close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL156351B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
PO LSK A
( 12)
(21)
OPIS PA TEN TO W Y (19) PL
Numer zgłoszenia:
272918
(11)
156351
(13)
B1
(51) IntC l5:
F16L 51/00
Urząd Patentow y
R zeczypospolitej Polskiej
(22)
(54)
D ata zgłoszenia:
08.06.1988
Kolano gładkie rurociągu
(73)
U p ra w n io n y z p a te n tu :
Politechnika W arszaw ska, W arszaw a, P L
(43)
(45)
PL
156351
B1
(57)
Z g ło sz en ie o g ło sz o n o :
11.12.1989 B U P 25/89
(4
3)
Twórcy wynalazku:
Janisław Zw oliński, W arszaw a, P L
O u d z ie le n iu p a te n tu o g ło szo n o :
28.02.1992 W U P 02/92
1. K olano gładkie rurociągu, znamienne
tym, że składa się z co najm niej dw óch kolan
gładkich (A1, A2, A3), osadzonych w spółśrodkowo i suwliwie.
FIG.2
KOLANO GŁADKIE RUROCIĄGU
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Kolano gładkie rurocią gu, z n a m i e n n e
tym,
że składa się z co najmniej
dwóch kolan gładkich / A 1 , A2, A3/, osadzonych w s p ó ł ś r o d k o w o i suwliwie.
2. Kolano według z a s t r z . 1 , z n a m i e n n e
tym, że kolana gładkie / A 1 , A 2 , A3/
mają jednakową grubość ścianki /h/.
3. Kolano gładkie rurociągu, z n a m i e n n e
tym,
że składa się z co najmniej
dwóch warstw elementów łukowych / B 1 , B2/ kolana /B/, osadzonych współśrodkowo i suwliwie,
które to elementy łukowe / B 1 , B 2/ kolana /B/ są p o ł ączone trwale w obszarze płaszczyzny
podziałowej /C-C/ na długości kolana / B / .
4. Kolano według zastrz.3, z n a m i e n n e
kolana /B/ są połą czone w obszarze
/D-D/
tym,
przesuniętym o ką t
że elementy łukowe / B 1 , B 2/
π
/2 względem płaszczyzny
podziałowej /C-C/ na długości kolana /B/.
5. Kolano według zast r z . 3, z n a m i e n n e
tym,
ze elementy łukowe / B 1 , B2/
mają j ednakową grubość ścianki /h/.
* * *
Przedmiotem w y n a l a z k u jest kolano gładkie r urociągu, stosowane w r urociągach c i e płowniczych, energetycznych,
petrochemicznych i innych.
Znane kolana gład k i e rurociągu wykonane są z materiału o jednolitej grubości, e w e n tualnie platerowane dla zabezpieczenia a ntykorozyjnego przed wpływem czynnika roboczego.
Wadę takiego kolana jednowars t w o w e g o jest powstawanie dużych naprężeń przy odkształceniach
cieplnych rurocią gu przy tzw. samokompensacji cieplnej. Natomiast warstwa platerowana p o ł ączona trwale z podłożem utrudnia deformację przekroju poprzecznego przy zginaniu kolana.
Kolano według w y n a l a z k u wyróżnia się tym, ze składa się z co najmniej dwóch kolan
gładkich rurociągu, o s adzonych współśrodkowo i suwliwie.
Inne kolano w edług wynalazku wyróżnia się tym, ze składa się z co najmniej dwóch warstw
elementów łukowych kolana, osadzonych współśrodkowo i suwliwie. E l ementy łukowe są p o ł ą czone
trwale w obszarze p ł a s z c z y z n y podziałowej na długości kolana. Korzystne jest w innym w y n a l a z ku, j eśli elementy łukowe kolana są połą czone w o bszarze przesuniętym o k ą t
π /
2 względem
płaszczyzny podziałowej na długości kolana. Korzystne jest w w y n a l a z k u i w innym wynalazku,
jeśli kolana gładkie i elementy łukowe mają j e d n a k o w ą grubość.
Zgodnie z w y n a l a z k a m i uzyskano kolano o zwiększonej
podatności przy zginaniu w płasz-
czyźnie kolana i z m n i e j s z o n y c h naprężeniach. Pona d t o wielowa r s t w o w e kolano skutecznie tłumi
drgania rurocią gu, dzięki efektowi tarcia pomiędzy w a r s t w a m i kolana, jak również zwiększa
wytrzymałość i stwarza mniejsze prawdopodobieństwo w y s t ą pienia awarii spowodowanych p ę knięciem wszystkich warstw.
Przedmiot w y n a l a z k u jest przedstawiony w p r z y k ładzie wykonania na rysunku, na którym
fig.1 przedstawia kolano w widoku z góry, zaś fig.2 wycinek kolana w przekroju poprzecznym,
natomiast fig.3 przekrój
poprzeczny innego kolana.
J ak pokazano na f i g . 1 i fig.2 rysunku, kolano A składa się z trzech kolan gładkich
A 1 , A2, A3 o p r o m i e n i u gięcia kolana R i średniej
zewnętrznej 2r osadzonych współśrodkowo
i suwliwie, każde o j ednakowej grubości h tworząc grubość ścianki kolana równą 3 h . Kolano A
ma ką t
α
= 90°.
156 351
3
W uwidocznionym na fig.3 rysunku inne kolano B składa się z dwóch w a r s t w B 1 , B 2 ,
które tworzą 8 elementów łukowych kolana B. Każda z warstw jest osadzona suwliwie i w spółśrodkowo oraz jest p o ł ą czona trwale w obszarze płaszczyzny podziałowej C - C na d ł ugości
kolana i w obszarze D-D przesuniętym o ką t
kolana B.
π
/ 2 względem płaszczyzny podziałowej C-C
156 351
FIG.1
FIG.2
FIG.3
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
362 Кб
Теги
pl156351b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа