close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL156753B1

код для вставкиСкачать
R Z E C Z P O S P O L IT A
PO LSK A
( 12)
OPIS P A T E N T O W Y 19 P L 11 156753
13) B1
(21)
Numer z głoszenia:
269175
IntCl5:
G01B 7/00
U rz ą d P a te n to w y
R z e c z y p o s p o lite j P o ls k ie j
(22)
D a ta zgłoszenia:
G01D 5 /2 0
02.12.1987
B ezstykow y czujnik indukcyjny do pom iaru p rzem ieszczeń
(73 )
U p r a w n io n y z p a te n tu :
Politechnika Warszawska, Warszawa, PL
43)
Z g ło sz en ie o g ło sz o n o :
1 2 .0 6 .1 9 8 9 B U R 1 2 /8 9
(45)
T w ó r c y w y n a la zk u :
Jacek Gronowski, Warszawa, P L
Andrzej Stawowczyk, Warszawa, PL
O u d z ie le n iu p a t e n tu o g ło szo n o :
3 0 .0 4 .1 9 9 2 W U P 0 4 /9 2
PL
156753
B1
(57) 1.
Bezstykowy czujnik indukcyjny do pom iaru
przem ieszczeń zaw ierający uzwojenie w zbudzające
kom pensujące i dw a uzw ojenia pom iarow e, p o m iędzy którym i jest szczelina robocza, w której
usytuow any jest w ykonany z m ateriału ferrom agnetycznego trzpień pom iarow y związany z poruszającym się obiektem , znamienny tym, że w yposażony
jest w m agnetow ód o tw arty (1) o kształcie zbliżonym do litery „G “, przy czym końce (1', 1") m agnetow odu są wzajem nie przesunięte i równoległe do
siebie tw orząc szczelinę roboczą (2), a na końcach
tych (1', 1") naw inięte są uzw ojenia pom iarow e
(4 '-4 ", 5'-5") o długości odpow iadającej długości
szczeliny roboczej (2), zaś na odcinku m agnetow odu (1) rów noległym do o bu końców (1', 1")
naw inięte jest uzwojenie w zbudzające (6 '- 6''), a
także na m agnetow odzie (1) naw inięte są na dwa
uzw ojenia kom pensujące (7 '-7 ", 8'-8") połączone z
uzw ojeniam i pom iarow ym i w układzie różnicowym.
FIG.2
B E Z S T Y K O W Y C Z U J N I K I N D U K C Y J N Y 00 P O M I A R U P R Z E M I E S Z C Z E Ń
Z a s t r z e ż e n i a
p a t e n t o w e
1. B e z s t y k o w y cz u j n i k i n d u k c y j n y do p o m i a r u p r z e m i e s z c z e ń z a w i e r a j ą c y u z w o j e n i e w z b u ­
dz a j ą c e k o m p e n s u j ą c e i dwa u z w o j e n i a p o m i a r o w e , p o m i ę d z y kt ór ym i jest s z c z e l i n a r ob ocza,
w k t ó r e j u s y t u o w a n y jest w y k o n a n y z m a t e r i a ł u f e r r o m e g n e t y c z n e g o t r z p i e ń p o m i a r o w y z w i ą z a ­
ny z p o r u s z a j ą c y m się ob ie k t e m ,
z n a m i e n n y
tym,
że w y p o s a ż o n y j es t w m a g n e t o -
w ó d ot w a r t y /1/ o k s z t a ł c i e z b l i ż o n y m do li t e r y "G", przy c zy m k o ń c e / 1 ’, 1 ’’/ m a g n e t o w o d u
są w z a j e m n i e p r z e s u n i ę t e i r ó w n o l e g ł e do s i e b i e tw or zą c s z c z e l i n ę r o b o c z ą / 2 / , a na k o ń ­
ca ch tych / 1 ’, 1 ’’
/ n a w i n i ę t e są u z w o j e n i a p o m i a r o w e / 4 ’ - 4 ’’ , 5 ’ - 5 ’’/ o d ł u g o ś c i o d p o ­
w i a d a j ą c e j d łu go śc i s z c z e l i n y r o b o c z e j / 2 / , zaś na o dc i n k u m a g n e t o w o d u / 1/ r ó w n o l e g ł y m do
obu k o ń c ó w / 1 ’, 1 ’’
/ n a w i n i ę t e jest u z w o j e n i e w z b u d z a j ą c e / 6' - 6 ’’
/, a t ak że na m a g n e t o w o dzie /1/ n a w i n i ę t e są dwa u z w o j e n i a k o m p e n s u j ą c e / 7 ’ - 7 ’’ , 8 ’ - 8 ’’/ p o ł ą c z o n e z u z w o j e n i a m i
p o m i a r o w y m i w u k ł a d z i e różnico wy m.
2. C z u j n i k w ed ł u g zastrz.
1,
z n a m i e n n y
nia w k ł a d k a /9/ z m a t e r i a ł u p a r a m a g n e t y c z n e g o ,
tym,
że s z c z e l i n ę r o b o c z ą /2/ w y p e ł ­
a f e r r o m a g n e t y c z n y t r z p i e ń p o m i a r o w y /3/ z w i ą ­
zany z p r z e m i e s z c z a j ą c y m się o b i e k t e m u s y t u o w a n y jest poza s z c z e l i n ą r o b o c z ą /2/.
* * *
P r z e d m i o t e m w y n a l a z k u j e s t b e z s t y k o w y c z u j n i k do p om i a r u p r z e m i e s z c z e ń l i n i o w y c h z w ł a s z c z a
r u c h o m y c h c zę śc i m a s z y n i u rz ąd ze ń.
P o m i a r p o ł o ż e n i a d o k o n y w a n y jest z w y k l e p rz ez p r z e t w o r z e n i e ruchu m e c h a n i c z n e g o na z mianę
wielkości elektrycznej.
Z n a n y z p o l s k i e g o op is u p a t e n t o w e g o nr 1 37 61 6 c z u j n i k i n d u k c y j n y s k ł a ­
da się z d w ó c h u z w o j e ń p o m i a r o w y c h n a w i n i ę t y c h ze s ta łą g ę s t o ś c i ą na dwa n i e z a l e ż n e r dz e n i e
f e r r o m a g n e t y c z n e oraz z t r z e c i e g o r d z e n i a f e r r o m a g n e t y c z n e g o z u z w o j e n i e m w z b u d z a j ą c y m u s y t u ­
o w a n e g o u k o ś n i e nad r d z e n i a m i p o m i a r o w y m i w taki sposób, że p o c z ą t e k t r z e c i e g o r d z e n i a leży
na d p o c z ą t k i e m p i e r w s z e g o rd ze ni a p o m i a r o w e g o ,
a ko n i e c t r z e c i e g o r d z e n i a l eż y nad k o ń c e m
d r u g i e g o rd ze ni a p o m i a r o w e g o .
R o z w i ą z a n i e to ze w z g l ę d u na p o w s t a j ą c e r o z p r o s z e n i a s t r u m i e n i a m a g n e t y c z n e g o na sk u t e k
i s t n i e j ą c y c h s z c z e l i n p o w i e t r z n y c h p o m i ę d z y r d z e n i a m i f e r r o m a g n e t y c z n y m i c h a r a k t e r y z u j e się
z n a c z n ą n i e l i n i o w o ś c i ą p r z e t w a r z a n i a p o ł o ż e n i a na n a p i ę c i e zmienne, a w z w i ą z k u z tym - n i e ­
w i e l k i m z a k r e s e m p om i a r o w y m .
Z g o d n i e z w y n a l a z k i e m c z u j n i k w y p o s a ż o n y je st w m a g n e t o w ó d ot wa r t y o k s z t a ł c i e z b l i ż o n y m
do li te ry "G", przy c z y m k o ń c e m a g n e t o w o d u są w z a j e m n i e p r z e s u n i ę t e i r ó w n o l e g ł e do si eb ie
t w o r z ą c s z c z e l i n ę r ob oc zą a na k o ń c a c h ty ch n a w i n i ę t e są u z w o j e n i a p o m i a r o w e o d ł u g o ś c i o d p o ­
w i a d a j ą c e j d ł u g o ś c i s z c z e l i n y ro bo czej,
zaś na o d c i n k u m a g n e t o w o d u r ó w n o l e g ł y m do obu k o ń c ó w
n a w i n i ę t e jest u z w o j e n i e w z b u d z a j ą c e a t a k ż e na m a g n e t o w o d z i e są dwa u z w o j e n i a k o m p e n s u j ą c e
p o ł ą c z o n e z u z w o j e n i a m i p o m i a r o w y m i w u k ł a d z i e r ó ż n i co wy m. S z c z e l i n ę r o b o c z ą w y p e ł n i a
w k ł a d k a z m a t e r i a ł u p a r a m a g n e t y c z n e g o , a f e r r o m a g n e t y c z n y tr zp ie ń p o m i a r o w y z w i ą z a n y z p r z e ­
s u w a j ą c y m się o b i e k t e m z n a j d u j e się poza s z c z e l i n ą roboczą.
R o z w i ą z a n i e w e d ł u g w y n a l a z k u z ap e w n i a z n a c z n e z w i ę k s z e n i e li ni ow o ś c i p r z e t w a r z a n i a oraz
z a k r e s u p o m i a r o w e g o ta kż e dz ię ki e f e k t y w n e m u k o m p e n s o w a n i u z a l e ż n o ś c i n a p i ę c i a od o d l e g ł o ś ­
ci m i ę d z y c z u j n i k i e m a p r z e m i e s z c z a j ą c y m się ob ie k t e m . P o n a d t o j e d n o l i t y m a g n e t o w ó d i n a w i ­
n i ę t e na ni m u z w o j e n i e k o m p e n s u j ą c e p o z w a l a j ą na u t r z y m a n i e s ta łe j w a r t o ś c i s t r u m i e n i a m a g n e ­
t y c z n e g o w m a g n e t o w o d z i e n i e z a l e ż n i e od w i e l k o ś c i s z c z e l i n y
roboczej.
P r z e d m i o t w y n a l a z k u u w i d o c z n i o n y jest w p r z y k ł a d z i e w y k o n a n i a na rysunku, na k t ó r y m f i g . 1
przedstawia
schemat
id eo wy
magnetowodu
z u z w o j en ia mi ,
fig.2 przedstawia
czujnik
w r zu ci e
a k s o n o m e t r y c z n y m z t r z p i e n i e m p o m i a r o w y m w ew nątrz s z c z e l i n y r o b o c z e j , a f i g . 3 - ten sam c z u j ­
nik r ów n i e ż w r z u c i e a k s o n o m e t r y c z n y m z t rz pi en ie m p o m i a r o w y m u s y t u o w a n y m poza s z c z e l i n ą r o ­
b oc zą .
3
156 753
Cz ujnik
tak,
sk ł a d a
że m ię dz y
z materiału
1' i 1"
z ma g n e t o w o d u
o tw a rt eg o
p o w s t a j e s zc ze l i n a
robocza
1, k t ó r e g o k o ń c e
2.
W szczelinie
1 ’i 1 " za ch od zą
na si eb ie
2 u s y t u o w a n y jest w y k o n a n y
f e r r o m a g n e t y c z n e g o r uchomy tr zpień p o m i a r o w y 3 z w i ą z a n y m e c h a n i c z n i e z o b s e r w o ­
w a n y m obiektem.
wypełniające
się
ni mi
Na k o ń c a c h ma g n e t o w o d u
całą
długość
s zcz el in y
1
2.
n a w i n i ę t e są u z w o j e n i a p o m i a r o w e 4' - 4 " i 5 '- 5 ’’
Na
od ci nk u
magnetowodu
równoległym
do
obu
końców
n a w i n i ę t e j es t u z w o j e n i e w z b u d z a j ą c e 6 - 6 " , a w jego s ą s i e d z t w i e dwa u z w o j e n i a k o m ­
pensujące
7 ’- 7 ”i 8 ' - 8 " . W yt wo r z o n y
w magnetowodzie
r ó w n o m i e r n i e w s z c z e l i n i e 2. U m i e s z c z o n y w s z c z e l i n i e
zagęszczenie
linii
sił pola m a g n e ty cz ne go ,
1 s t r u m i e ń m a g n e t y c z n y r oz kł a d a
2 ruchomy trzpień 3 powoduje
które p r z e m i e s z c z a
się z g o d n i e
się
l okalne
ze zm ia na mi
jego
p o ł o ż e n i a ws k u t e k cz eg o z mienia się liczba zwojów u z w o j e ń p o m i a r o w y c h 4 '- 4 " i 5' - 5" pr ze n i k a l n y c h pr ze z s t r u m i e ń m a g n e t y c z n y magneto wo du ,
a w i ę c zm i e n i a się w a r t o ś ć n a p i ę ć p o m i a r o ­
wych. U z w o j e n i a p o m i a r o w e 4 ’
- 4" i 5’
- 5" p o ł ą c z o n e są z u z w o j e n i a m i k o m p e n s u j ą c y m i 7' - 7" i
8 '- 8 ”
w u kł ad z i e r ó ż n i c o w y m dla z mi n i m a l i z o w a n i a w p ł y w u e w e n t u a l n y c h zmian wa rt o ś c i s t r u m i e ­
nia m a g n e t y c z n e g o
w m a g n e t o w o d z i e . W przypadku,
g dy
trzpień
pomiarowy
s z c z e l i n ą ro bo cz ą 2, k o r z y s t n e jest um i e s z c z e n i e w n i e j wk ł a d k i 9 z
3 zn aj d u j e
się poza
materiału paramagnetycz­
nego, tak k s z t a ł t u j ą c e j s tr u m i e ń m a g n e t y c z n y p r z e p ł y w a j ą c y p r o s t o p a d l e do osi u z w o j e ń z n a j d u ­
j ą c y c h się na k o ń c a c h m a g n e t o w o d u ,by pr ze n i k a ł on p r z e z t rz p i e ń p o m i a r o w y 3.
FIG. 3
FIG.1
FIG.2
Zakład W ydaw nictw UP RP. N akład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
292 Кб
Теги
pl156753b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа