close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL155120B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
155 120
Patent dodatkowy
do patentu nr --------Int. Cl.5 C02F 3/12
Zgłoszono:
87 11 03
(P. 268566)
P ie r w sz e ń stw o ---------
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
89 05 16
Opis patentowy opublikowano: 1992 03 31
Twórcy wynalazku: Ryszard Przybyłowicz, Lech Narbutt
Uprawniony z patentu: Przedsiębiorstwo Eksportu Budownictwa „Instalexport“,
Warszawa (Polska)
Oczyszczalnia biologiczna ścieków
Przedm iotem w ynalazku jest oczyszczalnia biologiczna ścieków przeznaczona do oczyszczania ścieków m etodą osadu czynnego.
Z nana jest oczyszczalnia biologiczna ścieków z polskiego opisu patentow ego nr 107 745.
Oczyszczalnia zbudow ana jest ze zbiornika w kształcie cylindra, w którym znajdują się koncentryczne pierścieniowe przegrody stałe tworzące pierścieniowe kom ory osadu czynnego biosorpcji,
biostabilizacji oraz kom orę osadzania. W środku zbiornika um ieszczona jest ru ra stanow iąca
dopływ ścieków surowych. Przy ściance kom ory osadzania przytwierdzone jest koryto zbiorcze.
Ponadto na obrotow ym pomoście w kom orach osadu czynnego zanurzone są ekrany ruchom e.
Oczyszczalnia według w ynalazku zbudow ana jest ze zbiornika w kształcie cylindra, w którym
umieszczone są pierścieniowe przegrody stałe tworzące koncentryczne pierścieniowe kom ory
osadu czynnego biosorpcji, biostabilizacji oraz kom orę osadzania. Na obrotow ym pomoście w
kom orach osadu czynnego zanurzone są ekrany ruchom e. Istotą wynalazku jest oczyszczalnia
biologiczna ścieków, w której wew nątrz zbiornika usytuow ana jest rura centralna w yposażona w
górnej części w co najm niej jeden przewód do w prow adzania osadu recyrkulow anego z kom ory
biostabilizacji, natom iast poniżej tego przewodu nie mniej jak w odległości jednej czwartej całkowitej wysokości rury od lustra cieczy znajduje się wlot przew odu odprow adzającego osad z rury
centralnej do kom ory biosorpcji, którego wypływ posadow iony jest nad poziom em cieczy w
kom orze biosorpcji. W najniższej części rury centralnej jest umieszczony przew ód do odprow adzania nadm iernego osadu na zewnątrz. Wielkość rury centralnej jest tak dobrana, aby zachow ana
była nierówność
≤
0,1
F /V
0,2
≤
gdzie F oznacza przekrój rury centralnej w m2, natom iast V - objętość tej rury w m 3.
Przedm iot w ynalazku jest pokazany w przykładzie w ykonania na rysunku, który przedstaw ia
oczyszczalnię biologiczną ścieków w osiowym przekroju pionowym.
2
155 120
Oczyszczalnia zbudow ana jest z cylindrycznego zbiornika 1 z dnem 2 w kształcie odwróconego
stożka ściętego. W ewnątrz zbiornika um ieszczone są pierścienie przegrody stałe 3 tworząc koncentryczne pierścieniowe kom ory osadu czynnego biosorpcji 4 i biostabilizacji 5 oraz kom ora osadzania 6. Na obrotow ym pom oście 7 w kom orach osadu czynnego 4 i 5 zanurzone są ekrany ruchom e
8. W ew nątrz zbiornika um ieszczona jest rura centralna 9 posiadająca w górnej części przew ód 10
do w prow adzenia osadu recyrkulow anego, zaś poniżej tego przew odu znajduje się wlot 11 osadu z
rury centralnej 9 do kom ory biosorpcji 4. W dnie rury centralnej 8 umieszczony jest odpływ 12
osadu nadm iernego. W kom orze osadzania znajduje się koryto zbiorcze 13 połączone z odpływem
ścieków oczyszczonych. D o kom ory biosorpcji doprow adzony jest dopływ ścieków surow ych 14.
Zastrzeżenia
patentowe
1. Oczyszczalnia biologiczna ścieków złożona z cylindrycznego zbiornika z dnem w kształcie
odw róconego ściętego stożka w środku którego usytuow ana jest rura centralna i opasujące ją dwie
kom ory osadu czynnego biosorpcji i biostabilizacji oraz kom ora osadzania oddzielone od siebie
stałymi przegrodam i, ponad którym i to kom oram i znajduje się obrotow y pom ost, do którego
podwieszone są ekrany zanurzone w cieczy, znamienna tym, że wewnątrz rury centralnej w górnej
części umieszczony jest co najmniej jeden przew ód (10) do wprowadzenia osadu recyrkulowanego z
kom ory biostabilizacji, natom iast poniżej (na poziom ie co najmniej jednej czwartej wysokości
rury) od lustra cieczy znajduje się wlot przew odu odprow adzającego osad z rury centralnej do
kom ory biosorpcji, którego wypływ posadow iony jest nad poziom em cieczy w kom orze biosorpcji,
natom iast w dolnej części rury umieszczony jest odpływ osadu nadmiernego.
2. Oczyszczalnia według zastrz. 1, znamienna tym, że wymiary rury centralnej są tak dobrane,
aby zachow ana była nierówność
0 ,1 ≤ F /V ≤
0,2
gdzie F oznacza przekrój rury centralnej w m2, natom iast V - objętość tej rury w m3.
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
179 Кб
Теги
pl155120b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа