close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL155424B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
1(2)
OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155424
(13) B1
(21)
Numer zgłoszenia: 267006
(51) IntCl5:
E21F 13/02
U rz ą d P a te n to w y
R z e c z y p o s p o lite j P o lsk ie j
(54)
(22) Data zgłoszenia: 23.07.1987
Sposób transportu taśmowego urobku oraz zespół przesypowy
(73)
U praw niony z p a ten tu :
Kombinat Górniczo-Hutniczy Miedzi, Zakłady
Górnicze "Polkowice", Polkowice, P L
(43)Z głoszenie ogłoszono:
1 7 .0 3 .1 9 8 8 B U P 0 6 /8 8
(72)
T w órcy w ynalazku:
Jan Foligowski, Lubin, PL
5)O u d zielen iu p a ten tu ogłoszono:
(4
3 0 .1 1 .1 9 9 1 W U P 11/9 1
PL
155424
B1
(57)
1. Sposób transportu taśmowego urobku
w wyrobiskach o zróżnicowanym poziomie
spągu, znamienny tym, że trasa taśmociągu w
miejscu uskoku wyrobiska przechodzi z wyższego spągu na spąg niżej położony, a transportowany urobek zostaje przesypywany z
górnego odcinka przenośnika na dolny odcinek tego samego przenośnika.
2. Zespół przesypowy składający się z
ramy przytwierdzonej przegubowo do spągu
niżej położonego oraz z połączonych z nią
podestów przytwierdzonych przegubowo do
spągu wyżej położonego, znamienny tym, że w
ramie (1) zabudowano stację (2) górną i stację
(3) dolną, w których zamontowane są bębny
(4) poprzez krzyżaki (5) ze śrubam i (6)
ustalającymi.
Jan Zańko, Głogów, PL
Mieczysław Zajączkowski, Głogów, P L
Henryk Futorna, Lubin, PL
Leonard Wittek, Swarzędz, PL
Fig . 1
Sposób transportu taśmowego urobku oraz zespół przesypowy
Zastrzeżenia
patentowe
1. Sposób transportu taśmowego urobku w wyrobiskach o zróżnicowanym poziomie spągu,
znamienny tym, że trasa taśmociągu w miejscu uskoku wyrobiska przechodzi z wyższego spągu na
spąg niżej położony, a transportow any urobek zostaje przesypywany z górnego odcinka przenośnika na dolny odcinek tego samego przenośnika.
2. Zespół przesypowy składający się z ramy przytwierdzonej przegubowo do spągu niżej
położonego oraz z połączonych z nią podestów przytwierdzonych przegubowo do spągu wyżej
położonego, znamienny tym, że w ramie (1) zabudowano stację (2) górną i stację (3) dolną, w
których zamontowane są bębny (4) poprzez krzyżaki (5) ze śrubami (6) ustalającymi.
3. Zespół według zastrz. 2, znamienny tym, że podesty (7) połączone przegubowo z ram ą (1) są
zamontowane do spągu wyżej położonego.
4. Zespół według zastrz. 2, znamienny tym, że belka (8) poprzeczna ramy (1) rozparta jest o
ociosy śrubami (9).
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób transportu taśmowego urobku w wyrobiskach o zróżnicowanym poziomie spągu z uskokiem oraz zespół przesypowy.
Znane są sposoby transportu urobku polegające na zastosowaniu jednego przenośnika taśmowego, a w przypadku chodnika o zróżnicowanym poziomie spągu - z uskokiem wymagające
zabudowy na każdym poziomie - niezależnego przenośnika taśmowego. Sposoby te realizowane są
za pomocą przenośników taśmowych, gdzie taśma transportowa wprawiana jest w ruch przez
bęben napędowy i napinana za pomocą mechanizmu napinającego.
Znane są również sposoby, gdzie dodatkowym wyposażeniem są wózki zrzutowe materiału
transportowanego. Przesuwny wózek zrzutowy zabudowany jest na górnej taśmie nośnej, a
konstrukcja jego wraz z zabudowanymi dwoma bębnami podnosi taśmę na wysokość umożliwiającą zrzucenie materiału do zsypu. Całość konstrukcji przenośnika zabudowana jest na jednym
poziomie. Tego typu rozwiązanie nie pozwala na zabudowanie jednego przenośnika w wyrobiskach na dwóch różnych poziomach (z uskokiem) co w konsekwencji zmusza do zabudowy dwóch
niezależnych przenośników.
Celem wynalazku jest sposób transportu urobku, gdzie trasa przenośnika wyposażona jest
dodatkowo w zespół przesypowy umożliwiający zabudowę jednego przenośnika w wyrobisku o
zróżnicowanym poziomie spągu (z uskokiem).
Istota sposobu według wynalazku polega na tym, że trasa przenośnika taśmowego w miejscu
uskoku wyrobiska przechodzi z wyższego spągu na spąg niżej położony, a transportow any urobek
zostaje przesypywany z górnego odcinka przenośnika na dolny odcinek tego samego przenośnika.
Zespół przesypowy według wynalazku ma w ramie zabudowaną stację górną i stację dolną, w
których zamontowane są bębny poprzez krzyżaki ze śrubami ustalającymi. Podesty połączone
przegubowo z ram ą są zamocowane do spągu wyżej położonego. Belka poprzeczna ramy rozparta
jest o ociosy śrubami.
Wynalazek pozwala na transport urobku w wyrobiskach o zróżnicowanym poziomie spągu (z
uskokiem) bez konieczności zabudowy dodatkowego, niezależnego przenośnika taśmowego lub
eliminuje konieczność dodatkowego, nieefektywnego kształtowania wyrobiska o znacznej wysokości, drogiego w obudowie i utrzymaniu.
Zespół przesypowy według wynalazku został przedstawiony w przykładzie wykonania na
rysunku, na którym fig. 1 przedstawia zespół przesypowy w widoku z boku, a fig. 2 - w widoku
czołowym.
155 424
3
Zespół przesypowy składa się z ramy 1 wykonanej z połączonych z sobą ceowników, w której
osadzone są stacja 2 górna i stacja 3 dolna z zamontowanymi bębnami 4 za pomocą krzyżaków 5
umożliwiających poziomą i pionową regulację położenia bębna 4 śrubami 6. Podesty 7 połączone
są z ramą 1 za pomocą belki 8 poprzecznej rozpartej o ociosy śrubami 9. Transportowany
przenośnikiem taśmowym 10 urobek zostaje przesypany z górnego odcinka przenośnika 10 na
dolny odcinek przenośnika 10 poprzez przesyp 11 stanowiący normalne wyposażenie taśmociągu.
155 424
Fig.2
ig.1F
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
418 Кб
Теги
pl155424b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа