close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL155172B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
do patentu n r
-
155172
Int. Cl.5 F16H 3/44
F16H 25/00
Zgłoszenie ogłoszono: 89 04 17
Opis patentowy opublikowano: 1992 01 31
Twórcy wynalazku: Krystyn Giza, Adam J . Cieszewski, Marek Morawski
Uprawniony z patentu: Centrum Badawczo-Konstrukcyjne Obrabiarek,
Pruszków /Polska/
PRZEKŁADNIA FALOWA HARMONICZNA
Przedmiotem wynalazku jest przekładnia falowa harmoniczna w szczególności do
napędu członów funkcjonalnych robotów przemysłowych lub układów kinematycznych o dużych
przełożeniach.
Znane przekładnie falowe złożone są z koła sztywnego z uzębieniem wewnętrznym,
koła elastycznego z uzębieniem zewnętrznym oraz z generatora fal z krzywkę i cienkościennym
łożyskiem podatnym. Generator fal poprzez krzywkę i podatne łożysko deformuje koło elastyczne
nadając mu regularny kształt owalu, na którego większych osiach następuje zazębienie pomiędzy
kołami, przy czym w miarę obrotu generatora w zazębienie wchodzę coraz to nowe pary zębów,
a ponieważ koło sztywne i elastyczne maję różną liczbę zębów, następuje względne przesunięcie
się kół.
Znane rozwiązania konstrukcyjne przekładni falowych wyposażone są w generatory fali
o stałym obwodzie na całej szerokości i stałych osiach krzywki jak na przykład w opisanej
w patencie St. Zjedn. Ameryki nr 3 196 713 przekładni falowej, w której generator fali jest
współosiowy z promieniowo odchylanym rurowym członem obrotowym dla nadania mu kształtu krzywkowego, przy czym generator składa się z krzywki generatora fali oraz łożyska generatora fali
usytuowanych pomiędzy członem rurowym a krzywkę.
Wadę opisanego rozwiązania jest to, że generator taki ukształtowany nie może zmieniać swoich wymiarów w czasie eksploatacji przekładni oraz nie może kompensować luzów powstałych w wyniku zużywania się uzębienia, ponadto uniemożliwia ustawianie luzów kątowych nowomontowanej przekładni.
Istotę przekładni falowej według wynalazku jest to, że jej generator fali wyposażony
jest w owalną tarczę zaopatrzoną w symetryczne nośne łukowe powierzchnie o tworzącej nie-
155 172
2
155 172
równoległej do osi przekładni, na których osadzona jest przesuwna pierścieniowa wkładka,
oraz że tarcza posiada ścięte powierzchnie nie stykające się z przesuwnym pierścieniem,
a ponadto że pomiędzy łożyskiem a owalną tarczą usytuowany jest osiowo przesuwny pierścień
za pomocą nakrętki, przy czym pierścień ten stanowić może wewnętrzna bieżnia łożyska.
Zaletą techniczną takiego rozwiązania jest to, że nożna kompensować promieniowo
powstający na przykład na skutek zużycia uzębienia luz międzyzębny przez osiowe wciskanie
generatora fali w łożysko z otworem stożkowym, lub w pośrednią wkładkę z otworem stożkowym
co powoduje zwiększenie ugięcia łożyska, a w efekcie kompensację luzów międzyzębnych, przy
czym zwiększanie odkształcenia promieniowego łożyska nie powoduje zwiększenia naprężeń rozrywających bieżni wewnętrznej łożyska z uwagi na występującą szczelinę powstałą przez ścięcia
generatora na mniejszej osi owalu,w które zostanie wciśnięta bieżnia wewnętrzna łożyska lub
wkładki. Dodatkową zaletę pierścieniowej wkładki jest to, że stosując odpowiednie tolerancje
pasowania z łożyskiem ustala się luz pracy kulek.
Przedmiot wynalazku przedstawiony jest w przykładzie wykonania na rysunku, na którym
fig. 1 przedstawia przekładnię falową w przekroju poprzecznym wzdłuż linii B-B na fig. 2 w
widoku od czoła z częściowym przekrojem poprzecznym przez łożysko i generator fali, zaś fig.2przekładnię falową w przekroju osiowym wzdłuż linii A-A na fig. 1 przedstawiającą we fragmencie
"X" alternatywne rozwiązanie kasowania luzu w pierścieniu wewnętrznym łożyska.
Przekładnia falowa składa się z następujących głównych elementów koła zębatego sztywnego 1 z uzębieniem wewnętrznym sprzężonego z kołem elastycznym 2 w postaci rury z uzębieniem
zewnętrznym z osadzonym w nim cienkościennym łożyskiem 3 oraz generatora fali 4.
Generator fali składa się z tulei zabierakowej 5, owalnej tarczy 6 w postaci najkorzystniej krzywki o tworzącej nierównoległej do osi przekładni, zaopatrzonej w ścięte powierzchnie 7 i 7' usytuowane na mniejszej osi oraz nośne symetryczna łukowe powierzchnie 8, 8'
usytuowane na osi większej, a ponadto w części czołowej owalna tarcza 6 zaopatrzona jest w
gwintowaną końcówkę 9, na której osadzona jest ustalająca nakrętka 10 oparta o czoło przesuwnej osiowo pierścieniowej wkładki 11. Alternatywnie jak pokazano we fragmencie "X" pierścień
11 może mieć kształt wewnętrzny dwustronnie zbieżny, współpracujący z owalną tarczę 6 i owalnym pierścieniem 6'.
Działanie przekładni falowej jest następujące: osadzony w łożysku 3 zespół generatora
fali 4 powoduje, że elastyczne koło zębate 2 przybiera regularny kształt owalu, na którego
większych osiach następuje zazębienie między kołami zębatymi 1 i 2. Wielkość luzu międzyzębnego reguluje się przez wywołane osiowym przesuwem za pomocą nakrętki 10 wciskanie wkładki
11 pomiędzy łożysko 3 a nośne symetryczne łukowe powierzchnie 8 i 8' owalnej tarczy 6.
Odkształcona promieniowo pierścieniowa wkładka 11 nie zwiększa swojego obwodu i
obwodu wewnętrznego pierścienia łożyska 3., a tylko zwiększa oś owalu na skutek wchodzenia
pierścienia wkładki 11 w ścięte powierzchnie 7 i 7 ' owalnej tarczy 6 co powoduje kompensację
luzu zwrotnego przekładni, natomiast nie wpływa na zwiększenie naprężeń wewnętrznych w
pierścieniu wewnętrznym łożyska 3. Doprowadzenie napędu do generatora fali 4 powoduje zazębianie się kolejnych par zębów, a ponieważ koło zębate sztywne 1 oraz elastyczne koło zębate 2
mają różną liczbę zębów, następuje względne przemieszczanie się kół, dające w efekcie przełożenie jak w znanym mechanizmie sumującym.
Z a s t r z e ż e n i a
1.
p a t e n t o w e
Przekładnia falowa w szczególności do napędu członów funkcjonalnych robotów
przemysłowych lub układów kinematycznych o dużych przełożeniach, złożona z koła sztywnego z
uzębieniem wewnętrznym, koła elastycznego z uzębieniem zewnętrznym oraz generatora fali,
z n a m i e n n a
tym,
że jej generator fali /4/ wyposażony jest w owalną tarczę /6/
zaopatrzoną w symetryczne nośne powierzchnie łukowe /8 i 8 '/ o tworzącej nierównoległej do
osi przekładni, na których osadzona jest przesuwna pierścieniowa wkładka / 11/, oraz
że tarcza
155 172
3
/6/ posiada powierzchnie /7 i 7'/ nie stykające się z pierścieniową wkładkę / 11/.
2.
Przekładnia według zastrz. 1, z n a m i e n n a
tym,
że pomiędzy łożyskiem
/3/ a owalną tarczę /6/ usytuowana j est osiowo przesuwna pierścieniowa wkładka / 11/ za
pomocą nakrętki /12/, przy czym wkładkę tę stanowić może wewnętrzny pierścień łożyska /3/.
fig.
1
fig.2
155 172
Z a k ła d W yd a w n ic tw U P R P . N a k ła d
Cena 3000zł
100 egz.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
264 Кб
Теги
pl155172b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа