy napięciach synchronizacji mniejszych od 30% wartości znamionowej,
ponadto ich zastosowanie w obwodach wzbudzenia generatorów synchronicznych wymaga włączenia
układu wzbudzenia początkowego dużej mocy dla wzbudzenia generatora do napięcia powyżej 30%
wartości ustalonej. Dla generatorów dużej mocy moc pobierana przez układ wzbudzenia początkowego wynosiła do kilkudziesięciu kilowatów. Wiąże się to z dużymi gabarytami układu wzbudzenia początkowego oraz dużymi kosztami.
Wymienione wady eliminuje układ według wynalazku zawierający filtry aktywne napięć syn-
chronizacji oraz komparatory przejść przez zero napięć synchronizacji. Każdy filtr
aktywny
ma wzmacniacz operacyjny, do którego wejścia odwracającego dołączony jest rezystor wejściowy
oraz elementy sprzężenia tego wzmacniacza: rezystor i kondensator. Drugi koniec każdego rerystora i kondensatora jest połączony z wyjściem odpowiedniego wzmacniacza operacyjnego filtrów aktywnych, a wejście nieodwracające każdego z tych wzmacniaczy ma połączenie przez rezystor z masą układu. Również każdy komparator przejść przez zero napięć synchronizacji zawiera wzmacniacz operacyjny, którego wejście nieodwracające jest połączone z masą przez rezystor a wejście odwracające ma połączenie przez rezystor z wyjściem odpowiedniego wzmacnia154 898
154 898
2
cza operacyjnego filtrów aktywnych. Wyjścia wzmacniaczy operacyjnych komparatorów przejść
przez zero napięć synchronizacji są połączone z wejściami członu kształtowania napięć liniowo malejących, którego wyjścia mają połączenie z wejściami komparatora porównującego napięcie
liniowo malejące z napięciem sterującym i wytwarzającego impulsy zapłonowe. Wyjścia tego komparatora są dołączone do wejść członu kształtowania impulsów zapłonowych, podawanych następnie do układu prostownika.
Zastosowanie układu według wynalazku zapewnia poprawną pracę w szerokim zakresie zmian
napięcia synchronizacji oraz przy dużych odkształceniach napięcia podawanego na wejście układu zapłonowego.
Przykład wykonania wynalazku jest przedstawiony na rysunku, obrazującym schemat ideowy
układu.
Napięcia synchronizacji z poszczególnych faz napięć zasilających prostownik tyrystorowy
podawane są do filtrów aktywnych A, A' , A" napięć synchronizacji, które są zbudowane w postaci wzmacniaczy operacyjnych 1, 1', 1", do których na wejście odwracające jest włączony
rezystor wejściowy 2, 2 ', 2" oraz elementy sprzężenia wzmacniacza: rezystor 3, 3' , 3" i kon-
densator
4
, 4 ', 4". Wejścia nieodwracające tych wzmacniaczy są przez rezystor 5, 5 ', 5” połą-
czone z masą. Wyjścia filtrów aktywnych A, A ', A" są połączone z wejściami komparatorów B, B',
B" przejść przez zero napięć synchronizacji, wykonanych w postaci wzmacniaczy operacyjnych
6
, 6 ‘, 6", do których odwracających wejść przyłączone są rezystory wejściowe 7,7', 7”. Wejś-
cia nieodwracające tych wzmacniaczy są połączone przez rezystory 8, 8', 8" z masą układu.
Wejścia komparatorów B, B', B" przejść przez zero napięć synchroniazcji są połączone z
wejściami członu kształtowania napięć liniowo malejących C. Napięcia liniowo malejące są porównywane w komparatorze D z napięciem sterującym. W momencie zrównania się tych napięć w
komparatorze D generowany jest impuls, który podawany jest na wejście członu E kształtowania
impulsów sterujących zapłonowych. Z wyjść tego członu impulsy zapłonowe są podawane do układu prostownika.
Z a s t r z e ż e n i e
p a t e n t o w e
Układ wyzwalania tyrystorów prostownika pracującego w szerokim zakresie zmian napięć syn-
chronizacji, zawierający człon kształtowania napięć liniowo malejących, komparator porównujący
napięcie liniowo malejące z napięciem sterującym i człon kształtowania impulsów sterujących
przy czym wyjścia członu kształtowania napięć liniowo malejących są połączone z wejściami kom-
paratora porównującego napięcie liniowo malejące z napięciem sterującym i wytwarzającego impulsy zapłonowe a wyjścia tego komparatora mają połączenie z wejściami członu kształtowania impulsów sterujących podawanych do układu prostownika, z n a m i e n n y
tym,
ż e ma filtry ak-
tywne (A, A ‘, A") napięć synchronizacji oraz komparatory (B, B' , B") przejść przez zero napięć
synchronizacji, przy czym każdy filtr aktywny (A, A’, A") zawiera wzmacniacz operacyjny (1, 1' ,
1") do którego wejścia odwracającego dołączony jest rezystor wejściowy (2, 2', 2") oraz ele-
menty sprzężenia tego wzmacniacza: rezystor (3, 3' , 3") i kondensator (4, 4', 4“), drugi koniec każdego rezystora (3, 3', 3'') i kondensatora (4, 4' , 4") połączony jest z wyjściem odpo-
wiedniego wzmacniacza operacyjnego (1, 1‘, 1") filtrów aktywnych (A, A', A") a wejście nieodwracające każdego z tych wzmacniaczy ma połączenie przez rezystor (5, 5‘, 5") z masą układu,
zaś każdy komparator (B, B ’, B") przejść przez zero napięć synchronizacji również zawiera
wzmacniacz operacyjny (6, 6’, 6"), do którego wejścia nieodwracającego jest dołączony rezystor
(8, 8', 8") połączony z masą układu a do wejścia odwracającego tego wzmacniacza jest przyłączone przez rezystor (7, 7‘, 7”) wyjście odpowiedniego wzmacniacza operacyjnego (1, 1', 1“)
filtrów aktywnych (A, A', A “), natomiast wyjścia wzmacniaczy operacyjnych (6, 6', 6") komparatorów (B, B ', B") przejść przez zero napięć synchronizacji są połączone z wejściami członu
kształtowania napięć liniowo malejących (C).
154 898
154 898
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
O na 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
307 Кб
Теги
pl154898b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа