close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL155824B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
P O LSKA
(12)
OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 155824
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
273101
B43K 8/00
U rz ą d P a te n to w y
R zeczy p o sp o litej P olskiej
(22) Data zgłoszenia:
14.06.1988
Wkład piszący do plotterów
(76)
U p r a w n i o n y i tw órca w y n a la z k u :
Ryszard Stachow icz, Bydgoszcz, PL
Zgłoszenie ogłoszono:
06.03.1989 B U P 05/89
(45)
(5 7 )
O udzieleniu patentu ogłoszono:
31.01.1992 W U P 01/92
1. W kład piszący do plotterów z osadzoną
w uchwycie końcówką piszącą, która zawiera
na swym końcu rurkę piszącą a wewnątrz uch­
wytu wraz z zewnętrzną powierzchnią koń­
cówki tworzy odpowietrzające połączenie
kanałowe, znamienny tym, że w cylindrycznym
PL 155824
B1
wnętrzu (9) uchwytu (1) uformowany jest w
postaci linii śrubowej prostokątny żłobek ( 1 0 ),
natomiast na powierzchni zewnętrznej (7)
końcówki piszącej ( 2 ) uformowany jest dopa­
sowany kształtem do żłobka, śrubowy prosto­
kątny występ (13) tworząc śrubowy kanał
odpowietrzający (15), przy czym w części gór­
nej uchwytu ( 1 ) uformowane jest pierścieniowe
wgłębienie (4), w którym osadzona jest na
wcisk część dolna pojemnika na tusz (5).
Fig.1
W ŁAD PISZĄCY DO PLOTTERÓW
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Wkład piszący do plotterów z osadzoną w uchwycie końcówką piszącą, która zawiera na
swym końcu rurkę piszącą a wewnątrz uchwytu wraz z zewnętrzną powierzchnią końcówki tworzy
odpowietrzające połączenie kanałowe,
z n a m i e n n y
tym,
że w cylindrycznym wnę­
trzu / 9 / uchwytu / 1/ uformowany j est w postaci linii śrubowej prostokątny żłobek /1 0 /, na­
tomiast na powierzchni zewnętrznej / 7 / końcówki piszącej / 2 / uformowany j est dopasowany
kształtem do żłobka, śrubowy prostokątny występ /13/ tworząc śrubowy kanał odpowietrzający
/1 5 /, przy czym w części górnej uchwytu / 1/ uformowane jest pierściowe wgłębienie /4 / w
którym osadzona jest na wcisk część dolna pojemnika na tusz / 5/ .
2. Wkład według zastrz. 1,
z n a m i e n n y
tym,
że śrubowy prostokątny występ
/1 3 / j est uformowany na powierzchni /7 / walcowego wgłębienia /1 2 / końcówki piszącej / 2 / , w
której w części górnej uformowany j est przelotowy otwór / 1 4 /.
3. Wkład
wedługzastrz. 1,
z n a m i e n n y
t y m , ż e na części zewnętrznej uchwy­
tu / 1/ w jego części dolnej uformowany j est gwint.
4. Wkład
wedługzastrz.1,
z n a m i e n n y
tym,
że pojemnik na tusz / 5 / posia­
da w części dolnej walcowy uskok / 16/ , przy czym średnica pojemnika równa jest średnicy
zewnętrznej uchwytu / 1/ ,
5. Wkład
wedługzastrz.1,
z n a m i e n n y
tym,
ż e na końcówce piszącej /2/
osadzony jest osłaniający walcowy kapturek / 6 / , który uformowane ma otwory odpowietrzają­
ce / 8 / .
6. Wkład
wedługzastrz. 1,
z n a m i e n n y
tym,
że powierzchnia pisząca rurki
/ 3 / końcówki piszącej / 2 / pokryta j est warstwą tlenku tytanu.
***
Przedmiotem wynalazku jest wkład piszący do plotterów graficznych, służący do automa­
tycznego graficznego kreślenia na odpowiednim podłożu kreślarskim, l i n i i , rysunków i innych
różnorodnych figur, przez osadzenie go w uchwycie plottera, który na ogół jest sterowany
elektronicznie z komputera.
Jako wkłady piszące do plotterów służą na ogół wkłady piszące rurkowe do kreślenia tu­
szem lub wkłady piszące atramentowe z włóknem piszącym. Ponieważ plottery pracują na ogół
z dużą szybkością pisania lub kreślenia rzędu do 60 cm na sekundę, występuje więc w znanych
wkładach piszących przy tych szybkościach zjawisko przerw w pracy, charakteryzujące się bra­
kiem np. żądanej linii na rysunku, co na ogół spowodowane j est niedopłynięcien na czas środ­
ka piszącego to jest tuszu lub atramentu. Od wkładów piszących do plotterów wymagany jest
stały dopływ środka piszącego również w przypadku dużej szybkości pisania, jak i podczas
zmian temperatury i ciśnienia, jakie występują w otoczeniu.
Znane rozwiązania wkładów piszących np. dla tuszu, które na ogół wyposażone są w koń­
cówkę piszącą w postaci rurki, są z reguły wyposażone w system odpowietrzający, który jest
potrzebny w celu wyrównania różnicy ciśnień, gdyż podczas procesu kreślenia tusz jest ścią­
gany przez rurkę piszącą.
Ten system odpowietrzający, w który wyposażone są wkłady piszące do plotterów znane z
opisów patentowych RFN nr 3415 859 i 2948 192, polega na ogół na tym, że pomiędzy wnętrzem
uchwytu wkładu piszącego i zewnętrzną powierzchnią końcówki piszącej uformowane są, odpo­
wiednio zaprojektowane i zwymiarowane kanały odpowietrzające, przy czym ich konfiguracja
155 824
3
stanowi przedmiot zastrzeżeń patentowych wspomnianych opisów patentowych. W konfiguracji
tych kanałów chodzi na ogół o to, aby uzyskać połączenie pomiędzy wnętrzem końcówki piszą­
cej a otoczeniem tak, aby podczas procesu kreślenia zużyte ilości tuszu mogły być zastąpio­
ne przez powietrze, przy czym jak zaznaczono we wstępie system odpowietrzania ma też za za­
danie kompensację zmian ciśnienia jakie powstaje we wnętrzu końcówki piszącej pod wpływem
temperatury. Istotnym problemem tej konfiguracji j est takie utworzenie strefy turbolencji,
to jest strefy w której pęcherzyki powietrza łączą się z tuszem, aby ich obecność nie mia­
ła szkodliwego wpływu na równomierność dopływu tuszu do rurki piszącej, co jest istotne
przy dużej szybkości kreślenia. Istotne j est również, aby konfiguracja kanałów odpowietrza­
jących w budowle wkładu piszącego nie powodowała wypływania tuszu z końcówki piszącej na
zasadzie j ego kapilarności, gdy wkład piszący j est w bezruchu lub gdy w zachodzącej atmo­
sferze występują zmiany temperatury lub ciśnienia. Poza tym wkład piszący do plotterów mu­
si posiadać ze względu na dużą szybkość pisania odpowiednią trwałość, która na ogół wiąże
się z budową samej końcówki piszącej, która szczególnie musi być odporna na zużycie.
Celem wynalazku j est spełnienie tych ostrych wymagań stawianych wkładom piszącym do
plotterów przez taką j ego budowę, która by była łatwa w masowej produkcji a poza tym cecho­
wałaby się niezawodnością działania i odpowiednią żywotnością.
Istota wynalazku polega na tym, że wkład piszący do plotterów z osadzoną w uchwycie
końcówką piszącą, która zawiera na swym końcu rurkę piszącą a wnętrze uchwytu wraz z zew­
nętrzną powierzchnią końcówki tworzy odpowietrzające połączenie kanałowe, ma uformowany w
cylindrycznym wnętrzu uchwytu w postaci linii śrubowej prostokątny żłobek, natomiast na
powierzchni zewnętrznej końcówki piszącej uformowany jest dopasowany kształtem do żłobka,
śrubowy prostokątny występ, przy czym w części górnej uchwytu uformowane j est pierścienio­
we wgłębienie, w którym osadzona jest na wcisk część dolna pojemnika na tusz. Rozwiązanie
charakteryzuje się również tym, że śrubowy prostokątny występ j est uformowany na powierzch­
ni walcowego wgłębienia końcówki piszącej, w której, w części górnej uformowany j est prze­
lotowy otwór. Dalsze istotne cechy wynalazku polegają na tym, że pojemnik na tusz posiada
w części dolnej walcowej uskok, przy czym średnica pojemnika równa j est średnicy zewnętrz­
nej uchwytu, natomiast na końcówce piszącej osadzony jest ochronny walcowy kapturek, który
ma uformowane otwory odpowietrzające. Istotną cechą rozwiązania jest również i to, że po­
wierzchnia pisząca rurki pokryta j est warstwą tlenku tytanu.
Istotne korzystne skutki wynikające z cech wynalazku polegają na tym, że nowe ukształ­
towanie kanału odpowietrzającego, umożliwia stały równomierny dopływ tuszu do rurki piszą­
cej nawet przy dużych szybkościach kreślenia, co występuje przy plotterach.
Również istotną cechą mającą wpływ na żywotność końcówki jest pokrycie j ej powierzchni pi­
szącej warstwą tlenku tytanu.
Przykład użytecznego wykorzystania wynalazku przedstawiony jest na rysunku na którym
fig . 1 uwidacznia kompletny wkład piszący do plotterów, przy czym uchwyt przedstawiony jest
w przekroju z widoczną w jego wnętrzu końcówką piszącą, fig. 2 uwidacznia samą końcówkę pi­
szącą w rzucie bocznym, a fig . 3 uwidacznia fragment połączenia odpowietrzającego utworzo­
nego pomiędzy częścią wewnętrzną osłony i powierzchnią zewnętrzną końcówki piszącej.
Wkład piszący do plotterów według przykładu wykonania uwidocznionego na fig. 1 składa
się z cylindrycznego uchwytu 1, który posiada osadzoną w jego wnętrzu końcówkę piszącą 2
zakończoną rurką piszącą 3. Uchwyt 1 uformowane ma w części górnej pierścieniowe wgłębie­
nie 4 w którym osadzony jest na wcisk część dolna pojemnika na tusz 5. Od dołu końcówka pi­
sząca 2 osłonięta jest cylindrycznym kapturkiem osłaniającym 6, który osadzony jest na wcisk
na cylindrycznej powierzchni 11 końcówki piszącej 2. Kapturek cylindryczny 6 uformowane ma
na bocznych ściankach dwa poprzeczne otwory odpowietrzające 8. W cylindrycznym wnętrzu 9
uchwytu 1 uformowany jest w postaci linii śrubowej żłobek 10 o prostokątnym kształcie, na­
tomiast na powierzchni 7 walcowego wgłębienia 12 jak uwidoczniono na f ig . 2, w końcówce -
4
155 824
piszącej 2 uformowany jest dopasowany kształtem do żłobka 10 śrubowy prostokątny występ 13.
Końcówka pisząca 2, jak uwidoczniono na fig. 2, uformowany ma, w części górnej walcowego wgłę­
bienia 12, otwór odpowietrzający 14. Pomiędzy powierzchnią 7 walcowego wgłębienia 12 oraz
występiami 13 i powierzchnią wnętrza cylindrycznego 9, uformowany jest śrubowy kanał odpo­
wietrzający 15, zapewniający stały dopływ powietrza jak uwidoczniono na fig. 3 . Pojemnik do
tuszu 5 uformowany ma w dolnej części walcowy uskok 16, tak dobrany, że średnica walcowa
pojemnika na tusz 5 j est równa średnicy uchwytu 1 w jego górnej części. Na powierzchni zew­
nętrznej, w części dolnej, uchwyt 1 uformowany ma gwint do mocowania w obejmie plottera. Po­
wierzchnia pisząca rurki 3 pokryta jest warstwą tlenku tytanu, co znacznie zwiększa jej od­
porność na ścieranie a tym samym powoduje większą żywotność końcówki piszącej 2.
Działanie układu piszącego według istotnych cech wynalazku j est następujące. Wkład pi­
szący według budowy przedstawionej na rysunku - fig . 1, przystosowany jest do zamocowania,
za pomocą gwintu uformowanego na dolnej zewnętrznej powierzchni uchwytu 1, w obejmie plot­
tera. Przed wkręceniem do obejmy należy pojemnik 5 napełnić tuszem, oraz zdjąć ochraniają­
cy kapturek 6, który osłania rurkę piszącą 3 przed uszkodzeniem. Bezpośrednio przed wkręce­
niem wkładu piszącego do obejmy należy kilkakrotnie potrząsnąć wkładem, gdyż wewnątrz koń­
cówki piszącej 2 osadzony j est ciężarek z igłą czyszczącą /niewidoczny na rysunku/, co po­
woduje, że tusz z pojemnika 5 przedostaje się do rurki piszącej 3. Po tych operacjach
wkład piszący może być wkręcony do obejmy plottera i może być uruchomiony proces kreślenia
automatycznego. Konfiguracja kanału odpowietrzającego 15 jak uwidoczniono na fig . 3 w po­
staci linii śrubowej, który zakończony jest otworem 14 w części górnej wgłębienia walcowe­
go 12, powoduje, że strefa turbolencji, to j est przechodzenia pęcherzyków powietrza do tu­
szu utworzona jest w części górnej końcówki piszącej, dzięki czemu dopływ tuszu do rurki
piszącej j est równomierny bez zakłóceń. Wymiary kanału odpowietrzającego 15 są tak dobrane,
że tusz spływa równomiernie nawet przy dużej szybkości kreślenia. Po wyczerpaniu się tuszu,
wkład piszący wymienia się i ponownie uzupełnia tuszem pojemnik 5.
Fig. 2
Fig. 1
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 100 egz.
Cena 3000 zł
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
383 Кб
Теги
pl155824b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа