close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL155391B1

код для вставкиСкачать
OPIS PATENTOWY 155391
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
Patent dodatkow y
do patentu n r ---------Z głoszono:
Int. Cl.5 F 2 3 D 1 1 /04
88 01 26
(P.
270324)
Pierwszeństwo
URZĄD
PATENTOWY
RP
Twórcy
Z głoszenie ogłoszono:
Opis patentow y opublikowano: 1992 01 31
wynalazku:
Zbigniew
Ryszard
Uprawniony
z patentu:
Kochel,
Wilk,
NISKOCIŚNIENIOWY
Przedmiotem
procesach
Znane
wierconymi
wynalazku
rozpalania
są
patentowego
nr
120
w
do
wykonawczo
rozpylania
pomocą
za
Celem
wynalazku
wykonawczo
W
Wincentego
ciekłe
czynnika,
palnik
Zajdel,
Pstrowskiego,
do
zawirowuje
który
C I E K Ł YCH
spalania
się
paliwa
kłopotliwy
ciekłego,
PALIW
ciężkich
paliw
ciekłych
energetycznych.
wlotowymi
jest
paliwa
CIĘŻKICH
w kotłach
otworami
do
im.
SPALANIA
palników
doprowadzenie
drycznego
tworzy
jest
plasterka
wewnętrzna
stożek
w
rozpylaczach
przykładowo
i
w palnikach
decyduje
o
wirowych
z na­
z polskiego
eksploatacyjnie
szczególnie
ostatecznie
Palnik
do
z
naciętymi
czynnika
ze
wanego
wykonawczo
wacz
paliwa
może
być
w
łatwo
przekrój
391
rozpylenia
według
wykonywany
zawirowywacz, a później
Przedmiot
ma
się
wynalazku
niskociśnieniowego
w
zewnątrz
dobrym
opisu
niepotrzebnie
ze w s p o m a g a n i e m
rozpylaniu
i spa­
tylko
palnika
uproszczoną
g a z o wego
nie
wymaga
produkcji,
tnie
jest
do
skompliko­
ciekłego.
według
wynalazku
cylin­
paliwa
w
cylin­
kanałami,
na
swej
budowę,
których
się
za
postaci
zewnętrzną
ściankę
zawirowywaczem
zewnętrznej
w
na w i e l e
w
przez
rozpylacza
stronie
paliwa
posiadająca
której
w
krótkich
ciężkich
jednej
z
istniejącymi
wyeliminowanie
do
indywidualnej,
przykładzie
spalania
w porównaniu
czynnika,
wieloelementowego
wynalazku
go
paliwa
ciekłych
zwężającej
a
wyeliminowanie
do
rozpylenie.
pomocą
seryjnej
przez
zawirowywaczem
śrubowymi
wylotowym,
znacznie
za
paliw
jest
wewnętrznej
otworem
pokazany
palnika
rozpylacza
ciężkich
zakończone
nakrętki
i eksploatacyjnie
palniku
spalania
wspomagającego
wynalazku
wspomaganiem
do
od
zakończony
budowy
wieloelementowego
ciekłego
powierzchnia
według
nikami
uproszczenie
palniku
paliwa
przejściowy
zawirowywacz
znaczne
i eksploatacyjnie
niskociśnieniowym
dryczne
155
rozpylacz
Antoni
paliwa.
wanego
w
paliwo
takich
gazowego
DO
spalania
wirowej
572 . Wa d ą
Śląska
niskociśnieniowy
których
komory
skomplikowany
laniu
jest
Zieliński,
Błaszczyk
(Polska)
PALNIK
i stabilizacji
palniki,
stycznie
Zygmunt
Janusz
Politechnika
Gliwice
w
89 08 07
paliwa
ciekłego.
pal­
skompliko­
Zawirowy-
wielooperacyjnej
obróbki
operacji
się
obrabia
i
długi
plasterków.
wykonania
paliw
na
rysunku
ciekłych.
przedstawiającym
1 55
2
Palnik
waczem
3.
Na
ciowy
składa
paliwa
2 w
się
zawirowywaczu
5.
nakrętką
Na
z cylindrycznego
postaci
zewnątrz
zewnętrzną
doprowadzenia
cylindrycznego
paliwa
2 jest
nakrętki
plasterka
nakrętka
4 jest
3 91
wewnętrzna
dowolny
Niskociśnieniowy
wywaczem
łami
zwężającej
na
swej
t y m ,
paliwa
(3),
(2)
których
się
za
ciekłego
od
4 zwężająca
zawirowywacz
1 zakończonego
zewnątrz
się
czynnika
za
zawirowy-
śrubowymi
nim
kanałami
w stożek
rozpylającego
przejś­
6 ograniczony
7.
Z a s t r z e ż e n i e
m i e n n y
paliwa
z naciętymi
palnik
że
do
spalania
cylindryczne
w postaci
zewnętrzną
stronie
ciężkich
paliw
doprowadzenie
plasterka
ściankę
wewnętrzna
(2)
tworzy
w
stożek
posiadająca
ciekłych
paliwa
cylindrycznego
zawirowywaczem
zewnętrznej
p a t e n t o w e
z naciętymi
1
(5)
3
od z e w n ą t r z
nakrętki
czynnika
4
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
5
paliwa,
zakończone
zakończony
zawirowywacz
2
(1)
powierzchnia
przejściowy
dowolny
z rozpylaczem
ciekłego
jest
śrubowymi
z n a ­
zawirokana­
wewnętrznej
otworem
(4)
wylotowym,
rozpylającego
a
(6).
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
267 Кб
Теги
pl155391b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа