close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL156384B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
POLSKA
( 12)
OPIS PATENTOWY (19) PL
(21)
Numer zgłoszenia:
276601
156384
1
5 1 IntC l5:
C01C 1/10
U rz ą d P a te n to w y
R z e c z y p o s p o lite j P o lsk ie j
(54)
(22)
D ata zgłoszenia:
20.12.1988
C02F 1 /5 8
B01D 5 3 /3 4
Sposób oczyszczania wody pogazowej z amoniaku związanego
U p r a w n io n y z p a te n tu :
K o m b in a t M etalurgiczny H u ta Katow ice
Z g ło sz en ie o g ło sz o n o :
10.07.1989 BUP 14/89
Z akłady Koksownicze im . Powstańców
Śląskich, Zdzieszowice, PL
T w ó r c y w y n a la z k u :
Czesław O lczak, O pole, PL
H enryk D ragun, Krapkowice, PL
O u d z ie le n iu p a te n tu o g ło szo n o :
31.03.1992 WUP 03/92
(57)
K azim ierz Jam orski, K ędzierzyn-K oźle, PL
R om uald J. M oraw ski, Zabrze, PL
Franciszek W anecki, Góra Św. Anny, PL
Sposób oczyszczania wody pogazowej z am oniaku związanego, znamienny tym, że do wody
pogazowej dodaje się alkalicznego roztworu wodnego fenolanów sodu o stężeniu fenolanu sodu
od 10 do 50% wagowych, w ilości do 200% stechiometrycznego zapotrzebowania jonu sodu do
rozkładu amoniaku związanego zawartego w wodzie pogazowej, a następnie tę mieszaninę, o
temperaturze do 370 K, w ilości od 1 do 10m3/mg suchego koksowanego wsadu podaje się w
przeciwprądzie do surowego gazu koksowniczego o tem peraturze powyżej 800 K a otrzym aną z
procesów rozkładu am oniaku związanego i ekstrakcji powstających fenoli smołą, wodę pogazową i kondensującą smołę koksowniczą kieruje się do dalszej przeróbki według znanych
rozwiązań.
Sposób oczyszczania wody pogazowej z amoniaku związanego
Zastrzeżenie
patentowe
Sposób oczyszczania wody pogazowej z am oniaku związanego, znamienny tym, że do wody
pogazowej dodaje się alkalicznego roztworu wodnego fenolanów sodu o stężeniu fenolanu sodu od
10 do 50% wagowych, w ilości do 200% stechiometrycznego zapotrzebowania jonu sodu do
rozkładu am oniaku związanego zawartego w wodzie pogazowej, a następnie tę mieszaninę, o
tem peraturze do 370 K, w ilości od 1 do 10 m3/m g suchego koksowanego wsadu podaje się w
przeciwprądzie do surowego gazu koksowniczego o temperaturze powyżej 800 K a otrzymaną z
procesów rozkładu amoniaku związanego i ekstrakcji powstających fenoli smołą, wodę pogazową i
kondensującą smołę koksowniczą kieruje się do dalszej przeróbki według znanych rozwiązań.
* * *
Przedmiotem wynalazku jest sposób oczyszczania wody pogazowej z amoniaku związanego,
powstającej w procesie koksowania węgla.
Dotychczas am oniak związany z wody pogazowej usuwa się przez destylację z parą wodną
przy udziale mleka wapiennego i/lub ługu sodowego, i/lu b węglanu sodu. Wadą tych rozwiązań
jest niedogodność związana z użyciem wapna oraz znaczne nakłady związane ze zużyciem kosztownych chemikaliów i pary wodnej do destylacji.
Znany jest z polskiego opisu patentowego nr 131 692 sposób głębokiego oczyszczania gazu,
zwłaszcza koksowniczego polegający na stosowaniu alkalicznych roztworów w wyniku działania
których powstają odpadowe roztwory siarczkowo-węglanowe stosowane do odpędu amoniaku
związanego z wody pogazowej. W procesie tym oprócz oczyszczenia gazu, jednocześnie oczyszcza
się wodę pogazową z amoniaku.
Znany jest również z polskiego opisu patentowego nr 136 747 sposób wytwarzania fenoli
surowych polegający na saturacji fenolanów sodu gazami siarkowodorowymi a powstające odpadowe roztwory siarczkowo-alkaliczne stosuje się do usuwania amoniaku związanego z wody
pogazowej.
W obu rozwiązaniach według powyższych opisów zużywa się kosztowną parę wodną niezbędną do rozkładu amoniaku związanego z wody pogazowej, jak również następuje zbędna
cyrkulacja związków siarkowych w procesie oczyszczania gazu koksowniczego.
Ponadto, w procesach odfenolowania wód metodą benzolowo-ługową powstaje produkt
odpadow y fenolan sodu. Produkt ten jest bardzo trudny do chemicznej przeróbki, następuje duże
skażenie środowiska naturalnego fenolami.
Sposób czyszczania wody pogazowej z am oniaku związanego według wynalazku, charakteryzuje się tym, że do wody pogazowej dodaje się alkalicznego roztworu wodnego fenolanów sodu o
stężeniu fenolanu sodu od 10 do 50% wagowych, w ilości do 200% stechiometrycznego zapotrzebow ania jonu sodu do rozkładu am oniaku związanego zawartego w wodzie pogazowej. Następnie
tę mieszaninę, o temperaturze do 370 K, w ilości od 1 do 10 m3 /mg suchego koksowanego wsadu
podaje się w przeciwprądzie do surowego gazu koksowniczego o temperaturze powyżej 800 K, a
otrzym aną, z procesów rozkładu amoniaku związanego i ekstrakcji powstających fenoli smołą,
wodę pogazową i kondensującą smołę koksowniczą kieruje się do dalszej przeróbki według
znanych rozwiązań.
W sposobie tym, dzięki podawaniu mieszaniny, w przeciwprądzie do surowego gazu koksowniczego następuje uwalnianie jonów sodu z fenolanów głównie przez dwutlenek węgla i chlorowodór z równoczesnym rozkładem am oniaku związanego w wodzie pogazowej i ekstrakcji fenoli
powstałych z rozkładu fenolanów sodu przez kondensującą smołę koksowniczą z surowego gazu
koksowniczego. W konsekwencji wynalazek umożliwia rozkład am oniaku związanego w wodzie
pogazowej za pomocą odpadowych, uciążliwych roztworów fenolanu sodu. Ponadto, nieoczeki-
156 384
3
wanie, poprawia się jakość smoły koksowniczej, wyrażająca się obniżeniem gęstości i zawartością
części nierozpuszczalnych w benzenie.
P r z y k ł a d . Do wody pogazowej dodaje się roztworu wodnego fenolanu sodu o stężeniu 39%
wagowych w ilości 105% stechiometrycznego zapotrzebowania jonu sodu do rozkładu amoniaku
związanego zawartego w wodzie pogazowej. Z kolei tę mieszaninę o temperaturze około 353 K, w
ilościach 5 m3 /mg suchego, koksowanego wsadu węglowego, podaje się w przeciwprądzie do
surowego gazu koksowniczego o temperaturze około 1050 K. Następnie wodę pogazową oczyszcza
się ze smoły, pozostałych fenoli i amoniaku lotnego a smołę koksowniczą kieruje się do ciągłej
destylacji na frakcje użytkowe.
1 5 6 384
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
309 Кб
Теги
pl156384b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа