close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL156145B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
POLSKA
(12)
OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 156145
(1 3 )
(21)
N um er zgłoszenia:
269317
B1
( 5 1 ) In tC l5:
G08B 2 5 /0 0
Urząd Patentow y
R zeczypospolitej Polskiej
2()Da ta
zgłoszenia:
09 . 12. 1987
G08B 17/12
G08B 29/00
5
)Linia
4
(
dozoru i zabezpieczeń przeciwpożarowych, zwłaszcza w ciągu technologicznym
materiałów szybkopalnych
(73)
Zakłady Tworzyw Sztucznych ” Gam rat-Erg",
Jasło, PL
43)Z
( g ło sz en ie o g ło sz o n o :
12.06.1989 BU P 12/89
(45)
O u d z ie le n iu p a te n tu o g ło szo n o :
28.02.1992 W U P 02/92
PL
156145
B1
(5
)
7
Linia dozoru i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
zwłaszcza w ciągu technologicznym materiałów szybkopalnych posiadająca źródła sygnałów wykrywania płomienia we wrażliwych na zainicjowanie pożaru obszarach, połączone z centralką sygnalizacji pożarowej,
znamienne tym, że jako źródła sygnałów wykrywania
płomienia ma 1-5 równoległych czujek (CZ), z których
każda ma detektor podczerwieni (DP) o nastawnym stałym poziomie promieniowania, dwa układy progowe
(UP-1 i UP-2) różnych poziomów natężenia prom ieniowania i układ sam opodtrzym ania (US-1) dla układu progowego (UP-1) niższego poziomu, przy czym czujki (CZ)
współpracują z urządzeniem pośrednim (PP), zawierającym w wydzielonej puszce układ sam opodtrzym ania
(US-2) wyższego poziomu natężenia promieniowania
podczerwonego, styki wykonawcze (SW) dla urządzeń
gaśniczych (UG) i elementy (SAO) sygnalizowania lokalizacji zagrożonego obszaru, które to urządzenie pośrednie (PP) bezpośrednio połączone jest wyjściem z urządzeniem gaśniczym (UG), centralką sygnalizacji pożarowej (CSP), linią zasilania (UZ) i zasilaczem rezerwowym
(ZR), a wejściem poprzez barierę iskrobezpieczną (BI), z
poszczególnymi czujkami (CZ).
U p ra w n io n y z p a te n tu :
(72)
T w ó r c y w y n a la z k u :
Juliusz W yszomirski, Bydgoszcz, PL
Leon Kozieja, Bydgoszcz, PL
Romuald Ogórkiewicz, Bydgoszcz, PL
Władysław W ierucki, Gliwice, PL
Rafał W ałach, Jasło, PL
Marek Kościow, Jasło, P L
Tadeusz W anat, Jasło, PL
Jan Kołodziej, Jasło, PL
Linia dozom i zabezpieczeń przeciwpożarowych,
zwłaszcza w ciągu technologicznym materiałów szybkopalnych
Zastrzeżenie
patentowe
Linia dozoru i zabezpieczeń przeciw pożarowych, zwłaszcza w ciągu technologicznym m ateriałów szybkopalnych posiadająca źródła sygnałów wykrywania płom ienia we wrażliwych na zainicjowanie pożaru obszarach, połączone z centralką sygnalizacji pożarow ej, znamienne tym, że jako
źródła sygnałów wykrywania płom ienia m a 1-5 równoległych czujek (CZ), z których każda m a
detektor podczerwieni (DP) o nastaw nym stałym poziom ie prom ieniow ania, dwa układy progowe
(UP-1 i UP-2) różnych poziom ów natężenia prom ieniow ania i układ sam opodtrzym ania (US-1) dla
układu progowego (U P-1) niższego poziom u, przy czym czujki (CZ) w spółpracują z urządzeniem
pośrednim (PP), zawierającym w wydzielonej puszce układ sam opodtrzym ania (US-2) wyższego
poziom u natężenia prom ieniow ania podczerw onego, styki wykonawcze (SW) dla urządzeń gaśniczych (UG) i elem enty (SAO) sygnalizow ania lokalizacji zagrożonego obszaru, które to urządzenie
pośrednie (PP) bezpośrednio połączone jest wyjściem z urządzeniem gaśniczym (UG), centralką
sygnalizacji pożarow ej (C SP), linią zasilania (UZ) i zasilaczem rezerwowym (ZR), a wejściem
poprzez barierę iskrobezpieczną (BI), z poszczególnymi czujkam i (CZ).
***
Przedm iotem w ynalazku jest linia dozoru i zabezpieczeń przeciw pożarow ych, zwłaszcza w
ciągu technologicznym m ateriałów szybkopalnych, posiadająca ja k o źródła sygnałów, czujki
płom ienia.
M ateriały szybkopalne, zwłaszcza o wyrównanym bilansie tlenowym , w praktyce m ożna
ugasić tylko w chwili zainicjow ania ognia przez szybkie ochłodzenie. W przeciwnym w ypadku
ogień rozprzestrzenia się tak bardzo szybko na całość tego m ateriału, że znane czujki wykrywania
płom ienia i sygnalizacji alarm ow ej, działające z opóźnieniem kilku sekund, nie zabezpieczają przed
rozprzestrzenianiem się pożaru na cały ciąg technologiczny.
P onadto znane czujki płom ienia m ogą wywoływać fałszywe alarm y z pow odu niedostatecznej
odporności na zakłócenia przem ysłow e, zwłaszcza o charakterze pól elektrom agnetycznych, zmian
natężenia oświelenia lub odbłysków źródeł światła zewnętrznego. Ograniczenie wpływu tych
zakłóceń na pracę czujek płom ienia pociąga za sobą skom plikow anie budow y takich czujek.
Celem w ynalazku jest opracow anie linii dozoru i zabezpieczeń pożarow ych, w czasie opóźnienia reakcji czujki na płom ień poniżej 0,5 s, o czasie zadziałania urządzeń gaśniczych nie przekraczającym 1 s od m om entu pojaw ienia się płom ienia, odpornej na zakłócenia przem ysłowe a jednocześnie iskrobezpiecznej, i o prostej konstrukcji.
W edług wynalazku linia dozoru posiada, jako źródło sygnałów wykrywania płom ienia, 1-:-5
równoległych czujek, z których każda zawiera: detektor podczerw ieni o nastaw nym , stałym
poziom ie prom ieniow ania podczerw onego, dwa układy progow e różnych poziom ów natężeń
prom ieniow ania i układ sam opodtrzym ania dla układu progow ego nastaw ionego na niższy
poziom natężenia prom ieniow ania. Czujniki w spółpracują z urządzeniem pośrednim zaw ierającym w wyodrębnionej puszcze u k ład sam opodtrzym ania dla u k ład u progow ego nastaw ionego na
wyższy poziom natężenia prom ieniow ania, styki wykonawcze załączania urządzeń gaśniczych i
elem enty sygnalizowania lokalizacji zagrożonego pożarem obszaru. Wyjście urządzenia pośredniego połączone jest równolegle z urządzeniem gaśniczym, centralką sygnalizacji pożarow ej, linią
zasilającą i zasilaczem rezerwowym . Wejście zaś urządzenia pośredniego, poprzez barierę iskrobezpieczną, połączone jest z poszczególnym i czujkami.
Dzięki w yodrębnieniu układu sam opodtrzym ania układu progow ego, nastaw ionego na wyższy poziom detekcji natężenia podczerwieni, z obudow y czujki do puszki z urządzeniem pośrednim ,
które może być w yprow adzone z obszaru dozorow anego znajdującego się w strefie wybuchowej
156 145
3
i przeniesienie do strefy nie zagrożonej w ybuchem , uzyskano znacznie skuteczniejsze zabezpieczenie tego układu sam opodtrzym iania przed fałszywymi zadziałaniam i, wywołanymi elektrom agnetycznymi zakłóceniam i przem ysłow ym i i refleksam i świetlnymi różnego pochodzenia, przy
pom ocy kondensatorów o takiej pojem ności, jakich nie m ożna by było zastosow ać w strefie
wybuchowej.
N atom iast układ sam opodtrzym ania układu progowego niższego poziom u detekcji podczerwieni pozostaw iono w czujce dla identyfikacji sygnalizującej czujki, ja k o że ten układ progow y,
oprócz sygnalizowania zagrożenia, nie pow oduje żadnych skutków technicznych, czyli nie u ru cham ia autom atycznego gaszenia. M oże więc być zabezpieczony przed zakłóceniam i znacznie
słabiej.
W ynalazek jest bliżej objaśniony w przykładzie w ykonania przedstaw ionym na rysunku
stanow iącym schem at blokow y linii dozorow ej i zabezpieczeń przeciw pożarow ych. Linia ta składa
się z jednej czujki płom ienia, znajdującej się w pom ieszczeniu zagrożenia pożarem , a poprzez
barierę iskrobezpieczną i urządzenie pośrednie um ieszczone w w yodrębnionej puszcze, połączonej
równolegle z urządzeniem gaśniczym, centralką sygnalizacji pożarow ej, linią zasilającą i zasilaczem
rezerwowym.
C zujka CZ w linii dozorow ej LD połączona jest równolegle, poprzez barierę iskrobezpieczną
BI i urządzenie pośrednie znajdujące się w w yodrębnionej puszce P P z urządzeniem gaśniczym U G ,
centralką sygnalizacji pożarowej C SP, linią zasilania UZ i zasilaczem rezerwowym ZR.
W przykładowym w ykonaniu czujka CZ posiada detektor podczerwieni D P w postaci fotorezystora, połączonego z dw om a nastaw nym i układam i progow ym i UP-1 i UP-2 w postaci kom paratorów napięcia o różnych poziom ach natężenia detekcji prom ieniow ania podczerw onego. Przy
czym układ progowy UP-1, nastaw iony na niższy poziom detekcji prom ieniow ania, jest włączony
do linii dozorow ej LD przez układ sam opodtrzym ania US-1, stanow iący przerzutnik niższego
poziom u napięcia. D rugi układ progow y UP-2, nastaw iony na wyższy poziom natężenia detekcji,
prom ieniow ania jest połączony bezpośrednio z linią dozorow aną LD . U rządzenie pośrednie, w
w yodrębnionej puszce PP, zaw iera układ sam opodtrzym ania US-2, stanow iący przerzutnik wyższego poziom u napięcia. Połączony jest on na wejściu sygnału, z układem progow ym UP-2 w czujce
CZ, nastaw ionym na wyższy poziom detekcji podczerw ieni, a na wyjściu sygnału, ze stykam i
wykonaw czym i SW do sterow ania urządzeniem gaśniczym UG oraz elem entam u SAO sygnalizow ania lokalizacji obszaru, w którym nastąpiło zainicjowanie pożaru.
Jako barierę iskrobezpieczną zastosow ano elektryczny układ ograniczający param etry prąd u
zasilania czujek do wartości ustalonych w norm ie jak o iskrobezpieczne.
Poziom y natężenia detekcji prom ieniow ania podczerw onego, wyznaczające progi zadziałania
przerzutników , dobiera się odpow iednio do w arunków pracy czujki. Pierwszy układ progowy UP-1
sygnalizuje wzrost norm alnego poziom u natężenia prom ieniow ania podczerw onego do nastaw ionej w artości progu zadziałania przerzutnika US-1 niższego poziom u, traktując ten stan jak o
ostrzeżenie. G dy drugiego przerzutnika US-2 wyższego poziom u, to czujka CZ przesyła sygnał
alarm u pożarow ego i urucham ia urządzenie gaśnicze.
U kład progowy UP-1 niższego poziom u z sam opodtrzym aniem m a na celu sygnalizowanie
ostrzeżenia i zlokalizowanie nadzorow anego przez tę czujkę obszaru. N atom iast drugi układ
progow y UP-2 wyższego poziom u działa zwrotnie.
Jest on umieszczony w w yodrębnionej puszce urządzenia pośredniego P P zlokalizowanej poza
strefą zagrożenia wybuchowego, w raz ze stykam i wykonawczym i SW sterow ania urządzeń gaśniczych UG i elem entam i dodatkow ej sygnalizacji optycznej i akustycznej SAO. Połączony jest
równolegle z centralą CSP pożarow ą, k tó ra autom atycznie przejm uje swoją tradycyjną funkcję
sygnalizacji i sterow ania urządzeniam i gaśniczymi UG tylko w przypadku przerwy w zasilaniu lub
uszkodzenia puszki PP.
Urządzenie pośrednie P P m a dwa źródła zasilania: U Z z centrali C SP i z zasilacza rezerw owego ZR ze stacji akum ulatorow ej, znajdującej się przy ciągu technologicznym . Zasilanie to
obejm uje również napędy urządzeń gaśniczych i blokad odcinających przem ieszczenia m ateriałow e
pom iędzy sąsiednimi pom ieszczeniam i ciągu technologicznego, nie uw idocznione na rysunku.
156 145
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
320 Кб
Теги
pl156145b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа