close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL155295B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
OPIS PATENTOWY
Patent dodatkowy
do patentu nr ----Zgłoszono:
87 07 08
(P. 266700)
155
295
Int. Cl.5 H02K 17/16
H02K 1/26
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
Zgłoszenie ogłoszono:
89 01 23
Opis patentowy opublikowano: 1992 04 30
Twórcy wynalazku: Maciej Bernadt, Jan Szczerba
Uprawniony z patentu: Branżowy Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Maszyn Elektrycznych „KOMEL'',
Katowice (Polska)
Klatka wirnika silnika indukcyjnego
Przedmiotem wynalazku jest klatka wirnika silnika indukcyjnego, zwłaszcza małej mocy,
przewidzianego do pracy w układach o dużej ilości załączeń, posiadającego duże długości pakietu
blach wirnika w stosunku do jego średnicy.
W eksploatacji silników indukcyjnych, w których pręty klatki wirnika łączone są techniką
spawania lub lutozgrzewania, zdarzają się częste pęknięcia klatek prowadzące do całkowitego
zniszczenia klatki. Pęknięcia te wywołane są głównie siłami i naprężeniami będącymi termicznymi i
elektrodynamicznymi efektami przepływu prądu w klatce w trakcie załączania i rozruchu silnika.
Dotychczasowy stan techniki przedstawiono na fig. 1.
Proces degradacji klatki zaczyna się najczęściej od pojedyńczego pęknięcia pręta w miejscu
jego styku ze zwierającym pierścieniem w przekroju A-A, doprowadzając do całkowitego przełamania lub przepalenia pręta. Miejsce styku pręta z pierścieniem jest szczególnie narażone na
uszkodzenia z powodu skokowej zmiany obciążonego przekroju powodującej spiętrzenie
naprężeń.
Istniejące rozwiązania mające eliminować pęknięcia klatek na przykład różne sposoby ciasnego osadzania prętów w żłobkach, różne dodatkowe promieniowe nacięcia zewnętrznego obwodu
pierścieni zwierających są mało skuteczne, zwłaszcza w silnikach o dużej liczbie załączeń oraz w
silnikach o dużych długościach pakietu blach wirnika przy małej jego średnicy.
Istotą wynalazku jest krzywoliniowe ukształtowanie co najmniej jednej bocznej powierzchni
pierścienia zwierającego od strony pakietu blach i korzystne nafrezowanie promieniowych nacięć
na tej powierzchni. Takie ukształtowanie pierścienia zwierającego powoduje łagodną zmianę
przekroju ustroju klatki na przejściu pręt-pierścień. W efekcie powoduje to zmniejszenie spiętrzenia naprężeń czyniąc połączenie bardziej elastycznym, a klatkę bardziej odporną. Nafrezowanie
nacięć na bocznej czołowej powierzchni dodatkowo korzystnie wpływa na zwiększenie elastyczności pierścienia.
2
155 295
Ponadto przy obrotach wirnika nacięcia wywołują korzystny efekt wentylacyjny, co zmniejsza
naprężenia wywołane rozszerzalnością cieplną pierścienia i zwiększa trwałość klatki.
Klatka wirnika według wynalazku została przedstawiona na fig. 2, fig. 3 i fig. 4. Fig. 2 przedstawia widok boczny w przekroju, klatki z pierścieniem zwierającym o bocznej powierzchni
krzywoliniowej. Fig. 3 przedstawia widok boczny w przekroju, klatki z nacięciami nafrezowanymi
na powierzchni bocznej pierścienia zwierającego, a fig. 4 widok takiej klatki z góry. Od strony
pakietu blach 2 pierścień zwierający 3 łączący pręty 1 klatki posiada powierzchnię krzywoliniową, z
korzystnie nafrezowanymi promieniowo nacięciami 4 .
Zastrzeżenia
patentowe
1. Klatka wirnika silnika indukcyjnego, łączona techniką spawania lub luto-zgrzewania,
znamienna tym, że co najmniej jedna boczna powierzchnia zwierającego pierścienia (3) jest
powierzchnią krzywoliniową.
2. Klatka wirnika według zastrz. 1, znamienna tym, że boczna krzywoliniowa powierzchnia
zwierającego pierścienia (3) posiada nacięcia (4), ułożone promieniowo.
Zakład Wydawnictw UP RP. N akład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
221 Кб
Теги
pl155295b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа