close

Вход

Забыли?

вход по аккаунту

?

PL157255B1

код для вставкиСкачать
RZECZPOSPOLITA
PO LSK A
(12)
OPIS PATENTO W Y (19) P L (11) 157255
(13) B1
(21) Numer zgłoszenia:
Urząd P atentow y
R zeczypospolitej Polskiej
(22) Data zgłoszenia:
269196
01.12.1987
(51) Int.Cl.5:
H 0 4 M 1/24
G 0 1 R 1 9 /0 0
(54)P ółautom atyczne urządzenie do badania łączy
Z g ło sz e n ie o g ło sz o n o :
12.06.1989 BUP 12/89
PL
157255
B1
(45)O u d z ie le n iu p a te n tu o g ło sz o n o :
29.05.1992 WUP 05/92
Półautom atyczne urządzenie do b ad ania łączy,
(57)w yposażone w generatory sygnałów pom iarow ych i
m ierniki poziom u sygnałów , znamienne tym, że
składa się z obsługiw anej części półautom atycznej
(A) i części autom atycznej (B), a obsługiw ana część
p ółau to m aty czn a (A) m a przyłączany do jednego
k o ń c a łą c z a (1) p ierw szy zesp ó ł n ad a w c zo o dbiorczy (2) w yposażony w badaniow y ap arat
telefoniczny i połączony z pierw szym m iernikiem
p oziom u sygnałów (3) o raz z pierw szym zespołem
sterow ania (4), który steruje pierwszym m iernikiem
p oziom u sygnałów (3) o raz generatorem sygnałów
p o m iarow ych (5) połączonym z pierw szym zespołem nadaw czo-odbiorczym (3), n ato m iast część
a u to m aty czn a (B) m a przyłączany do drugiego
końca łącza (1) drugi zespół nadaw czo-odbiorczy
(7) połączony z drugim m iernikiem poziom u sygnałów (8) o raz z drugim zespołem sterow ania (9),
który steruje drugim m iernikiem pozio m u sygnałów (8) o raz generatorem sygnałów pom iarow ych i
tonow ych (10) połączonym z drugim zespołem
nadaw czo-odbiorczym (7), a drugi m iernik ...
(73)
U p r a w n io n y z p a te n tu :
Zespół Szkół Łączności, Gliwice, PL
(72)
T w ó r c y w y n a la z k u :
Tomasz Jarosz, Gliwice, PL
Tomasz Mitręga, Górki Wielkie, PL
Półautomatyczne urządzenie do badania łączy
Zastrzeżenie
patentowe
Półautom atyczne urządzenie do b adania łączy, wyposażone w generatory sygnałów po m iaro wych i m ierniki poziom u sygnałów , znamienne tym, że składa się z obsługiwanej części p ó łau to m atycznej (A) i części autom atycznej (B), a obsługiw ana część półautom atyczna (A) m a przyłączany do
jednego końca łącza (1) pierwszy zespół nadaw czo-odbiorczy (2) wyposażony w badaniow y a p a ra t
telefoniczny i połączony z pierwszym m iernikiem poziom u sygnałów (3) oraz z pierwszym zespołem
sterow ania (4), który steruje pierwszym m iernikiem poziom u sygnałów (3) oraz generatorem
sygnałów pom iarow ych (5) połączonym z pierwszym zespołem nadaw czo-odbiorczym (3), n a to m iast część autom atyczna (B) m a przyłączany do drugiego końca łącza (1) drugi zespół nadaw czoodbiorczy (7) połączony z drugim m iernikiem poziom u sygnałów (8) oraz z drugim zespołem
sterow ania (9), który steruje drugim m iernikiem poziom u sygnałów (8) oraz generatorem sygnałów
pom iarow ych i tonow ych (10) połączonym z drugim zespołem nadaw czo-odbiorczym (7), a drugi
m iernik poziom u sygnałów (8) jest połączony z logicznym zespołem sterującym (11), który steruje
generatorem sygnałów pom iarow ych i tonow ych (10).
***
Przedm iotem wynalazku jest półautom atyczne urządzenie do badania łączy, stosow ane w
telekom unikacji do określania stanu łączy pod względem ich tłum ienności.
Znane urządzenia do badania łączy to generatory sygnałów pom iarow ych oraz mierniki
poziom u sygnałów. D la zbadania łącza znanym i urządzeniam i dwie osoby wyposażone w te
urządzenia muszą znajdow ać się na obydwu końcach łącza. Osoby te uzyskują między sobą
połączenie telefoniczne, a następnie pierwsza z nich przyłącza do jednego końca badanego łącza
generator sygnałów pom iarow ych, a druga, do drugiego końca łącza przyłącza m iernik poziom u
sygnałó w i na podstaw ie jego wskazań określa tłum ienność łącza w jednym kierunku. W następnej
kolejności druga osoba przyłącza generator sygnałów pom iarow ych, a pierwsza - m iernik poziom u
sygnałów i na podstaw ie jego wskazań określa tłum ienność łącza w drugim kierunku.
Celem wynalazku jest uproszczenie określania stanu łączy. Cel ten osiągnięto przez zastosowanie półautom atycznego urządzenia do b ad an ia łączy według w ynalazku, które składa się z
obsługiwanej części półautom atycznej i części autom atycznej. Obydwie części urządzenia są p rzyłączone do końców badanego łącza. O bsługiw ana część p ółautom atyczna urządzenia m a pierwszy
zespół nadaw czo-odbiorczy wyposażony w badaniow y a p a ra t telefoniczny, pierwszy zespół sterowania, pierwszy m iernik poziom u sygnałów oraz generator sygnałów pom iarow ych.
Pierwszy zespół nadaw czo-odbiorczy jest przyłączany do jednego końca łącza i jest połączony
z pierwszym zespołem sterow ania i pierwszym m iernikiem poziom u sygnałów. Pierwszy zespół
sterow ania steruje pierwszym m iernikiem poziom u sygnałów oraz generatorem sygnałów pom iarow ych, który jest połączony z pierwszym zespołem nadaw czo-odbiorczym . Część autom atyczna
urządzenia m a przyłączany do drugiego końca łącza drugi zespół nadaw czo-odbiorczy, a ponadto
ma drugi zespół sterow ania, drugi m iernik poziom u sygnałów , generator sygnałów pom iarow ych i
tonow ych oraz logiczny zespół sterujący. D rugi zespół nadaw czo-odbiorczy jest połączony z
drugim zespołem sterow ania oraz z drugim m iernikiem poziom u sygnałów. D rugi zespół sterow ania steruje drugim m iernikiem poziom u sygnałów oraz generatorem sygnałów pom iarow ych i
tonow ych. D rugi m iernik poziom u sygnałów jest połączony z logicznym zespołem sterującym ,
który steruje generatorem sygnałów pom iarow ych i tonow ych, a generator sygnałów pom iarow ych
i tonow ych jest połączony z drugim zespołem nadaw czo-odbiorczym .
Zaletą półautom atycznego urządzenia do b ad an ia łączy według w ynalazku jest możliwość
łatw ego spraw dzania tłum ienności łączy w obydw u kierunkach przez jedną osobę. Przy zastosow aniu urządzenia znacznie skraca się czas badania łącza, co um ożliw ia szybką eliminację łączy
uszkodzonych i przynosi znaczne efekty ekonom iczne. Przy wyposażeniu różnych central telefoni-
157 255
3
cznych w obydwie części urządzenia istnieje możliwość badania dw ukierunkow ej tłum ienności
łączy pom iędzy nimi, z każdej z tych central.
Przedm iot wynalazku w przykładzie w ykonania jest wyjaśniony za pom ocą rysunku, na
którym przedstaw iono schem at blokow y półautom atycznego urządzenia do badania łączy, połączonego z badanym łączem.
Półautom atyczne urządzenie do b adania łączy składa się z obsługiwanej części półautom atycznej A i części autom atycznej B. O bsługiw ana część półautom atyczna A m a przyłączony do
jednego końca badanego dw utorow ego łącza 1 pierwszy zespół nadaw czo-odbiorczy 2 wyposażony
w badaniow y a p arat telefoniczny. Pierwszy zespół nadaw czo-odbiorczy 2 połączony jest z pierwszym m iernikiem poziom u sygnałów 3 i pierwszym zespołem sterow ania 4. Pierwszy zespół
sterow ania 4 steruje pierwszym m iernikiem poziom u sygnałów 3 i generatorem sygnałów pom iarowych 5, który jest połączony z pierwszym zespołem nadaw czo-odbiorczym 2.
Część autom atyczna B m a przyłączany przez centralę 6 do drugiego końca badanego łącza 1
drugi zespół nadaw czo-odbiorczy 7, połączony z drugim m iernikiem poziom u sygnałów 8 i z
drugim zespołem sterow ania 9. D rugi zespół sterow ania 9 steruje drugim m iernikiem poziom u
sygnałów 8 oraz generatorem sygnałów pom iarow ych i tonow ych 10, który jest połączony z drugim
zespołem nadaw czo-odbiorczym 7. D rugi m iernik poziom u sygnałów 8 jest połączony z logicznym
zespołem sterującym 11, który steruje generatorem sygnałów pom iarow ych i tonow ych 10.
D ziałanie urządzenia inicjuje osoba obsługująca część półautom atyczną A urządzenia poprzez
wybranie badaniow ym aparatem telefonicznym pierwszego zespołu nadaw czo-odbiorczego 2 odpow iedniego num eru telefonicznego centrali 6, do której przyłączona jest część autom atyczna B
urządzenia. Po podniesieniu słuchawki badaniow ego ap aratu telefonicznego zostaje włączone
zasilanie obsługiw anej części półautom atycznej A urządzenia. D rugi zespół nadaw czo-odbiorczy 7
reaguje na drugi sygnał dzw onienia pow odujący włączenie zasilania części autom atycznej B urządzenia i urucham iający bezpośrednio drugi zespół sterow ania 9, a pośrednio pierwszy zespół
sterow ania 4. Pierwszy zespół sterow ania 4 włącza pierwszy m iernik poziom u sygnałów 3, a drugi
zespół sterow ania 9 przekazuje impuls do generatora sygnałów pom iarow ych i tonow ych 10
pow odujący wytwarzanie przez generator 10 sygnału pom iarow ego o częstotliwości 800 H z i
poziom ie 0 dB. Sygnał ten jest podaw any do drugiego zespołu nadaw czo-odbiorczego 7 i po
przejściu przez pierwszy to r łącza 1 do pierwszego zespołu nadaw czo-odbiorczego 2, przekazyw any
jest do pierwszego m iernika poziom u sygnałów 3. W skazany przez pierwszy m iernik 3 poziom tego
sygnału pozw ala określić tłum ienność łącza 1 w kierunku od części B do części A urządzenia. Po
określonym czasie drugi zespół sterow ania 9 przeryw a wytwarzanie sygnału pom iarow ego przez
generator sygnałów pom iarow ych i tonow ych 10, a włącza drugi m iernik poziom u sygnałów 8.
Jednocześnie w wyniku zaniku sygnału pom iarow ego przekazyw anego do pierwszego zespołu
nadaw czego-odbiorczego 2 pierwszy zespół sterow ania 4 wyłącza pierwszy m iernik poziom u
sygnałów 3, a włącza generator sygnałów pom iarow ych 5. W ytw arzany przez generator 5 sygnał
pom iarow y podaw any jest pierwszego urządzenia nadaw czo-odbiorczego 2 i po przejściu przez
drugi to r łącza 1 do drugiego zespołu nadaw czo-odbiorczego 7, przekazyw any jest do drugiego
m iernika poziom u sygnałów 8. W zależności od zm ierzonego przez m iernik 8 poziom u otrzym anego sygnału pom iarow ego, logiczny zespół sterujący 11 przekazuje im puls do generatora sygnałów pom iarow ych i tonow ych 10 do wytw orzenia jednego z dw u rodzajów sygnałów tonow ych
(m odulow any szybki - oznaczający, że tłum ienność to ru zaw iera się w dopuszczalnych granicach,
czyli tor dobry, albo m odulow any wolny - oznaczający przekroczenie dopuszczalnych granic
tłum ienności, czyli to r zły).
W ytw arzany przez generator 10 sygnał tonow y przekazyw any jest do drugiego zespołu
nadaw czo-odbiorczego 7 i po przejściu przez łącze 1 do pierwszego zespołu nadaw czo-odbiorczego
2, jest słyszany przez osobę obsługującą część A urządzenia, w słuchawce badaniow ego ap aratu
telefonicznego. Sygnał ten inform uje o tłum ienności łącza 1 w kierunku od części A do części B
urządzenia. Po określonym czasie drugi zespół sterow ania 9 kończy wyżej pierwszy cykl pom iarowy i inicjuje rozpoczęcie drugiego, takiego sam ego cyklu pom iarow ego, po skończeniu którego
część B urządzenia autom atycznie wyłącza się, a po odłożeniu słuchaw ki badaniow ego aparatu
telefonicznego wyłączona zostaje również część A urządzenia. Czas b adania jednego łącza wynosi
łącznie około 40 sekund.
157255
Zakład Wydawnictw UP RP. Nakład 90 egz.
Cena 5000 zł.
Документ
Категория
Без категории
Просмотров
2
Размер файла
320 Кб
Теги
pl157255b1
1/--страниц
Пожаловаться на содержимое документа