close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL154916B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY 154 916
Patent dodatkowy
Int. C l.5 B09B 3/00
A01B 79/02
do patentu n r ----Zgłoszono: 88 07 12
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
/ P. 273712 /
___
Zgłoszenie ogłoszono:
90 01 22
Opis patentowy opublikowano: 1991 11 29
Twórcy wynalazku: Edward S. Kempa, Andrzej J ędrczak, Henryk Greinert,
Manfred Grzechnik, Bertold Lepich, Romuald J . Morawski,
Czesław Olczak, Eugeniusz Szymański
Uprawniony z patentu: Wyższa Szkoła Inżynierska im. J . Gagarina, Zielona Góra /Polska/;
Zakłady Koksownicze im. Powstańców Śl ąskich, Zdzieszowice
/Polska/
SPOSÓB REKULTYWACJI SKŁADOWISKA E L E K T R OWNIANYCH ODPADÓW PALENISKOWYCH
Przedmiotem wynalazku Jest sposób rekultywacji składowiska e lektrownianych odpadów
paleniskowych przydatny w zagospodarowaniu powierzchni składowisk w pożwirowych w y r o biskach.
Znany jest dotychczas sposób rekultywacji składowisk elektrownianych odpadów paleniskowych polegający na bezpośrednim zasiewie w powierzchni popiołów m i eszaniny nasion
zasilanej nawozami sztucznymi. Inny sposób polega na pokryciu powierzchni popiołów h u m u sem lub osadami organicznymi, do których następnie wysi e w a się nasiona. Z n a n y jest również sposób rekultywacji polegający na wysiewie nasion środkami błonotwórczymi na powierzchni składowiska.
Pierwszy i trzeci sposób Jest mało skuteczny, gdyż nasiona przed kiełkowaniem s ą
wywiewane i nie następuje trwałe umocnienie składowiska.
Drugi sposób w ymaga bardzo
dużych nakładów inwestycyjnych i eksploatacyjnych związanych ze z n a c z n a i l o ś c i ą n i e z b ędnych nawozów i środków
korekcyjnych, które dodatkowo s każają środowisko.
Celem wynalazku j est rekultywacja składowisk elektrownianych odpadów paleniskowych
zapewniająca trwały warstwę g l e b o twórczą o odczynie optymalnym dla roślin, przy bardzo
małych nakładach inwestycyjnych i eksploatacyjnych.
Sposób rekultywacji składowiska elektrownianych odpadów paleniskowych według w y n a lazku polega na nanoszeniu na powierzchnię składowiska warstwy glebotwórczej w kilku fazach. W początkowej
fazie utrzymuje się poziom wody w składowisku poniżej 2 do 4 cm od
powierzchni i nanosi się warstwę neutraiizując o - s p a j a j ąc ą o grubości co najmniej 2 cm.
Warstwa ta dostarczana jest na składowisko w postaci pulpy i składa się, l i c z ąc w c zęściach wagowych z: 1 do 3 nadmiernego osadu czynnego fenolowego z oczyszczania ścieków
koksowniczych o odczynie 5 do 6,5 pH, 1 do 3 nadmiernego osadu czynnego z biologicznego
oczyszczania ścieków sanitarnych o odczynie 4,5 do 6 pH, 0,3 do 1 osadu pokoagulacyjnego
154 916
154 916
2
z uzdatniania wody przemysłowej o odczynie 4,5 do 5,5 pH zaw i e r a j ącego z w i ązki glinu
oraz wody w takiej ilości aby uwodnienie tej pulpy wynosiło powyżej
95% w a g o w y c h . Tak
naniesiona warstwa utrzymuje się w stanie powietrznosuchym przez m i n i m u m 180 dni.
Następnie nanosi się warstwę nawożą c ą w postaci pulpy z nasionami m i e s z a n k i
roślin o
grubości minimum 1 cm. Pulpa ta zawiera składniki jak pierwsza w a r s t w a Jednak ich p r o p orcje licząc w częściach wagowych wynoszę: 3 do 5 nadmiernego osadu czy n n e g o
3 do 6
fenolowego,
nadmiernego osadu czynnego z biologicznego oczyszczania ś c i e k ó w sanitarnych, 0,2
do 1 osadu pokoagulacyjnego z uzdatniania w ody przemysłowej oraz w o d y w takiej
ilości
aby uwodnienie wynosiło minimum 88% wagowych. Z kolei obniża się i u t r z y m u j e poziom wód
w składowisku od 10 do 40 cm poniżej ostatecznego poziomu składowiska.
Taki sposób rekultywacji dzięki własnościom s pajaj ąc o - n e u t r a ii z u j ącym p u l p y w p i e r w szej
fazie zapewnia odpowiedni dla roślin układ podłoża i w y s o k ą w y t r z y m a ł o ś ć n e c h a n icz-
n ą . D uże zawartości pierwiastków nawozowych w osadzie fenolowym p o d a w a n y m w zwiększonych
ilościach w drugiej
fazie zapewnia optymalne dawki nawozów niezbędnych do rozwoju roślin.
D o d atkową zaletą sposobu jest to, że te korzystne skutki uzyskuje się g ł ó w n i e dzięki zastosowaniu odpadowych osadów, które ze względu na stężenia z a n ieczyszczeń i skład nie
m o g ą być stosowane bezpośrednio w rolnictwie. Wpływa to w sposób isto t n y na obniżenie
kosztów rekultywacji składowisk i jednocześnie utylizacji odpadów.
P r z y k ł a d :
Na powierzchnię składowiska elektrownianych odpad ów paleniskowych
nanosi się 3 cm warstwę pulpy u t r z y m u j ąc poziom wody w składowisku 2 cm poniżej powi e r zchni. Pulpa ta składa się licząc w częściach wagowych 1,5 nadmiernego osadu czynnego
fe-
nolowego z oczyszczania ścieków koksowniczych o odczynie około 5,2 pH, 1,5 n a d m iernego
osadu czynnego z biologicznego oczyszczania ścieków sanitarnych o o d czynie 4,8 pH, 1 osadu pokoagulacyjnego z uzdatniania w o d y przemysłowej o odczynie 4,5 pH i z a w i e r a j ącego
z w i ązki glinu oraz wody powodujące uwodnienie pulpy 99% wagowych. W a r s t w ę t ą utrzymuje
się w stanie powietrzno-suchym przez 210 dni a
następnie
nanosi się w post a c i pulpy
warstwę nawo ż ąc ą z nasionami mieszanki roślin o grubości 3 cm. W pulpie tej znajduje się
l i c z ąc w ilościach wagowych 4,5 nadmiernego osadu czynnego fenolowego, 5 na d m i e r n e g o
osadu czynnego z biologicznego oczyszczania ścieków sanitarnych, 0,3 osadu p o k o a g u l a c y j n e go z uzdatniania wody przemysłowej oraz dodaje się wody do momentu u z y s kania uwodnienia
98% wagowych. Po naniesieniu drugiej wars t w y poziom wód w składowisku u t r z ymuje się około
15 cm poniżej poziomu zrekultywowanego składowiska.
Z a s t r z e ż e n i e
p a t e n t o w e
Sposób rekultywacji składowiska elektrownianych odpadów paleniskowych p o l e g a j ą c y na
pokrywaniu powierzchni składowiska w a r stwę glebotwórczą , z n a m i e n n y
w pierwszej
tym,
że
fazie utrzymuje się poziom w ody w składowisku poniżej 2 do 4 cm od powierzchni
i nanosi się warstwę neutraiizując o - s p a j a j ąc ą o grubości co najmniej 2 cm w postaci pulpy,
sk ł a d a j ącej się, licząc w częściach wagowych z: 1 do 3 nadmiernego osadu c z y n n e g o fenolow ego z oczyszczania ścieków koksowniczych o odczynie 5 do 6,5 pH, 1 do 3 n a d m i e r n e g o osadu
czynnego z biologicznego oczyszczania ścieków sanitarnych o odczynie 4,5 do 6 pH, 0,3 do 1
osadu pokoagulacyjnego z uzsadniania w ody przemysłowej o odczynie 4,5 do 5,5 pH, i z a w ierającego z w i ązki glinu oraz wody w takiej ilości aby uwodnienie tej pulpy w y n o s i ł o powyżej
96% wagowych i tak naniesioną warstwę utrzymuje się w stanie p o w i e t r z n o - s u c h y m przez m i n i mum 180 dni, po czym nanosi się wars t w ę n a w o ż ąc ą z nasionami mieszanki roślin o grubości
minimum 1 cm w postaci pulpy ze składników jak w pierwszej warstwie z a chowując j ednak proporcje licząc odpowiednio w częściach wagowych: 3 do 5 nadmiernego osadu c z y n n e g o
fenolo-
wego, 3 do 6 nadmiernego osadu czynnego z biologicznego oczyszczania ścieków sanitarnych,
0,2 do 1 osadu pokoagulacyjnego z uzdatniania wody przemysłowej oraz w o d y w takiej
ilości
aby uwodnienie wynosiło minimum 8 8 % wagowych, a następnie obniża się i u t r z y m u j e poziom
wód w składowisku od 10 do 40 cm poniżej ostatecznego poziomu składowiska.
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
194 Кб
Теги
pl154916b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа