close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL156674B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
( 12)
OPIS PATENTOWY (19) P L (11) 156674
(13) B 1
(21)
Numer zgłoszenia:
262720
(51) IntCl5:
G 0 1 N 21/01
U rz ą d P aten to w y
(22) D ata zgłoszenia:
R z e c z y p o sp o lite j P o lsk iej
01.12.1986
Sposób i urządzenie do pomiaru stężenia substancji zw łaszcza glukozy we krwi
(73)
Z głoszenie ogłoszon o:
18.08.1988 BUP 17/88
(45)
O u d zielen iu p a te n tu ogłoszon o:
30.04.1992 WUP 04/92
U praw n io n y z p a te n tu :
Centralny Ośrodek Techniki Medycznej,
Warszawa, P L
T w ó rcy w y n alazk u :
Andrzej B ą kowski, Gliwice, PL
Jan Dana, Gliwice, P L
Zbigniew Giebułtowicz, Gliwice, PL
Witold Kuczyński, Gliwice, PL
Zenon Okrajni, Sosnowiec, PL
Ludwik W itruk, Gliwice, P L
PL
156674
B1
(57)
1 Spo sób pom iaru stężenia substancji, zwłaszcza
glukozy we krwi, w oparciu o p om iar prom ieniowania
odbitego od powierzchni zabarw ianego pola testowego, z
użyciem testów suchych, polegający na tym, ze na pasek
testowy lub ekran wzorcowy kieruje się strumień promieniowania, a następnie, odbity od p ask a testowego,
względnie ekranu wzorcow ego, doprow adza się poprzez
m onochrom ator do detektora fotoelektrycznego p o łączonego z układem elektronicznym zapewniającym cyfrową prezentację wyników p om iaru, znamienny tym, ze
strumień prom ieniow ania rozp rasza się dyfuzyjnie w sferze optycznej przed skierowaniem go na pasek testowy
względnie ekran wzorcowy
2 Urządzenie do pom iaru stężenia substancji, zwłaszcza glukozy we krwi za pom ocą suchych testów p ask owych, składające się z przetwornika pom iarow ego połączonego z układem elektronicznym zapew niającym
cyfrową prezentację wyników pom iaru, który to przetwornik zaopatrzony jest w źródło prom ieniowania, sferę
optyczną rozpraszającą dyfuzyjnie strumień prom ieniowania, okienko, w którym je st umieszczony pasek
testowy względnie ekran wzorcowy, usytuowaną nad
okienkiem rurkę optyczną doprow adzającą strumień
prom ieniowania odbity od p ask a testowego względnie od
ekranu wzorcowego do detektora fotoelektrycznego
poprzez m onochrom ator, znamienne tym, ze wewnątrz
sfery optycznej (2), na drodze prom ieniow ania od źródła
prom ieniowania (3) do p ask a testowego (5) lub ekranu
wzorcowego (6) jest um ieszczona przesłona (7).
Fig. 1
SPOSÓB I URZĄDZENIE DO POMIARU STĘŻENIA
SUBSTANCJI ZWŁASZCZA GLUKOZY WE KRWI
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. Sposób pomiaru s t ę ż e ni a s u b s t a n c j i , zwłaszcza glukozy we krwi, w oparciu o pomiar
promieniowania odbitego od powierzchni zabarwionego pola testowego, z użyc iem testów s u chych, p o l e g a j ą c y na tym, że na pasek testowy lub ekran wzorcowy k i er u j e s i ę strumień
promieniowania, a nast ępni e, od bi ty od paska testowego względnie ekranu wzorc owego, doprowadza s i ę poprzez monochromator do det ekt or a f o t o e l e k t r y c znego połączonego z układem
elektronicznym zapewniającym cyfrową p r e z e n t a c j ę wyników pomiaru, z n a m i e n n y
t ym,
że strumień promieniowania r oz pra sza s i ę dyfuzyjnie w s f e r z e optycznej przed
skierowaniem go na pasek testowy względnie ekran wzorcowy.
2. Urządzenie do pomiaru s t ę ż e n i a s u b s t a n c j i , zwłaszcza glukozy we krwi za pomoc ą s u chych testów paskowych, s k ł a d a j ą c e s i ę e przetwornika pomiarowego połączonego z układem
elektronicznym zapewniającym cyfrową p r e z e n t a c j ę wyników pomiaru, który to przetwornik
zaopatrzony j e s t w źródło promieniowania, s f e r ę optyczną r o z p r a s z a j ą c ą dyfuzyjnie s t r u mień promieniowania, okienko, w którym j e s t umieszczony pasek testowy względnie ekran
wzorcowy, usytuowaną nad okienkiem r ur kę optyczną doprowadzającą strumień promieniowania
odbity od paska testowego względnie od ekra nu wzorcowego do d et e k t o r a fot oel ektr yc zneg o
poprzez monochromator, z n a m i e n n e
t ym,
że wewnątrz s f e r y optycznej / 2 / , na
drodze promieniowania od źródła promieniowania / 3 / do paska testowego / 5 / lub ekranu
wzorcowego / 6 / j e s t u m ie s z c z ona p r z es ł o n a / 7 / .
* * *
Przedmiotem wynalazku j e s t sposób i urządzenie do pomiaru s t ę ż e n i a s u b s t a n c j i zwłaszcza glukozy we krwi, metodą suchych testów paskowych poprzez pomiar r e f l e k t a n c j i .
Znany j e s t sposób pomiaru s t ę ż e n i a s u b s t a n c j i we krwi metodą suchych testów paskowych
wykorzystujący zas adę kątowego o d b i ci a poprzez pomiar promieniowania padającego bezpośr ednio na pasek i odbitego od pola odczytowego p as ka, przy czym zarówno promieniowanie
p ad aj ąc e jak i odbite od pola odczytowego paska nie j e s t uśrednione. W innym znanym sposo bi e do paska doprowadzone j e s t promieniowanie nie uśrednione, które dopiero po odbiciu
od pola odczytowego j e s t uśredniane w s f e r ze op t yc zn e j. Znane urządzenia do pomiaru s t ę że ni a glukozy we krwi metodą suchych testów paskowych wyposażone s ą w przetwornik, w
którym uzyskany sygnał z det ekt ora f o to el e k t r y c z n e g o j e s t wzmacniany i podawany bezpośr ednio na miernik analogowy ze s k a l ą ni el in io wą naniesioną na podstawie danych doświadczalnych, lub t eż wymienną s k a l ą pomiarową d l a każdej p a r t i i pasków testowych.
Znane sposoby i urządzenia do pomiaru s t ę ż e n i a glukozy we krwi metodą suchych pasków
testowych wprowadzają błędy na skutek nie u śr e dn i e n i a promieniowania padającego na pasek,
s t a r z e n i a s i ę źródła promieniowania, z an iec zy szc ze ni a układu op ty cz nego, zmiany c z u ł o ś c i
d et ek tor a i zmiany wzmocnienia wzmacniacza. Pomiar j e s t kłopot li wy i pracochłonny, a n i e jednorodność powierzchni pola odczytowego paska przy o świe tl eni u nieuśrednionym wpływa
bezpośrednio na niepowtarzalność pomiaru.
I s t o t a sposobu według wynalazku polega na tym, ze stosowany do naświ etl ani a badanej
s u b s t a n c j i z n a j d u j ą c e j s i ę we krwi strumień promieniowania poddaje s i ę dyfuzyjnemu r o z p r os z en i u, mierzy s i ę jego natężenie i k i e r u j e na pole testowe pa s ka , pokryte badaną
próbką lub na ekran wzorcowy. Następnie mierzy s i ę natężenie promieniowania odbitego od
tego pola lub pr óbki i ok r eś l a s i ę r e f l e k t a n c j ę , to j e s t stos unek promieniowania o d b i t e go od pa da ją c eg o. Wartość s t ę ż e n i a badanej s u b s t a n c j i u s t a l a s i ę w z al e ż n o ś c i od t e j
reflektancji.
156 674
3
Urządzenie do pomiaru st ę że n ia substanc j i , zwłaszcza glukozy we krwi, sposobem według
wynalazku, po siada przetwornik pomiarowy ze s f e r ą optyc zną oraz układ e lekt ronic zny z detektorem f o t o e l e k t r y cznym. S f e r a optyczna j e s t zaopatrzona w dwa okienka przeznaczone do
moc owania przy nich paska testowego i det ekt ora f otooptyoznego. Pomiędzy okienkami j e s t
umocowana rurka optyczna, a wewnątrz s f er y j e s t wbudowana niepr zez ro czys ta p ł yt k a , która
p r z e s ł a n i a okienko z paskiem testowym przed promieniowaniem nierozproszonym d y fu z y j n i e .
Przetwornik pomiarowy j e s t połączony z układem elektronicznym poprzez monochromator.
Sposób i urządzenie według wynalazku zapewniają powtarzalność pomiaru na skutek zwiększenia c zu ł o ś c i i zmniejszenia wpływu r óż ni c zabarwienia i naświ etl enia pola odczytowego
przez skierowanie na to pole jednorodnego promieniowania rozproszonego dy fu zy jni e, e l i m i nacj ę efektów s t a r z e n i a s i ę i zabrudzenia elementów układu optycznego i det ekt ora f o t o e l e k r yc znego.
Przedmiot wynalazku j e s t przedstawiony w p r z y k ł a d z i e wykonania na rysunku, na którym
f i g . 1 przedstawia schemat blokowy urządzenia, a f i g . 2 - pr ze kr ój poprzeczny przetwornika pomiarowego.
Jak pokazano na rysunku urządzenie składa s i ę z przetwornika pomiarowego 1 połączonego
z układem elektronicznym 2. Przetwornik pomiarowy 1 pr zedstawia sobą s f e r ę optyczną 3,
wyposażoną wewnątrz w źródło promieniowania 6, r u r k ę optyczną 7 i n iep r ze z ro c zy s tą p ł y t kę 8. Sf e ra op tyc zna 3 posiada dwa okienka 4 i 5, w okienku 5 j e s t umocowany monochromat o r 11 i d e t ek t o r f o toel ek tr yc zn y 9, zaś przy okienku 4 znajduje s i ę łoże dla paska t e s towego 10 oparte na podstawie przetwornika 12.
Strumień ś w i a t ł a ze źródła promieniowania 6 r oz p r a s z a s i ę dyfuzyjnie w s f e r z e optycznej 3 i j ego natężenie podlega pomiarowi w okienku 4, które j e s t z a s ł o ni ę t e przed bezpośrednim naświetleniem pr zes ł oną 8. Po umieszczeniu w okienku 4 paska testowego 10 lub
ekranu wzorcowego odbity od badanego pola pokrytego s u b s t a n c j ą strumień promieniowania
przechodzi przez r urkę optyczną 7 i monochromator 11 do f o t o d e t e k t o r a el ektrycznego 9,
w którym następuje powtórny pomiar natężenia, sy g na ł z det ek tor a 9 j e s t podawany do układu el ekt ronic znego 1, gdzie j e s t przetwarzany d l a cyfrowej p r e z e n t a c j i wyniku pomiaru.
156 674
Fig. 2
Fig. 1
Zakład Wydawnictw UP RP. N akład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
334 Кб
Теги
pl156674b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа